Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad Nieuwe Schoenen Belastingaangiften Administraties met zorg repareren! George Vedder Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 Afweergeschut tegen koude jaargetijde Rhum - Cognac - Kinawijn van VIESTER Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK o 40 VRIJDAG 13 OCTOBER 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG erschijnt iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 Agentschappen ERMELO H. Schuurman, Schoolweg 49 ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Bedrijfstelling 1950 Gemeente HARDERWIJK GEMEENTE ERMELO U BENT ZELF WEL ZO VERSTANDIG GEZ. DE LANGE - DONKERSTRAAT 2 worden een kostbaar bezit. Laat deze dan ook Wij zijn met ons geschoold personeel gaarne tot Uw dienst Het adres voor betere schoenen en betere reparatie! r s 3 3 "l 'I 'l 'l 'l 'l 3§ II l l Gemeentelijke Visafslag Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Krijger Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT Op 16 October van dit jaar zal in Neder- jnd een Bedrijfstelling worden gehouden. |it zal de tweede maal zijn, dat in ons nd zulh een telling plaatsvindt. De vorige llling is in 1930 geschied. In 1940 was m Bedrijfstelling in een vergevorderd sta- um van voorbereiding, doch ten gevolge t|n de oorlogsomstandigheden hon deze (tiling geen doorgang vinden, j Bij de Wet is voorgeschreven, dat elke 0 jaar een algemene Bedrijfstelling moet plaatsvinden. Omdat de eerste jaren na de jrlog het bedrijfsleven nog niet voldoende as gestabiliseerd om er een kostbare mo- entopname van te maken, is de Bedrijf- elling niet zoals de Volkstelling vervroegd. Op de Volks- en woningtelling hon na oorlog niet tot 1950 worden gewacht, bevolkingsregistratie en het woonruimte- ïagstuh eisten een spoedige telling van rsonen en woningen. Aan de Volks- en iningtelling, die in Mei 1947 is gehouden, is een Beroepstelling verbonden, waarvan uithomsten een beeld van de structuur i de werkgelegenheid op dat moment bben gegeven. Sinds 1947 zijn ongetwijfeld langrijke wijzigingen in het bedrijfsleven jetreden met betrekking tot personeels- bouw en -omvang, machineinstallaiie, de oducten en handelswaren, enz. Dagelijks worden aan het Centraal Bureau or de Statistiek vragen gesteld met be- hhing tot de omvang en de verspreiding industrie-, ambachts-, winkel-, handels- verheersbedrijven hoeveel mannen en tuwen daarin werken, welke functies deze isonen vervullen (administratiefpersoneel, nkelpersoneel, fabriekspersoneel enz.), de leeftijdsopbouw van het personeel "i de verschillende takken van het bedrijfs- r,:ven is, hoeveel ondernemingen een be- a^ld product maken of verhandelen en in n>elhe gemeenten deze gelegen zijn. Gegevens die voor de zakenman van nroot belang zijn bij de marktanalyse, die ii'J Regering nodig heeft bij het uitoefenen pin haar taak en die wetenschap niet kan eBtberen bij het uitvoeren van vele econo- leljsche onderzoekingen. IjNu worden er op korte termijn (maande- nfis, per kwartaal, jaarlijks) gedetailleerde patistiehen samengesteld, die betrekking ^jjbben op bepaalde branches van het be- [e|jfsleven (b.v. productiestatistieken). In tie gevallen kan een afdoend antwoord 1 _|rden gegeven op bovengenoemde vragen, 3 >ch vaak moet worden verwezen naar ge- j Ivens van de telling van 1930, die dus jaar oud zijn en dus nauwelijks meer juikbaar zijn. De behoefte aan een alge- fcne Bedrijfstelling is daarom zeer dringend. De Bedrijfstelling heeft betrekking op e bedrijven op het gebied van nijver- id, handel en verkeer, ongeacht of daar- de al dan niet het mahen van winst rdt beoogd. De nijverheid omvat zowel industrie als het ambacht en onder ver- er zijn ook de hotel-, café-en restaurant- drijven begrepen. De vragenlijsten worden or de zorg van de gemeente-besturen de landdrosten uitgereikt. Omstreeks de eerste helft van October 1 aan alle vestigingen van bovenge emde bedrijven een vragenlijst door Iers worden uitgereiht. Elke fabriek, elke inhei, elke werkplaats, elk kantoor, enz il door een teller vóór 16 October (de :l<)atum) worden bezocht. In de tweede helft van October worden e beantwoorde vragenlijsten door de tellers zameld. e vragen, die gesteld worden, zijn be kt in aantal en zullen betrekkelijk een- dig te beantwoorden zijn. De voornaamste gen, die zullen worden gesteld, betreffen soorten van bedrijven, die worden uit- efend, de voornaamste vervaardigde of handelde producten, het aantal personen, at in de vestiging en in de verschillende uijfsonderdelen werkzaam is. onder- eiden naar het geslacht en de functie het bedrijf, de verdeling van het totaal zer personen naar drie leeftijdsgroepen het aantal, de soort en het vermogen r hrachtwerhtuigen. E" Er worden geen omzetcijfers gevraagd. Het volledig en naar waarheid verstrek en der gevraagde gegevens is wettelijk erplicht gesteld. De tellers en al degenen, die betrokken ahjn bij de verzameling der gegevens voor •de Bedrijfstelling zijn wettelijk verplicht de:e geheim te houden, f De statistische verwerking van de op gaven en inlichtingen is opgedragen aan de Directeur van het Centraal Bureau voor ie Statistiek. In de eerste helft van November zullen 'ragenlijsten 'ƒ2 millioen in aantal) bij iet Centraal Bureau voor de Statistiek binnenstromen. Een van de voornaamste bewerkingen, die de vragenlijsten zullen ondergaan, is het typeren der vestigingen, waarop de ge gevens van de vragenlijsten betrekking hebben, naar bedrijfsklasse en bedrijfs groepen volgens de nomenclatuur van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Om te onderzoeken of de vragen en de toelichting daarop voor iedereen voldoende duidelijh zijn, is in Maart van dit jaar een proeftelling gehouden in Voorburg en in een deel van 's Gravenhage. Bij hel ont werp van de definitieve vragenlijst en de toelichting is met de ervaringen bij de proeftelling opgedaan, rekening gehouden. Wanneer de kwaliteit van de verzamelde gegevens niet tegenvalt, hoopt het Centraal Bureau voor de Statistiek reeds in het eerste kwartaal van 1951 enkele voorlopige ge gevens te kunnen publiceren, ten einde aan de voornaamste vragen van het bedrijfs leven, de Overheid en de wetenschap te hunnen voldoen. In de loop van 1951 en in de eerste helft van 1952 zullen naar verwachting, de definitieve en meer gede tailleerde gegevens gereedkomen. BOUWPLAN 1951 Namens Burgemeester en Wethouders van Harderwijk maakt de Directeur van Gemeentewerken bekend, dat naluurlijhe- of rechtspersonen welke voornemens zijn om in 1951 één of meerdere woningen te doen bouwen met behulp van de Premie regeling Part. Woningbouw 1950, vóór 15 December de plannen hiervoor kunnen indienen ter gemeente-secretarie, Markt No. 1 alhier. SCHIETOEFENINGEN IJSSELMEER Op verzoek van de Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart wordt ter openbare hennisgebracht.dat van Maandag 16 October tot en met Zaterdag 21 October 1950 en van Maandag 23 October tot en met Vrijdag 27 October 1950, schietoefeningen zullen worden gehouden, telkens van 9.00 tot 17.00 uur, waardoor het in Mei 1946 aan gegeven watergebied in het IJsselmeerbe westen Harderwijk gedurende genoemde tijdstippen gevaarlijk is voor de scheepvaart. Harderwijk, 9 October 1950. Hinderwet Burgemeester en Wethouders der gemeente Harderwijk brengen ter openbare kennis, dat aan J. Schuurkamp, koopman, wonende Tuinstraat 36, alhier, voorwaardelijk ver gunning is verleend tot oprichting van een opslagplaats voor metalen en lompen in het perceel, plaatselijk gemerkt Vulderstraat nr. 25, kadastraal bekend gemeente Harderwijk Sectie E nr. 1861. Harderwijk, 3 October, 1950. Burgemeester en Wethouders van Harder wijk vestigen de aandacht van belangheb benden op een publicatie aan het aanplak bord ten Gemeentehuize inzake een verzoek van het Gemeentebestuur van Harderwijk om vergunning tot uitbreiding van de pomp- installatie in een nieuw gebouwde machine kamer van het pompstation der gemeente lijke waterleiding in het perceel, kadastraal bekend gemeente Harderwijk, Sectie C nrs. 892 en 550, plaatselijk gemerkt Boekhorst laan nr. 6. Harderwijk, 9 October 1950. De burgemeester der gemeente Ermelo maakt bekend, dat het prijsaanduidingsbe- sluit 1941 en het uitvoeringsvoorschrift 1944 prijsaanduiding uitgestalde goederen, als mede de prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 weer volledig in werking zijn gesteld. Een ieder, die als kleinhandelaar of andere Hoedanigheid in de kleinhandel voedings- en genotmiddelen, textiel- of lederwaren te koop aanbiedt, is verplicht deze waren te prijzen. Het prijzen dient te geschieden onder vermelding van de kwaliteitsaanduiding en de verkoopseenheid, zoals deze in de handel gebruikelijk zijn. De verplichting tot prijsaanduiding geldt eveneens voor alle goederen, die op zodanige wijze zijn uitgestald, dat ze van de open bare weg af zichtbaar zijn. Men wordt er op attent gemaakt dat een strenge controle op de naleving van ge noemde voorschriften zal worden uitge oefend en dat bij overtreding proces-verbaal zal worden opgemaakt. De burgemeester voornoemd, H. M. MARTENS dat U niet direct alles gelooft. Maar na kunt U toch zien dat U goed slaagt voor Stoffen Handschoenen en Shawls bij U kunt zich deze week overtuigen door onze etalage. HARDERWIJK Uitstekende première van „Najaarsstormen" In de goed bezette Stadshal achter waren enige open plaatsen gaf de Har derwijker Toneelclub Zaterdagavond een opvoering van „Najaarsstormen", die o.i. als haar beste prestatie kan worden aange merkt, omdat over de gehele linie heel goed gespeeld werd m.a.w. niet alleen de hoofd rollen maar ook de minder zware werden uitstekend vertolkt. Na een kort openingswoord van de voorz., de heer N. ter Weer, werd allereerst kennis gemaakt met Mevr. Terlaet. alias „Robbe does" (A. van Plateringen) en haar huis houdster, juffr. Hansen (B. C. J. Schafte- naar-Ter Weer), die zich bij haar mevrouw beklaagde over de dienstbode Geertje (T. Schaftenaar-Velthuis) Dit onderhoud eindig de met de veelzeggende woorden van Bob: En als ze u niet bevalt, dan hoepelt u maar op Dientje blijft 1" Ja ja, met Robbe does, viel heus niet te spotten. Dat begreep haarechtgenoot, Louis Terlaet (B. Migchelsen) die zijn moeilijke karakterrol op uitnemende wijze speelde, maar al te goed. Het deed ons echter wel-is-waar wat eigenaardig aan, dat hij tijdens het bezoek van tante Guus (D. Franken-Pol) wat onbeleefd voor het raam g»ng staan met de rug naar zijn aller hartelijkste bezoekster. Tussen twee haakjes alle hulde voor het rustige en gemoedelijk aandoende spel van tante Guus. die zo echt vertroeteld werd (we denken o.m. aan haar schawl) door haar brave wederhelft, de gezellige oom Simon (W. Franken) met zijn leuke baardje. (De typering van zijn ouw hadden we liever wat grijzer en wat ouder gezien). Noemen we uit h-t eerste bedrijf nog de aardige scène tussen Hein de Bont (H. Kiljan) die verrassend vooruit gegaan is en zeer natuurlijk en prettig aandoend speelde en zich in korte tijd tot de beste krachten heeft opgewerkt en Robbedoes, die als gewoonlijk weer allei aandacht boeide. Huppelend kon ze binnenkomen, terwijl ze b.v. in het 2de bedrijf nerveus en beweeglijk op de divan draaide om daarna als een gebroken vrouw zacht snikkend verstard voor zich uit te staren met zacht spelende vingers. De geweldige overgang harer emoties weet deze actrice in houding en gebaar ook in haar stille spel het grote strui kelblok der meeste dilettanten zo treffend uit te beelden, hetgeen haar spel zo boeiend maakt. Zij geeft zich geheel en is in staat werkelijk te huilen van aandoening Deze karakterisering hebben we ook ge vonden in het spel van haar echtgenoot, b.v. toen hij in het laatste bedrijf bij monde van Victor van Nieverden (F. Richter) de zeherheid kreeg, dat Bob hem met hart en ziel lief had. Zijn houding, de blik naar zijn vrouw beeldden toen op grandioze wijze uit, wat er in hem omging. Dat was KunstOver de charmeur Victor gesproken die het leven heel filosofisch met een bran dende kaars beschouwde Flor (F. van Stralen-Ter Weer) en Rob schroeiden toch haar vleugeltjes niet aan de lokkende vlam hij was ook ditmaal de geroutineerde acteur, die altijd het toneel weet te vullen. Hij heeft zijn moeilijke rol o.i. knap ver tolkt. Zijn onthulling aan Louis Terlaet in tegenwoordigheid van diens echtgenote werd een sterk gespeelde scène, die eindigde met de woorden „Je kunt toch moeilijk ver langen, dat ih jullie handen in elkaar leg.' Zo bracht deze opvoering talrijke mooie passages. Ten slotte nog dit: Hoewel de bevlieging van Willy (W. Schouten) ten overstaan van de huisknecht Maarten (H. Plancius) wat vermakelijk aandeed, evenals de handtaste lijhheden tussen Geertje en Willy, zouden we hier de aanduiding „toneelspel" voor comedie (zie programma) meer passend vinden, omdat de ondergrond van deze levensschets toch de aangrijpende en diep ontroerende zielestrijd is van een zich-zelf zoekende jonge vrouw. Waar zovele ogen in de zaal vochtig werden en lippen be wogen trilden, kan toch moeilijk van een blijspel gewaagd worden. Hoe dan ook, de zaal heeft van het be gin tot het eind meegeleefd met dit sterk gespeelde stuk, waarbij ook de toneelaan kleding en algehele verzorging te roemen vallen. Een langdurig spontaan applaus was dan ook de welverdiende beloning voor onze kranige dilettanten. Vermelden we nog, dat Mej. A'.ie van Plateringen met bloemen gehuldigd werd namens het kantoorpersoneel der Rubber fabriek. Zo men weet, wordt deze opvoering Zaterdagavond a.s. herhaald. De N.O.V. vergaderde Onder leiding van de heer G. J. Spijker was de afd. Harderwijk en Omstreken van de Nederl. Onderw. Vereniging Dinsdag in vrij goed bezochte vergadering bijeen. Na het openingswoord, las de secr., de heer G. van Ballegooijen, de notulen, waarna de ingekomen stukken aan de orde kwamen, w.o. we noemen een dankzegging voor de bijdrage voor het Herstellingsoord te Lunteren. De heer R. S. A. van Aarle gaf vervolgens een financieel overzicht, dat gewaagde van een behoorlijk batig saldo. Als kascommissieleden werden be noemd de heren H. Kiljan en Bekker. Hierna werden de heren G. J. Spijker en W. Franken aangewezen als afgevaardigden naar de Algem. Verg., die eind December a.s. te Enschede gehouden zal worden. Voorts werd een adres voorgelezen inzake de toekenning van zogenaamd „Smartegeld", dat bij het overlijden van ambtenaren wordt verstrekt. Daar in vele gemeenten dienaan gaande een regeling werd getroffen, waarbij Med. gediplomeerd voetkundige en pedicure de onderwijzers niet werden uitgesloten, zal ook het gemeentebestuur van Harder wijk verzocht worden eveneens een dergelijk besluit te nemen. Omtrent de winterplannen kunnen we mededelen, dat o,m. gedacht werd aan een gezamenlijk bezoek aan de Schouwburg te Amersfoort en het zelf organiseren van een gezellige avond. De voorz. wees in dit verband nog op het opbouwend werk van de plaatselijke Stichting Culturele Kring, die z.i. ook de steun en de belangstelling van de onder wijskringen waardig is. De Schotse geleerde Dr. S. Jamleson te Harderwijk In de afgelopen zomer deden zich alhier ziekteverschijnselen voor bij fohkalveren, die waarschijnlijk veroorzaakt werden door een te laag gehalte aan noodzahelijhe ele menten (koper, cobalt) in de bodem en het gras. In verband met deze ziektegevallen bracht de thans in ons land vertoevende Schotse geleerde Dr. S. Jamieson, een der meest vooraanstaande specialisten van Engeland op het gebied van deficiëntie ziekten. Dinsdagmorgen een bezoek aan Harderwijk om ter plaatse een onderzoek in te stellen. Na de betreffende dieren ge zien te hebben, verklaarde Dr. Jamieson, dat een te hort aan cobalt hier waarschijn lijk wel een rol heeft gespeeld. Bij besluit van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk is Ds. G. Snijders, pred. bij de Herv. Evangelisatie alhier, benoemd tot predikant van Harderwijk met bijzondere opdracht. D3CD3:a:! £3 *0 c. )o2? 5 M Dl 2. J ZZ 3 - *T3 n P -o rl g o. i Q. O W> - fo-l - fD fD CT 5.2; N3 3 gijTQ Z ft) C ST P*o L, EO CD fp T3 Q.3 W 5 fD 3 CD 3* 01 ?o> zr SS I frw I: I. ?r 3_ re g- -1 CD CTQ o —L O CD os 3 5-2 2 2» CL CC t) Ö1 03 0 CL^ 2. 3* er 2 CD CL 3 Ui CC 5' 8-.§ 1 o o co 3 8 «g. - &CTQ CD co O *03* O 'I I I to to to ^toto co oo on o O 5 T3 J—k t—CC 2§ 00 P out? to to fo 2 utviy,i i 'I I 'I I I III"? "O CD C/1 -t O'S- CO n CD - ON "O to O O CO ON OD o\ 2 lil! CD G\ MD O O O ON ui O OJ Mn Oi O -O O too JLUIGJ O Ui tO -L Ch UJ O O Mn O CO tO O O O O O ON c: cd cd e 3- 3 o-O o 03 Van 2 t.m. 7 Oct. werden aangevoerd Snoehbaars 6974 K.G. f 0.84 f 0.67 f 0.78 Baars 600 - 0.44 - 0.35 - 0.40 Brasem 52 - 0.23 - 0.13 - 0.17 Blei 2301 -0.13-0.09-0.11 Karper 271 -0 53 -0.36 -0.53 Snoek 5 - 0.70 - 0.70 - 0.70 Jaarvergadering Vereniging „T.B.C.-bestrijding onder het rundvee" De afdeling Harderwijk-Hierden van de vereniging „T.b.c.-bestrijding onder kef rundvee" was Dinsdagavond onder leiding van Dr. L. Hoedemaker daartoe aange- zockt in ket gebouw „Samuël" in jaar vergadering bijeen. Na een inleidend woord gaf de voorz. aan de secr. A. Franken ge legenheid de notulen uit te brengen, waarna de penningm. J. Vrijhof financieel verslag uitbracht, dat in mineur gesteld was in verband met een nog niet vereffende schuld van plm. f 450 aan de Prov. Gezondheids dienst. De gezamenlijke veehouders van Harderwijk en Hierden zullen o.i. daar op de duur nog wel overheen komen De has- commissie T. SchuurkampKL Epe bracht I Verdere uren uitsluitend spoedgevallen bij monde van eerstgenoemde een gunstig rapport uit. De heren J. Hop, H. v. d. Bunte (Hierden) en J. Jansen werden als nieuwe kascommissieleden aangewezen. Bij de hierna volgende bestuursverkiezing werd de heer A. Franken met grote meer derheid van stemmen herhozen. We mer ken hierbij op, dat het secretariaat vanaf 16 Oct. a.s. berust bij de heer J. Vrijhof (Achterom), waar dus met ingang van Maandag a.s. alle „papieren" voortaan moeten worden ingeleverd of afgehaald. Hierna deelde Dr. Hoedemaker mede. dat statutenwijziging noodzakelijk was in verband met enkele aanmerkingen van de regering bij de aanvraag voor Koninkl. goedheuring. De statuten werden vervolgens artihelsgewijze voorgelezen en zo nodig besproken. Bij een der wijzigingen wordt bepaald, dat ook veehandelaren dienen toe te treden als lid van een georganiseerde dierenziektebestrijding, omdat ook zij run deren houden niet met het uitsluitend doel deze onverwijld te slachten of te doen slachten. Om deze reden vallen slagers normaal buiten een verplichte organisatie. Na deze door de vergadering goedge keurde statutenwijziging gaf onze dieren- arts'een interessant overzicht van de huidige gezondheidstoestand van de gemeentelijke veestapel. Vooraf hield de spreker een be schouwing over de ontwikkeling van de ziektebestrijding, die vrijwillig begonnen thans gelukkig een in alle provinciën ge biedende eis is. Dat deze overheidsmaat regel noodzakelijk is, moge blijken uit het feit, dat in Gelderland in de vorige winter niet minder dan 600 open lijders ontdekt werden, w.o. 24 te Harderwijk en Ermelo. AI deze gevaarlijke besmettingshaarden werden te Rheden opgeruimd. De Gezond heidsdienst staat daarbij borg voor een be hoorlijke schadeloosstelling. Ook een veehouder te Hierden, die 3 open lijders had en daardoor van al zijn melhgeld verstoken bleef, werd in de ge legenheid gesteld weer op gang te komen. In verband met het melhgeld deelde Dr. Hoedemaker mede, dat dat ingaande 1 Mei a.s. gedeeltelijk zal worden inge houden van hen, wier stallen nog niet ge heel vrij zijn. Zorgen zij er voor, dat hun bedrijf binnen het jaar geheel vrij is, dan ontvangen zij het ingehouden melhgeld terug. Zwaarder besmette bedrijven krijgen hier 5 jaar de lijd voor. Deze maatregel is be doeld als prihhel - wie wil niet gaarne de horting terug om alle reageerders op te ruimen. Onder de te Harderwijk en Hierden 1789 onderzochte dieren (op totaal 352 bedrijven) bleken 537 reageerders te zijn, dus 30°/0. Dit percentage is het hoogste van de ge hele provincie Gelderland, die een gemid delde heeft van 12,66°/0. (Geheel Nederland 17,55°/o). Onze gemeente maakt dus een heel slecht figuur, zoals trouwens de gehele Noord-Veluwe (Oldebroek 26°/o, Putten 23°/o), De spreker wees er op, dat Harder wijk aldus voortgaande weer zal degraderen Beste meisjes en jongens. Ziezo, dat hebben we al weer gehad, de eerste filmavond was een succes. Vooral de prachtige film over de olifanten viel in de smaah. a.s. Zaterdag is er weer een mooi programma. Voortaan moet echter iedereen 10 ct. entree betalen, dus ook de leden van Jeugdcontact. a.s. Donderdag begint voor de meisjes van 10 tot 15 jaar de cursusavond. Van 6 30—8,00 uur Évenals vorig jaar 5 cent per avond meebrengen. Verder een gewone naainaald en garen. Niet vergeten, anders hun je niet meedoen De jongens moeten maar even informeren bij hun cursusleider van het vorige jaar wanneer of ze weer beginnen. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1