I Schilder's Nieuws- en Advertentieblad Kinderschoenen Friesche korte Turf J. P. de Lange Zn. Koop nu WOL Belastingaangiften Administraties Wat U drinkt of wat U schenkt, VIESTER is 't die 't beste brengt v FORT ijzersterke schoolschoen George Vedder Donkerslr. 13, H'wijk, tel. 2466 Kolenvoorziening ongunstig zijn. P. J. VAN WALRAVEN Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK Wo 36 VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG JLschiint iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 ERMELO H. Schuurman, Schoolweg 49 ELSPEET J. K. Wendt, Uddelerweg 16 HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Agentschappen Gemeente HARDERWIJK Ontvangen nieuwe collectie Kindermoliertjes met crepe zolen Voordelige aanbieding voor jongens en meisjes met 6 maanden garantie Zoals het er voorstaat, zal a.s. winter de En toch kunt U Uw huis ook dan heerlijk verwarmd hebben, als U nu prima opdoet van HOOGSTRAAT 41 VISMARKT 2 Zie onze etalage en U bent onze klant Gemeentelijke Visafslag Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Meijnen Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT De Directeur van Gemeentewerhen is voornemens op Vrijdag 29 September 1950 des n.m. 3 uur in het bureau van Ge meentewerhen, Academiestraat 14, namens de Centrale Woningstichting te Harderwijh, in het openbaar aan te besteden Het bouwen van een dubbel woonhuis aan de Wilhelminalaan te Harderwijh Besteh en teheningen verhrijg'oaar ten hantore van Gemeentewerhen tegen be taling van f 7,50 franco per post f 7,80. KOSTELOZE INENTING TEGEN POKKEN De Burgemeester der gemeente Harder wijh maaht behend, dat op Woensdag 20 September 1950 des namiddags van 3 tot 4 uur in het Wijhgebouw van het Groene Kruis, Smeepoortenbrinh 18, gelegenheid zal worden gegeven tot hosteloze inenting tegen pohhen. Ingevolge de Inentingswet 1939 artihel 11 is een ieder die de ouderlijhe macht of de voogdij uitoefent over een hind, vi plicht, voordat het hind de leeftijd van één jaar heeft bereiht, het bewijs te leveren dat het hind met inachtneming van het bij/of hrachtens deze wet bepaalde tegen pohhen werd ingeënt of een door hem ondertehende verhlaring over te leggen houdende de reden, waarom zodanige inenting achter wege wordt gelaten. de Verordening op de tapperijen, slijterijen, hotels, pensions, enz., vastgesteld door de Raad dier gemeente bij zijn besluit d.d. 12 Mei 1950, No. VI/16, en waarvan Gede puteerde Staten bij hun schrijven d.d. 30 Augustus 1950, Nr. 11877/330-III-8, de ont vangst hebben bericht, gedurende drie maanden voor een ieder ter lezing op de Secretarie der gemeente is nedeigelegd. Harderwijh, 12 September 1950. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, C. Timmers. G. J. Numan AFZONDERLIJKE STIERENKEURING Burgemeester en Wethouders der ge meente Harderwijh brengen ter openbare gitennis, dat het rapport der Keuringscom missie van de op 8 Juli 1950 te Apeldoorn gehouden afzonderlijhe Keuring van een Stier, tot en met 20 September e.h. ter Secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Harderwijh, 5 September 1950. STEMMEN BIJ VOLMACHT Burgemeester en Wethouders van Har- lerwijh vestigen de aandacht op een publi- :atie aan het aanplahbord ten Gemeente- rnize inzahe de bevoegdheid om bij vol- ïacht te stemmen. Een hiezer is bevoegd om bij volmacht •te stemmen, indien zijn beroep of werh- .zaamheden medebrengen, dat hij herhaal- delijh of althans gedurende het gedeelte van het jaar, waarin de stemming gewoon- lijh valt, werhzaam pleegt te zijn buiten de gemeente op weiher hiezerslijst hij voor komt, mits zijn afwezigheid, indien hij ge durende het tijdvak of de tijdvahhen, waarin Éhij aldus werhzaam is, een of meermalen jin die gemeente terughomt, als regel telhens •langer dan drie dagen duurt. Mede is bevoegd bij volmacht te stem- Bmen de vfftuw, welhe, gehuwd met een •kiezer, die voldoet aan de bovenvermelde ••voorwaarden, met haar man, in verband gtmet diens beroep of werhzaamheden, af wezig pleegt te zijn. Voor het bij volmacht mogen stemmen moet een met redenen omhleed verzoeh- gjtscHrift aan het Gemeentebestuur worden jjningediend en wel tussen 1 October 1950 Ben 1 Januari 1951. Formulieren daarvoor zijn ter Secretarie van 15 September af kosteloos verhrijgbaar. De hiezer, die een verzoehschrift als bovenbedoeld heeft ingediend en die van de gevraagde bevoegdheid gebruih wil mahen, doet daarvan IN PERSOON mede deling ter secretarie van een gemeente. Deze mededeling han geschieden zodra h-t verzoeh is ingediend, doch niet later dan een weeh na de dag der candidaat-stelling. Van de aanwijzing wordt een schriftelijhe volmacht opgemaakt. De gemachtigde moet IN PERSOON ter secretarie van de ge meente, op weiher hiezerslijst de hiezer s moet voorhomen, mededelen, dat hij de f volmacht aanneemt. Is de volmacht binnen I vijf dagen na oproeping niet aangenomen, dan is zij vervallen en han de hiezer niet opnieuw voor dezelfde verhiezing een ge machtigde aanwijzen. Als gemachtigden mogen slechts aangewezen worden zij, die in de gemeente bevoegd zijn tot het deel nemen aan dezelfde verhiezing. Harderwijh, 11 September 1950. Verordening op de tapperijen, slijterijen hotels, pensions, enz. Burgemeester en Wethouders van Har derwijh brengen ter openbare hennis, dat HARDERWIJK Repatriëring Onze stadgenoot W. J. Bossers, matroos II hl., Graaf Ottolaan 6, zal vermoedelijh op 23 Sept. a.s. met het Troepentransport schip „Goya" te Amsterdam uit Indonesië repatriëren. Hartelijh weihom in het vaderland. Kleuterschool „Oranje-Kwartier" Per advertentie in dit nummer vestigt de Buurtvereniging „Oranje Kwartier" de aan dacht van belanghebbenden op de gelegen heid tot aanmelding van leerlingen voor de door deze vereniging op te richten Kleu terschool, die naar we vernemen in de speeltuin gebouwd zal worden, indien de omstandigheden zich naar verwachting gunstig ontwikhelen. Toen verleden jaar reeds plm. 60 leer lingen waren ingeschreven, deden zich moeilijhheden voor in verband met de materialenschaarste. Naar het zich laat aanzien zijn de bouwmogelijkheden in dit opzicht thans veel gunstiger. Ten einde een volledig en betrouwbaar overzicht te verkrijgen van het aantal moe ten zij zich nogmaals aanmelden. Ieder zal begrijpen, dat de bedoelde Kleuterschool toeganhelijh wordt gestald voor de hinderen van alle ingezetenen, ooh uit Tonsel. Alle verdere inlichtingen worden gaarne gegeven door de Voorz., de heer E. Velt- huizen, Oranjelaan 25, alhier. In aansluiting op de in dit nummer voor komende advertentie vestigen wij gaarne de aandacht op de Maandag 18 dezer in de Stadshal door de afd. Amersfoort van de „Nederlandsche V'ereeniging tot Be scherming van Dieren" te vertonen film „Onze dieren in huis en hof." De vele dierenvrienden in onze gemeente zullen deze film stellig willen zien, mede om de opnamen van H.M. de Koningin en de Prinsesjes met Haar dieren ten Paleize Soestdijh. Hengelwedstrijd door „De Snoek" De plaatselijke Hengelsportvereniging „De Snoeh" hield Zaterdagmiddag voor de eigen leden de derde seizoenwedstrijd voor de Wisselbeher. De eerste groep van 20 leden legde om half twee in om 1 uur later van plaats te wisselen. Hoe de spullen ooh in orde waren ze wilden niet bijten. De wedstrijdleider C. W. Voogel (secr. van „De Snoeh"), die van 46 uur met de tweede groep meeviste, stond dan ooh voor geen moeilijhe taah, terwijl ooh de contro leurs H. Arends en G. Bolder het niet druk hadden. Na de wisseling van de eerste groep werden een paar vorentjes verschalht. Toen de voorz. C. Ammerlaan een kwartier voor het eind met een wesphengel een harper van 977 gram ving, kregen sommigen weer wat hoop, maar het wilde eenvoudig niet. Groep II van 19 leden zou het wel beter doen 1 Tussen twee haakjes Waar bleven de overige vissers? „De Snoeh" telt toch bijna 100 leden 1 Ooh in de genoemde twee uren was de vangst buitengewoon schraal2 baarsjes en 2 vorentjes dat was al. Het totaal-resultaat gaf de volgende klassering 1 C. Ammerlaan, 2 J. de Jong, 3 G. Roozendaal (na loting met no. 4), 4 J. Jansen, 5 G. Petersen, 6 W. Veldkamp. Daar deze 3 bekerwedstrijden ooh 3 ver schillende 1ste prijswinnaars hadden ge leverd, kon de wisselbeher niet definitief uitgereikt worden in verband met de be paling, dat daarvoor minstens 2 van de 3 wedstrijden gewonnen moeten worden. Maandagmorgen van 67 uur werd je dien einde een speciale wedstrijd gehouden door jde resp. winnaars G. Petersen, G. Foppen en C. Ammerlaan. Toen was eerst genoemde de gelukkigste, zodat hij in het bezit hwam van de zo begeerde Wissel beher 1950. V.V V.-Ballonwedstrijd Het mag gezegd worden, dat V.V.V „Harderwijh Vooruit" nog wel eens iets bedenht, waarbij ooh de jeugd ingeschakeld han worden. Tot sluiting van het seizoen werd Zater dagmiddag een ballonwedstrijd georgani seerd, die heel wat hinderen en nog meer ouderen in actie bracht. De heer Knöps, een specialiteit op dit gebied ooh de vulling dient met de nodige aandacht te geschieden stond in de garage achter de Incasso-Bank bij de cylinder en moest in horte tijd ongeveer 450 ballonnetjes startklaar mahen. Hoewel, het verzamelpunt op het Kerkplein was. bleven talrijke kleintjes op de Markt. Eigen lijh was dit jammer voor het totaal-effect, temeer daar enige hinderen hun ballonnetjes ontijdig de vrijheid gaven. Met de Trommelclub „K.M.D." voorop marcheerde de kleurige en fleurige stoet naar de Markt, waar vele belangstellenden aanwezig waren. Hoewel nadruhhelijh be kend gemaakt was, dat de ballonnetjes na tromgeroffel gelijhtijdig los gelaten zouden orden, is dit door te groot enthousiasme an enhele deelnemers niet gebeurd. Toen enhele naamkaartjes over het stadhuis heen- zweefden, honden ooh de hinderen zich niet meer bedwingen en nog vóór de trom men geroerd werden waren de groene en rose vogels de lucht in. Enhele geraahten met hun staart verward in de draad van de brandschel en hoe ze ooh ruhten en trohhen om met de andere mee te gaan, het gelukte niet. Een tweeling, die was blijven haken achter de habel van het electrisch licht bij de ingang Donherstraat, wist zich een voor een te bevrijden en was dus niet uitgeschakeld. Nauwelijks waren de ballonnetjes losge laten of zij hozen koers in Noordelijke richting, waardoor gevreesd werd, dat maar weinig afzenders een berichtje zouden mo gen verwachten. Thans blijht, dat de bal lonnen op een zekere afstand of hoogte in Oostelijke richting gedreven zijn. want de eerste haartjes zijn verzonden uit Enschede, Glanerbrug enz. Wat de snelheid betreft, han worden medegedeeld, dat een ballon om 16.25 uur alhier opgelaten te 17.15 uur te Bornebroeh (bij Almelo) gevonden werd ALLEENVERKOOP HET ADRES VOOR DE BETERE MERKSCHOENEN vaartuigen. Inderdaad het is imponerend deze inpol- deringsvloot bestaande uit zeven zand zuigers, twee baggermolens, dertig onder- lossers, tien sleepboten, een kraan en nog wat krioelende motorbootjes aan het werk te zien. Ook de uit de haven van Harderwijh bekende ponton met barakken, die dienst doet als recreatieoord der arbeiders werd hier als eenzaam eilandje teruggevonden. Teneinde de dijh een stevige fundering te verschaffen schrapen de baggermolens ter plaatse van de homende dijh een vaah meters dihhe veen- en hleilaag van de IJsselmeerbodem. De grote zuigers doen hun werh in het vierhonderd meter brede kanaal dat tussen de Ooster en Westerpolder zal blijven be staan en slurpen hier het zand van .tien tot twintig meter diepte naar boven om het onder geraas en gespat in de aan weers zijden liggende onderlossers te storten. Deze logge gevaarten worden op hun beurt door de sleepboten naar de geul ge- trohhen waar de baggermolens hun hna- gende werking volbracht hebben en storten hier door het opengaan der bodem hun last uit, waarmee dit proces dat dus uit een verplaatsing van zand bestaat teneinde is. Interessant was ooh te zien dat men al bezig was het eerste op 31 Aug. j.l. boven water gehomen stuh dijh te verdedigen d.m.v. basaltstenen. Bestellingen kunt U nu opgeven want er wordt spoedig een scheepslading verwacht. Wij hebben thans nog een sortering van meer dan 250 soorten en kleuren STATIONSSTRAAT 74 - ERMELO - TELEFOON 620 Van 4 t.m. 9 Sept. werden aangevoerd Kuilaal 9287 K.G. f 1.64 f 1.28 f 1.49 - 1.80 - 1.40 - 1.58 -0.91 -0.57 -0.71 - 0.56 - 0.44 - 0.55 -0.10 -0.08 -0.09 -0.43 -0.40 -0.42 -3.00 -3.00 -3.O0 -1.50 - 1.37 -1.43 Hoeh of lijnaal 987 Snoekbaars 841 Baars 69 Blei 60 Karper 34 Zalm (Forel) 2 Nest 2249 mnd. Excursie naar de inpolderingswerkzaam heden nabij de toekomstige hoofdstad Flevostad Op initiatief van de N.V. Holland-Veluwe- Lijn en in samenwerking met burgemeester G. J. Numan hregen Woensdagmiddag onder gunstige weersomstandigheden tal van genodigden en betalende passagiers door middel van de salonboot „De Kasteel Staverden" de gelegenheid een indruh te vormen van de inpolderingswerhzaamheden in het huidige stadium. De tocht gold speciaal Vak P. gelegen in het hart van het Ijsselmeer, op ongeveer 22 hm. van Harderwijh, Edam en Kampen, alwaar in de verrijzende Oosterpolderdijh een bouwput voor een gemaal en een toe- gangssluis gemaakt wordt. In de speciaal voor de genodigden ge reserveerde salon richtte burgem. Numan zich na de afvaart met een woord van welkom tot de aanwezigen, w.o. we noemen besturen van omliggende gemeenten, de garn. com. hol J. van Rhijn, hap. der genie G. Dijkstra, Ir. Henhes, directeur der M.U.Z., Mr. W. G. van Meer, de technische ambtenaren Splinter en Hageman.de gem. secr. C. Timmers, wethouder en gemeente raadsleden van Harderwijk, Insp.H.Kraaijen- brinh, die voor het merendeel van hun dames vergezeld waren. De spr. dankte de directie der H.V.L. voor de verleende gastvrijheid en deelde voorts mede dat bij verhindering van de hoofding. bij de dienst der Zuiderzeewerken Ir. Klasema, de directeur der gemeente werhen C. F. W. Rietveld zich bereid ver hlaard had tijdens de tocht aan alle aan wezigen enige technische voorlichting te geven. Deze hierna het woord nemend begon met een overzicht van de totstandkoming en het verloop der inpolderingswerhenj om bij het in zicht homen der werhzaamheden over te gaan tot een duidelijke explicatie van de bedrijvigheid der verschillende die zijn routes naar afzienbare tijd zal gaf zijn zijn visie over gemeente, Hier groeit dit reusachtige werh. de grootste inpoldering in de Nederlandse geschiedenis onder de behwame handen van de sterhe herels, die hun plicht doen temidden van het schijnbaar lome, maar gevaarlijke en oersterke water onder leiding van scherpzinnige ingenieurs. Velen hwamen onder de indruh van dit machtige werh, waarover op de terugtocht nog een levendige gedachtenwisseling volgde. Vermelden we nog, dat een reporter van de Nederl. Radio Unie na een inleidend woord enhele passagiers interviewde, waarbij hij zich het eerst richtte tot de H.V.L. hap. Miedema, de hoofdstad binnen moeten wijzigen. Onze Burgemeester de naaste toekomst evenals zijn collega uit Elburg, die daarbij wees op de gewenste uitbreiding van de industrie en de tuinbouw. Onze stadgenoot, de groothandelaar in aardappelen en groenten W. Foppen, die als oud-visser gedwongen werd zijn roer om le gooien in verband met de ongunstige bepalingen der Zuiderzeesteunwet, sprak op vlotte wijze over zijn bevindingen, waarbij hij thans smakelijke aardappelen hocht op de plaatsen, waar hij voorheen dito botjes verschalkte. Nog dezelfde avond waren deze sprehers in het N.C.R.V.-programma te beluisteren. Bij de nadering van Harderwijh getuigde Burgemeester Numan van zijn grote vol doening over het verloop van deze prach tige excursie en bracht de genodigden danh voor hun aanwezigheid. Daarna was het de heer H. Wolf, die namens de H.V.L. een speciaal woord van danh uit bracht aan de heer Rietveld voor diens algemeen gewaardeerde explicatie. Ten slotte werden nog na aankomst alle genodigden door een persfotograaf op de gevoelige plaat vastgelegd waarmee deze gezellige en interessante excursie ten einde was. Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 912 en van 26 uur. Niet telefonisch. Gevondentafelkleedje, damespolshorloge zadeldek, linnen tas met inh., sportkous, sleutel, damesbeurs, dameshoedje, hangertje, damesportemonnaie. Aan homen lopen een hip en een hond. Verloren bruine hinderportemonnaie, koperen huissleutel, witte kaarstrih met houder, shawl, groen-witte hoofddoek, br. Verdere uren uitsluitend spoedgevallen leren portemonnaie inh. f 7.50 en foto, damhsrohje, groene hoofddoek, leesboehje „Het huisje in de sneeuw", rode en bruine ballpointpen, rode slipover, 1 bonte en 1 witte handdoek, portemonnaie inh. f 2. metalen .dop ballpointpen. Weggelopen Duitse herdershond, luiste rend naar de naam „Blehhe". Aangifte van leerlingen Chr. Avondnijverheidsschool Per advertentie in dit nummer wordt medegedeeld, dat op Woensdag 20 Sept. a.s. van 78 uur in de Chr. Ambachts school „Overveluwe" gelegenheid gegeven wordt tot inschrijving van cursisten voor de in het gebouw des avonds te geven les sen in timmeren, meubelmahen, metselen, smeden-banhwerhen, loodgieterswerhen, electrotechnieh-instrumentmahen, rijwiel- en autoherstellen, schilderen, brood- en ban ketbakken. Deze vahhen worden door be hwame leraren onderwezen. Men raadplege de genoemde aankondiging voor het afleg gen van examens en de daarbij te behalen diploma's en lette tevens op de gelegen heid tot aanmelding van deelname aan de cursus van 24 lessen in autogeen- en AFD. SPORT aanvang 2 terrein der Morgen, Zaterdag 16 Sept. uur sportwedstrijden op het Z.A.C, bij de Sypel. Alle deelnemers, dus ooh zij die aan de voetbalwedstrijd Jeugd AJeugd B deel nemen. dienen om half twee op de Markt aanwezig te zijn, vanwaar onder begelei ding van K.M.D. afgemarcheerd wordt, De deelnemers aan de wedstrijden, die plm. 6 uur geëindigd zullen zijn, hebben vrije toegang entree 5 cent. Voor alle overigen Volwassenen 10 cent. de Wedstrijd uitslagen Victoria Hierden III 32 RodaJeugd A 0—3 KI. FranhrijhDBS II 1—1 VictoriaStormvogels 3—1 Hierden IIIJeugd B 0—2 Jeugd CJeugd D 56 Zaterdagmiddag 16 Sept. plm. 5 uur, terrein ZAC (Sypel) Jeugd A-Jeugd B. Maandag 18 Sept. D.B.S. IIStormvogels Dinsdag 19 Sept. Victoria—Jeugd B Woensdag 20 Sept. Roda—KI. Franhrijh Donderdag 21 Sept. Jeugd AStormvogels Vrijdag 22 Sept. Jeugd BKI. Franhrijh Alle wedstrijden vangen, in verband met de vroeg invallende duisternis, te 6.15 uur aan en worden gehouden op het terrein Asbestona. In verband met plaatsruimtegebreh deze week geen wedstrijdverslagen. Nogmaals wordt er nadruhhelijh op ge wezen dat men zich tijdens de wedstrijden niet achter de doelen of op de zijlijnen dient op te houden. De deelnemende ver enigingen zijn hier voor verantwoordelijk. Rijwielen alleen te plaatsen tegen het draad van de Asbestona-fabrieh, Competitiestand t.m. 12 September Victoria Jeugd A RODA DBS II KI. Franhrijh Jeugd B Stormvogels Hierden III Het protest van Stormvogels wegens niet ophomen tegen Jeugd B op 31 Aug is toegewezen daar gebleken is dat hier van een misverstand sprake was. Deze wed strijd wordt te zijner tijd opnieuw vastgesteld HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932) 5 3 1 1 11—11 7 3 3 0 0 16-4 6 4 2 1 1 14—4 5 4 2 1 1 15-6 5 2 0 2 0 1—1 2 3 1 0 2 2-10 2 2* 0 1 1 1—3 1 5 0 0 5 3-28 0

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1