Schilder'} Nieuws- en Advertentieblad VAN ASSELT Belastingaangiften Administraties ONZE PETIT FOURS George Vedder Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Verschijnt iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 Agentschappen ERMELO H. Schuurman, School weg 49 ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16 HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Huishorst Gedistilleerd van Viester maakt Dat elke borrel prima smaakt! Gemeente Harderwijk HINDERWET Gemeentelijke Visafslag Donkerstraat 13 Harderwijk Telefoon 2466 Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr, Meijnen Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens Meisjes, opgelet! &\e& Va* toe zijn de grondslagen van ons grOtG SUCCGS op de Intern. Tentoonstelling te Groningen. Onze NIEUWE METHODE werd daar met de hoogste onderscheidingen bekroond. Extra aanbevolen BANKETBAKKERIJ BRUGGESTRAAT 13, HARDERWIJK. TELEF. 2397 No 25 - VRIJDAG 23 JUNI 1950 Burgemeester en Wethouders der ge meente Harderwijh brengen ter openbare hennis, zulks ten vervolge op hun behend- mahing d.d. 30 Mei 1950, dat op Woens dag, 28 Juni 1950, te 10.30 uur gelegen heid bestaat bezwaren in te brengen tegen de door het Ministerie van Oorlog voor genomen opstelling van enhele houtbewer- hingsmachines in de garnizoenswerhplaats, gelegen aan het Oranjeparh, kadastraal bekend gemeente Harderwijk, Sectie D, nr. 2023, ten overstaan van een uit het College van Gedeputeerde Staten dezer provincie benoemde Commissie of wel reeds ingediende bezwaren mondeling toe te lichten. Door deze Commissie zal op voornoemd tijdstip zitting worden gehouden in het ge bouw van het Provinciaal Bestuur, Euse biusbuitensingel 5 te Arnhem. Harderwijk, 16 Juni 1950. HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Har derwijk, vestigen de aandacht van belang hebbenden op een publicatie aan het aan plakbord ten gemeentehuize, inzake een verzoek van D. Lokhorst, Hierden G 126, alhier, om vergunning tot uitbreiding van zijn bahherij met een electromotor van Vlo pk. in het perceel Hierden G 126, kadastraal bekend gemeente Harderwijh, Sectie B no. 2994. Harderwijk, 19 Juni 1950. De Burgemeester der gemeente Harder wijk maakt bekend dat de Raad dier ge meente in openbare vergadering is bijeen geroepen op Woensdag, 28 Juni 1950, des namiddags 14.00 uur ten gemeentehuize. Harderwijh, 20 Juni 1950. De burgemeester voornoemd, G. J. Numan De Gemeente Harderwijh biedt te hoop aan 4160 k.g. grasmeel a 18 ct. per K.G. Gegadigden kunnen zich in verbinding stellen met het Bureau van Gemeente werken, Academiestraat 14. Van 12 Juni t.m. 17 Juni werden aangevoerd Kuilaal 9667 K.G. i 1.62 f 1.15 f 1.33 Hoek of lijnaal 598 Snoekbaars 257 Baars 43 Blei 34 Karper 23 Nest 1411 mnd. -2.20 - 1.68 - 1.92 -0.73 -0.68 -0.66 - 0.37 - 0.23 - 0.33 - 0.06 - 0 06 - 0.06 -0 25 -0.21 -0.23 - 1.85 - 1.49 -1.74 HARDERWIJK Ledenvergadering Stichting- voor Ch« Buitengewoon Lager Onderwijs Zaterdagmiddag 17 Juni j.l. kwam de Stichting voor Chr. Buitengewoon Lager Onderwijs voor Harderwijk en Omsir., waarvan de Koningin Julianaschool uitgaat in haar schoolgebouw op de Vismarkt te Harderwijk, in ledenvergadering bijeen. De Voorzitter, de Heer W. F. H. v.d. Wart uit Ermelo, liet zingen Ps. 150 vers 1, las daarna psalm 78 en ging voor in gebed, waarna deze een hort welkomstwoord sprak en de opening van de Kon. Julianaschool op 21 April j.l. nog even releveerde. De notulen van de ledenvergadering van 19 Nov. 1949 werden vervo'gens vastgesteld. De Secretaris, de Heer C. W. Versloot van Harderwijh bracht hierna het jaarver slag over 1949 uit, waarin o.a. met dank baarheid werd gesproken van ondervonden medewerking van het Ministerie van Onder wijs, het rijhsschooltoezicht en de Gemeente- Desiuren van het rayon, inzonderheid van dat van Harderwijk, waardoor een doel matig gebouw ter beschikking kon worden gesteld. Dank werd gebracht aan de ver schillende herken, scholen, instellingen en particulieren voor de ontvangen bijdragen en giften, waardoor het mogelijk was de kosten van voorbereiding te financieren Bovenal gewaagde het verslag van dank aan God voor ondervonden zegeningen bij de opbouw der school, waardoor deze tot heil van het kind zich gunstig mocht ont wikkelen. De penningmeester de heer H. de Graaf van Ermelo deed vervolgens rekening en verantwoording over 1949, terwijl een com missie van controle bestaande uit de Heren Ruijl en Gardenbroek van Oostendorp rap porteerde dat kas en boehen in orde werden bevonden en dat aan de penningmeester Van 23 Juni tot 5 Juli 9 COUPONVERKOOP VAN ZOMERSTOFFEN tegen zeer voordelige prijzen Er is zeker iets voor U bij. QEZ. DE LANQE Donkerstraat 2 over 1949 decharge van beheer kan worden verleend, waaraan de vergadering gevolg gaf. Secretaris, penningmeester en com missie werd hierna bij monde van de Voorzitter dank gebracht voor hun arbeid. De periodieh aftredende bestuursleden de heren M. W. Fleurhe van Harderwijh en H. de Graaf van Ermelo werden ver volgens herkozen en namen hun herbe noeming aan. Het hoofd der school de heer B. de Joode gaf hierna een uiteenzetting van het werk der school, waaruit o.a. bleek, dat reeds veel medewerking van de ouders en de hoofden der scholen werd ondervonden, hoewel deze hier en daar grotendeels uit onbekendheid met het b.I.o.toch nog wel wat moet worden gestimuleerd. Algemeen was de vergadering van oor deel, dat het in het belang van ouders, leer lingen en personeel der gewone lagere scholen moet worden geacht, dat het hoofd der school op een ouderavond der gewone lagere scholen in de verschillende plaatsen in de gelegenheid wordt gesteld, het werk der Koningin Julianaschool uit een te zetten. De Voorzitter dankte tenslotte de aan wezigen voor hun belangstelling, en sloot, nadat de heer Ruijl van Oostendorp in dankzegging was voorgegaan, de ver gadering. Ook in deze vergadering bleek weer duidelijk, de grote betehenis van deze school voor deze omgeving. Moge zij tot heil van het kind groeien en bloeien. Reclasseringscollecte. De Zaterdag alhier gehouden collecte ten bate der Reclassering heeft een totaal van f 367,55 opgebracht, w.o. een bedrag van f 86,89 te Hierden ingezameld werd. Naar we vernemen is de opbrengst bijna f 100 hoger dan het vorig jaar, zodat het Plaatselijk Comité zéér tevreden is over het feit, dat ook hier getuigd kan worden Het gaat crescendo. Namens het Comité brengen we de dank voor het welslagen van deze inzameling over aan collectanten en allen, die hun bijdragen schonken tot steun en verheffing van hun gevallen medeburgers. Motorrijder ernstig gewond. Toen de bestuurder van een vrachtauto met aardappelen van de firma Bouten uit Venlo Zaterdagmorgen om 7 uur homend van de W.G.F.- naar de Jan van Nassau- hazerne wilde rijden, gaf hij bij het in draaien van de poort te laat te hennen, dat hij van richting wilde veranderen. De motorrijder Wieringa uit Huizen, die met zijn echtgenote als duo-passagiere van de richting Ermelo naderde, bemerkte bij het passeren plotseling, dat de richtingaan wijzer naar links uitgestoken werd. Hoewel hij scherp naar die zijde uit haalde, kon hij niet voorkomen, dat hij nog juist door de vrachtauto geraakt werd waardoor beiden ten val kwamen. Mevr. Wieringa lien Jaar Dij era hooló- en been- Iwonde op, maar met haar echtgenoot was het erger gesteld. Die werd zo ernstig inwendig gekneusd, dat Dr. Koekoek direct operatief ingrijpen noodzakelijk achtte. Met de ziekenauto van de heer J. Smit werd het slachtoffer naar het Piusgesticht vervoerd, waar na de heelhundige bewer king bloedtransfusie werd toegepast. In de eerste dagen liet zijn toestand zich zéér ernstig aanzien en hoewel die thans nog niet geheel bevredigend is, kunnen we gelukkig mededelen, dat er vooruitgang te bespeuren is, zodat het direct levens gevaar geweken is. „Ingerukt Mars!' Na de ernstige en documentaire films komt thans weer eens een andere genre aan de beurteen militaire klucht van Hal Roach. In de rolverdeling worden een drie tal onderofficieren resp, betiteld als de kleine slimmerik, de kaffer en de tweede kaffer, terwijl kolonel Barhley als de schreeuwer, zijn collega kolonel Elliot als de rustige en kapitein Gillis als de strenge aangeduid worden. Deze kwalificaties spre ken voor zich en duiden op grote actie en scherpe contrasten. Vermelden we nog Betty, de dochter van de schreeuwer, Joan (de aanvallige) en Luke (de lijzige). .Ingerukt Mars 1" is een vrolijke beweging, waarin niet met scherp, maar met spek wordt gescholen. In deze N.V. Holland-America Film Boohing Office-pro ductie wordt het kazerneleven met al zijn jool, inbreuken op de discipline en wraak nemingen met de nodige militaire grappen en grollen opgediend. Een snuggere ser geant is voortdurend in conflict met een kolos van een collega, die keer op keer, ten aanschouwe van de gehele troep, voor schandaal wordt gezet. De „concurrentie" tussen deze onderofficieren doet ieder gieren van het lachen om de kostelijke hazerne-onzin, die hierbij wordt opgelepeld. Zelfs een spionnage-organisatie met ver borgen microfoons, een inval en hevige kloppartijen maken deze militaire klucht tot een uitbundige historie, waarin boven dien nog tal van buitengewone scherp schuttersprestaties te bewonderen vallen. Wie een avondje met luchtige verstrooiing zoekt en eens gezond wil lachen, krijgt daartoe in de komende weeh in de Stads- hal op de bekende dagen en uren volop gelegenheid. Zie de raambiljetten en de aankondiging in dit nummer. O, O, O, O, dat kan niet langer zo 1 Onder leiding van de Korpschef der politie, inspecteur H. Kraaijenbrinh had Dinsdagmiddag in het Politiebureau een samenhomst plaats van vertegenwoordigers van diverse onderwijsinrichtingen ter be spreking van de plannen voor de homende Veilig Verheersweeh, die van 26 Juni t.m, 1 Juli a.s. in geheel Nederland gehouden zal worden. In zijn kwaliteit van Voorz. der Plaatsel. Commissie voor Veilig Verheer gaf insp. Kraaijenbrink een uiteenzetting van de Harderwijker actie. De Commissie heeft zich te dien einde gesplitst in 3 groepen, resp. voor de scho len (dus de jeugd), de bestuurders van motorrijtuigen en de wielrijders, waarbij laatstgenoemde categorie meer speciaal het bedrijfsleven zal vertegenwoordigen. Omtrent de eerste groep, waarbij dus het onderwijs wordt ingeschaheld, hunnen mededelen, dat het in de bedoeling ligt de Lyceïsten, de leerlingen van het Nijverheidsonderwijs (Ambachts- en Huis houdschool), der Ulo's en der beide hoogste klasse van de lagere scholen (w.o. ook Hierden) aan een eenvoudig verheers- eyamen te laten deelnemen, waarbij hun een blad met 15 verheersfoto's uitgereikt wordt, die zij als goed of fout kwalificeren moeten. Bij deze O-proef moeten dus de hande lingen van diverse weggebruikers aan de hand van originele opnamen beoordeeld worden. Alle examinandi, die een voldoend cijfer halen voor dit onderzoek, komen in aan merking voor de O-rebus met sleutel, waarvoor enhele prijsjes beschikbaar wor den gesteld. Deze gehele actie staat dus in het teken van goede wil en wie zou die ten opzichte van het verheer in de Veilig Verheersweeh niet tonen Daarom doet natuurlijk ook ieder mee, al was het alleen maar om te kunnen ver klaren Ik heb een verheerseyamen afge legd en ben natuurlijk geslaagd De leerlingen der 3de en 4de hlas der lagere scholen ontvangen een aardig ver- keersverhaal evenals die der 1ste en 2de klas Het eyamen wordt dus voor wat de ge wone lagere scholen betreft uitsluitend door de leerlingen der hoogste klassen afgelegd. De groep bestuurders van motorrijtuigen wordt wat zwaarder aan de tand gevoeld door een deskundige commissie, waarbij een practische, theoretische en materiaal- proef moet worden afgelegd. Alle deelnemers(sters) zullen moeten Het adres voor de betere merkschoenen. sjaal, broche met steentjes, 'zilveren ket tinkje met hangertje, reserve wiel met band van vrachtauto,;)melkbus met [maat, grijs bruin .konijn. Verlorenzwarte portemonnaie inh. 2 zilveren kwartjes (aandenken), rozenkrans, blauw kinderjasje, vulpen merk „Retorm", zilveren schakelarmbandje, zonnebril, rieten boodschappenmandje, houten autoped met massieve handen, bruingele regenjas, streng rose paarlen, huissleutel, zwart zwembroekje met witte handdoek. We hunnen wel aannemen, dat lang niet alle stadgenoten weten waar precies de Grote Oosterwijch is, maar het lijdt geen twijfel, dat velen geen flauw idee hebben van de algehele verandering, die daar door de herbouw van een geheel nieuw prachtig winhelpand van de heer H, Petersen tot stand gekomen is. De frisse ruime kruidenierszaak, die vandaag heropend wordt, is geheel modern ingericht met speciale gemerkte afdelingen tarten in een zogenaamde veiligheidslaan, j^n door de firma Combrink uit Amster- die tijdig aangewezen zal worden*. Diverse automobilisten werden reeds door de Commissie uitgenodigd om zich liefst voor 23 Juni j.l. bij de heei H. Arendsen, Luttekepoortstraat 52, te laien inschrijven, zodat deze aanmelding juist gister afge sloten werd. Daar wellicht enhelen per abuis vergeten zijn, worden de nahomers als nog in de gelegenheid gesteld zich vandaag en morgen (23 en 24 Juni) op het Politiebureau te melden. Indien de bestuur ders van motorrijtuigen voor hun proeven slagen wordt hun een betrouwbaarheids- attest aangeboden, dat alom in den lande als een waardevol bezit wordt beschouwd en als het ware een garantiebewijs voor iedere chauffeur is. Tenslotte is ook de O-proef voor wiel rijders een attractie op zich-zelf. Ook deze categorie moet een theoretische en prac tische proef afleggen, waarvoor een O-attest beschikbaar wordt gesteld. Wie wil niet gaarne een gediplomeerd wielrijder worden 2 Bij de theoretische O-proef voor wielrijders moeien 10 verheersfoto's met goed ot fout beoordeeld worden. Voor het practisch onderzoek wordt een parcours aangewezen met geheime controleposten. De routebrief wordt pas juist voor de start uitgereikt. Naar we vernemen bestaat er bij het bedrijfs- en kantoorpersoneel veel lief hebberij voor deze proeven. Diverse ploe gen zullen elkander hier in wedstrijden verband met puntenstelling behampen. Det kan een vinnige en spannende kamp wor den voor d_ hoogste wielrijders-eerOok de burgerij wordt als nog in de gelegen heid gesteld aan deze wedstrijden deel te nemenmelden voor Zondag a.s. op het Politiebureau. Zo zal ook Harderwijk enhele dagen in het Veilig Verheer-teken staan. O, O, O, O Onwetendheid, Onop lettendheid, Onvoorzichtigheid, Onwel levendheid. Weg met al die O's, terwille van eigen en anderer veiligheid. Dat kan mag immers niet langer: 50.000 ver- heersongevallen en 16000 slachtoffers per jaar! In Maart van dit jaar waren er alleen in Amsterdam al weer 879 verkeersonge vallen tegen 843 in '49 en 781 in '48. De gevaren op de weg nemen toe. In het 1ste kwartaal 1950 is het aantal ongevallen in ons land met 9.7 pet. gestegen 1 Dat kan zo niet doorgaan en daarom doen we allen keer-actie 1 mede aan de Veilig Ver- Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 9 12 en van 26 uur. Niet telefonisch. Gevonden kaphamer van metselaar, gouden speldje met steen, br. leren porte monnaie met inhoud, ceintuur, potlood ge merkt H. Br., streng kralen, gummijas, HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932) dam verzorgde massief eiken winkelbe timmering wijnen, vleeswaren, biscuits, drogist artikelen, tabak met aparte verwar ming, ja wat niet al. Heel handig zijn de tuimelbakken voor zout, soda, suiker, enz. Zo'n 150 pond suiker kan wel met één pink gehanteerd worden. En bij dit alles werd aan de hoogst ge stelde hygiënische eisen voldaan ook de koekjesbakken zijn geheel stofvrij afgesloten, evenals de afdeling vleeswaren, boter en haas. Hier is geen sprake van een winkeltje in de vissersbuurt, maar van een modern ruim hruideniersbedrijf, dat tot in de puntjes ingericht is en een zeer verzorgde indruk maakt door de goede zorgen van het metsel- en timmerwerk van de heren G. de Groot en C. de Heer en de verdere medewerkers. Per advertentie in dit nummer wordt voorts de aandacht gevestigd op de visserij artikelen en de gratis sucade-gemberhoek. .,De jonge Snoek" Het valt niet te ontkennen, dat in onze oude Hanzestad door een bepaalde groep der ingezetenen aan Jeugdcontact «gedaan" wordt, 't Is goed gezien, dat het opgroeiend geslacht zo maar niet aan z'n lot overge laten wordt. Jonge mensen hebben vooral in deze onevenwichtige na oorlogse tijd leiding nodig en bovendien Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. „Spes Patriae" doelt op de jeugd en betekent immers „Hoop der toekomst". Wie veel met jonge mensen omgaat, kan weten, dat kinderen vooral gaarne groot willen doen, m.a.w. veel interesse hebben voor datgene, wat ook door volwassenen beoefend wordt. En daarom houden jongens zo van vissen. „Welnu", horen we al opmerken, „er hunnen er heel wat langs het IJsselmeer het nodige materiaal, tot sportvisser worden Verdere uren uitsluitend spoedgevallen staan, Het zeepad is al een hele lengte." Inderdaad, en het hengelen is daar ook zonder enig gevaar te beoefenen. Maar er is meerDe jeugd is dikwijls als een zeepbel. Grote plannen, veel enthousiasme, maar bij tegenslagen ook weer gauw in de put en moedeloos. Jeug dige hengelaars moeten geleid worden, moeten eens aan wedstrijden deel hunnen nemen, moeten geholpen worden bij het aanschaffen van kortom moeten opgeleid. Als we goed ingelicht zijn, staat de plaatselijke Hengelsportvereniging „De Snoek'' niet afwijzend tegenover de op richting van een Jeugdafdeling, die dan als „De jonge Snoek" in het verenigingsver band opgenomen zou hunnen worden. We begrijpen ook wel, dat het viswater in de Diepe Gracht niet overbelast kan worden en dat beginnelingen niet altijd de gewenste buren van iedere hengelaar zijn. We weten echter tevens, dat het bestuur van „De Snoek" wel in staat is een paar instructeurs aan te wijzen, die de jongelui met raad en daad hunnen bijstaan. De zaak ligt verder geheel anders dan bij onze tennisspelers(sters) die bij ge- Er staat iets bijzonders te gebeuren. Op 10 Juli brengen de Koningin en de Prins een bezoek aan Arnhem, waar muziek corpsen uit alle Gelderse plaatsen hun een serenade zullen brengen. „De Harmonie", „Crescendo", „Kunst na Arbeid" en „Klein Maar Dapper" zullen er ook heen gaan. „Jeugdcontact" zal echter ook van de partij zijn. Alle leden moeten zich zo spoe dig mogelijk, maar voor 1 Juli, bij hun eigen leiders opgeven. De kosten zijn 50 cent per kind. Om alle onkosten te kunnen bestrijken, zal de „Harmonie" op Zaterdag, 24 Juni en „Crescendo" op Zaterdag, 1 Juli, een rond gang maken door de stad, waarbij door „Jeugdcontact" zal worden gecollecteerd. Er bestaat gelegenheid, je op te geven voor verschillende zomersporten o.a. hand bal, slagbal, kastie e.d. Meisjes, welke zich hiervoor interesseren en ten minste acht jaar oud zijn, kunnen zich opgeven a.s. Woensdagavond van 6,30 af op het politiebureau.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1