Schilder'} Nieuws- en Advertentieblad GEZ. DE LANGE FORTSCHOENEN GRATIS! Staatsloterij Belastingaangiften Administraties Zomerdranken zonder tal Maar van Viester bovenal Van 20 t.e .m. 27 Aug. a.s. is onze zaak gesloten. George Vedder Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 LAMPION'OPTOCHT Luc. Schmidt Plaatselijk nieuws gratis een paar Fortschoenen naar keuze! Chr. Middenstands Vereniging te Ermelo Gecostumeerde Kinderoptocht Kantoor W. A. PRONK Sic 32 - VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Gemeente HARDERWIJK GEMEENTE ERMELO FORTSGHOENEN voor heren, jongens en meisjes Zie onze speciale etalage Bestelt nu reeds Uw loten, voordat ze uitverkocht zijn bij het oudste adres Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwyk Zondag a.s. Dr. Krijger Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens T iirschiint iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 AgentschappenERMELOH. Schuurman, Schoolweg 49 ELSPEET: J. K. Wendt, Uddelerweg 16HIERDEN Joh, Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst De Directeur van Gemeentewerken is voornemens op Vrijdag 1 September 1950 des nam. 3 uur in het bureau van Ge meentewerken, Academiestraat 14, namens de Centrale Woningstichting te Harderwijk, in het openbaar aan te besteden Het bouwen van 3 dubbele arbeiders woningen aan de Hoge Steeg te Hierden op een terrein had. bekend als gemeente Harderwijk sectie B No. 3075 ged. Bestek en tekening verkrijgbaar ten kantore van Gemeentewerken tegen be taling van f 7,50franco per post f 7,80. VOORJAARSKEURING VAN STIEREN Burgemeester en Wethouders der ge meente Harderwijk, brengen ter openbare kennis, dat het rapport der Keuringscom missie betreffende de voorjaarskeuring van springstieren in het jaar 1950 en de lijsten der op die keuringen goed- en afgekeurde stieren, tot en met 31 Augustus e.h. ter Secretarie voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd. Harderwijk, 16 Augustus 1950. DRANKWET Burgemeester en Wethouders der ge meente Harderwijk brengen ter openbare kennis, dat op 14 Augustus 1950 bij hen is ingekomen een verzoek van de heer W. Mehenhamp, Huisvader van het Christ. Tehuis voor militairen, aldaar, om een ver lof B voor de verhoop van alcoholvrije drank, voor de vóór- en achterzaal en leer kamer van het perceel, plaatselijk gemerkt Stationslaan 121 (Christ. Mil. Tehuis). Binnen twee weken nadat deze bekend making is geschied kan een ieder tegen verlenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen Harderwijk, 16 Augustus 1950. VRIJSTELLING WEGENS BROEDERDIENST. De burgemeester van Harderwijk brengt ter algemene kennis, dat aan ingeschreve nen voor de lichting 1951 vrijstelling wegens broederdienst kan worden verleend. Ten aanzien van deze vrijstelling gelden de volgende bepalingen 1. De vrijstelling wordt verleend aan de ingeschrevene, die tenminste drie broeders heeft of gehad heeft, die dienen of gediend hebben bij de landmacht, bij de zeemacht of bij de overzeese krijgsmacht. In een van deze gevallen wordt geacht te verkeren de broeder, die vóór 1 No vember 1950 a. tenminste 30 dagen in werkelijke dienst is geweest, of b. ten gevolge van een na 31 December 1945 verleend uitstel van eerste oefening nog niet of nog geen 30 dagen in werkelijke dienst is geweest, of c. in het genot van militair pensioen is gesteld, of d. gedurende zijn verblijf in werkelijke dienst is overleden. Als broederdienst blijft buiten aanmerking a. dienst als vrijwilliger bij de nationale reserve b. dienst als vrijwilliger bij de reserve grensbewaking. 3. Voor vrijstelling wegens broederdienst worden onder broeders verstaan wettige broeders en wettige halfbroeders. 4. Als werkelijke dienst wordt; ook be schouwd de dienst van hem, die op grond van gewetensbezwaren is te werk gesteld bij een burgerlijke tak van staatsdienst. 5. Voor wat betreft de werkelijke dienst, vervuld als landstormplichtige of als vrij williger bij de vrijwillige landstorm, geldt het bepaalde in art. 24, vijfde en zesde lid, van het dienstplichtbesluit (staatsblad 1929, nr. 21). 6. Door of vanwege de ingeschrevene, die voor vrijstelling wegens broederdienst in aanmerking wenst te komen, wordt daar toe aanvraag gedaan bij de burgemeester van de gemeente, voor welke hij voor de dienstplicht is ingeschreven. 7. De aanvraag moet worden gedaan vóór 10 September 1950. Ontstaat het recht eerst na 9 September 1950, dan moet de aanvraag binnen veertien dagen na het ont staan worden gedaan. Omtrent het verlenen van vrijstelling be slist de minister van oorlog of, als de in geschrevene voor de zeemacht bestemd is of tot de zeemacht behoort, de minister van marine. Indien twee of meer broeders bestemd zijn om ongeveer in dezelfde tijd in dienst te treden en twee andere broeders reeds dienen of gediend hebben, kunnen belanghebbenden aan |de minister van oorlog een verzoek richten om vrijstelling van de dienstplicht wegens aanwezigheid van een bijzonder ge val van één of meer hunner, ten einde te voorkomen, dat meer dan drie broeders zouden behoeven te dienen. Harderwijk, 17 Augustus 1950. Wij herinneren de belanghebbende ouders er nog even aan, dat de mogelijkheid be staat om voor leerlingen, die in September a.s. een nijverheidsschool (ambachtsschool, meisjesvahschool e.d.) gaan volgen, een tegemoetkoming in de vervoerkosten aan te vragen. Formulieren daarvoor zijn ver krijgbaar bij de directeur (directrice) van de te bezoeken school. De aanvragen moeten vóór 15 September a.s. worden ingediend. Wij raden dus de ouders, die van deze mogelijkheid gebruik willen ma ken, aan zich vóór 1 September a.s. met de directeur (directrice) in verbinding te stellen. HARDERWIJK Men schrijft ons Een heerlijk uitstapje Het personeel van de Confectiefabriek K. van Gelder directeuren Wigmore en Korenwinder heeft j.l. Maandag een heerlijk uitstapje gehad. 's Morgens te 7.30 uur vertrok men met 2 autobussen van de fa. Van Maanen vanaf de Markt naar Hilversum, waar het gebouw van de Studio, het Stadhuis, etc. werd be zichtigd. Daarna ging men naar Utrecht, waar koffie en koek werd gebruikt. Vervolgens vertrok men naar Den Haag. Hecks lunchroom, waar de inwendige mens werd versterkt. Daarna ging men naar Scheveningen, waar 2 uur vrijaf werd ge geven en kon een ieder naar hartelust van zon en zee genieten. Te plm. 6 uur d.a.v. vertrok men wederom naar Utrecht, waar het diner waar letterlijk niets aan man keerde werd genuttigd. Daar de Directie die avond in Utrecht bleef, nam J. van Dijk het woord, waarbij hij bij een aardig speechje de Directie namens het hele personeel hartelijk dank zegde voor deze heerlijke en genotvolle dag. Vervolgens werd gereden naar Har derwijk, waar men onder luid gejubel te cicra 10.30 uur op de Markt aankwam. Kortom, een heerlijke en genotvolle dag en ieder van het personeel was dan ook zeer tevreden, ja een dag zelfo om nooit te vergeten. Jan van Riemsdijk in de Stadshal Op zijn eigen aparte wijze trad de alom bekende Jan van Riemsdijk Vrijdagavond op in de Stadshal. Als burger gekleed zong hij eerst enige liederen, door hem zelf ge schreven. Het eerste genaamd Tierelierelier behelsde een ode aan het slechte weer en de vacantiegangers, die daarvan zo bijzonder profiteerden. Hierna een lofzang op zijn vrouw en een tip voor de autorijders, vooral jongedames mee te nemen, die staan te liften, daar de juiste vrouw wel eens voor hen daaronder kan zijn. Na deze luchtige verzen kondigde de heer Van Riemsdijk Professor Langini aan, een onovertroffen handig goochelaar. Deze goochelaar was inderdaad handig. Op on begrijpelijke wijzo vulde hij zijn handen met ballen om ze daarna in het niet te doen verdwijnen. Na het publiek overtuigd te hebben van het feit, dat er in een kruik slechts water zat, haalde hij er achtereen volgens acht zakdoeken uit. Geld graaide de professor zo uit de lucht. Zelfs nodigde hij een der aanwezigen uit wat munten te komen halen. De genodigde, boven wiens hoofd de geldschaal omgekeerd werd, werd echter bedolven onder een regen van confetti. De heer en meviouw Van Riemsdijk kwamen vervolgens in boerencostuum op het toneel en gaven enige hoerenliedjes in Na die tijd zullen wij U weer gaarne van dienst zijn met een uitgebreide sortering en voordelige prijzen. DONKERSTR.2HARDER WIJK Veluws dialect ten beste. Bijzonder boeiend was de gezongen voordracht„De Oude Schaapherder." De boer, die „op de foto gezet wilde worden", verwekte allerwege grote hilariteit Hij deponeerde zijn pruimpje in de hoed van de fotograaf en wilde 25 maal gefoto grafeerd worden omdat hij 25 afdrukken bestelde. Jammer was het, dat Jan van Riemsdijk zijn kunst vertoonde voor een klein aantal mensen. De zaal was zeer slecht bezet. Misschien een gevolg van het mooie zomerweer De heer Van Riemsdijk scheen echter niet ontmoedigd, doch hoopte weer in Harderwijk terug te komen en voor een talrijker publiek te mogen optreden. „De onsterfelijke wals" De film voor de komende week is nu van een geheel andere genre. De N.V. Metro Goldwijn Mayerfilm-maatschappij brengt „De onsterfelijke wals" met in de hoofdrollen Poldi Vogelhuber, Johann Strauss en Carla Donner. Wij hebben het scenario doorgenomen en zullen een korte beschrijving ervan geven. Johann Strauss (Fernand Gravet) krijgt ontslag bij de Weense Handelsbank omdat hij in plaats van met cijfers met muziek noten bezig is. De jongeman is erg opge lucht, maar weet toch niet goed hoe hij het zijn verloofde Poldi (Luise Rainer) moet vertellen. Na enige moeite gelukt het Johann met een orkestje te mogen optreden in Dommayer's café. Hun eerste optreden is niet bepaald een overweldigend succes, al drommen de Weners tezamen achter de ramen. Tot de beroemde zangeres Carla Donner (Miliza Korjus) en Fritz Schiller, beide van de Keizerlijke opera, het café betreden. Johann speelt nu zoals hij nog nooit heeft gespeeld en de luisteraars buiten het gebouw dringen enthousiast de zaal in. De jonge musicus wordt door Carla uit genodigd ten huize van Graaf Hohenfried en componeert voor haar een wals, die echter niet serieus wordt aanvaard. Johann loopt uit het grafelijk huis weg en Kortom een film met rijke inhoud.De voor stelling wordt op de bekende dagen en uren in de Stadshal vertoond. Plaatsbe spreking en voorverkoop zoals gewoonlijk. Zie advertentie. Teneinde nog meerdere bekendheid te geven aan onze prima FORTSCHOENEN, geven wij aan diegene die voor WOENSDAG 22 AUG. 12 UUR BIJ ONS DE MEESTE VAN DEZE ADVERTENTIES INLEVERT De advertenties moeten worden opgeplakt op een of meerdere vellen papier en op de achterzijde duidelijk naam en adres vermelden. munten uit door pasvorm en worden schriftelijk 6 maanden gegarandeerd. Voorradig in hoog en laag, zwart en bruin. VOORDELIGB PRIJZEN. HET ADRES VOOR DE BETERE MERKSCHOENEN Bij een te Arnhem gehouden ejamen voor diploma A. onder Rijkstoezicht Gedi plomeerd Schoenhersteller, slaagden onze stadgenoten, de heren R. Luitjes, Co van Plateringen en K. Slagt. Zaterdag 19 Augustus Opstellen op het Mulo-plein om half zeven des avonds. SLUITINGSAVOND ZOMERACTIE op Donderdag 24 Augustus. We organiseren dan een grote voor de gasten en inwoners, met medewerking van twee muziekcorpsen en de Trommelclub uit Harderwijk. Dié volwassen mensen nemen hieraan deel, welke zorgen voor een goed humeur. Ofschoon er zeer veel lampionnen door ons gratis worden beschikbaar gesteld, wordt het toch zeer gewaardeerd, als er ook velen zijn, die zelf een lampion meebrengen. Op Zaterdag 19 Aug. en Donderdag 24 Aug. worden er weer gratis bonnen uitgegeven, waarop prachtige prijzen kunnen vallen. Door de Directeur van Gemeentewerken had Dinsdagmiddag, namens het Bestuur der Centrale Woningstichting, op het bureau van Gemeentewerken, de aanbesteding plaats van het uitvoeren van het achter stallige onderhoudswerk van 139 woningen te Harderwijh in vier percelen en in massa. O O O h- 00 O 00 (NJ- lOOV) vo o o oo o co oo lO D- tO ■O f>- c?) O O O O - OOsOOl <2 r co o to CO CO OO kO O CN OF-OOI O P-HNCO 1- to F- oo -D nnoo O CO U Q\ 40 <0 COOO^ O tO ON O in CO OO 04 iO JT o lO CO OO OO LO O O O CO^HCOtO »£0 T*- CO CO to to to ca -oo oo®0 u otvor! Z. CS co a h- CO OO OICOO CS rxCO^ oo^o •ooom^r m r £rc oo f CS r JE "o jn ca v> ca CD ja In '3 o a J6 iÉr'ÏÏ l O 4) ta CE t- w .c cM c V u C O M 2 Sa -a c u S "2 .2 T 3 c O O fN. .tv! ut Sh e - I s 'Ê1 ■JSH (\1 N 3<rj O '3 v Js (fl Ai3t£ü Je J— ÏÏT °o" jj)£ u, T3 4) t- C 2 £>CK o <40 O CD J2 "O Cl O to J: X -a o ra u "vr -* s <y O 8 a «3 "O Onze stadgenoot, de heer F. van Schie slaagde te Amsterdam voor het diploma Tejrtielbrevet. Te Utrecht slaagde voor het diploma Boekhouden onze stadgenoot, de heer T. v. d. Hoeh, Stationslaan. Hij werd opgeleid door de heer J. Rip, leraar M.O. Chr. Lyceum. Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 912 en van 2 6 uur. Niet telefonisch. Verlorenbr. herenportemonnaie (inh. f 10.en 2 rijksdaalders), herenpolshorloge, (vierhant model), hinderbril met donher mon tuur. donkerrode vulpen merk „Osmio", br. herenportemonnaie (inh. f 8.50), vulpen met gouden pen merh „Crojdey", paar witte kindersokjes, br. portemonnaie, lederen acte- tas inh. sigaren, sigaretten etc., lederen herenhandschoen, br. portemonnaie m. rits sluiting inh. f 23.en fietssleuteltje, ball pointpen, zilveren ringetje, rood lederen por temonnaie, stoffen hindermanteltje, br. leren portefeuille inh. foto's etc., reservewiel met band (VAD), blauw zwempah en witte bad handdoek, groene zwembroek, grijze porte monnaie inh. f 12.50, br. lederen portemon naie inh. f 5.85, persoonsbewijs en paspoort en legitimatiebewijs Min. v. Oorlog, Parher vulpen zwart, rood gebreid zwempah, blauw geruite handdoeh, enige muntbiljetten. Gevonden portemonnaie met f 1.79, ta- bellenboekje van een levensverzekering Holl. Sociëteit, herenarmbandhorloge met bruin plastic bandje, interlock hemdje, bruin leren hindertuigje, zwart bakeliet handpompje, zonnebril montuur, blauw damesjasje, paar bruine kinderschoenen, hinderschopje, hin- dersohje, donkerrood damesvest, ballpoint pen, padvindersmes, zilveren dashouder (Indisch zilver). Baldadigheid De heer J. M. (Stadsdennenweg) deed bij de politie aangifte, dat bonenstohhen staande op zijn land achter de Finofabrieh, geheel en al waren weggerukt. Het is de politie gelukt de baldadige knapen t.w. H. v. d. V. en K. aan te houden. Debitant Smeepoorfsfraat 33, Tel. 2371, Harderwijk Verdere uren uitsluitend spoedgevallen Zaterdagmiddag 16 September zullen er sportwedstrijden gehouden worden voor de leden van Jeugdcontact. Hiervoor hunnen jullie je opgeven bij de sportleiders, voor voetbal, volleybal, hand bal en hardlopen (ooh estafette). Ooh bestaat er voor de jongens gelegen heid om mee te doen aan een heel oud spel, het z.g. „blaas-trappen". Hiervoor kan iedere jongen die handig is zich opgeven. Je behoeft 't spel dus niet te hennen, maar je moet minstens 10 jaar oud zijn. Verder kunnen zowel meisjes als jongens zich opgeven voor hardlopen met hinder nissen. Er worden een aantal mooie prijzen beschikbaar gesteld. Gelegenheid tot inschrijving tot en met Zaterdag 26 Augustus. Stel dus niet uit, dan is 't te laat. Dus opgeven bij de sport leiders en voor niet-leden der sportclubs ooh Donherstraat 5 voor 7 uur 's avonds. AFD. SPORT De navolgende jongens worden alsnog ingedeeld bij het voetballen. Jeugdelftal B A. Vrijhof, Burgstraat 6. Jeugdelftal CA. v. d. Brinh, Wim Gerards en Frits Pfrommer. Jeugdelftal D: Jaap Kraaijenhof. De aanvoerders dienen hiermede rekening te houden en bedoelde jongelui op hun ledenlijst bij te schrijven. Wedstrijdprogramma 18 Aug. 7 uur Jeugd A—Jeugd B 19 Aug. 3 uur Victoria IIJeugd D 21 Aug. 7 uur Hierden 111—Jeugd A 23 Aug. 7 uur Jeugd B-D.B.S. II 24 Aug. 7 uur Jeugd CVictoria II 25 Aug. 7 uur Victoria IR.O.D.A. 28 Aug. 7 uur Jeugd BR.O.D A. 30 Aug. 7 uur Victoria IJeugd A 1 Sept. 7 uur Hierden IIID.B.S. II 2 Sept. 3 uur Jeugd CJeugd D. Uitslag 14 Aug. D.B.S. II—Victoria 34 Een vlotte wedstrijd. Voor de rust doel puntte Victoria tweemaal, dank zij de medewerking van de D.B.S.-achterhoede. G. Foppen maakte gebruik van een onop lettendheid van de D.B.S.-doelman, terwijl het 2de doelpunt door de linksback in eigen doel werd getrapt. Rust 02. Na de rust zette D.B.S. II een fel offensief in en maakte door Geerlings en Paauw gelijk. Victoria voelde het gevaar en bracht de stand door J. Hagen en G. Jansen op 2—4, waarna in de laatste minuten Geerlings de stand op 34 hon brengen. D.B.S. II speelde met 10 man daar de doelman manheerde. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1