Schilder's Nieuws- en Advertentieblad Zomerschoenen Belastingaangiften Administraties George Vedder Wie Viester's borreltje slechts kent Wil nimmer and're, is verwend. Plaatselijk nieuws Nog slechts t.m. Dinsdag GEZ. DE LANGE, Donkerstr. 2 Samoa's nu 99 cent Verder een grote collectie moderne Dames-, Heren- en Kinderschoenen Kantoor W. A. PRONK 26 - VRIJDAG 30 JUNI 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG irschijnt iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 Agentschappen: ERMELO: H. Schuurman, Schoolwe| 49; ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDENJoh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst NIEUWS voor Boer en Boerderij Gemeente Harderwijk Gemeentelijke Visafslag ZEER VOORDELIGE PRIJZEN Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Koekoek Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur Beste Meisjes en Jongens Levering tarwe oogst 1949 Alle tarwetelers, onverschillig ol zij onder aanslag- of dorsregeling vallen, moeten ór 2 Juli 1950 aan de voor oogst 1949 idende leveringsverplichting hebben vol- an. Wij menen goed te doen, de betreffende iers hierop nogmaals te wijzen. Koolzaad oogst 1950 Telers van koolzaad oogst 1950 kunnen de in uitzicht gestelde prijs van f 55. r 100 k.g. voor zaad van gezonde door- eekwaliteit geen aanspraak meer maken, lien dit zaad na 28 Februari 1951 nog hun bezit is. De PBH van district 8, R. RIPHAGEN Rantsoenbeweiding van groot belang Hoewel de meeste boeren wel weten wat ntsoenbeweiding is, kan het tóch nog el nuttig zijn hiervoor aandacht te vragen. Vooral met het oog op het gebruik van ectrische weide-afrastering is dat zeker 'wenst. Rantsoenbeweiding is een beweidings- steem, waarbij de koeien iedere dag een ntsoen gras krijgen, waaraan ze net ge- ieg hebben, maar welke oppervlakte ze n ook geheel kaal grazen. Iedere dag wordt de afrastering een eindje rder gezet en met een uitloop van de 'ee vorige dagen erbij, komt ook de draad in de achterkant iedere dag verder op. De voordelen van rantsoenbeweiding zijn He. Immers, wanneer de koeien in een oot perceel komen, eten ze altijd eerst t lekkerste gras er uit. Na enkele dagen oeten ze het met minder gras doen, dat et zo lekker meer is, en wat dikwijls ird geworden is. Hierdoor worden de leien onrustig, en geven minder melk. Dit is niet het geval bij rantsoenbewei- ng; daardoor krijgen de koeien iedere ig hetzelfde. Wat ook nog een belangrijk voordeel is, wordt geen gras vertrapt. De drinkwatervoorziening blijft altijd nog :n moeilijkheid. Er is een verrijdbare tinkbak nodig, die steeds gemakkelijk ver- laatst kan worden. Voor het snel verplaatsen is een elec- ische schrikdraad onmisbaar. We behoeven er hier wel niet dieper op te gaan dat electrische weide-afrastering vergelijking met het gevaarlijk prikkel- raad zeer de voorkeur verdient. Het is dan ook niet t j verwonderen, dat e electrische afrastering algemeen opgang ïaakt. Wat nu de apparaten betreft, deze moe- n KEMA goedgekeurd zijn. Tot de best bekendstaande afrasterings- iparaten behoren vooral de AFO produc- n n.l. type WAN voor lichtnet-aansluiting n type WAB voor batterij-voeding. Wat de uitvoering van deze apparaten etreft, men kan deze practisch volmaakt oemen. Het stroomverbruik voor het licht- et-apparaat is' uiterst laag en bedraagt lm. 0,6 Watt per uur, terwijl de fabriek arandeert, dat bij het batterij apparaat, lechls 1 batterij per seizoen nodig is. Nooit genoeg kan men er op wijzen, dat dit gebied het allerbeste nauwelijks oed genoeg is. Eist vooral bij aanschaf an een electrisch weide-afrasteringsappa- lat dat dit KEMA goedgekeurd is. Weest buiten voorzichtig met vuur! and please make people careful, men". Vrij vertaald betekent dit: .en lat a.u.b. de mensen voorzichtig zijn, amen". Door de Virginia Forest Service, te Iharlottesville in Virginia, werd een zeer prekende en gekleurde oiaat uitgegeven, oorsteliende bruintje beer op de knieën an de rand van een bos. Hij is omgeven oor tal van dierenherten, reeën, eek- oorns, vogels en noem maar op, allemaal os- en heidehewoners en zij lnisieren naar et gebed dat hij zegtand please lake people careful, amen.'' Deze plaat (welke Dierenbescherming elaas niet ter beschikking kan stellen) preekt meer tot het gemoed, dan menige lemmende redevoering, in het belang van e veiligheid, welke zo vaak wordt be- reigd door het onnadenkend wegwerpen an brandende lucifers of brandende peuk- es van sigaren en sigaretten. Wij hebben eenmaal in ons leven de llende, welke een bos- en heidebrand voor 'e dieren betekent, gezien toen tal van vogels en viervoeters, overdekt met brand wonden op het pad waar wij stonden, neerfladderden of zich voortsleepten. En nu spreken wij nog maar niet eens over de ontzaggelijke natuurverarming, welke een bos- of heidebrand veroorzaakt in ons toch al op dit gebied al armer wordende land. De tijd is nu aangebroken, dat de stad bewoners naar buiten uitzwermen, teneinde in de natuur tot „verademing", althans op verhaal te komen. De weelde, om vanuit de stenen woestijnen, die de grote steden betekenen, hetzij korte of lange tijd weg te zijn, lokt met onweerstaanbare drang. Buiten zijn in Gods heerlijke vrije schepping betekent gelukkig zijn. Laten wij ons er rekenschap van geven, dat geluk ook ver plichtingen meebrengt. Verplichtingen ten opzichte van de natuur, met name bos en heide, waarin vogels en viervoeters hun bijzondere plaats innemen. De verplichting ook om voorzichtig te zijn met vuur. Dierenbescherming voelt zich gedrongen om allen, die een beetje levensvreugde in de natuur zoeken, er aan te herinneren dat onachtzaam omgaan met vuur betekent het in gevaar brengen van de levensvreugde. Laten wij allen waakzaam zijn en laat iedereen medewerken om bos- en heide branden te voorkomen. G. Nieuwenhuijsen, Dir. Ned. Ver. tot bescherming van dieren. HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Har derwijk, vestigen de aandacht van belang hebbenden op een publicatie aan het aan plakbord ten Gemeentehuize inzake een verzoek van J. Hop, bakker te Hierden, om vergunning tot het oprichten van een bak kerij in het perceel, plaatselijk gemerkt Hierden wijk G nr. 73, kadastraal bekend gemeente Harderwijk, Sectie A nr. 2685 Harderwijk, 26 Juni 1950. De Directeur van Gemeentewerken is voornemens op Woensdag 12 Juli 1950 des n.m. 3 uur in het aanbestedingslohaal van het gebouw Academiestraat No. 14 te Harderwijk, Ih het openbaar aan te besteden: Het slopen en weder opbouwen van 46 stuks schoorstenen buitendahs, van 46 woningen staande te Harder wijk, n.l. 30 woningen in het z.g. Nachthok en 16 woningen te Hierden. Bestek en tekening verkrijgbaar ten kantore van Gemeentewerken, Academie straat No. 14 tegen betaling van f 3. Van 19 Juni t.m. 24 Juni werden aangevoerd Kuilaal 7129 K.G. f 2.02 f 1.30 f 1.57 Hoek of lijnaal 575 -2.54 - 1.86 -2.08 Snoekbaars 395 Baars 25 Blei 79 Karper 25 Nest 880 mnd. - 0.83 - 0.70 - 0.75 -0.41 -0.31 -0.37 -0.10 -0 10 -0.10 -0 31 -0.31 -0.31 -1.71 - 1.15 -1.56 HARDERWIJK Jaarlijkse Districtswedstrijden Nederl. Padvindersgilde Onder de algehele leiding van de Distr.- Commissaresse, Mevr. Grootveld-Timmer- man uit Ermelo, werden Zaterdagmiddag op het Redoz-terrein van de Padvindsters- vendels aan de Beukenlaan alhier, de jaarlijkse Districtswedstrijden gehouden, die natuurlijk met een Vlaggenparade geopend werden. De plaatselijhe open en speciale groep waren elk met 4 rondes (1 vendel bestaat normaal uit 4 rondes van 6 padvindsters) vertegenwoordigd, terwijl Nunspeet, Putten en Elburg resp. met 3, 3 en 2 rondes uit kwamen. De deelneemsters beproefden elkanders krachten allereerst in een recreatie-wed strijd, waarbij het op te voeren onderwerp volgens vrije heuze ontleed moest worden aan een 6 tal boeken (b.v. Dik Trom, Aafkes tiental, enz.), wier titels genoemd werden. De leidsters kregen ongeveer een half uur tijd van voorbereiding voor een recreatie van 5 minuten. Er waren heel aardige, maar ooh minder geslaagde uitbeeldingen bij, zodat de punten van 10 tot 25 verschilden. Hierna volgde een beoordeling, waarbij een alphabetische duurt onze COUPONVERKOOP Als U nu koopt kunt U nog drie maanden plezier hebben van zo'n mooi japonnetje. Alles prima kwaliteit en nieuwe dessins. Waaronder ook vele gedekte kleuren om lang door te dragen. Komt U die voordelige prijzen zien bij V volgorde in acht genomen moest worden gebaseerd op het rijk der natuur. De let ter c b.v. werd door sommigen gekoppeld aan een cirkel (kransje) van bloemen. De waarderingscijfers lagen tussen 17 en 31. Goed werk werd in dit onderdeel ge leverd door de „Margrieten"' uit Putten, die eveneens een hoog aantal punten (33) behaalden in de wedstrijden in padvinders onderscheidingen, die soort bij soort ge rangschikt moesten worden. De punten lagen hier tussen 21 en 34. De „Eekhoorns", een ronde der Harderwijker specialen waren hier de best gehiasseerden. Het totaal aantal punten varieerde van 51 tot 82. De lste prijs met 82 punten werd tenslotte behaald door de „Margrieten" uit Putten, die in het bezit kwamen van de wisselvlag. De 2de prijs ging naar de meisjes van „Edelweiss" uit Nunspeet, die een totaal van 79 punten wisten te veroveren. Aan alle rondes werd een herinneringswimpeltje uitgereikt. Na afloop werd gezamenlijk gepicnict, waarbij o.m. een wasketel vol limonade „verwerkt" werd. Deze geanimeerde wedstrijden werden op echte Padvindsterswijze met een gezellig kampvuur besloten. Zo waren de tegenstandsters tenslotte weer „zusterlijk" verenigd na een heerlijke middag. De „V.G.C.N." vergaderde. De Coöp. Ver. Gezondheidszorg Centrum Nederland u.a. (V.G.C.N.) gevestigd te Amersfoort belegde Dinsdagavond in het Middenstandshuis een vergadering, die ge leid werd door de heer F. J. Herman, Dir. Algem. Mij. Ziekenfonds „Amersfoort en Omstrehen'" tevens lid van de Directie der V.G.C.N. In zijn openingswoord werden Dr. Meijnen en Dr. Krijger met een speciaal woord door de spr. verwelkomd. Hierna kwam de heer Herman tot de ontwikkeling van zijn onderwerp „De nieuw opgerichte coöperatieve vereniging", waarbij allereerst de aanleiding tot de oprichting besproken werd. Toen in Nov. 1941 de verplichte Zieken fondsverzekering ingevoerd werd, die ook 42 dagen ziehenhuisverpleging en behan deling waarborgde en in 1947 de verstrek kingen van de vrijwillige verzekering op een enkele uitzondering na gelijk gesteld werden met die van de verplichte verzeke ring, werd het draagvlak van de in 1931 opgerichte Stichting „Ziehenhuisverpleging" te Amersfoort te klein. Toen nadien alom in den lande in groter verband werd samengewerkt, wist spr. „beslag te leggen" op het centrum van ons land. Op 21 Jan. j.l. werd te Amersfoort een vergadering gehouden met de afge vaardigden der verenigingen, waar statuten, premietarieven en verzeheringsvoorwaarden behandeld en aangenomen werden en tot de oprichting van een Coöperatieve be sloten werd. Iedere vereniging, die als lid tot de Coöperatieve toetreedt, blijft toch als zelf standig lichaam bestaan en blijft dus tevens het orgaan, waarin de verzekerden hun medezeggenschap in beheer en beleid ge waarborgd zien. Ieder lid met veel of weinig verzekerden heeft maar één stem in de algem. vergadering. Diverse artikelen der statuten werden door de spr. ondei de loupe genomen, ter wijl ooh de premietarieven A en B uitvoerig besproken werden. De „V.G C.N." biedt een onbeperhte verpleging en een volledige verzekering en alles wat daarmee annex is. Als algemene opmerking werd mede gedeeld, dat verzekerden, die in verband met het overschrijden van de loon- of weistandsgrens, bij de Algem. Ziekenfondsen afgevoerd worden, met direct ingaande rechten geaccepteerd worden in de ver zekering volgens tarief A, mits zij tenminste één jaar onafgebroken als verzekerden bij dit Ziekenfonds en het bijbehorend aan vullingsfonds ingeschreven hebben gestaan en de aanmelding binnen 6 weken geschiedt. Wensen zij een verzekering af te sluiten volgens tarief B (volledig), dan hebben zij gedurende de wachttijd (3 maanden) hier voor recht op verstrekkingen volgens tarief A. Voorts memoreren we nog. dat de ver eniging een verzekeringsovereenkomst niet anders opzeggen kan dan in geval van niet tijdige betaling van het aan de vereniging verschuldigde. Elke aansprakelijkheid der leden tegenover derden voor de verbintenissen van de ver eniging is uitgesloten. Vermelden we nog, dat reeds 8 Algem. Ziekenfondsen, w.o. het Algem. Nederl. Onderling Ziekenfonds (A.N.O.Z.), te Hil versum, Wapeningen, Zwolle, Bussum, enz. in de „V.G.C N." opgenomen zijn, hoewel deze organisatie slechts enkele weken ge leden geformeerd werd. Onze stadgenoot, de heer J. M. Nuse slaagde te Amersfoort voor diploma Gym nasium B. Tot onderwijzer aan de Chr. U.L.O.-school alhier, hoofd de heer W. Banninh, werd de heer L. Kool, te 's-Gravenhage benoemd. Wegens bedanken van de heer v. d. Berg, werd als dirigent van het Geref. Evangelisatie-Zangkoor benoemd, de heer De Koning van Eibergen. Eervolle opdracht. Onze stadgenoot, de heer Th. Beers (Markt 19) werd voor de 3de maal benoemd tot examinator voor het diploma van vak bekwaamheid voor de hleinhandel in tot verbruik bereide tabak. Door 32 examina toren, w.o. 2 reserves, uit het gehele land de heer Beers is de enige uit de pro vincie Gelderland zullen op'3, 4, 5, 10, 11 en 12 Juli a.s. in „Esplanade" te Utrecht ongeveer 1000 candidaten, die voor hun ENKELE PAREN EN MATEN VANAF f 2,95 - Prima leder Pantoffeltjes voor Dames enkele maten vanaf f 1.98 Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 HET ADRES VOOR DE BETERE MERKSCHOENEN schriftelijk onderzoek reeds een voldoend cijfer hebben gehaald, worden getoetst op hun kennis omtrent tabakscultures, veilin gen, warenkennis (rook-, pruimtabak, shag, sigaren, cigarillos, sigaretten, mixtures) economische belangen, klein- en groot handel, enz., enz. Het examen wordt bijgewoond door na mens de Minister benoemde Rijksgecommit teerden, w.o. we noemen Drs. F. J. W. Gijzeis uit Eindhoven. Verkeersongeval Toen de 4 jarige Jaap Kiljan (Hoge Weg) Dinsdagmiddag met zijn zusje speelde, liep hij tegen een wielrijder op, waardoor het ventje zo ongelukkig kwam te vallen, dat hij zijn rechterbeen net boven de enkel brak. De E.H.B.O.-ster, Mej. Gerda Assinh, was reeds met het spalken bezig, toen zuster Prins verscheen en even later ook Dr. Koekoek. Na het onderzoek in het Piusgesticht kon de kleine man de volgende dag voor verdere behandeling naar de ouderlijke woning terugkeren. Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 912 en van 26 uur. Niet telefonisch. Gevonden puntmuts van hindermantehje, sigarenaansteker, zeildoeken schooltas, broche, zonnebril (te monteren op gewone bril), sleutel, boodschappentasje, Ieren hin- derportemonnaie, grijs jongensjasje, blauw jongensjasje, zakmes, hoofddoek, plastic ceintuur, oud damesrijwiel. Verloren bril met donker montuur, zijden shawl, ballpen, bruindehzeil ongeveer 4 bij 3 m„ streng pareltjes, bril met hoornen montuur, formulier omzetbelasting, bruine portemonnaie inh. plm. 3.50, gouden plaatje van ring met 5 diamantjes, portem. inh. plm. f 14, paarlen oorknopje. Regeringspupil op avontuur Zoals een slager dwars door een koe en een onderwijzer door een leerling kijkt, zo peilt de politie de gaande en komende man. Maandagmiddag werd hier zo maar luk raak een persoon aangehouden, die opviel door zijn houding en gedrag. Dat is eenvoudig een kwestie van aan voelen en beroepsliefde en valt de doorsnee- wandelaar. niet op. Een schilder ziet een verveloze dakgoot nu eenmaal eerder dan een banketbakker. De politieman heeft open oog en oor voor „het publiek". Welnu, de veronderstelling bleek juist te zijn. De per soon in kwestie bleek een zekere S. te zijn, die ontvlucht was uit het Bewaring en Verblijfhamp „Hessum" bij Dalfsen en was dus een regeringspupil, die een slip pertje maakte. De aangehoudene werd nog dezelfde dag namens de kampleiding afge haald en naar „Hessum" gebracht. Gecompliceerde aanrijding. Vrijdagmorgen om 6.15 uur tijdens een hevige regen- en onweersbui reed de melk boer B. Arendsen met paard en wagen in de Oranjelaan richting stad. Hij hield daarbij zo uiterst rechts, dat hij zich op het oude rijwielpad bevond. Toen hij de spoorwegovergang naderde, moest hij cm deze te paseeren daardoor wat links aan houden. De bestuurder van een achter hem naderende vrachtauto met aanhang (vee wagen) kon de situatie voor de melkwagen niet goed overzien, althans de breedte van de overgang niet beoordelen. Hij wilde in ieder geval het gespan van de heer Arendsen voorbij, maar bemerkte tijdens het inhalen een V.A.D.-bus als tegenligger op de spoorwegovergang. Tussen beide voertuigen doorschieten leek hem te ge waagd, zodat hij krachtig remde met de bedoeling achter de melkwagen te blijven. Tengevolge van het gladde wegdek gleed zijn wagen met aanhang door en kwamen onderling in een knik te staan. De bus botste tegen de aanhang en werd daarbij in de flank nog al beschadigd, terwijl de melkwagen in aanraking kwam met het voorste gedeelte, dus met de eigenlijke vrachtauto, waardoor 2 kisten met flessen werden afgeworpen en in diggelen vielen en de wagen van de heer Arendsen tevens ontzet werd. Deze gecompliceerde aanrijding had juist buiten de overgang in de Oranje laan plaats, zodat de rails vrij bleven. De politie stelde direct een onderzoek in inzake de schuldvraag. Persoonlijk letsel deed zich gelukkig niet voor. „Het lied van de jeugd" In deze film zien we Bobby Breen in een emotioneel verhaal uit het circusleven. Uit de inhoud NapelsLeon. Alba (George Hoaston) zingt een wiegeliedje, dat hij voor zijn jongen Billy (Bobby Green) geaompo- Verdere uren uitsluitend spoedgevallen neerd heeft en wacht op zijn vrouw, Alice, een Amerikaanse, om haar te vertellen, dat hij een nieuwe betrekking heeft ge kregen bij de Opera Comique in Napels. Alice is echter het leven in Italië moe en keert met Billy terug naar Amerika. Als zij acht jaar later sterft, wordt Billy opgenomen in een weeshuis. Hij zingt altijd en is dol op muziek. Eens kroop de jongen onder het tentzeil van een circus door en ontmoet daar Diablo (Grant Withers), de trapezewerker en met de vroegere opera zanger Joe Pasquale (Henry Armetta). Dan komt Billy's vader naar New York om zijn vrouw en zoon op te zoeken, maar ontmoet daar de sopraan Rosa Donelli (Vivian Osborne). Verder vertellen we nog, dat het wiegeliedje (zie boven) een rol speelde, maar de ontknoping van deze mooie film met talrijke aangrijpende momenten, goede muziek en prachtige songs blijven de attractie van het komend filmprogramma in de Stadshal. Zie raambiljetten en adv. Aan het Chr. Lyceum alhier slaagden voor het diploma H.B.S. A de leerlingen P. A. van Aarle, M. Clermonts, E. Doorn hof, A. G. van Opstal, A, Schuitemaher, A. H. Sluiter en R. E. van Vledder te HarderwijkG. B. C. Hamer, A. J. de Voogd, L. van der Wal en J. Wynia te Ermelo; J. van Sloten te Nunspeet; E. H. C. Steenaart te Putten J. G. M. Tolhuisen te BarneveldC. D. de Vries te Nijkerk. Spoedvergadering „Handel en Nijverheid" Elders in dit nummer wekt de plaatselijke Middenstandsver. „Handel en Nijverheid" alle leden op aanwezig te zijn op een spoed vergadering, die Donderdagavond 6 Juli a.s. om 8 uur in het Middenstandshuis zal worden gehouden in verband met de be spreking „Reclame-actie en Winkelweek 1950" Stoppen op de parkeerplaatsen Dezer dagen stopte een automobilist op de Verkeersweg om een passagier op te nemen. Daar stilstaan op deze Hoofdver keersweg uitsluitend op de parkeerplaatsen mag geschieden, was de achter hem rijdende bestuurder van een personenauto niet op jeugdcontact" Hier volgt een weekindeling voor de sport. Des Maandags- en Vrijdagsavonds van 7.30 tot 8.30 uur voetbalcompetitie. Om te beginnen a.s. Vrijdagavond zal elftal E spelen tegen het nieuwe elftal „Victoria", terwijl Zaterdagmiddag van 2 tot 3 uur een wedstrijd gespeeld wordt tussen de elftalien A en B. Maandagavond 3 Juli spelen de elftallen C en D. De overige avonden is het vrij voetballen. De jongens die zich hebben opgegeven voor volleybal en handbal worden voortaan des Maandagsavonds om 7 uur verwacht op het terrein achter de „F.A.P.A." aan de Kuipwaldwarsstraat. Ten slotte voor de jongens die gevraagd hebben om te mogen leren boksen een heugelijke mededeling. Hiermede kan thans een aanvang gemaaht worden. Bij goed weer zal voorlopig bohsles gegeven worden op het terrein achter de „F.A.P.A." en wel des Dinsdagsavonds te 7 uur. Jongens, die in het bezit zijn van bohs- handschoenen, gelieve deze mede te brengen Voor de meisjes wordt er aan herinnerd, dat des Woensdagsavonds te 7 uur op het terrein aan de Parallelweg geregeld bal spelen worden beoefend. Zij, die zich heb ben opgegeven, doch nog nimmer zijn ingedeeld, kunnen zich aldaar melden bij de leidster. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1