Schilder'* Nieuws- en Advertentieblad Loopt U moeilijk Maatschoenen en Steunzolen Belastingaangiften Administraties George Vedder. Aan de abonné's Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK So. 39 VRIJDAG 6 OCTOBER 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG [verschijnt iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 Agentschappen T ERMELO H. Schuurman, Schoolweg 49; ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst „Goede wijn behoeft geen krans Als deze is gehaald bij Viester. Gemeente HARDERWIJK GEMEENTE ERMELO Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Meijnen Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT De volgende week zal U een kwitantie worden aangeboden ||voor het abonnementsgeld voor het vierde kwartaal 1950. Ter vermijding van incasso kosten worden de postabonné's verzocht het bedrag per post wissel of giro (No. 79841) over te maken. DE UITGEVER, SCHOUW Burgemeester en Wethouders van Har Iderwijh brengen ter algemene hennis, dat de gewone schouw over de sloten en water leidingen door hen zal worden gehouden op Woensdag 18 October 1950. De schouwplichtigen worden derhalve uitgenodigd, de hun aangaande sloten en waterleidingen behoorlijk te laten schoon- mahen en opgraven, de duihers en heulen in voldoende staat te brengen, en het over hangende hout flinh op te snoeien. Alles moet voor de opgegeven tijd ir i orde zijn, terwijl zonder herschouw tegen iedere nalatige dadelijh een beheuring zal worden ingesteld. Verordening aanvulling en wijziging der Bouwverordening Burgemeester en Wethouders van Har derwijk brengen ter openbare hennis, dat de Verordening tot aanvulling en wijziging van de Bouwverordening, vastgesteld door de Raad dier gemeente bij zijn besluit d.d 21 Juli 1950, VIII/3, en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit d.d 20 September 1950, nr. 11926/159-111-10, gedurende drie maanden voor een ieder ter lezing op de Secretarie der gemeente is nedergelegd. Harderwijk. 29 September 1950. 9, dj. 1950, betreffende het bouwen van een dubbel woonhuis aan de Wilhelmina- laan te Harderwijk voor de Centrale Woningstichting. Fa. H. de Vroom f 22879. Fa. Q. J. Gerards Zn. -23110.- P. Klaassen, Hierden - 23130.- C. de Heer - 23180.— Openbare bekendmaking Schietoefeningen met luchtdoelgeschut. De burgemeester van Ermelo maahi be kend, dat op 16, 17, 18, 19, 20 en 23, 24, 25, 26 en 27 October 1950 zal worden ge schoten met Luchtdoelgeschut vanaf de opstellingsplaats aan het einde van de Zeeweg, buurtschap Horst. Gedurende de schietoefeningen zal op de opstellingsplaats de nationale vlag zijn gehesen. Rondom de opstellingsplaats zijn rode vlaggen geplaatst; het terrein binnen de rode vlaggen moet als onveilig worden beschouwd. De schietoefeningen vangen aan te 9.00 en eindigen te 17.00 dagelijks. Nunspeet, September 1950. De burgemeester voornoemd, H. M. MARTENS HARDERWIJK Stichting 1940- 1945 De inzameling ten bate van de boven genoemde Stichting heeft te Harderwijk op gebracht f 1021,81. Onze stadgenoot de heer H. Th. W. Versloot, slaagde te Leiden voor het pa troonsexamen vahbehwaamheid voor het automobiel- en garagebedrijf v. d. BOVAG openbare vergadering gemeente Harderwijk, Agenda van de van de Raad der u welke hedenmiddag om 2 uur ten gemeente huize wordt gehouden. 1. Notulen van de openbare vergadering van de Raad dd. 7 September 1950. Ingekomen stuhhen en mededelingen. Verlenging termijn ontruiming onbe woonbaar verklaarde woningen. Vaststelling verordening houdende regelen nopens het afgraven van ter reinen en het graven van zand, grint of leem. a Vaststelling verordening houdende algemene voorwaarden betreffende het 2. 3. 4. 5. in exploitatie brengen van bouwter reinen door particulieren. 6. Vergoeding van sticbtings- en exploi tatiekosten der bijzondere school voor buitengewoon lager onderwijs. 7. Vaststelling aantal wekelijkse lesuren voor vakonderwijs aan school C. 8. Wijziging presentiegelden raadsleden. 9. Verstrekking van tweede hypotheek aan W. den Besten. 10. Wijziging salaris- en loonverordening 1948. 11. Vaststelling verordening op de heffing en invordering van een belasting op toneelvoorstellingen en andere ver- mahelijhheden. 12. Begrotingswijzigingen. 13. Rondvraag. „Volksonderwijs" vergaderde Vrijdagavond was de afd. „Harderwijk en Omstreken" van Volksonderwijs in de zaal van. Hotel „Baron" onder leiding van de wnd. voorz.. de heer J. Ph. Brinks Paalman in ledenvergadering bijeen. In zijn openingswoord deelde de voorz. o.m. mee dat de heer E. .Velthuizen zich bereid had verklaard nadere mededelingen te verstreh ken over de huidige stand van zahen inzake de stichting van een neutrale Kleuterschool Na de door de secr. Mevr. M. J. M. Wabehe-Van Alphen, uitgebrachte notulen, die onder dankzegging werden goedgekeurd, kwamen enige ingekomen stukhen aan de orde, w.o. een hernieuwde poging om de plaatselijke afdeling in federatief Gelders verhand op te nemen. Daar het actieve Hoofdbestuur volgens de voorz. steeds be reid is alle gewenste inlichtingen te geven, acht hij het ooh om financiële reden minder gewenst en zeher niet noodzahelijh aan sluiting in groepsverband te zoeken. Wederom werd dan ooh afwijzend op het verzoek beschikt. Vervolgens bracht de Kascommissie Ballegooijen-Mulder een gunstig rapport uit over het financieel beheer. Hierna werd de heer E. Velthuizen met algemene stem men aangewezen als afgevaardigde naar het Jaarcongres, dat te Utrecht gehouden zal worden. Bij het punt „Bestuursverkiezing" werd de heer H. Kiljan met algemene stemmen tot voorz. gekozen, waarmede in een be staande vacature werd voorzien. Daar Mevr. Wabeke te hennen had gegeven, dat zij na meer dan 25 jaren als secretaresse ge fungeerd te hebben, het prettig zou vinden, dat een ander de administratie overnam, werd deze wens geëerbiedigd. Daartoe aangezocht stelde Mevr. Reit- sema zich beschikbaar als bestuurslid onder voorwaarde, dat zij niet met het secretariaat belast zal worden. Ook zij werd met algemene stemmen gekozen. Hel be stuur zal in deze zelf een beslissing nemen Toen was het woord aan de heer E. Velthuizen, die op verzoek van de voorz. een overzicht gaf over de stand van zahen betreffende de bouw van een neutrale Kleuterschool, die in een reeds ver gevorderd stadium gekomen is. Reeds op 22 Febr. 1947 toen het terrein voor een speelplaats aan de vereniging „Oranje Kwartier" ver strekt werd, was er aan de bouw van een Kleuterschool gedacht, die wegens mate- rialenschaarste geen voortgang kon hebben. Toen waren er plm, 80 leerlingen inge schreven. Het vorig jaar waren er 63 in schrijvingen, maar de vergunning liet nog steeds op zich wachten. Blijkens het contact met het Gemeentebestuur is de stichting van het gebouw mogelijk. Hierna gaf de heer Velthuizen een gedetailleerde kosten berekening, waarbij ook aan de verdere exploitatie van de lokaliteiten gedacht is. In dit verband wees de heer Velthuizen o.m. op de Muziekschool die hier thans al meer dan 100 leerlingen telt. In het hele betoog domineerde de opti mistische toon van de inleider, die zowel wat het aantal van 80 leerlingen als wat de financiële hant betreft, met feiten en cijfers zijn woorden ruggegraat wist te geven. Uit alles bleeh overduidelijh.dat de heer Velthuizen zich al heel wat moeite getroost heeft, voor de stichting van een Neutrale Kleuterschool, die te Harderwijh zeker recht van bestaan heeft, temeer daar talrijke hinderen wegens plaatsgebrek van alle voorbereidend onderwijs verstoken moeten blijven. Nadat de spreker nog enige vragen be antwoord had, werd hij hartelijk door de voorz. bedankt om zijn duidelijke toelichting. Na de gebruikelijke Rondvraag werd deze geanimeerde samenkomst mooi op tijd met een toepasselijk woord gesloten. Uitslag van de aanbesteding gehouden door de Directeur van Gemeentewerken, de heer C. F. W. Rietveld, van bestek No. W. Foppen Zn. - 23495 G. de Groot Zn. - 23500. A. de Groot - 23550.- P. G. Schaftenaar, Hierden - 23698. Fa. v. h. G. Timmer, Hierden - 24000.— ALLES VOOR EEN SNOEZIGE BABY koopt U bij GEZ. DE LANGE Donkerstraat 2 Komt U de etalage zien? Gedenkt morgen de collecte ten bate van de „Gezamenlijke Militaire Fondsen" Gaarne voldoen we aan het verzoek om in aansluiting op een uitvoerige desbetref fende toelichting in ons vorig nummer nog maals te wijzen op de collecte ten bate van de „Gezamenlijke Militaire Fondsen", die morgen te Harderwijk en te Hierden ge houden zal worden. Inderdaad betreft het hier het daadwerkelijk inlossen van een ereschuld, die wij allen zonder één uitzon dering te vereffenen hebben met onze invalide militairen en de nagelaten betrek- hingen der gesneuvelde strijders van alle gezindten. Naast de door de overheid ge troffen voorzieningen dient een vrijwillige compensatie te worden verstreht als een bewijs van danhbaarheid Van de gehele burgerij van Nederland, waarbij onze ge meente geen slecht figuur kan en mag slaan. Laten we morgen, wie we ook zijn, allen eens even extra denken aan onze gebrekkige en zieke militairen, die hun plicht deden en niet minder aan allen, die in de vrijheidsstrijd een lege plaats achter lieten. 50 jarig bestaan „Horecaf Horecaf, een samentrekking van Hotel-, restaurant- en caféhouders. Hun bond be stond op 29 Sept. j 1. 50 jaar en ter gele genheid van dit heuglijk feit werd te Amsterdam een 10 daagse tentoonstelling gehouden. Dit jubileum heeft onze stadge noot, de heer Kienhuis, geïnspireerd om het cafetaria „De toerist" eens extra ge zellig te versieren met kleurige slingers en palmen, terwijl speciale feestschotels en andere lekkere hapjes de vitrines in een luilekkerland hebben veranderd. Ooh voor hen, die werkelijk eens iets anders willen proeven is er gelegenheid om eens een Indische rijsttafel te proberen met Bami Goreng en Nasi Goring. Behalve de Oosterse gerechten zijn er ook heerlijke kip- en visschotels, huzarensla en diverse andere saladen. Verder wijzen we op goed gevulde appel bollen een specialiteit van „De Toerist taarten, gebakjes, croquetten, ja wat niet al, alles uit de eigen keuhen en bah- herij. Vermelden we tenslotte nog, dat tot en met 8 Octdus zolang de Amsterdamse tentoonstelling duurt, dagelijks voor bij zondere attracties gezorgd wordt. Als altijd worden ooh volledige diners in velerlei samenstelling uitgezonden. „Kinderen van de straat" Cultuurfilm voor alle leeftijden In de komende week zal het filmpro gramma ook de belangstelling genieten van hen, die zelden of nooit in de Stadshal bomen. De nieuwe Deense film „Kinderen de straat" behandelt op onopgesmukte en klare wijze het probleem der m< jeugd, zoals dat vooral in de grote steden steeds meer de aandacht vraagt. Het echtpaar Henning-Jansen, dat zich in Denemarken reeds een naam had ge maakt op het gebied van culturele films, heeft hier een zeer geslaagde poging ge daan een gezonde amusementsfilm te pro duceren, waarvan de inhoud de harten ge noeg beroert om de ernst van het behandelde vraagstuk niet in de verdrukking te brengen. De Nederlandse dagbladpers en talrijke periodieken zijn unaniem vol lof over deze buitengewoon boeiende film. „Ons Gezin noemt „Kinderen van de straat" een schep ping van grote opvoedkundige waarde. „Het Teken" (Hervormde Jeugdraad, Amsterdam) gewaagt van genoeglijke film, die de toe schouwers vele malen doet lachen, maar die niet minder is dan een appèl op het menselijh geweten Ieder, die werkt onder dit soort jeugd, vindt er volgens genoemd orgaan zijn eigen belevenissen in terug. De beschouwing besluit met de opmerking, dat eigenlijk heel Amsterdam deze film moet zien, opdat ieder zal begrijpen, wat de Hervormd Jeugdraad eigenlijk wil en bedoelt. De heer H. Ph. Ingwersen (Den Haag), leider van enige jeugdclubs der Geref. Kerk in Den Haag-Oost, spreekt van een uit nemende en boeiende film. Een der hoofdrollen wordt op grandioze wijze vertolkt door Tove Maes, de bekende figuur uit „Ditte, een mensenhind", terwijl ooh het schattige Jochie uit deze film wederom van de partij is. Typerend is tenslotte dat de Hoofd- inspectrice van de Kinderpolitie te Den Haag, Mej. M. S. van Deth, aangaande „Kinderen van de straat" opmerkt, dat deze film ons de spontane, eerlijke reactie van het kind toont op het goede en kwade uit zijn naaste omgeving. Als algemene samenvatting besluiten we Een schepping met opbouwende strek king, die èn de jeugdigen èn volwassenen sterk aanspreekt. De Stadshal-Directie, die kosten nock moeite spaarde om deze cul tuurfilm thans reeds hier te vertor1 rekent op een overweldigend bezoek, temeer daar de minimum-leeftijd ditmaal op 14 jaar werd gesteld. Zie verder de advertentie in dit nummer en de raambiljetten. In de verdrukking Een Deventer bestelauto, die Dinsdag op de Markt geparkeerd had, kwam bij de afrit nabij hotel „Markzicht" in aanraking met Spreekt er eens met Uw huisarts over. Wij leveren ook op voorschrift van H.H. Doktoren Donkersir. 13, H'wijk, tel. 2466 Med. gediplomeerd voetkundige en pedicure een daar staande fiets, die dit niet kon ver dragen. Het vehikel werd dan ook zo geramd, dat het behoorlijk gekraakt neerstortte. De eigenaar van de wagen is bereid de schade te vergoeden. P.T.T. en P.G.E.M. in actie In aansluiting op een berichtje in ons vorig nummer over blikseminslag op de telefoonleiding langs de L.uvenumseweg deeiden men ons nader mede, dat deze ont wrichting veel fataler is geweest dan men kon vermoeden. De herstellingswerkzaam heden werden direct op de bewuste Vrijdag nog door P.T.T. ingezet en hebben geduurd tot Woensdag j.l., zodat men bijna twee weken met man en macht in actie is geweest om de ravage weer bedrijfsklaar te maken. Het Sanatorium „Sonnevanck" werd 'Jdirect van een noodverbinding voorzien. Deze blik seminslag is in zijn uitwerking een zonderling verschijnsel geworden, zoals de meest de- routineerde monteurs nooit eerder hebben meegemaakt. Diverse kabels moesten geheel vernieuwd worden, terwijl ook de binnenleidingen sy stematisch nagekeken en nauwkeurig gecon troleerd moesten worden. Ook de P.G.E.M. moest nog in actie komen. Een onderduiker gevat Een 7-jarige stadgenoot, die herhaaldelijk spijbelde, werd Woensdagmorgen onder schooltijd door de politie aan de haven ontdekt. Onder .escorte van de sterke arm werd de jeugdige onderduiker inzake de leerplichtwet naar het leslokaal gebracht. T.b.c.-bestrijding onder het rundvee. De afd. Harderwijk-Hierden van de boven- aangeduide vereniging is voornemens op Dinsdag 10 Oct. a s. des avonds om 7.30 uur in het gebouw „Samuël" in Jaarvergadering bijeen te komen. Per advertentie in dit nummer wordt be kend gemaakt, dat Dr. Hoedemaker zal spreken, terwijl de agenda voorts meldt; Statutenwijziging, Bestuursverkiezingen en mededelingen. Het Bestuur deelt voorts nog mede, dat in geval het vereiste aantal leden voor Statutenwijziging onverhoopt niet aanwezig mocht zijn, een half uur na de eerste ver gadering opnieuw een samenkomst zal worden belegd. Veehouders, komt luisteren naar de veearts, die genegen is al uw vragen te be antwoorden. Filmmiddag en -avond De afd. Harderwijk van de Chr. Besturen bond stelt zich voor Vrijdagmiddag 13 Oct. a.s. om 4.15 uur een gevarieerd Kinderfilm programma in de Sladshal te vertonen waarbij op verzoek ook een tekenfilm ge draaid zal worden. De entree is slechts 1 dubbeltje Des avonds wordt er andere kost opge diend. Dan zal worden vertoond „Naar vernieuwing der samenleving", een titel, die voor zich zelf spreekt. Deze film is niet toegankelijk voor 2 stuivers, maar slechts voor 2 kwartjes. Zie de desbetreffende advertentie in dit nummer voor de verkoop der kaarten. Het zal er druk worden! Éen appeltje voor de bus! Juist tegenover de woning van een poli tieman stapte Maandagmiddag een 14 jarig Nunspeets meisje, die hier een onderwijs inrichting bezoekt, zo maar zonder blikken of blozen een boomgaard binnen richting goudreinetten. Op het politiebureau kreeg de busscho- liere een paedagogisch lesje, dat haar zal heugen. Uitslag van de op 4 October door de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te Amersfoort gehouden onderhandse aanbe steding voor het doen van uitbreiding en revisies der electrische installaties te Har derwijk en Ermelo Rietschoten Houwens, Rottterdam f 76.980 Batenburg, Rotterdam 76.090 N.V. Installatiebouw, Amsterdam 75.380 Nettenbouw, Amersfoort 75.000 Ergon-Electric, Leiden 74.200 N.V. Utrecht, te Utrecht 73.948 Kersbergen, Utrecht 72.750 Henk Scheer, Harderwijk 72.670 Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 912 en van 26 uur. Niet telefonisch. Gevondenduimstok, pakje margarine, br. leren etui, gr. jongensjasje, bl. ceintuur paar kinderfaarzen, lichtbr. portemonnaie, 2 muntbiljetten, ballpoint, zakhorloge, paar sokken, zilveren broche, vulpenhouder, gym schoen, kap van regenjas, sigarenaansteker parelsnoer. Verdere uren uitsluitend spoedgevallen Aan komen vliegen witte duif met ge vederde voeten. Verlorenspanningmeter voor lucht banden, witte gymschoen, 2 ballpointpen- nen, portemonnaie inh. f 0.90 en V.A.D. maandkaart, br. portemonnaie inh. enig klein geld en cassabonnen, 2 vulpotloden, driewieiig kinderfietsje, paar haaistrikken, meisjesrijwiel, staaflantaarn, cape van regen jas, kindermantel, muntbiliet van f 1.—, 2 alpinomutsen, Solex-belastingkaart ten name van W. Buma, weggelopen klein hondje (luisterend naar de naam „Hansje") en drie kleurig klein poesje. Dakpannen moesten het ontgelden. Bij een nieuwbouw aan de Enkweg wer den een partijtje gereed liggende dakpannen stuk gegooid of gedanst. Deze zinloze ma teriaalverkwisting kan zeer zeker in deze dure tijd niet getolereerd worden. Beter oppassen, jongens I Linnaeus' tuin bedorven. Patriciërshuizen nu kolenpakhuis In Elseviers Weehblad van Zaterdag j.l. wijdt de heer A. Ingwersen een geïllustreerd artikel aan Harderwijhs stedenschoon. De schrijver begint zijn ontboezeming, dat in mineur gesteld is, aldus Harderwijk is een lief, oud stadje aan de oude Zui derzee. Het bezit nog tal van mooie bouw werken. Wat echter het meest tot de ver beelding van inwoner en vreemdeling spreekt, is het „Linnaeus-torentje", dat met een oud poortje eens toegang gaf tot de wereldberoemde plantentuin. Verder volgt een beschrijving over leven en werken van Linnaeus, de Zweedse predikantenzoon, die zich een onsterfelijke naam ais botanicus verwierf en aan de Harderwijker Academie zijn doctorsbul haalde, waar hij in de Hortus Botanicus zijn medicinale planten kweekte en enkele boomsoorten plantte, waarvan de gingko bilibo thans nog op een tegelspeelplaats als armzalig restant van een groots ver leden staat te treuren om zijn omgeving en om de mensen, die barbaren zijn. Aldus werd de wereldberoemde Hortus Botanicus gedegradeerd tot een kinderspeelplaats. Een Fraxinus Excelsior, een Doodsbeender- boom en een Moeras cypres werden in 1929 zonder meer geveld voor de bouw van een eierhal, terwijl toch een oude steen uit 1626 boven het poortje, dat toegang tot de tuin gaf, het opschrift draagt „Bona publico et Palili sacrum", voor het alge- Beste meisjes en jongens. Jullie hunnen je a.s. Woensdag 11 Oct. opgeven voor de diverse werhavonaen. Aanmelden op het bureau van politie van 68 uur n.m. Dus alleen tijdens die uren, niet vroeger en niet later I a.s. Zaterdag zullen jullie er tijdens de filmvoorstelling nog een en ander over kunnen horen. Tot ziens dus. Zaterdagavond. Voor alle zeherheid mahen we er de meisjes nog even op attent dat de leeftijd 10 jaar of ouder moet zijn. AFD. SPORT Nu het blijkens gehouden onderzoek onmogelijk is gebleken de competitie op de Zaterdagmiddagen uit te spelen vinden de resterende wedstrijden geen doorgang. Mede in verband met het feit dat a.s. week het figuurzagen, enz. begint en de eind stand der voetbalwedstrijden toch geen ver andering meer kan ondergaan is dan ook besloten de voetbalcompetitie als geëindigd te beschouwen. Wel kan in onderling over leg vriendschappelijk worden gespeeld, of op andere wijze worden geoefend. De nieuwe competitie zal indien mogelijh, reeds met Mei a.s. beginnen. Tot volgend jaar dus jongelui. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1