Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad Langen's Modehuis Opruiming Herenschoenen Belastingaangiften Administraties George Vedder Vacantie, Veluwe, zee, bos en hei daar hoort een bezoek aan Viester bij Plaatselijk nieuws en vele andere artikelen tegen bijzondere LAGE prijzen!! Kantoor W. A. PRONK ^o. 29 - VRIJDAG 21 JULI 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG v. erschijnt iedere Vrijdag AgentschappenERMELO Uitsave FIRMA E SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 H Schuurman, School weg 49; ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDENJoh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Gemeente Harderwijk Mantels met 30 tot 40 pet. korting Vrouwenjaponnen, maten, 48-52 f23.75 Rokken f6.90 Moderne zonnejurken f13 95 Komt U onze Super Swift eens passen Uw wandeling wordt een genot Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Krijger Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT WEGENVERKEERSREGELING Burgemeester en Wethouders van Har- lerwijh, brengen ter openbare hennis, dat ïun College, op grond van Artihel 5 der Vegenverheersregeling besloten heeft, in- laande 22 Juli 1950, het Marktplein, des laterdags, tijdens de uren, dat aldaar marht vordt gehouden (9 tot 12.30 uur) verboden e verklaren voor alle voertuigen, (waar- >nder begrepen rijwielen), rij-en trekdieren n vee. Tevens is het des Zaterdags op genoemde ren verboden op het Marktplein rijwielen lan de hand mede te voeren. Een en ander zal door borden, aan beide oegangen tot het Marktplein aangebracht, ienbaar worden gemaakt. Harderwijk, 4 Juli 1950. HERZIENING UITBREIDINGSPLANNEN. Het Hoofd van het gemeentebestuur van larderwijk, brengt ter openbare hennis, lat het besluit van de Raad dier Gemeente ,d. 23 December 1949, nr. XII/14, streh- lende tot het vaststellen van een gedeelte- jhe herziening van het uitbreidingsplan r hoofdzaak voor die Gemeente, aange- jeven op bijbehorende tekening 2. S. 31 n het besluit van de Raad dier Gemeente .d. 23 December 1949, nr. XII/15 tot ïaststelling van een gedeeltelijke herziening ian het uitbreidingsplan in onderdelen voor iet gebied ten Oosten van de bebouwde i, zoals aangegeven op bijbehorende ehening S. 2. 32, alsmede de daarbij be- ïorende „Bebouwingsvoorschriften Broeh- :g", door Gedeputeerde Staten der Pro vincie Gelderland zijn goedgeheurd bij hun esluit van 12 Juli 1950, nr. 3261/117-111-"?. Deze goedgekeurde plannen liggen in itvoerige kaarten voor een ieder ter Secre- arie ter inzage. Harderwijk, 14 Juli 1950. Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd, G. J. Numan BEKENDMAKING De Directeur van Gemeentewerken maakt lekend dat op Donderdag 27 Juli 1950 leen vuilnis wordt opgehaald. De dienst van deze dag zal dan op Vrijdag 28 Juli uitgevoerd worden. HARDERWIJK Agenda van de openbare vergadering van de Raad der Gemeente Harderwijk, «elke hedenavond (Vrijdag 21 Juli) om f.30 uur gehouden wordt. 1. Notulen van de openbare vergadering van de Raad d.d. 28 Juni 1950. 2. Ingehomen stukhen en mededelingen, 3. Benoeming lid van de Commissie van toezicht op de afdeling H.B.S. v het Chr. Lyceum. 4. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling tot instelling van een school- artsendienst voor de hring Ermelo en omgeving. 5. Wijziging van de voorwaarden inzake verhuur van grond aan E. F. den Herder 6. Wijziging en aanvulling van de bouw verordening. 7. Verstrekhen van bouwvoorschotten aan de Centrale Woningstichting. 8. Voorschot op vergoeding vakonder wijzeres bijzondere lagere school Hierden voor het jaar 1950. 9. Verbouwing van het gemeentehuis. 10. Gratificatie-regeling voor het jaar 1950. 11. Begrotingswijzigingen. 12. Rondvraag. Na een korte ziekte meestal nog op gaande-been alleen de laaUte dagen volstreht-bedlegerig is Zondagavond, op 80 jarige leeftijd, van ons heengegaan de ilgemeen geachte heer A. J. Huese. In (Friesland geboren, evenals zijn vrouw, wa ren zij allang „onzer-één". Na hoofd ener p.l. school te Nieuwebrug (bij Ommen) te zijn geweest, was hij zeer vele jaren te Hierden als zodanig werkzaamtotdat hij iomstreehs 1922 benoemd werd tot hoofd Ivan school A alhier. Deze betrehhing heeft hij niet zo heel lang kunnen vervullen om gezondheidsredenen moest hij pensioen aanvragen. Als secretaris van de Oranjevereniging heeft de heer Huese indertijd vele en goede diensten bewezen. Als bestuurslid van de plaatselijke vereniging tot wering van bede larij door Werkverschaffing heeft hij in Mei nog een vergadering bijgewoond maar toen bleek hij toch al onderhevig aan de ziekte die hem zo spoedig sloppn zou. Het einde kwam voor velen nog onverwacht. Wij wensen van harte aan de hoogbe jaarde, eenzaam achterblijvende Mevr. Huese, Gods troost en steun. De begrafenis had plaats Woensdag 1.1. Onze gerepatriëerden Vermoedelijk op 25 Juli a.s. hoopt met het Troepentransportschip „Nelly" te Rot terdam uit Indonesië te repatriëren onze stadgenoot, H. Visser, sold. I VB, Hier- dense Weg 41. Onze gelukwensen ter gelegenheid van zijn behouden aankomst in het vaderland. Fraai succes voor „K M D." De Trommelclub „K.M.D." (leider A. de Lange) wist Zaterdag op het Federatief Muziekconcours te Eist (Betuwe) in de afd. Tamboerwedstrijden een 1ste prijs met 33 punten in de 1ste afd. te behalen. Des avonds maakte het kranige Jeugd- korps onder begeleiding van de moeder- vereniging „Crescendo" een ereronde door de stad. Aan de M.T.S. te Amsterdam, slaagde dezer dagen onze stadgenoot A. H. Bos, Leuvenumseweg 9, voor het diploma Weg en Waterbouwkundige. Met ingang van 1 Augustus werd de heer Bos benoemd tot opzichter bij de gemeente alhier. Aan de fa. G. Plancius en Zn., alhier, werd opgedragen de bouw van 26 kleine middenstandswoningen aan de Schrassert- straat. De hoogste klassen van School B op reis Dinsdag maakten de leerlingen der hoogste klassen van School B een goed geslaagde autotocht naar Amsterdam. Er werd allereerst naar de Plantage Midden laan gereden, waar onder leiding van Dr. Portielje een leerzame rondgang door de Artis gemaakt werd. Natuurlijk werden het aquarium met het diorama niet vergeten. Toen ging het naar de afvaartsteiger Rokin bij het Spui waar met een der keurig ingerichte boten der rederij P. Kooy een rondvaart door de grachten en de IJ-havens gemaakt met explicatie aan boord. Op deze interessante tocht werd volop genoten van het Amsterdamse stedenschoon, terwijl tal rijke zeekastelen van de grote Stoomvaart Maatschappijen van zeer nabij in ogen schouw genomen werden, alsmede diverse boten van vreemde nationaliteit. Ooh een Engels oorlogsschip, dat momenteel een bezoek brengt aan onze hoofdstad, werd op korte afstand gepasseerd. Na deze heerlijke tocht, die met een Belgisch ge zelschap gemaakt werd, ging het na een wandeling door de stad naar het vliegveld Schiphol, waar enkele vliegtuigtypen onder deskundige voorlichting besproken werden. Daar kwam een lijntoestel van Engeland binnen, daar steeg weer een machine voor Parijs op, terwijl een eindje verder weer een geweldige Shymaster aan het proef draaien was. Begrijpelijk dat de jeugdige Harderwijkers hier hun ogen en oren goed de host gaven. Op de terugtocht werd de bekende speel tuin Oud-Valhenveen aangedaan, waar de limonade glazen vlug leeg waren om maar zo snel mogelijk aan de draai of aan de zwier te kunnen gaan. Om half acht des morgens vertrokken arriveerden de leerlingen des avonds om 9 uur in de beste stemming weer op het Kerhplein. Al met al een buitengewoon leerzame excursie, die door goede combi natie tevens een prettige en onvergetelijke schoolreis is geworden. De heer L. J. T. J. Huberts slaagde aan de Technische Hogeschool te Delft voor het candidaatsexamen werktuigkundig ingenieur. Wegens het enorme succes, waarover heel Harderwijk en omgeving spreekt, VOORTZETTING VAN ONZE „De Held van de Jungle" Ziehier Johnny Weismuller nu eens niet als Tarzan met de onafscheidelijke gorilla Getha, maar in een geheel ander genre, waarbij de jungle echter als „operatie-ter rein" bleef aangewezen en ook een troep enorme mensapen een rol spelen. Een oude legende verhaalt, dat ergens diep in het oerwoud een eeuwenoude tempel staat, waarin onmetelijke rijkdommen aan edelgesteenten liggen opgestapeld. Deze verbitterde jacht op een diamantschat werd onder de regie van Sam Katzman verwerkt tot een nieuw en machtig filmwerk uit de duistere jungle, tot een gigantische avon turenfilm zonder weerga. Jungle Jim en zijn nieuwste heldendaden worden vooral be wonderd door de talrijke liefhebbers(sters) van spannende en sensationele gebeurte nissen. Onder de voornaamste artisten noemen we behalve Johnny Weismuller nog Myrna Dell, Elena Verdugo, Joseph Vitale en Ralph Dun. Laatstgenoemde speelt hier de rol van kapitein Rawling. Ondanks de geraffineerde aanslag blijven de schatten in de verborgen tempel in het diepst van het oerwoud, zodat de bevolking van Dzamm weer met een gerust hart de toekomst tegemoet kan zien. Een film met vaart en actie Zie raambiljetten en de advertentie in dit nummer. Aan de Chr. Huishoudschool, alhier, werden benoemd per 1 Sept. a.s.: Mej. J. H. Bosma, lerares Kinderverzorging Mej. L. Ravesloot en Mej. S. M. Mulder, lera ressen Koken en Huishoudkunde. Speldjesdag „Oranje Kwartier" Uitgaande van de Buurtver. „Oranje Kwartier" zal hier op Zaterdag 22 Juli a.s. (morgen dus) een collecte met speldjes verkoop gehouden worden ten bate van de Speeltuin. Zo men weet is deze niet uitsluitend ingericht voor de kinderen van het Oranje Kwartier, maar toegankelijk voor de gehele jeugd, mits de ouders even tegen een luttel bedrag lid worden of contributie be talen. Deze Speeltuin dient derhalve een alge meen cultureel belang, dat bevorderd wordt, omdat toezicht aanwezig is. Een speeltuin wordt echter niet alleen ingericht, maar moet bovenal onderhouden worden, terwijl zo nu en dan ook eens een bijzondere attractie georganiseerd dient te worden. Dit alles kost geld en daarom worden er morgen speldjes verkocht. Vele kleintjes maken een grote en onze eigen hin deren komt het ten goede. Collectanten gelieven zich heden voor 7 uur te melden in de Lunchroom Terol in de Oranjelaan. Zie de advertentie in dit nummer. „Crescendo" concerteert hedenavond in de Plantage De muziekvereniging „Crescendo" (dir. E. Mooij) zal hedenavond om 8 uur haar eerste officiële openluchtconcert geven in de muziektent in de Plantage. Voor velen een goede gelegenheid om eens nader met de vereniging kennis te maken. Zilveren ambtsjubileum van Ds. A. Dercksen Woensdag was het 25 jaren geleden, dat onze stadgenoot. Ds. A. Dercksen, te Pijnacker-Nootdorp als predikant bevestigd werd. Dit feit werd des avonds in de door koster D. Hemeltjen stemmig getooide en toch werkelijk fraai en smaakvol versierde Geref. Kerk herdacht. Na een openings woord van Ds. Jac. Andree werd de fam. Dercksen binnengeleid, waarna gezongen werd „Dankt, dankt nu allen God." Hierna werd gelezen 2 Cor. 3 1-6, waarna Ds. Andree voorging in gebed. Vervolgens richtte de genoemde predikani zich op har telijke wijze tot de jubilaris, diens echtge note en kinderen, waarbij de spreker op merkte, dat ook dit ambtsjubileum niet als een verdienste, doch als een voorrecht van Christus' kerk herdacht dient te worden. Het moet hierbij zo zijn, dat dit feit als in één familiekring gevierd wordt. Na deze woorden van vriendschap en dankbaarheid verwelkomde de spreker de afgevaardigde der vorige gemeenten. Hierna zong het Evangelisatiekoor vanaf de gaanderij op een wijze, die te roemen viel het klonk voortreffelijk „Komt nu met sangh" en „Loof nu den Heer, o mijn ziele". Toen volgde het aanbieden der geschenken van de gemeente, waarbij de jubilaris met een Berini (gemotoriseerd rijwiel) en Mevr. Dercksen met een tuinstoel verrast werd. Nadat deze gaven door de fam. Dercksen bewonderd waren en deze ook de fraaie kerkversiering in ogenschouw genomen had, zong de gemeente achtereenvolgens „Lof zij den Heer", „Van U zijn alie dingen", „De Heer is mijn Herder" en „Ere zij aan God, den Vader". Vervolgens bood de af gevaardigde van Pijnacker-Nootdorp een boekwerk aan, dat eveneens in dank aan vaard werd. Vermelden we, dat een schrif telijke felicitatie der gemeente Klundertwa§ binnengekomen. Hierna was de beurt aan de heer R. Mo lenmaker, die onder de titel „Zout in de pap" het eerste deel vertolkte van de door hem samengestelde schetsen uit het leven van de jubilaris. Deze bijdrage werd met aandacht gevolgd en op hoge prijs gesteld. Ernst en luim wisselden elkander af, maar steeds bleef men geboeid luisteren naar de wederwaardigheden, die als in een revue voorbijtrokken. Toen kregen de afgevaar digden van Rotterdam-Feijenoord en Rijsoord het woord, waarbij een enveloppe met in houd aangeboden werd. Het koor zong vervolgens „Ik wil zingen van mijn Heiland" en „Geprezen zij des Heilands naam". Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 HET ADRES VOOR DE BETERE MERKSCHOENEN Namens de gehele gemeente sprak de heer J. G. Kohier een stichtelijk herden kingswoord, waarin hij o.m. de bede uitsprak, dat het Ds. Dercksen gegeven moge zijn, gesterkt en gesteund door de Almachtige nog vele jaren te getuigen van Gods heer lijkheid en liefdevolle genade. Na deze indrukwekkende woorden was het weer de heer Molenmaker, die zijn schetsen ten beste gaf. Dr. J. W. van den Bosch sprak tenslotte in zijn kwaliteit van directe voorganger van de jubilaris en ook aan deze mocht het gelukken daarbij de juiste toon te vinden, die bij een dergelijke herdenkingplechtigheid aan het geheel zoveel wijding weet te schenken. En toen kreeg de jubilaris gele genheid zich met een wederwoord totjallen te richten en de gemeente en de afgevaar digden 'en de sprekers innig te bedanken voor hun verrassingen en welgemeende woorden, die de spreker en de zijnen diep ontroerd hebben. Bij dit alles gaat de grootste dank uit naar de Vader in de Hemel, Die alles tot heden wél maakte en zijn liefde gaven zo rijkelijk liet nederdalen uit den Hoge. Terugblikkend moet spr. getuigen, dat de Here God menigmaal Zijn beschermen de hand boven zijn gezin uitgespreid hield. Nadat de gemeente de jubilaris en de zijnen staande Ps. 150 1 en 3 toegezongen had, ging Ds Dercksen voor in dankgebed, waarmede deze herdenkings-plechtigheid ten einde was. Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 912 en van 2—6 uur. Niet telefonisch. Gevonden voorwerpen2 jongensjasjes, 3 zakken met zaagsel, oud herenrijwiel (op het strand), jongens windjack, 2 kinder- directoirs, apparaat voor het richten van een gebit, vulpen, grijs windjack, zwem broekje met handdoek, aan komen lopen klein wit poesje. Verloren: grijs linnendamestasinh. dames artikelen en jassen en een fototoestel, een brief met gele enveloppe, Lipssleutel, witte haarstrik met speldje, mapje met 6 pas foto's handdoek met rood gebreide zwem broek, paar kinderschoenen en een sokje, nikkelen damespolshorloge, hengel, grote schuursleutel, visnetje met 4 ringen, kleine grijze regenjas, zwart jongens windjack, beeldje van armbandje, weggelopen bouvier. De dames G. v. Beek (Ermelo) en A. Bruinink (Harderwijk) slaagden te Amster dam voor de akte Nuttige Handwerken. Ze werden opgeleid aan de Chr. Huishoudschool te Harderwijk. Straatprediking Zaterdagavond (morgen dus) om 8 uur zal Ds. Jac. Andree op het Kerkplein een prediking houden. Als gewoonlijk wordt medewerking verleend door het Evangelisatie Zangkoor. Zie advertentie. Grote Hengelwedstrijd voor de jeugd! Per advertentie in dit nummer worden de jongers van 6 tot 14 jaar door de Hen gelsportvereniging „De Snoek" uitgenodigd tot deelname aan een hengelwedstrijd, die op Donderdag 27 Juli a.s. des morgens van 7.30 tot 9.30 uur in de Diepe Gracht ge houden zal worden. Er worden mooie prijzen beschikbaar gesteld. Een daverend feit in de eerste vacantieweek: 1ste prijs Hengelwedstrijd 27 Juli. Welke rechtgeaarde Hollandse jongen zal niet gaarne met een dergelijk sporttrophee thuiskomen Gelegenheid tot opgave (inleggeld f 0,25) bij de heren C. W. Voogel, secr. van „De Snoek" (Bruggestraat 22) en L. K. Kraaijen- hof, handelaar in hengelsportartikelen (Lut- tekepoortstraat 27). Welke jongensnamen zullen we in ons volgend nummer kunnen publiceren? Doet je best, jongens en ziet, dat je ze boven krijgt 1 Autobotsing. Zaterdagmiddag had op de hoek Smeé* poortstr.-Smeepoortenbrink een aanrijding plaats tussen een vrachtauto bestuurd door onze stadgenoot St. Tromp en een melk- auto gechauffeerd door de heer W. den Besten uit Hierden. Toen laatstgenoemde mede door de aanwezigheid van een wiel* rijdster moest remmen voor de van de Smeepoortenbrink afkomende vrachtauto, brak de remkabel, waardoor hij in botsing kwam met de wagen van de heer Tromp en tot overmaat van ramp bovendien nog zijn linkervoorband sprong. Met een grote Verdere uren uitsluitend spoedgevallen zwaai, waarbij een melkbus kantelde en op straat smakte, reed de Hierdense wagen tegen de pui van het sigarenmagazijn H. Haanschoten, die wonderlijk genoeg daarbij slechts licht beschadigd werd. Gelukkig werd geen lichamelijk letsel bij deze aanrijding veroorzaakt. De wielrijdster die zich stipt aan de verkeersregels hield, heeft bij deze consternatie haar kousen ver speeld, doch kwam verder met de schrik vrij. Onze stadgenoot, de heer D. Klinkenberg, slaagde te Amsterdam voor het examen adsp. V.E.V.-cursist B. afgenomen door de Vereniging tot bevordering van Electro- technisch Vakonderwijs in Nederland. Ds. G. Snijders, voorganger Herv. Evan gelisatie alhier, ontving een toezegging van beroep naar de Ned. Herv. Gemeente van Rotterdam-Delfshaven. Wielrijders op de Verkeersweg Nu de rijwielpaden aan beide zijden langs de Verkeersweg gedeeltelijk opgebroken zijn, menen vele wielrijders, dat ze wel op de speciale autoweg mogen peddelen, hoe wel zulks voor beide richtingen door mid- Afd. Voetbal. Uitslagen: Victoria Iafd. C 4Ï.Victo ria II—afd. D 5—0 (D niet opgekomen) Jeugd A—Jeugd C 11. 21 Juli (Vrijdag) B—Victoria II 7 uur. 22 Juli (Zaterdag) D—A 3 uur. 24 Juli (Maandag) Victoria I-Victoria II. 26 Juli (Woensdag) A—E. 28 Juli (Vrijdag) B—E. Victoria IJeugd C 4—1. Een aardige vlotte wedstrijd. Victoria, technisch en tactisch beter. Vooral de backs van C namen weer een te afwachtende hou ding aan, terwijl de C-voorhoede niet door tastend genoeg speelde en de schutters bij C ontbraken. Kansen waren er genoeg. Binnen enkele minuten doelpuntte Victo ria, doch direct hierop maakte C gelijk uit een corner goed door A. Karssen genomen en door Molenberg in eigen doel gekopt. Victoria kwam toen gevaarlijk opzetten en bracht de stand geleidelijk op tot 4—1 (doel punten werden gemaakt door G. Nijland I, Molenberg 1 (in eigen doel), Jan Boonen 1, H. de Haas 1 en G. Jansen 1). Twee goals wegens buiten spel werden afgekeurd. Doordat D niet opkwam werd de wed strijd DVictoria II voor Victoria gewonnen verklaard. Aanvoerder Metz gelooft het wel en laat zijn jongens lelijk in de steek. Metz is dan ook als aanvoerder afgezet, waarvoor thans is gekozen Karssen (Laan 40-45). Jeugd A tegen C 1 1. C is steeds in de meerderheid, doch de voorhoede speelde te veel op zichzelf. Geen wonder dan ook dat ze steeds weer opnieuw de bal kwijtraakte. B. Kraaijenhof doelpuntte voor C via de paal. In de laatste minuut gelukte het Bennie Pfrommer gelijk te maken, 1—1. Willen de aanvoerders, die nog geen lijst van spelers hebben ingeleverd, hiervoor spoedig zorgen Ook de contributie moet regelmatig worden opgehaald hoor en af dragen aan dhr. Posthumus. Wanneer dit niet regelmatig gebeurd wordt men van verdere deelname uitgesloten. A.s. Maandag en Dinsdag geen vollybal en boksen wegens deelname van de leider aan de 4-daagse te Nijmegen. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1