Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad Belastingaangiften Administraties Oordeel van het algemeen Viester voor likeuren één. VADERDAG 18 JUNI HERENSCHOENEN George Vedder Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 „SUPER SWIFT" Plaatselijk nieuws No 24 - VRIJDAG 16 JUNI 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Verschijnt iedere Vrijdag Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 De Nationale Reclasseringsdag Gemeente Harderwijk ONDERL. BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ (jfe Heer F. POORTER '7 Stationslaan 99 LAGE TARIEVEN Soliditeit is de basis van het vertrouwen! GEMEENTE ERMELO Gemeentelijke Visafslag Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Koekoek Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens Kantoor W. A. PRONK AgentschappenERMELO H. Schuurman, Schoolweg 49 ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16HIERDEN Joh, Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Wij hebben een zeer mooie collectie In voorraad in bruin en zwart de spijkerloze schoen. U loopt er verrukkelijk op. HET ADRES VOOR DE BETERE MERKSCHOENEN Op verzoek van het Nationaal Bureau voor Reclassering komen we nog éénmaal op de morgen te houden jaarlijkse inzame ling terug. Om te beginnen welen we allen, dat re classering nodig en noodzakelijk is, omdat het een gebod van Christelijke naastenliefde is. Wie het geluk heeft gehad nog niet van zijn gevaarlijke „levensladder" gevallen te zijn wie nog staat, zie toe, dat hij niet valleneemt geen edele houding aan, als hij vanuit de hoogte op zijn gevallen medeburger neerziet. Als alle mensen eens een bordje droegen met vermelding van hun misdaden en mis drijven, zouden we voor grote verrassingen worden gesteld. Als 't uitkomt, krijg je de volle klap en blijf je de gebrandmerkte. De Reclassering wil zonder daarbij een bepaalde richting te bevoordelen alle zwakke broeders, die geboet hebben voor hun zon den, liefdevol de hand reiken en hen uit 't stof verheffen, om weer in de gemeenschap ingeschakeld te kunnen worden. Onbarmhartig neerslaan is geen kunst, i maar één dag de „barmhartige Samaritaan" zijn is helaas voor velen van ons en wij zijn nog wel de braven, de nog niet-geval- lenen een moeilijk geval. Wie goed nadenkt, voelt zich verplicht de maatschappelijk gederailleerden weer op de goede weg te helpen. Met het schuldverwijt aan deze mensen zijn ze o.ok niet gebaat en maken we de samenleving niet gelukkiger. Dit alles overdenkend zullen we morgen geven en ditmaal eens iets meer dan we oorspronkelijk van plan waren. Deze daad van menslievendheid zal ons voldoening en innig verwarmen. Wie zou zich-zelf dat intense genot niet gunnen Maar er is nog meerIn de Reclasse- ringscourant, die met medewerking van PTT in beperkte mate in deze omgeving verspreid wordt, is een niet al !e ingewikkelde prijs vraag opgenomen, waarbij het gaat om minimum om 2 kwartjes extra post op een briefkaart met de oplossing. Wie zo'n cou rant ontvangt, kan die doorgeven aan an deren. Zo kunnen we elkander ook melde oplossing helpen, waarbij we de tijd hebben tot en met 15 Juli a.s. Dat is ook een vorm van naastenliefde. Prachtige prijzen: enkele van f 3000.—, ameublementen, complete huwelijksuitzetten, boottochten naar het buitenland, enz. te vee! om op te noemen. Zorgt in ieder geval, dat de Nationale Reclassering zo slaagt, geen mens zich be hoeft te schamen. Wijziging verordening op de keuring en de afslag van vis in de gemeente Harderwijk Burgemeester en Weihouders van Har derwijk brengen ter openbare hennis, dat de verordening tot wijziging van de ver ordening op de heuring en de afslag van vis, vastgesteld door de Raad dier gemeente bij zijn besluit d.d. 12 Mei 1950, nr. VI/15, en waarvan Gedeputeerde Staten bij hun besluit dd. 1 Juni 1950, nr. 11876/180-III-8, de ontvangst hebben bericht, gedurende drie maanden voor een ieder ter lezing op de Secretarie der gemeente is nedergelegd. Harderwijk, 7 Juni 1950. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, C. Timmers G. J, Numan HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Har derwijk, vestigen de aandacht van belang hebbenden op een publicatie aan het aan plakbord ten gemeentehuize, inzahe een verzoeh van de fa. D. J. Kisjes Zn., wonende te Hierden F 127, alhier, om ver gunning tot het plaatsen van een hamer molen in het perceel Hierden, wijh F no. 127, kadastraal bekend gemeente Harder wijk, Sectie B nr. 2290. Harderwijk, 12 Juni 1950. C?«ï4Mlirectie van de heren De Jong en Co. te Amsterdam. Opgericht in 1809 Reeds meer dan 100 jaar te Harder wijk en omgeving werkzaam Correspondent voor Harderwijk en omstreken Harderwijk voor GEBOUWEN KOOPMANSGOEDEREN MEUBELEN Voor BRAND VERZEKERING groot en kiein, Moet U bij Frans Poorter zijn! Algemene Politieverordening voor de gemeente Harderwijk Burgemeester en Wethouders van Har- derwijh brengen ter openbare kennis, dat de Algemene Politieve ordening, vastge steld door de Raad dier gemeente bij zijn besluit dd. 12 Mei 1950, nr. VI/14, en waarvan Gedeputeerde Staten bij hun be sluit dd. 1 Juni 1950, nr. 11880/339-III-8, de ontvangst hebben bericht, gedurende drie maanden voor een ieder ter lezing op de Secretarie der gemeente is nedergelegd. Harderwijk, 9 Juni 1950. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, C. Timmers G. J. Numan Burgemeester en wethouders der ge meente Ermelo roepen sollicitanten op voor de betrekking van gemeentebode te Nunspeet. Salaris f 1908.— tot f 2508.— 5%. Tijdelijke toelage f 54.Kindertoelage volgens rijksregeling. Sollicitaties op een zegel van f 0.30 vóór 1 Juli 1950 aan de burgemeester te Nunspeet. Persoonlijk bezoek aan burgemeester en wethouders uitsluitend na oproeping. HARDERWIJK Harderwijker politieman ontving Franse onderscheiding Onze stadgenoot, de agent van politie A. Oostferman, ontving van de Franse am bassade te Den Haag een uitnodiging om Vrijdagmiddag j.l. op bet eycercitieterrein van de Koning Willem III kazerne te Apel doorn aanwezig te zijn voor het in ontvangst nemen van een Franse onderscheiding we gens het verlenen van hulp aan Franse piloten en ontvluchte krijgsgevangenen tijdens de oorlog. Bij deze gelegenheid, waarbij totaal meer dan 200 Nederlanders w.o. enkelen posthuum onderscheiden werden, stond een Franse compagnie van 130 man opge steld met vaandel, terwijl ook een detache ment van de Kon, Marechaussee aan de plechtigheid deelnam. Voorts waren aanwezig de Franse gene raal De Larminat en enige kolonels en andere officieren, de Franse ambassadeur Garnier, benevens generaal M. G. van Kesteren, vertegenw. van de Minister van Oorlog, gen. maj. W. J. K. Baay, namens de chet van de Gen. Staf, de Comm. der Koningin in Gelderland Jhr. Dr. C. G. C. Quarles van Ufford en luit. kol. N. D. Nammersma, comm. van het depot Apel doorn der Kon. Maréchaussee. Na het spelen der Marseillaise en het Wilhelmus werd overgegaan tot de plech tige uitreihing. waarbij de heer Oosterman onderscheiden werd met de medaille van de „Reconnaissance Francaise" in brons met oorhonde. We bieden onze stadgenoot, die reeds eerder in dit verband met een dankbetui ging van de Engelse en Amerikaanse regering werd begiftigd, onze hartelijke ge lukwensen aan bij het verlenen van deze eervolle buitenlandse onderscheiding. Onze oude vissers op excursie Door de goede zorgen van de Stichting „H.A.V. (Harderwijk als visserstad) en de Visserijvereniging „De Toekomst" werd Maandagmorgen om 7 uur met totaal 54 personen met een bus der Garage Van Maanen en 6 personenauto's aan de haven gestart, waarbij onze ouc*e vissers allereerst naar ljmuiden toerden, waar een boterham met koffie genuttigd werd en een bezoek aan de sluizen, de Rijhsvishallen en de haven gebracht werd. Hier viel voor onze vissers heel wat te zien, waarbij zij tevens bemerkten, dat het met de Noordzeevisserij ook geen rozen geur en maneschijn is. De meesten hadden meer oog voor de kleine soort dihhe mahreel dan voor de bahscholletjes. Om 11.30 uur werd via Haarlem, Lisse, Hillegom, Leiden, Wassenaar naar Den Haag vertrokken, waar bij het vliegveld Ypenburg even kalt gehouden werd. Toen 8j"0 het naar Rotterdam, waar in hotel «De Kroon" een warme maaltijd gebruikt nn' u'e Z'C'1 blijkbaar 8°ed 'iet smaken. De kellners stonden althans perplejc over de eetlust van onze vissers, die na een bord soep zich te goed deden aan bloem kool, sla worteltjes met peultjes, vlees, aardappelen met jus en pudding. Er waren enkelen en het waren heus de grootsten niet die er raad mee wisten en heel goed van innemen waren. Gesterkt en voldaan werd ingestapt en naar de Maas gereden, waar de meer dan 1 h.m. lange autoiunnel gepasseerd werd, waarna uitgestapt en naar de voetgangers tunnel gelopen werd. Hier ging het naar de roltrappen, die ook door de oudsten onder het gezelschap gebezigd werden, Een leuk gezicht zo'n oude zeerob van midden 80 jaar op de roltrappen De meeste deelnemers kwamen toch onder de indruk, toen ze daar zo rustig door de mooie brede tunnels wandelden en tot het besef kwamen, dat ongeveer 15 m, boven nun hoofd de grote schepen rondvoeren, loen weer instijgen en om 5 uur naar een der opido-boten voor een rondvaart van plm. 5 kwartier door de machtige Rotter damse havenwerhen. Hier viel met volle teugen te genieten Een Zweedse bark (4 master), opleidings schip van de marine, het vliegdehmoeder- schip „Karei Doorman", de „Waterman en „Volendam" (de Indië-boten) en de „Veendam", ja wat niet al. Maar aan alles komt een eind en zo werd tegen 7 uur de Maasstad verlaten en werd de terugtocht ondernomen. Om 8 uur werd nog even in Soesterberg aangelegd, want vissers hunnen nu eenmaal niet buiten een bakje koffie en een stevige boterham. Onderweg werd nog druk gepraat over de rondvaart, die per luidspreker toegelicht werd en over de mooie tunnels. Zo werd in de best denkbare stemming om 9.30 uur Harderwijk weer bereikt en het deed prettig aan, dat alle deelnemers goed present waren, zodat de beide ver tegenwoordigers van het Rode Kruis, de heren J. Koot en F. van Dam dan ook konden getuigen, dat ze eigenlijk niet als verpleger in actie waren geweest. „En weet je, wat ik nu zo mooi vond hoorden we een der vissers zeggen, „Dat er aan tafel zo stichtelijk met gebed werd voorgegaan en met Schriftlezing geëindigd.' En zo is bet, de inrichters wisten in alle opzichten de gewenste sfeer te bewaren. En daarom waren er op deze tocht niet alleen zoveel vrolijke, maar ooh zovele dankbaar gestemde harten. V.V.V. „Harderwijk Vooruit" Naar wij vernemen zal deze vereniging het volgend jaar vijftig jaren bestaan. Wij waren een dezer dagen in de gele genheid een kijkje te nemen bij het secre tariaat en wij moesten verwonderd staan over het vele werk, dat daar verricht wordt, Elke postbestelling en dit begint reeds in Februari brengt talrijke aanvragen voor informaties van de meest uiteenlopende aard, welke zo uitvoerig mogelijk verstrekt worden. Gevraagd worden pension- en kampeergelegenheid, autobus-verbindingen, plannen voor tochten, toezending van de gids, maaltijden voor gezelschappen te arrangeren, enz. enz. tot zelfs woonruimte Bij ons bezoek hoorden wij, dat de heer C G, Kok verzocht heeft een ander be stuurslid te willen aanwijzen voor zijn functie van penningmeester, waarvoor de heer P. Poorter zich bereid verklaard heeft. Verder kunnen wij nog vermelden, dat de heren de Bruyn en Kok twintig jaren lid van het bestuur zijn, terwijl de heer Drijver het volgende jaar het feit zal hun nen herdenken, dat hij voor twintig jaren tot voorzitter werd benoemd. Voor V.V.V.-arbeid heeft men personen met ervaring in dit werk nodig. Mede ge zien de diensttijd der bestuursleden mag Harderwijk Vooruit hierop wel bogen. Onze repatriërenden Op 19 Juni a.s. hoopt onze stadgenoot M. Vierhout, horp. Blokhuis 10 met de „Grote Beer" te Amsterdam uit Indonesië ie repatriëren, terwij! serg. M. Jansen, Keizerstraat 20 op 25 juni a.s. met de „General J. H. Mc. Rao" te Rotterdam hoopt terug te heren. Beiden onze gelukwensen met de be houden aankomst in het vaderland. De heer D. Kok Jzn. ten grave gedragen In tegenwoordigheid van talrijke civie'e en militaire autoriteiten, Directeur, leden en oud-leden der muziekver. „Harmonie", bouwkundigen en verdere vrienden en hen nissen werd Maandagmiddag het stoffelijk overschot van de heer D. Kok Jzn. op de algemene begraafplaats alhier ter aarde besteld. Onder de aanwezigen noemen we de luit. gen. J. J. Wilson, de vice-adm. Benninh met zijn adj de 1ste luit. ter zee Paping, hol. L. J. de Lagh en voorts de architecten G. v. d. Beid (Apeldoorn), De Vroom en Nuse, de heer P. van der Mey als bestuurslid van de Vereniging tot wering van bedelarij door werkverschaffing, onze oud-burgem. de heer J. de Jong Saahes en de oud-stadgenoten de heer en mevr. Van Blommestein (Maastricht). Aan de met bloemen gedekte geopende, groeve werd allereerst gesproken door Burgemeester G. J. Numan, die wijlen de heer Kok herdacht als bestuurslid van de Veluwse Oudheidkamer. Spr. merkte dien- gaande op, dat de ontslapene met hart en ziel deze inrichting was toegedaan, die bij regelmatig bezocht en zijn warme belang stelling genoot. De Burgemeester herdacht ooh de bouwmeester Kok, die een der meest vooraanstaande ingezetenen was. Spr. hoopte, dat deze strijdvaardige stad genoot thans in Gods Heerlijkheid zal zijn opgenomen. Ook Burgemeester H. M. Martens van Ermelo wijdde een woord van dank aan de overledene, die niet minder dan 40 jaren als bekwaam bouwkundige de gemeente Ermelo gediend heeft. Deze spreker merkte daarbij op, dat architect Kok dit omvang rijke terrein altijd per rijwiel bezocht. Niets was hem te veel. Zijn werk moest goed zijn. De heer Kok eiste alles van anderen, maar ontzag zich zelf daarbij niet. Hij be hoorde tót de markante figuren in onze samenleving, die hij met inzet van heel zijn persoonlijkheid gediend heeft. Hierna was het woord aan de beer H. Schilder, die in zijn kwaliteit van voorz. der muziekvereniging „Harmonie" zijn grote voorganger herdacht. Als 11 jarige knaap trad de heer Kok tot de vereniging toe en door intense studie wist hij in hel muziekleven zich tot een grote hoogte op ie werken. Als solo klarinettist had hij zijn gelijke niet en in die jaren wist de keer Kok op de grootste concoursen in den lande de hoogste onderscheidingen in de supe rieure afdeling voor zijn geliefde „Harmonie" veilig te stellen. Gaaf en solide waren zijn bouwwerken, maar evenzo was zijn muziek. Jarenlang was hij een voorbeeldig voorzitter, die met vaste hand de vereniging leidde, die hem dan ooh tot ere-voorz. benoemde en hem nimmer vergeten kan en zal. Vervolgens sprah de heer F. W. Drijver als vriend van de overledene op sympathieke wijze over de mens Dirk Kok. Wie hem kende, kon slechts bewondering hebben voor zijn grote gaven van verstand en hart. De heer Kok was een man van de daad, die de dingen zei, zoals hij ze zag en hij zag ze goed en klaar. Spr. zal zijn nagedachtenis in hoge ere houden. Als oudste zoon van de ontslapene be dankte de generaal-majoor Insp. der Genie J. Kok (Amsterdam) de sprekers voor hun goede woorden en de aanwezigen voor hun belangstelling aan zijn onvergetelijke vader gewijd, waarna de jongste zoon Ds. A, W. Kok (Nieuw Amsterdam) besloot met Schriftlezing van Ps. 39 en uit de Open baring van Johannes en daarna het „Onze Vader" bad, waarmede deze indruhwehhende plechtigheid ten einde was. Vermelden we nog, dat de rouwdienst thuis geleid werd door Ds. C. v, d. Boogert. Op 8 Juni heeft in de Buitensociteit, alhier, de gewestelijke vergadering van Innerwheel-clubs plaats gehad, waarbij het Hoofdbestuur tegenwoordig was. De dames waren enthousiast over dit voor deze bijeen komst gekozen plekje aan het IJsselmeer, waar de leden van de Innerwheel-club Harderwijk voor een goede ontvangst had den zorg gedragen. De heer W. Bahher, te Appingedam, werd benoemd tot onderwijzer aan de Chr. U.L.O.-school alhier, hoofd de heer W. Banninh. Blijhens de redevoeringen, gehouden bij het uitreihen van het certificaat betreffende het praedicaat „Koninklijke" aan de Druk kerij C. C. Callenbach te Nijkerk ter ge legenheid van haar 75-jarig bestaan, heeft de Kamer van Koophandel alhier daartoe haar aanbeveling verstrekt. Naar wij menen is het de eerste keer, dat zulk een onderscheiding verleend werd sedert de Kamer hier gevestigd is. Bij de uitreihing door de burgemeester der gemeente Nijkerk, werd ooh door de voorzitter der Kamer, de heer F. W. Drijver, het woord gevoerd. In de week van 5 Juni t.m. 10 Juni j.l. werden aangevoerd 6650 kg. kuilaal a f 1,62 f 0.96 (Middel- markt f 1.33); 1550 hg. hoek- of lijnaal a f 2.08f 130 (1.61); 210 hg. snoekbaars a f 0.64-f 0.56 (f 0.61)43 kg. blei a f 0 11 f 0.09 (f 0.10) 45 hg. harper a f 0.24—f 0.12 (f 0.22), 40 kg. Baars f0.29- f 0.22 (f 0.25), 928 manden nest a f 1.75 f 1.48 (f 1.65). „L O. L.K.P." In de komende week zal in de Stadshal vertoond worden de Visie-film „L.O.-L.K.P.", vervaardigd in opdracht van de Landel. Organisatie voor hulp aan onderduikers en de Landelijke Knokploegen. Onder de me dewerkers, die in deze film optreden, noe men we Frans van den Laan, Ds. Ring- nalda, de R.K. Priester L. van Werch, Pater N. Apeldoorn, Ter Steegh, een groep Kri- terionstudenten en vele andere bekende illegale werkers. Daar het merendeel der acteurs uit de verzetbeweging voorkomt, spreekt deze Nederlandse film direct van hart tot hart. In talrijke plaatsen in den lande wordt „L.O.-L.K.P," dan ook door de geestelijkheid van alle richtingen warm aan bevolen om zijn eerlijkheid en waarachtig heid. Dit is geen verhaal van helden en avon turiers, maar van de stille werkers van het verzet. Deze film zij in eerbiedige herinne ring opgedragen aan alle slachtoffers van het Nazi-regime. Deze documentaire brengt in beeld het leven van Willem Visser, de metaalbewerker, die zijn gezin verlaat om onder te duiken, als hij voor de arbeid in Duitsland wordt opgeroepen. Op de boer derij van Harmsen treft hij Amerikaanse piloten en Joodse landgenoten aan en een maal in het verzet is er geen terugweg. Ongetwijfeld zijn er enkele gruwelijke scènes opgenomen, maar niet om sensatie te vei wekken, doch om der waarheid ge trouw te blijven. Het is ongetwijfeld de beste verzetsfihn, die tot heden in ons land werd uitgebracht. Aangrijpend is het slot in de rechtszaal, besloten met het knetterend salvo van het vuurpeloton. Ieder waarachtig Nederlander zal deze film willen zien en beleven. Zie raambiljetten en de advertentie in dit nummer. Verdere uren uitsluitend spoedgevallen Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 9 12 en van 26 uur. Niet telefonisch. Gevondenzonnebril, padvindersriem, portemonnaie (padvindersmodel), gouden speldje, stuh dih touw, sleutel, nieuwe nog ingepakte stropdas, ivoren hangertje, En gelse sleutel, colbertjasje, regenjas met portefeuille en vulpenhouder. Aan homen lopen jong wit Keeshondje. Verloren zwembroek, 3 badpakken, rode vulpen, sigarettenkoker, fototoestel, bruine actetas inb. badpak en twee badkanddoeken, tas met visgereedschap, zilveren dasspeld (molentje), rood kindertasje, donkerbruine portemonnaie inhoud plm. f 10, 2 zilveren armbandjes, gummibal van signaalhoorn, speelgoedhondje van plastic, portemonnaie inb. f 3.50, portemonnaie inhoud plm. f65, autoped, res. autowiel met band, achter- schot van auto. Openluchtsamenkomst Elders in dit nummer wordt meegedeeld, dat uitgaande van de Evangelisatie-com missie der Geref. Kerk alkier op Zaterdag avond 17 Juni a,s. (morgen dus) om 8 uur op het Kerkplein een openluchtsamenkomst gehouden zal worden met medewerking van de heer Derchsen. theol. student en het plaatselijk Evangelisatie Zangkoor. Daar een geluidsversterker gemonteerd zal wor den, zal het gesprokene duidelijk te volgen zijn. Zwemsport De H.Z. P.C. „De Woelwaters" alhier heeft des Dinsdags- en des Vrijdagsavonds weer de beschihhing gekregen over het zwembad „De Sypel". Het programma voor deze zomer bevat o.m. onderlinge wedstrijden, schoolwed- strijden en deelneming aan de „zeemijl van Harderwijk." Zie de advertentie in dit nummer. Ds, A. den Hartogh, Ned. Herv. pred. te Scherpenzeel (Geld.), daarvoor alhier, staat op het drietal van de 18de predi kantsplaats te Utrecht. De pseudo-vogelpest breidt zich uit. Nu het vervoerverbod voor pluimvee in werking is, worden hippentransporten regel matig door de politie begeleid. De pluim veehouders moeten er rekening mee hou den, dat de desbetreffende dieren niet zonder vergunning van het erf mogen wor den vervoerd. Wie niet goed weet wat hem in deze te doen staat, doet verstandig bij de politie de gewenste inlichtingen te vragen. Maar laat ieder zich toch in ieder J.l. Zaterdag zijn de jongens voor het voetballen in het veld geweest. De knapen die tot afdeling A behoorden, zijn verdeeld in twee elftallen, te weten elftal A en elftal B. Dadelijk daarop hebben zij een wedstrijd gespeeld, waarbij elftal A wist te winnen met 2—1. De spelers, die ingedeeld waren bij af deling C hebben onderling een partij ge speeld, doch, doordat verschillende jongens niet op kwamen, honden geen elftallen worden samengesteld dat is erg jammer. Dus jongens weest er a.s. Zaterdag bij, want ik kan nu al verklappen dat er bin nenkort een wedstrijd moet worden gespeeld tegen een elftal afkomstig van een jeugd club uit Amsterdam. Denk er dan aan, dat wij een goed figuur slaan. Komt dus allen a.s. Zaterdag te 3 uur op het Asbestona-terrein", HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1