Schilder'* Nieuws- en Advertentieblad Zomerstoffen opruimen GEZ. DE LANGE Steun- en Qemakschoenen Oproep aan de burgerij Ringrijderij paard. Belastingaangiften Administraties George Vedder Donkerstr. 13, H'wijk, lel. 2466 Plaatselijk nieuws Dit keer willen wij al onze Kantoor W. A. PRONK No. 28 - VRIJDAG 14 JULI 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Verschijnt iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 Agentschappen: ERMELOH. Schuurman, Schoolweg 49; ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Bij een praatje, aan 7t diner, Viester's drank stelt steeds tevree Gemeente Harderwijk GEMEENTE ERMELO Daarom ruimen wij al onze restanten op tegen SPOTPRIJZEN Slechts zolang de voorraad strekt duren deze koopjes Vanaf Zaterdag 15 Juli 's morgens half 9. Alles stoffen van dit jaar. Oordeelt U zelf over de prijzen Ook in andere artikelen spotkoopjes Komt U zelf de etalage zien bij Donkerstraat 2 Spaart Uw voeten en U spaart Uw gezondheid Forma Natura Trueform Jator -Welff Manna Zaterdag 22 Juli des avonds JEUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Meijnen Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur WEGENVERKEERSREGELING Burgemeester en Wethouders van Har derwijk, brengen ter openbare hennis, dat hun College, op grond van Artihel 5 der Wegenverheersregeling besloten heeft, in gaande 22 juli 1950, het Marktplein, des Zaterdags, tijdens de uren, dat aldaar marht wordt gehouden f9 tot 12.30 uur) verboden te verklaren voor alle voertuigen, (waar onder begrepen rijwielen), rij- en trehdieren en vee. levens is het des Zaterdags op genoemde ren verboden op het Marktplein rijwielen an de hand mede te voeren. Een en ander zal door borden, aan beide oegar.gen tot het Marktplein aangebracht enbaar worden gemaaht. Harderwijk, 4 juli 1950. QNTEIGENINGSPLAN TONSEL. De Burgemeester van Harderwijk, brengt ierbij ter openbare bennis, dat het College van Algemene Commtssarissen voor de Wederopbouw is overgegaan tot onteige ning van de gronden, begrepen in het plan iNoord van het onteigeningsplan Tonsel, bmsloten door de Leuvenumseweg, de Graaf ttolaan, de Boerhavelaan en de Oude eventerweg. De op deze onteigening betrekking heb- ende stukben liggen gedurende twee wehen osteloos op de Secretarie ter inzage. Harderwijk, 10 Juli 1950. De Burgemeester van Harderwijk, G. J. Numan. De Burgemeester der gemeente Harder- ■ijh maakt bekend dat de Raad. dier ge- ieente in openbare vergadering is bijeen geroepen op Vrijdag, 21 Juli 1950, des namiddags 7.30 uur ten gemeentehuize. Harderwijh, 10 Juli 1950. De Burgemeester voornoemd. G. J. Numan WET AUTOVERVOER PERSONEN Burgemeester en Wethouders van Har derwijk brengen ter openbare bennis, dat een verzoek om verlenging van zijn tot 1 Augustus 1950 lopende vergunning voor vervoer van personen met huurauto's is npediend door W. Petersen, wonende Doe lenstraat 46 alhier (bedrijf Luttehepoort- straat 50'). Binnen een termijn van acht dagen na het doen dezer bekendmaking, bestaat ge legenheid bezwaren tegen de aanvrage schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders in te dienen. Harderwijk, 12 Juli 195C. BETALING WE1DEGELD De derde of laatste termijn van het weidegeld over 1950 behoort te worden voldaan vóór 15 Juli 1950 ten hantore van de Uemeente-Ontvanger. SCHIETOEFENINGEN MET LUCHTDOELARTILLERIE De burgemeester van Ermelo brengt ter openbare kennis dat op 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. 17, 18 en 19 Augustus a.s. zal worden geschoten met luchtdoelgeschut vanaf de opstellingsplaats aan diet einde van de Zeeweg, buurtschap Horst, te Ermelo Gedurende de schietoefeningen zal op de opstellingsplaats de Nationale Vlag zijn gehesen. Rondom de opstellingsplaats zijn rod vlaggen geplaatsthet terrein binnen de lijn der rode vlaggen moet als onveilig worden beschouwd. De schietoefeningen vangen aan te 9.00 en eindigen te 17.00 uur. Nunspeet, Juli 1950. De burgemeester voornoemd H. M. Martens HARDERWIJK Het Monumenten-Comité ontbonden Dinsdagavond was het plaatselijk Monu menten-Comité in een laatste afwibhelings- vergadering onder leiding van de heer W. Banninh Sr. bijeen. Nadat de penningm., de heer G. J. W. van Ingen, algeheel financiëel verslag uitgebracht had, werd hij op voorstel van de heer R. van der Velde die mede namens het Kascommissielid, de heer H. Scheer, een gunstig rapport uit bracht, onder dankzegging van de voorz gedechargeerd voor zijn nauwkeurig be heer. Het batig saldo van f 341.46 zal aan het gemeentebestuur, dat ooh het monument aanvaardde, worden overgemaakt. Tijdens de hierna volgende besprekingen werd door een der leden opgemerkt, dat volgens de beoordeling van enhele inge zetenen de ontwerper van het monument de vrouwenfiguur wat hrachtiger had moeten uitbeelden. In een dergelijke slappe houding han een stervende strijder h.i. niet onder steund worden. Zonder nu bepaald een Kenau te moeten zijn. bad de vrouwen figuur resoluter en hloeher van uitdrukking gehund.Deze mening werd van verschillende zijden bestreden, waarbij de beeldhouwer de hoogste lof werd toegezwaaid, omdat hij er in geslaagd was een combinatie te scheppen van de daad van het offer en deszelfs liefdevolle waardering. In deze piëteitsvolle vrouwenfiguur moet men niet in de allereerste plaats de verpleegster, d.. behulpzame zien, maar bovenal de dank bare moeder als symbool van het nageslacht. De zieltogende strijder wordt hier als toonbeeld van bracht en moed geplaatst naast de tere subtiele maagdelijke gestalte, die zijn bescherming nodig had en voor wier geluk hij zijn leven offerde en hem daarvoor zo onuitsprekelijk dankbaar is. Aldus bezien zal het Harderwijker monu ment ooh door hen, die meenden er even een werkelijke momentopname in te moe ten zien, zuiverder beoordeeld en beter ge waardeerd worden. opdat wij volgend jaar weer met nieuwe kleuren en dessins kunnen beginnen. 4 m. Vistra van f 12.— voor f 4.95. 4 m, Doupion, kreukvrij, wasecht van f 17.— voor f 5.50. 4 m. sterke zijde 90 breed van f 16.— voor f 4.95. 4 m. Matcrepe van f 24. voor f 9.95 en nog veel andere coupons. Damespyamas maat 40 van f 14.— voor f 4.95 Corsetten en Buikbanden verschillende maten van f 29.— enz. iets vuil, nu voor f 5.95. Shawls en Hoofddoeken 39 cent. Dames pyamajasjes f 1.98 Dameskragen en revers 10 cent Wollen Damesmantelljes van f 25.voor f 12.50 Sterke Dameskousen 89 ct. enz. De laagste klassen van School B op reis De leerlingen der 1ste en 2de klasse van School B maahten Dinsdag een autotocht naar de Pyramide van Austerlitz en omgeving. Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden hebben allen zich uitstehend geamuseerd, temeer daar op de terugweg Uddelermeer nog aangedaan werd. Onze stadgenote, Mevr. P. J. Sareis-Van Rijn, lerares aan de Chr. Huishoudschool, is benoemd tot Directrice van de Gemeente lijke Huishoudschool te Vlissingen. Onze stadgenoot, de heer W. Bruininh P.J.zn is benoemd tot Bouwhundig Op zichter-Tekenaar in Gemeentedienst te Doetinchem. „Ik ben een kleurling" Soldaat Peter Moss (gespeeld door de acteur James Edvards) ligt in het hospitaal. De arme herel is aan beide benen verlamd door een shoch, die hij opliep tijdens zijn ervaringen op een hlein eiland in de Stille Zuidzee, gestimuleerd door zijn diepge wortelde gevoel van minderwaardigheid, omdat hij een neger is. Onder de sympathieke leiding van de legerpsychiater begint „Mossy" langzamer hand te vertellen, wat hij in de laatste tijd beleefd heeft. Hij is deelnemer geweest aan een hleine missie van 5 personen, die de opdracht had een gedeeltelijh door de Jappen bezet eiland in haart te brengen. Onder hen is korporaal T. J. Everitt door iedereen T. J. genoemd die blijkens zijn voortdurende hatelijke opmerkingen de negers als minderwaardig beschouwt, maar er is ook nog onder dit vijftal Finch, een oud-schoolvriend van Moss De situatie op het eiland wordt bijna onhoudbaar als Japanse scherpschutters het hamp ontdekt hebben. Ooh de druhhende zwoelheid van de jungle en de muskieten doen hun invloed gelden. T. J. schijnt er het meest onder te lijden. Met de voortdurende druk ver slechtert ooh de verhouding tussen de mannen. Tenslotte moet de rubberboot weer opgegraven worden. Maar Dan blijht het, dat ooh een neger een mens is. Deze diepgevoelige film is ontleend aan het toneelstuk van Arthur Laurents. „Ik ben een kleurling" is een schepping, die voldoening schenkt, omdat deze film werkelijk inhoud heeft. Als steeds wordt gezorgd voor een aan trekkelijk voorprogramma. Zie advertentie en raambiljetten. HET ADRES VOOR DE BETERE MERKSCHOENEN De brandweersirene loeide Zondagavond om ongeveer 9.15 uur ging het van mond tot mond, dat de Rubber fabriek in brand stond. Wat toch was het geval? De politie was telefonisch gewaar schuwd en toen deze zich direct in ver binding stelde met het pompstation van de Waterleiding, werd ook van daar medege deeld, dat in genoemde richting grote vlam men te zien waren, Inderdaad, het leek werkelijk, dat de fabriek van Ir. Glazener in lichterlaaie stond. Onder deze omstandigheden nam de politie het zekere voor het onzekere en bovendien Safety first. Er werd groot alarm gemaakt, zodat de brandweer zich even later met gillende sirene in de richting Stadsdennen- weg spoedde, waar ook de opperbrand- meester R. v. d. Velde spoedig aanwezig was. Een grote schare wielrijders en andere belangstellenden begaven zich in allerijl naar de plaats des onheils, waar fabrieksperso- neel en voorbijgangers er intussen reeds in geslaagd waren met het aanwezige blus- materiaal de vuurhaard te overmeesteren, die zich in een stortput voor het afval had ontwikkeld en waarschijnlijk gesticht is door kwajongens, die achter de gebouwen ge makkelijk op het terrein kunnen komen. De felle brand woede in de onmiddellijke nabij heid van een der loodsen, zodat het gevaar voor uitbreiding niet denkbeeldig was. Vermelden we nog, dat de brandweer, die snel aanwezig was, de slangen niet be hoefde uit te rollen. Er zullen ongetwijfeld maatregelen ge troffen worden, dat zich een dergelijke alarmtoestand zich niet weer zat voordoen. De Middenstand van ERMELO organiseert in dit seizoen ELKE WEEK 1 avond voor onze gasten en inwoners. in de kom van het dorp, met medewerking van „Crescendo". Die avond zullen de zaken geopend zijn tot 10 uur, terwijl er wederom 10 prijzen beschikbaar worden gesteld op de nummers welke die gehele dag worden uitgegeven. De deelnemers G. Riemer en W. Mulder, welke geen bonnetjes uitgeven, stellen daarvoor in de plaats een kleurplaat voor de kinderen, met prijzen daaraan verbonden. De Algemene Nederlandse Invaliden Bond (A.N.I.B.) heeft ten doel de revalidatie (volwaardigheid) der invaliden te bevorderen en te helpen bevorderen, alsmede de be langen van de invaliden in het algemeen te behartigen, die dei,leden in het bijzonder. De A.N.I.B. tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door A. Medische verzorging. 1. Een jaarlijkse medische keuring, ten einde te doen constateren of de invaliditeit vere-gert, of zo mogelijk te verbeteren is. 2. Het stichten en mede helpen oprichten van revalidatiecentra voor nazorg van de invaliden. 3. Nazorg, welke door de medische keuring wordt voorgeschreven. B. Sociale verzorging. 1. Het geven van advies bij de samen stelling en uitvoering der Sociale Wetten, betrekking hebbende op de belangen der invaliden. 2 Het stichten van adviesbureau^ voor invaliden, met daaraan verbonden sociale werkers(sters). 3. Het bevorderen van scholing, her- en omscholing van invaliden. 4. Het inschakelen van invaliden in het arbeidsproces op basis der valide arbeiders. 5. Medewerking te verlenen ter verkrij ging van vestigingsvergunningen voor inva liden, die zich zelfstandig willen vestigen. 6. Het stichten en mede helpen oprich ten van speciale werkplaatsen voor inva liden, die niet in het normale arbeidsproces kunnen worden opgenomen. C. Juridische verzorging. D. Voorlichting, bemiddeling, ontspan ning en ontwikkeling. Lid van de Algemene Nederlandse Invaliden Bond kunnen alleen invaliden zijn. De Bond is algemeen, dit wil zeggen, dat de Bond alleen ziet invaliden, ongeacht hun politieke of godsdienstige gezindheid. Ten einde meerdere bekendheid te ver krijgen is een vergadering belegd op Zaterdag 15 Juli a.s. in Hotel Baron, waar toe belanghebbenden worden uitgenodigd. Zie advertentie. Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 9—12 en van 2—6 uur. Niet telefonisch. Gevondensleutelring met sleuteltjes, hamer, muntbiljet, padvindersmes, handfiets pomp, zwemmedaille (2e prijs herenrugslag Harderwijk 12-8-'44) grote bruine fluit, gym- Uitslagen der gespeelde wedstrijden 7 Juli Elftal C—elftal E 1—6 8 Juli Elftal DVictoria 1 110 11 Juli elftal A—Victoria 2 Vriendschap pelijk 2—3 C—E door E verdiend gewonnen. De jongens van C namen te veel een afwach tende houding aan, vooral de beide backs vergaten nog al eens in te grijpen en trok ken zich steeds te veel op hun doel terug, waardoor de E voorhoede vele schietkansen kreeg. De doelpunten werden gemaakt door L. Pfrommer (2). B. Olofsen (1) Huurder man (2) en Schouten (1) een doelpunt van Schouten werd niet toegekend, daar de scheidsrechter meende dat de doellijn niet was gepasseerd. Door het met de rust uit vallen van B. Olofsen speelde E na de rust met 10 man. C—Victoria. Een zeer eenzijdige wed strijd. Vooral door het wegblijven van ver schillende C spelers en het vaak werkloos toezien der C linkervleugel. Ook bleek Vic toria 1 een speler opgesteld te hebben die niet opgegeven was. Hierdoor is deze wed strijd geannuleerd en moet dus overgespeeld. Bij de stand 0—9 maakte Hartz op keurige wijze door C het enige tegenpunt. A elftal—Victoria 2. Ook hier mankeer den weer de nodige A spelers. Men geeft zich wel op maar vind het blijkbaar niet nodig als er voor de competitie gespeeld moet worden aanwezig te zijn of kennis van verhindering te doen bij de aanvoerders. Door de aanwezige jongelui werd besloten een vriendschappelijke wedstrijd te spelen. Echter ging, naarmate de speeltijd ver streek," het allesbehalve vriendschappelijk toe en was de sportiviteit der jeugdige spe- Verdere uren uitsluitend spoedgevallen Iers ver te zoeken. Vooral enkele spelers van Victoria II speelden uitermate ruw en waren zeer bedreven in het beentje lichten, zelfs gingen een paar elkaar met de vuist te lijf, met het gevolg dat 3 spelers het verder spelen werd ontzegd en wel W. en Joh. Petersen van Victoria II en J. Schuur- kamp van elftal A. Deze jongelui worden bij deze uitdrukkelijk gewaarschuwd, dat bij herhaling hen zonder pardon het verder spelen wordt ontzegd. Men is dus gewaar schuwd. Schuurkamp dient er aan te den ken niet als eigen rechter op te treden. Het gaat tenslotte om de voetbalsport en niet om worstelen of boksen. Hiervoor is een andere leider aangewezen. De aanvoerders dienen er zorg voor te dragen steeds met 11 man en reserve te verschijnen. Een opgave van het elftal dient spoedig bij de heer Postumus op 't bureau van politie te worden ingeleverd. Ieder blijft ingedeeld bij het elftal waarvoor hij uitkomt. Onder geen voorwaarde mag men van elf tal verwisselen. De aanvoerders der verschillende elftallen worden verzocht a,s. Zaterdag 5 uur aan 't bureau van politie te komen ter bespreking van enkele dringende punten. Programma voor Maandag 15 JuliCVictoria I. Woensdag 17 Juli: CD. Vrijdag 19 Juli B—Victoria II. MEISJES die zich nog niet hebben op gegeven voor de sport kunnen dit alsnog doen bij Mevrouw Van Pelt, Kerkstraat 5, Nogmaals wordt er aan herinnerd, dat 's Maandagsavonds de volleybalsport wordt beoefend op het terrein achter de FAPA aan de Kuipwaldwarsstraat, terwijl 's Dins dags aldaar de bokssport en andere sporten worden beoefend. Dat was nog eens een tocht naar Arnhem I Toen we Maandagmorgen met 165 jongens en meisjes met 4 autobussen van Van Maanen uit de Plantage vertrokken, zag het weer er niet zo erg mooi uit en onder weg regende het waarempel ook nog. Dat deed echter aan de pret niets af, Er werd flink gezongen en één jongen deed zijn mond zo ver open, dat je kon zien wat kij die morgen gegeten had Wat was het daar in Otterloo mooi hé Echt een landschap om te gaan zwerven. Sommige jongens voelden zich als een woudloper en één der hnapen was er zo in, dat hij meteen maar doorliep naar de boerderij Mossel,kilometers verder de hei in. Gelukkig dat een hulp vaardige dame hem nog tijdig aan de poli tiepost in Otterloo kon brengen, maar toen moesten degenen die hem op 't spoor waren, nog de hele weg door de wildernis terug wandelen. Toen deze woudloper met een bus uit Otterloo was opgehaald, ging de tocht verder en toen wij in Arnhem aan- kwamen, was het prachtig weer. De auto bussen werden ergens geparkeerd en toen ging het in een lange stoet, dwars door het versierde Arnhem, naar Sonsbeek. Wat een bof, dat wij onderweg dat dub bele muziekcorps ontmoetten, want nu konden wij achter de muziek aan de wei op marcheren. Toen een agent de voorsten ophield, zeiden ze doodleuk, dat ze bij de muziek behoorden en toen was 't zo voor elkaar. Wat een lawaai en geboem van al die muziekcorpsen 1 't Leek wel een onweer. We hebben K.M.D. ook nog ge zien. Tegen 20 over 4 kwam de Koningin in een prachtige koets met 6 zwarte paarden en rijders in rode jassen op de paarden. Prachtig hè Jammer dat het zo gauw was afgelopen, maar toch ook wel gelukkig, want sommige jongens hadden haast be vroren tenen van al de ijsjes die ze gegeten hadden. Op de terugweg deden we de speeltuin in Otterloo aan en dat werd op nieuw een feest. Zeer voldaan keerden wij omstreeks 9 uur in Harderwijk terug. Tocht naar Arnhem kopje gevonden. Terug te bekomen bij de heer v. d. Sterre, Havenkade 5. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932) T

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1