Schilder's Nieuws- en Advertentieblad Koude en natte voeten Belastingaangiften Administraties George Vedder Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK No. 38 VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Verschijnt iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 ERMELO H. Schuurman, Schoolweg 49 ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Agentschappen ,Goede wijn behoeft geen krans Als deze is gehaald bij Viester. Gemeente HARDERWIJK GEMEENTE ERMELO Komt U deze week de etalage met A B Y G O eens zien bij GEZ. DE LANGE pannapannnDnoonDnnaannnnannrtnnnnnnni B E D Donkerstraat 2 Een prachtsortering Pantoffels en Rubberlaarzen voorradig. KINDERSCHOENEN - grote collectie, diverse mo dellen tegen zeer voordelige prijzen. Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Koekoek Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT Collecte ten bate van de Gezamenlijke Militaire Fondsen Het Comité der Gezamenlijke Militaire Fondsen, waarin zijn opgenomen 1. 2. 3. 4. 5. de Koninklijke Nationale Vereniging tot Steun aan Miliciens, „Stamil" de Vereniging „Ereschuld en Dank baarheid'' het Karei Doormanfonds de Prins Bernhard Stichting de Stichting van Weerden Poelman fonds, is voornemens in de eerste helft van Oc tober een landelijke collecte te houden, waarvan de opbrengst aan de bovengenoemde i vijf militaire fondsen ten goede zal komen Te Harderwijk en Hierden zal deze col lecte worden gehouden op Zaterdag 7 Oc tober a.s. Behalve het verlenen van financiële steun 1 aan oud-militairen en de nagelaten betrek j kingen van gesneuvelde militaire van alle f gezindten, rekenen voornoemde instellingen s' het onder de huidige omstandigheden tevens tot hun taak naast de door de Overheid getroffen voorzieningen aanvullende steun te verlenen ingeval van verminking, bij ziekte en uitzending naar herstellingsoorden, bij studie van kinderen, teneinde hen dat te laten bereiken, wat zij hadden kunnen wor den, indien hun vader was blijven leven, aan gedemobiliseerden, enz. Het zal U duidelijk zijn, dat genoemde instellingen hun belangrijk sociaal werk ten behoeve van de (oud)militairen en de nagelaten betrekkingen van de gesneuvelden in de strijd dén behoorlijk kunnen verrichten, indien deze collecte met het grootst moge lijke succes wordt bekroond. In verband hiermede bevelen onderge tekenden deze collecte in Uw aller belang stelling aan. Tevens zal hierdoor gelegenheid worden geboden daadwerkelijk te getuigen van de ereplicht van ons volk tegenover onze mili tairen, die met terzijdestelling van eigen be langen hun Vaderland hebben gediend en daarvoor vaak het hoogste offer hebben ge bracht. Geeft allen met milde hand, opdat ook uit de opbrengst van deze collecte moge blijken, dat zij, die zich voor ons alten heb ben ingezet, niet worden vergeten. Het Comité van Voorbereiding Mevr. J. Pot-de Raat C. W. Duijne G. A. van der Hout Th. Smit Het Comité van aanbeveling: G. J. Numan, Burgemeester, Kol. J. van Rhijn, Garn. Commandant, Maj. R. J. En gelen. Aalmoezenier, Kapt. Ds. C. M. Graaf- stal, Legerpredikant, Ds. J. Andrea, Geref. Pred., Ds. C. van den Boogert, Ned. Herv. Pred., Ds. J. W. de Bruijn, Ned. Herv. Pred., Ds. A. Dercksen, Geref. Pred., Pastoor W. P. A. ter Meulen, Ds. G. Snijders, Ned. Herv. Pred., Ds. C. van der Weele, Chr. Geref. Pred., Ds. G. Willemsen, Ned. Herv. Predikant. teleurstellingen vestigen zij er nog nadruh- helijh de aandacht op, dat niet met zeker heid han worden gezegd, dat zij, die een plan indienen, ooh in de gelegenheid zul len worden gesteld om te bouwen. Aan de hand van de ingediende plannen zal te zijner tijd worden beoordeeld wie bouwvolume han worden toegewezen. Nunspeet, 25 September 1950. Burgemeester en wethouders voornoemd De Burgemeester der gemeente Harder wijk maakt bekend dat de Raad dier ge meente in openbare vergadering is bijeen geroepen op Vrijdag, 6 October 1950. des namiddags 2.00 uur ten gemeentehuize. Harderwijk, 25 September 1950. De burgemeester voornoemd, G. J. Numan HINDERWET Burgemeester en Wethouders der ge meente Harderwijk brengen ingevolge artikel 21, 3e lid, der Hinderwet ter open bare kennis, dat door J. Schuurkamp, wonende Tuinstraat 36, aldaar, beroep is ingesteld tegen hun besluit d d. 18 Sep- ember 1950, No. 3276, houdende verbod iot het voortzetten der werkzaamheden in le in de percelen Vulderstraat Nos. 25 en $1, kadastraal bekend gemeente Harderwijk, Sectie E, Nos. 1861 en 478, gevestigde en in werking gestelde inrichting voor de op slag en verwerking van afval en lompen, en bevel, de daarin opgeslagen afval en 'ompen binnen één week na dagtekening 'an dit besluit daaruit te verwijderen. Harderwijk, 22 September 1950. Burgemeester en wethouders van Ermelo brengen ter hennis van belanghebbenden, dat zij, die in 1951 met rijkssubsidie een woning willen doen bouwen, hun voor lopige plannen daartoe vóór 31 December 3.s. moeten hebben ingediend ten gemeente- nuize te Nunspeet of bij de directeur van gemeentewerken, p.a. hulpsecretarie, trmelo. Ter voorkoming van misverstanden en HARDERWIJK Propaganda-avond van de Geref. Jeugd-Centrale Vrijdagavond was de G.J.C., onder leiding van haar voorz., de heer K Jansen, in de geheel bezette Kapel in de Jodenherhsteeg in een propaganda-samenkomst bijeen. Na het zingen van het bondslied richtte de genoemde voorz. zich met een woord van welkom tot de jongens en meisjes in de zaal, die volgens de spr. welwillend door de Herv. Evangelisatie was afgestaan. Volgens de spr. zal het succes van deze avond geheel afhangen van de houding der aanwezigen, m.a.w. van het feit in hoeverre zij zich verantwoordelijk gevoelen voor de gang van zaken in het wereldgebeuren. Beseffen zij wel, dat het conflict, dat God met de wereld heeft, ook hun conflict is Zien zij wel in, dat de mens bij kerkgang en catechisatie de Goddelijke gaven ont vangen, dus passief zijn Doorgronden zij echter voldoende, dat de Goddelijke waar den ook actief moeten zijn, dat ook jonge mensen werkzame strijders moeten zijn voor de uitbreiding van het Koninkrijk Gods op aarde Onder de Heilige Schrift, bestude ring der beginselen vormen immers een bolwerk tegen afval en revolutie. Wie niet actief is, komt gemakkelijk tot vervlakking en vervreemding, die tot afval en volslagen nihilisme leiden, omdat de mens aldus langzaam maar zeker in de macht van de satan komt. Aldus wekte de spr. het verantwoorde lijksbesef bij de jongeren op, zijnde het grote doel van deze propaganda-avond. Na deze bezielende rede werd Ps. 84 gelezen en daarna Ps. 84 3 gezongen, waarna de voorz. nogmaals het woord nam bij het vertellen van de legende van het hemelsblauwe manteltje (ontleend aan Lichtbundel"). In dit verhaal liet de spr. uitkomen, dat de oprechte wil om God te dienen geen kwestie van kracht en macht is, maar gedragen moet worden door de liefde. Zo werd niet de arend maar de simpele ijsvogel de Goddelijke boodschap per en deswege met een mooi verenpah in hemelsblauwe kleuren beloond. Dit diertje deelde volgens de legende aan Noach mede, dat het wellicht niet bij machte was om naar de hemel te vliegen, maar dit desniettemin toch gaarne wilde proberen En ziedaar, het eenvoudige vogeltje ontving van de Schepper het hemelsblauwe man teltje. Aldus moet het volgens de heer Jansen ooh met de jonge mensen zijn. Als de waarachtige wil er is, zullen zij een stukje van de hemelsblauwe mantel uitdra gen naar vrienden en vriendinnen, die in nevelen gehuld zijn. Deze mooie legende werd met grote aandacht beluisterd. Hierna werd een gedeelte van de radio uitzending „Doe mee"' beluisterd van de Jeugdavond, die door de drie Geref. Jeugd bonden in het Concertgebouw te Amster dam gehouden werden. Na dit goed ontvangen intermezzo werd de avond verder gevuld met enkele voor drachten. schetsjes en hersengymnastiek. Vermelden we nog. dat Ds. Jac. Andree het genoegen smaakte 16 nieuwe leden voor de Jeugdverenigingen te noteren. Deze zeer geslaagde avond werd na lezing van 1 Sam. 3 1 10 door Ds. A. Dercksen met dankzegging gesloten. De collecte voor het bekostigen van een levensmiddelenpakket voor Zending in Indo nesië bracht ruim f 15.op. Te Apeldoorn slaagden voor het B.O.V. A.G.-diploma hulpmonteur de heren J. W. Bossers, E. H. Visser en J. Franken te Harderwijk N. Anema, J. Besselen en N. Peet te Ermelo. Zij ontvingen hun opleiding aan de Chr. Avondnijverheidsschool te Harderwijk. Door omstandigheden, die niet waren te voorzien, worden de vergaderingen van gepensionneerden te Nunspeet, Putten en Harderwijk op andere datums gehouden als was berieht. Belanghebbenden raadplegen dus de convocaties. Om het gemakkelijk te maken Reeds thans is vastgesteld, dat overal in den lande in de periode van 21 Mei tot aaDaaoaDnciaDaDaaaaaoaDanonooanDonDaoDanaDoacjonaaciDOD a a a a a a a en met 3 Juni 1951 gecollecteerd zal wor den voor „Het Nederlandsche Roode Kruis." Dit zal ook in onze gemeente plaatshebben. Wie thans reeds een doosje voor dit doel in gebruik neemt om zo nu en dan of wekelijks daarin een dubbeltje of meer te doen, zal in Mei gemakkelijk een bedui dende bijdrage aan „Het Nederlandsche Roode Kruis" hunnen geven. 40 jaar bij de P.T.T. In veler ogen is een ambtenaar een koel en zakelijk wezen, dat alleen maar reageert op statistieken en cijfers een soortement menselijke automaat. Ook op de kantoor kruk en achter het lohet komt de ware menselijke aard echter altijd boven. Een oud moedertje even op gang helpen met een invulling of ondertekening, ja, er is zelfs verschil te bespeuren bij het afgeven van postzegels. Welnu, velen zullen zich nog de vlotte bediening en prettige houding herinneren van onze oud-stadgenoot, de heer G. J. Troost, die zich achter het loket van ons postkantoor voor oud en jong jaren lang een hulpvaardig en vriendelijk ambte naar toonde en zich uit dien hoofde hier vele vrienden maakte. Ooh in voetbalhringen zal men Gerrit Troost hier nog niet vergeten zijn 1 Van bevriende zijde werd ons medege deeld, dat hij op 4 Oct. a.s. te Amsterdam, waar hij sous-chef der afd. financiën is, de dag hoopt te herdenken, waarop hij 40 jaar geleden bij de P.T.T. in dienst trad. Ongetwijfeld mede namens zijn vele vrienden bieden we deze populaire oud stadgenoot bij deze onze hartijhe geluk wensen aan ter gelegenheid van dit niet alledaagse jubileum. „Dwaasheid des harten'' Na „Wilde pracht" is thans de beurt aan een Samuel Goldwyn-product „Dwaas heid des harten" met Dana Andrews en Susan Hayward. In deze liefdesfilm worden de lotgevallen uitgebeeld van een zorgeloos kostschoolmeisje, dat romantische liefde leerde hennen en tragische realiteit, Het geheel is een bittere tragiek tegen de nuchtere achtergrond van het moderne leven. Een noodlottige liefde verwoestte de levens van een jonge vrouw en van da man, die zij trouwde. Moest zij gehoor geven aan de ingeving van haar kart of luisteren naar de stem van haar verstand We zullen ditmaal eens niets mededelen over de ons toegezonden korte inhoud, om deze liefdestragedie niet van te voren te ontzenuwen. Men oordele zelf over de houding van deze jonge vrouw. Ook als speelfilm wordt „Dwaasheid des harten" door velen geprezen. Als steeds mooi gevarieerd voorpro gramma. Zie verder raambiljetten en de advertentie in dit nummer. Nodeloos vervoer op kwellende wijze. Dat een goed politieman een dierenbe schermer is, werd Maandag gedemonstreerd toen alhier in een vrachtauto met boven- en onderlading niet minder dan 54 varkens geteld werden, terwijl de beschikbare ruimte dit niet toeliet. Op last van de sterke arm werden 6 dieren, w.o. enkele zware zeugen uitgeladen, waardoor de overige knorrepotten wat meer „lucht" kregen. De vrijgekomen dikhuiden werden tijde lijk in het abattoir gehuisvest, vanwaar de dieren later afgehaald werden. Tegen de chauffeur B. uit Balkburg werd proces-verbaal opgemaakt wegens over treding van 455 W.v.S. ter zake nodeloos vervoer op pijnlijke of kwellende wijze. Een schrikachtig paard Toen het paard van de heer K. uit Ermelo voor een boerenwagen in de Don kerstraat liep, schrok het dier voor een putdeksel der riolering. Bij het nemen van een onverwachte zijsprong kwam een kram van het lemoen zodanig met een juist pas serende personenauto, bestuurd door de heer L. uit Haarlem, in aanraking, dat deze een geweldige deuk opliep en nog al ge havend werd. De schadevergoeding werd onderling geregeld. Persoonlijk letsel deed zich niet voor. Een duur danspasje van het Ermelose paard 1 Bliksem stoorde telefoon Zaterdag heeft het onweer de telefoon verbinding op de Leuvenumse Weg ge deeltelijk ontwricht. Naar we vernemen bleef in een bepaald perceel de telefoon schel rinkelen, terwijl de verbinding gestoord was. Bij een ander werd na een felle don derslag een rookontwikkeling geconstateerd, waarbij het bleek, dat de telefoon onklaar geraakt was. P.T.T.-personeel is Maandag direct met het onderzoek begonnen, waarbij de haard van de storingen niet zo maar te vinden was. Ondersteunings-compagnle op 20 Oct. naar Nieuw-Gulnea Naar we uit goede bron vernemen zijn Dinsdag alhier plm. 175 manschappen aangekomen, die na een speciale opleiding in vrijwillig dienstverband als Ondersteu- nings-compagnie in het kader der Ned. Bestuursvoering op 20 Oct. a.s. naar Nieuw-Guinea zullen worden uitgezonden. De militairen zijn gelegerd in de Infan- terieschool der Jan van Nassaukazerne. In een onzer vorige nummers maakten we melding van de Prisma-Ballonwedstrijd, welke op Zaterdag 2 Sept. j.l. zou gehou den worden en waarvoor bij fa. H. Schaf- tenaar, Markt, alhier, formulieren te ver krijgen waren. In veiband met het noodweer op die dag is de ballon toen niet opgestegen. Gezien de geweldige deelname aan deze ALLEENVERKOOP FORTSCHOENEN: Jongens- en Meisjesschoenen met een half jaar schriftelijke garantie. Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 Het adres voor de betere merkschoenen. gratis wedstrijd, heeft de Importrice ge meend de beschihbaargestelde horloges onder de deelnemers(sters) te verloten. Onder de gelukkige winnaars is ook onze plaatsgenote, Mej. M. A. J. Reymers, Huize Westerholt. Weer de linker-rlchtlngwijzer Woensdagmorgen reden twee personen auto's achter elkander over de Verkeers weg in de richting Nunspeet. De voorste bestuurd door de heer G. uit Haarlemmer- liede wilde links de Hierdense Weg in draaien. Volgens zijn verklaring heeft de genoemde deze richtingverandering tijdig kenbaar gemaakt, hetgeen echter onthend wordt door de achter hem rijdende W. uit Ouderkerk a, d. IJsel, die niet kon voor komen, dat zijn wagen in botsing kwam met de voorligger, waardoor beide voer tuigen beschadigd werden. Aan de politie, die procesverbaal op maakte, het genoegen een bevredigend antwoord op de schuldvraag te geven. De verkeerde actetas Het was nog vroeg in de morgen toen een handelsreiziger te Rotterdam zijn hand op zijn hart legde, en gunstig reageerde op een hunkerend duimende globetrotter. Toen de lifter te Harderwijk de gastvrije auto verliet, nam hij per abuis de verkeerde tas mee. De vertegenwoordiger, die hier zijn werk wilde beginnen, bemerkte tot zijn schrik, dat zijn bijzitter zich vergist had. Brave mensen denken immers niet direct slecht over een ander. Natuurlijk werd de politie in de arm ge nomen en dat onderhoud leidde tot een volkomen succes. Wat was er n.l. gebeurd De lifter, die intussen zijn „misgreep" ont dekt had, stelde vanuit Zwolle de politie op de hoogte. De onderhandelingen over de ruil ondervonden verder geen onover- komenlijke moeilijkheden. Afgekeurd voor alle werk. Dat de berm van de Strandboulevard geen weideplaats is, heeft een stadgenoot ondervonden, die daar zijn paard geposteerd had. Toen de politieman het corpus delicti eens nader bekeek, bleek het, dat het vol komen afgeleefde dier van stijfheid en ellende nauwelijks meer overeind kon komen. Het geval werd ter beoordeling voorgelegd aan de ontboden veearts, Dr. Hoedemaher, wiens uitspraak over de toe stand van de arme stakker vernietigend wasongeschikt voor enig werk. De rossimant zal nu geen moeilijkheden meer ondervinden. Prijst alle uitgestalde goederen! Tijdens een door onze politie ingestelde controle inzake de prijsaanduidingsvoor schriften van uitgestalde artikelen, werden enige winkeliers, die hun étalage-goederen niet geprijsd hadden, deswege geverbali seerd. Naar we vernemen, zal de politie streng blijven optreden tegen alle nalatigen. Winkeliers, verzuimt niet aan de van regeringswege gestelde eisen te voldoen Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 912 en van 26 uur. Niet telefonisch. Gevondencombinatietang, 4 muntbiljet ten, boodschappentas inh. fruit, ballpoint, br. portemonnaie met inhoud (vrij groot bedrag), 2 directoirs, armbandje, bruin jon gensjasje, meisjesmuts, lapje stof, aan komen lopen herdershond. Verloren: rijbewijs vastgespeld aan werk boekje, hamer, groene hoofddoek, wieldop van Ford '37. br. Ieren portem. inh. 7.90, horloge met br. leren bandje, bl. grijze cein tuur, donkergr. ceintuur, zw. 2 vulpennen, bankbiljet van f 10.—, br. jongensjasje. Repatriëring Onze stadgenoten J. H. den Otter, sold, lste kl., Bruggestraat 43 en P. Renden, sold., Frisialaan 74, hopen op 10 Oct. a.s. met het Troepentransportschip „Zuiderkruis" te Rotterdam uit Indonesië te repatriëren. Onze gelukwensen met hun behouden aan komst in het Vaderland. Opening van „De Centrale" Wie en wat is „De Centrale"? Op Donderdag 5 Oct. a.s. wordt alhier in het perceel Bruggestraat 14 geopend een filiaal van de Stoomververij en Che mische Wasserij „De Centrale", waar ver ven in alle moderne tinten binnen één week spoedgevallen binnen 3 dagen mogelijk is, evenals het chemisch reinigen van alle kledingstukken. Per advertentie in dit nummer wordt voorts medegedeeld, dat ket chemisch rei nigen van kousen, ladders ophalen en op nieuw vormea, wat men noemt „per Verdere uren uitsluitend spoedgevallen omgaande" kan geschieden. Verder wordt gelegenheid gegeven voor het maken van ceintuurs, stofknopen, gespen en wat dies meer zij. Rijsttafel met de ziekenzaal W.G.F.-kazerne In samenwerking met het P.I.T, (Pro testants Interkerkelijk Thuisfront) organi seerden enige leden van de Vrouwenbond een rijsttafel voor de patiënten van de ziekenzaal in de W.G.F.-kazerne. Woensdagavond half acht werden de Beste meisjes en jongens. Eindelijk is 't lang verwachte ogenblik dan aangebroken. Het winterseizoen gaat beginnen Zaterdag 7 October eerste ontspannings avond. Er zullen films vertoond worden, zoals gewoonlijk weer in twee groepen, n.l. voor jongens en meisjes van 813 jaar van 6.30-8.00 uur. Voor de ouderen van 8.00—9.30 uur. Kinderen beneden de leeftijd van 8 jaar zullen voortaan onder geen voorwaarde meer worden toegelaten. Voor leden vrije toegang, voor niet-Ieden entree 10 cent. We verwachten echter dat vele nieuwe leden zich voor de werh- avonden zullen melden. Oproep voor jeugdleiders. a.s. Woensdag 4 October, 8 uur in zaaltje Gemeentewerken, Academiestraat, algemene leidersvergadering. Het winterprogramma zal o.a. besproken worden. DRINGEND VERZOEK aan voor het jeugdwerk enthousiaste mensen, op boven genoemde vergadering eens kennis te komen maken met de plannen en het werk van Jeugdcontact. Het slagen van ons werk is grotendeels afhankelijk van het aantal beschikbare leiders(sters), waaraan momenteel een dringend tekort bestaat. Geeft U eens per week enkele uren van Uw vrije tijd voor dit zo noodzakelijke werk. In dank ontvingen wij ter stimulering van het jeugdwerk van N.N. f 10, van K f 5. De vulpotloden, gewonnen door de estafette ploegen kunnen Maandag 2 Oct. afgehaald worden op het politiebureau. AFD. SPORT Uitslagen: RODAKl. Frankrijk 1—0 Jeugd AStormvogels 10 DBS IIJeagd A 40 RODAStormvogels 0—0 Door de uitslagen van de afgelopen week werd Jeugd A ongeslagen kampioen der Jeugdcompetitie. (6 wedstrijden). Doelsaldo 27 voor en 0 tegen. Een fraai resultaat derhalve Proficiat jongelui. Binnenkort zult jullie wel vernemen welke prijs hiervoor beschikbaar is gesteld. De resterende wedstrijden, hoewel van geen belang meer, zullen indien mogelijk, in verband met de vroeginvallende duister nis op de volgende Zaterdagmiddagen wor den gespeeld. Aanvang vermoedelijk 4 uur Te spelen is nog Jeugd AKl. Frankrijk Jeugd BStormvogels Hierden IIIKI. Frankrijk Jeugd BKl. Frankrijk Competitie-stand t.m. heden Jeugd A 6 6 0 0 27-0 12 Victoria 7 5 1 1 19-11 11 RODA 7 4 2 1 18-5 10 Stormvogels 6 2 2 2 7-5 6 DBS II 7 2 1 4 16-15 5 Kl, Frankrijk 4 0 2 2 1—3 2 Jeugd B 5 1 0 4 2—23 2 Hierden III 6 0 0 6 4-32 0 HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932) T

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1