Schilder's Nieuws- en Advertentieblad D amesschoenen Belastingaangiften Administraties George Vedder Als Uw feestje goed moet slagen, Gedistilleerd van VIESTER vragen Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK No 22 - VRIJDAG 2 JUNI 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 ERMELOH. Schuurman, Schoolweg 49 ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16 HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst De Vierde Rode Kruis Conventie. Gemeente Harderwijk Gemeentelijke Visafslag Exclusieve snitten Zie etalage Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr, Meijnen Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur De wereld is een heksenketel van onbe grip en onwil, van haat en eigenbelang, van misbruikt idealisme en van toegepast egoïsme. Temidden van deze wereld moe ten wij levenen wij worden er dikwijls moedeloos onder. Toch zijn er lichtpuntenEr is b.v. één ding van fundamenteel belang waarover in deze verdeelde wereld unaniem overeen stemming is verkregen, n.l. over de Con venties van het Rode Kruis, Na een voorbereiding van jaren en na een vergadering die bijna vier maanden aan één stuk heeft geduurd, hebben ver tegenwoordigers van 66 regeringen te Genève overeenstemming bereikt over de tekst van de herziening van de Conventies, die de behandeling van militaire- (en marine-) slachtoffers van een oorlog voor schrijft. Ook is daar overeenstemming be reikt inzake een nieuwe conventie, die ter bescherming van de burgerbevolking in oorlogstijd is opgesteld. Deze laatste conventie schrijft voor wat een bezetter verplicht is te doen tegenover de bevolhing van het land dat hij heeft bezet. Maar vooral en uit de ervaringen hebben wij geleerd hoe belangrijk dat is bevat die nieuwe Conventie bepalingen over wat een bezetter niet mag doen tegen over het bezette land. Om ruwweg enkele feiten te noemen Er mogen geen arbeidskrachten meer bui ten de landsgrenzen worden gevoerd om in de oorlogsindustrie te werken. Er mo gen geen gijzelaars meer genomen worden en niemand mag worden gedood voor straf bare daden waarvan niet vaststaat dat hij ze heeft gedaan. Deze z.g. Vierde Conventie is opgesteld naar aanleiding van de bittere ervaringen die wij in de laatste oorlog hebben opge daan. Het is een lichtpunt dat deze Vierde Conventie van het Rode Kruis thans door alle landen is getehend. Door alle landen aan welke zijde van welk gordijn ook. Vereniging .Vrienden van het Zuiderzeemuseum" Blijkens het ons toegezonden verslag van de werkzaamheden Juli '49—Juni '50 van de Vereniging „Vrienden van het Zuider zeemuseum", gevestigd ste Enkhuizen (ad ministratie-adres Kuipersdijk 40), telt de vereniging momenteel 445 leden, onder te verdelen in 12 stichters, 66 beschermende en 367 gewone leden, zijnde 60 leden meer dan het vorig jaar. Zo men weet, stelt de 3-jarige organisatie zich ten doel veilig te stellen wat er nog van de aloude Zuider- zeebeschaving overgebleven is. Een en ander wordt samengebracht in het genoemde Zuiderzeemuseum, dat uit een gebouwen complex bestaat met een hoofdgebouw van het binnenmuseum (erezaal in het Peperhuis) en belendende panden aan de Wierdijk. Burgemeester G. J. Numan, lid van het Hoofdbestuur, is met de heer G. Keyzer (Urk) juist aan de beurt voor periodieke aftreding, doch beiden zijn herkiesbaar ge steld op de Algemene Ledenvergadering, die 3 Juni a.s. (morgen dus) in het Peper huis te Enkhuizen gehouden zal worden. Voorts zagen we in het verslag, dat ook het gemeentebestuur van Harderwijk ge noemd wordt in de lange lijst van subsidie- loezeggingen over 1950. De Commissie voor klederdrachten spreekt voor zich, terwijl in de verzamelstaat alles wordt opgesomd wat voor deze generarie te bewonderen is en voor het nageslacht als stukken van culturele waarde behouden blijft. Zo schonk Mej. Knossen te Sneek een Fries boterschip, het veerschip „Bato", dat in 1874 door Eellje Holtrop en Van der Zee te Joure op stapel gezet en voltooid werd. Ook de Friese boeier „De Sperwer", die in 1885 door de genoemde bouwers vol tooid werd, is in het Zuiderzeemuseum te bezichtigen. Talrijke scheepsmodellen werden door de heer D. F. W. Langelaan te Amsterdam voor de expositie in bruikleen afgestaan. Verder noemen we nog scheepsuitrustingen, nautische instrumenten, bedrijfsgereedschap- pen, interieur stukken, huishoudelijke ge bruiksartikelen, w.o. geelkoperen braadslee, lappendekens, roggenbrood, snijder enz. en talrijke klederdrachten en sieraden. Een en ander is de moeite van het bezichtigen ten volle waard. In de gezellige koffiekamer van het mu seum zal men gaarne een wijle vertoeven in een omgeving, die talrijke Harderwijkers ten hoogste zal interesseren. Nadere inlichtingen worden gaarne ge geven door de administratie, Kuiperdijk 40 te Enkhuizen. HINDERWET Burgemeester en Wethouders vestigen de aandacht op een publicatie aan het aan plakbord i.z. verdaging van de beslissing op het verzoek van de NA'. Rubberfabrie ken Ir. L. M. Glazener alhier, om vergun- ning tot uitbreiding harer rubberfabriek op het perceel Stadsdennenweg nr. 44. Harderwijk, 30 Mei 1950. hebbenden op een publicatie aan het aan plakbord ten gemeentehuize, inzake een verzoek van de Minister van Oorlog, om vergunning tot opstelling van enkele hout bewerkingmachines in de garnizoenswerk plaats, gelegen aan het Oranjepark, kada straal bekend gemeente Harderwijk, Sectie D nr. 2023. Harderwijk, 30 Mei 1950. HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Har derwijk vestigen de aandacht van belang HARDERWIJK Opdracht van de uitvoering perceel S van Zuiderzeewerken In aansluiting op het bericht over de aanvang van de bouw van Flevostad op 22 h.m. van Harderwijk in het IJsselmeer en de daarmede verband houdende vestiging van de hoofdzetel van de M.U.Z. (N.V. Mij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken) alhier, kunnen we thans mededelen, dat de uitvoering van perceel S van de Zuiderzee werken is opgedragen aan het Hollands Aannemersbedrijf Zane en Verstoep te 's Gravenhage. Deze werkzaamheden om vatten 1ste de directe aanleg van een 10 km lange dijk vanaf Harderwijk in het IJssel meer, 2de het maken van een bouwput, Ieidam en werkhaven voor de latere bouw van sluizen en gemalen. We vernemen, dat het genoemde bedrijf zich eveneens te Harderwijk zal vestigen. De firma brengt ongeveer 200 man ge schoold personeel mee, die als steenzetters, vlechters, bahhenvoerders, enz. aan het be drijf verbonden zijn, terwijl men hoopt de verdere werknemers uit Harderwijk en omgeving aan te trekken. Naast de M.U.Z. dus thans wederom een groot bedrijf, dat werkgelegenheid biedt voor allen, die de handen uit de mouwen kunnen steken. Voorts werd de toezegging gedaan, dat men zich ook wat de proviandering betreft op onze stad zal oriënteren. Dit is opnieuw goed nieuws voor onze winke liers en handelaars, die er weer een flinh aantal afnemers bij krijgen. Ook het belang van onze Chr. Ambachts school is bij dit alles rechtstreeks gemoeid, omdat in de komende jaren machinisten, monteurs, mecaniciens direct bij de alhier gevestigde bedrijven te werk gesteld hun nen worden. Verder hunnen we nog mededelen, dat nabij de Oostzijde van de havenpier een haven voor berging van het eigen materiaal zal worden aangelegd. Natuurlijk zijn er weer huisvestings moeilijkheden, die men mogelijk aldus kan oplossende gemeente stelt terrein be schikbaar, waarop de firma Zane en Ver stoep de nodige gebouwen plaatst, die later op voordelige voorwaarden door Harderwijk overgenomen hunnen worden. Een welkome gelegenheid om het bouw volumen zonder risico op te voeren. Hoe het ook zij Harderwijk komt wederom aan bod en óntwihhelt zich steeds meer tot een centrum van bedrijvigheid en grote activiteit. In de Poort van de Veluwe wordt thans de sleutel van de Zuid-Ooslpolder gesto hen, die ons beleefd wordt aangeboden, omdat het Gemeentebestuur van Harderwijk heeft getoond onder alle omstandigheden een open oog voor de toehomst te hebben. Onderscheidingen Evenals zulks op Zaterdag, 25 Maart 1950, voor de eerste maal aan de destijds vermelde personen is geschied, heeft Bur gemeester G. J. Numan in een intieme en waardige bijeenkomst in de Raadzaal van het Gemeentehuis te Harderwijk uitgereikt het Eretehen voor Orde en Vrede, wat toegehend wordt aan diegenen die als militair in het voormalige Nederlands-Indië en de aangrenzende z.egebieden gedurende de jaren 1945 tot en met 1949 in militaire dienst zijn geweest en rechtstreeks tegen hwaadwilligen hebben moeten optreden, aan R. J. van Ark, wonende Pr. Mauritslaan 6 J. Bosman, wonende Diepe Gracht 17 B. Fijc, wonende Pr. Fred. Hendnklaan 5 F. Th. Haket, Graaf Ottolaan 2. Bij dezelfde gelegenheid heeft de Burge meester ook uitgereikt het Oorlogs Herin- nerings Kruis, wat toegehend wordt aan diegenen, die als militair, voorzover zij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag hebben getoond, na 9 Mei 1940 en voor September 1945, tenminste zes maanden in hun functie hebben dienst gedaan buiten het vijandelijk of het door de vijand bezette gebied, aan Jh E. Grootenboer, Stationslaan 45 C. H. Huisman, Stationslaan 55 J. de Jong, Wilhelminalaan 39 P. J. Koene, Nassaulaan 2 G. C. Meijerinh, Smeepoortstraat 35 J. Timmer, F 73 te Hierden A Tolsma. Nassaulaan 10, terwijl op andere wijze zijn uitgereikt de O.H.K. aan onze oud-stadgenoten .- Prof. Dr. G. Kuiper, voorheen Oude Deventerweg 7 J. H. D. van Kuik, voorheen, Nassaulaan 23 Riso Amaro (Bittere rijst) Het is begrijpelijk, dat de goede films ook altijd dure films zijn. Evenzo is het begrijpelijk, dat dure films voldoende be langstelling moeten trekken om de gemaakte hosten te dekhen. De directie van de Stadshal wil gaarne de Harderwijker filmprogramma's op peil houden, maar kan dat alleen met de volle medewerking van het publiek. Welnu „Bittere rijst" is een dure film, omdat het een goede film is, waarin het grote sociale drama der Italiaanse rijstvelden op realis tische wijze uitgebeeld wordt. Men spreekt alom in de wereld van de mooiste, de best gespeelde en de best geregisseerde film van 1950 met het treffendste scenario uit de filmhistorie. Door deze film betreedt de theater-be zoeker een tot nu toe onbehende wereld, die der rijstvelden in Italië. Het is een vreemde, lokkende wereld, met eigen ge woonten, eigen wetten, met ondeugden en deugden. Een wereld, waarop alle leven schijnt in te slapen onder de verschroeiende hitte van de zon, die onbarmhartig neer- straalt op het moerassige land. Tussen de honderden zwoegende, dodelijkvermoeide vrouwen en meisjes speelt zich daar een dramatisch en hartstochtelijk verhaal af. Tot aan de knieën staan de jonge vrouwen in het water, terwijl de voeten in de mod der wegzakken en zwermen muskieten op de zwetende lichamen afkomen. Na een zware dagtaak nemen de Mondines (Ita liaanse naam voor rijstpluksters) een ver frissend bad in een heldere beek om daarna te gaan slapen in de barakken. Sommigen weten echter moeheid en slaap te overwinnen en aan de bewakers te ontsnappen om in de velden te ver dwijnen, waar de liefde wacht. Het is een leven, waarbij de meest primitieve hartstochten losbreken, opge zweept door de atmosfeer en het milieu, om eerst aan het einde van het seizoen weer te verstommen. In deze omstandig heden voltrekt zich het drama van de „Bittere rijst", een meesterstuk van Ita liaanse filmkunst, waarin de hoofdrollen worden vertolkt door de beeldschone Silvana Mangano (Miss Rome 1946), Doris Dowling, Vittorlo Gassman en Vallone. Een film, die ieder zal bijblijven. Voorts hunnen we nog mededelen, dat in het voorprogramma o.m. zal worden ver toond NederlandEngeland B 30. Na „Jeanne d'Are" al weer een film van wereldklasse in de Stadshal Zie de raambiljetten en de advertentie in dit nummer. Let op de gelegenheid tot plaatsbespreken. Het eerste lustrum van „Oranje-Kwartier" Zaterdagavond werd in de Stadshal het vijfjarig bestaan van de buurtvereniging „Oranje-Kwarter" herdacht. In zijn hwaliteit van voorzitter, liet de heer E. Velthuizen in horte bewoordingen, de gebeurtenissen in het verenigingsleven over dit tijdvak de revue passeren, waaruit naar voren kwam, dat er veel en hard ge werkt is en nog wordt aan de speeltuin in het Oranjepark. Het speet spreker dat niet alle leden gehomen waren, alhoewel dan de zaal wellicht te klein was. Met de aan wezigen een prettige avond te wensen be sloot spr. zijn openingswoord. En het is een gezellige avond geworden, met een vlot non-stop-programma, dat goed verzorgd was. Een echte Oranje-Kwartier-avond, waarin de diverse medewerkers(sters), zich van de beste zijde hebben laten zien. Hetgeen dan ook door de voorz. in zijn slotwoord, niet onder stoeien of banken werd gestoken, toen hij alle medewerken den, zijn hartelijke dank betuigde. In de week van 22 t.m. 27 Mei j.l. werden aangevoerd 6356 hg. huilaal a f 2,12 f 1.28 (Middel- markt f 1.72); 1249 kg. hoeh- of lijnaal a f 2.70f 2.38 (2.47); 1090 manden nest a f 1.73 f 1.47 (f 1.62). Vereniging „Sportlust" De jonge vereniging „Sportlust" pakt de zaken krachtig aan. Zaterdag j.l. gaf de beroepsbokser Willie Schagen, Kampioen van Nederland 1950 Halfzwaargewicht (juist teruggekeerd uit Carmarthen Ierland, waar hij van Paddy Slavin won) een demonstratie in de zaal van Terol. Wie dit boksen heëft gezien zal niet meer spreken over dat ruwe boksen, maar kan slechts bewondering hebben voor de kalmte en sportiviteit (wat we in de sport nog zoveel missen) die er van deze bokser uitging. Naar we verder vernemen hoopt binnen kort de all-round sportman Jhr. Mr. Dr. C. de Marees van Swinderen uit Paterswolde voor „Sportlust" een lezing te houden over Athletiek. Inbraak op klaarlichte dag Toen de fam. T. Hop, café „Garage Halfweg", Maandagavond van een Pinkster uitstapje thuis kwam, werd al spoedig ont dekt, dat er ongewenst bezoek was ge weest, waarbij men zich toegang had ver schaft door verbreking van een ruit aan de achterzijde van de woning. De politie werd direct in het geval ge moeid en na ingesteld onderzoek kwam met zekerheid vast te staan, dat deze inbraak op de morgen van de 2de Pinkster dag tussen 9.30 en 11.50 uur gepleegd is. Uit de woning en het café werden ont vreemd een nog zo goed als nieuw heren rijwiel van het merk „Eijsinh de Lujre", een effen grijze flanellen herenpantalon met twee achterzakhen inh. plm. f 30 aan wis selgeld, uit een lade een bedrag van plm. f 75 aan wisselgeld, enige pakjes sigaretten en repen chocolade. Onder het raam, waardoor men naar binnen geklommen is, werd een jongens fiets (merk „Primus-rijwiel") aangetroffen, en twee bruin geruite plaids, w.o. een nog zo goed als nieuw. Daar het O.Z.O. sleufelslot op de achter- vork van dit rijwiel gesloten en verbroken was, is het niet uitgesloten, dat de achter gelaten jongensfiets van diefstal afkomstig is Donkerstr. 13, H'wijk, lel. 2466 HET ADRES VOOR DE BETERE MERKSCHOENEN Allen, die enige aanwijzing hunnen ge ven over personen, die zich op de morgen van 29 Mei in de onmiddellijke nabijheid van Garage „Halfweg" hebben opgehouden, gelieven daarvan mededeling te doen aan het Politiebureau, waar men alles in het werk stelt om deze brutale inbraak tot klaarheid te brengen. Benoemd Onze stadgenoot, de heer W. de Grip, onderwijzer aan de Chr. Mulo, is met ingang van 1 Sept. a.s. benoemd tot leraar aan de Herv. Kweekschool voor Meisjes te Zetten. Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 9—12 en van 26 uur. Niet telefonisch. Gevonden 2 sleuteltjes aan een touwtje, duimstok, eend, haart (Ned. Noord), regen jas, mobilisatiehruis, hinderschop, bril met dikke glazen. Verloren vulpen, jongensoverall, vulpen, snoer parels, portemonnaie met inhoud, dubbeltjes armband, paar leren handschoe nen, dameshandschoenen, badpak, speel goedhondje. Gedeeltelijk verloren lading van vrachtauto Hoewel hel geval zich reeds op 17 Mei (de dag vóór Hemelvaartsdag) afspeelde, verzocht de politie ons als nog op deze wijze het volgende te publiceren. Toen op de middag van de genoemde datum een vrachtauto geladen met platen hardboord voor wand- en plaiondbehleding op de Hierdense Weg in de richting Zwolle reed, zijn ter hoogte van de begraafplaats totaal 45 platen van de wagen gevallen. Toen de chauffeur een eind verder bit een wegopbrehing moest stoppen, werd hij attent gemaakt op hetgeen er achter zijn rug geschied was. Onmiddellijk werd rechts-om-keert ge maakt, waarbij het bleek, dat enkelen reeds met de mooie platen (2,44 m. lengte) aan het sjouwen waren. Dit spelletje ging niet door. Ook de politie wist nog wat van de buit te achterhalen, waarbij huiszoekingen tot achter in Hierden gedaan werden. Erger is het, dat de bestuurder van een andere vrachtauto, die wegreed in de rich ting Ermelo, zich niet ontzag om gauw 20 platen op te laden en snel te verdwijnen, aldus zijn collega op unfaire wijze duperend. Allen, die op enigerlei wijze inlichtingen kunnen geven (provincie- en autonummer, signalement chauffeur, enz.), gelieven zich als nog aan het politiebureau te melden. Het is gebleken, dat het hele geval een lelijhe schadepost betehent voor de eerst genoemde bestuurder, die aansprakelijk gesteld wordt voor de vergoeding der waarde van deze vrij dure platen. Onze politie staat begrijpelijk geheel aan de zijde van de gedupeerde chauffeur en heeft reeds in diverse plaatsen tot ver buiten onze gemeente een onderzoeh ingesteld. Verder hunnen we nog mededelen, dat er nog enkele platen te Hierden achterge houden worden, zodat vermoedelijk tot huiszoeking zal worden overgegaan, als de vinders zich niet vrijwillig melden. Wie de buit niet inlevert, maaht zich schuldig aan een misdrijf en zal ter zake van ver duistering vervolgd worden. Onze plaatsgenoot, de heer A. Hoitink, directeur van de Chr. Gymnastiekvereniging „D.E.S." te Apeldoorn behaalde op 2e Pinhsterdag te Deventer de volgende prij zen met deze vereniging Meisjes 2-hamp 2e prijs Dames 3-hamp 2e prijsHeren 3-hamp 2e prijs. Een mooi resultaat voor deze jonge Directeur. Onze repatriërenden Met het Troepentransportscnip „General M. L. Hersey" repatriërden te Amsterdam de volgende stadgenoten uit Indonesië: J. Foppen, wachtm. 6de Esk. Verv., Kuip- walstraat 9A. G. Haarman, korp. 6de Esk. Verv., Frisialaan 20D. Roelofsen, korp. 6de Esk. Verv., Nonnenstraat 18; S. Stemerding, huzaar 1ste kl. 8ste Esk. Verv Linnaeuslaan 1 Mr. G. ten Broek, 1ste luit. (verbonden a. d. Krijgsraad te Velde), Oranjelaan 1 G. Reijers, sergt. L.T.D., Vismarht 38. We bieden allen onze gelukwensen aan ter gelegenheid van de behouden aankomst in het vaderland. Blijkens een advertentie in dit nummer zal voor leden van de Alg. Ned. Bouw- arbeidersbond op Zaterdag 3 Juni a.s. des middags half 3 een Propaganda-vergade- ring worden gehouden in het Midden standshuis. Tweede Pinksterdag was ook voor de gymnastiekvereniging „Olympia" weer een hoogtijdag. Er werd deelgenomen aan door Verdere uren uitsluitend spoedgevallen de kring Zwolle georganiseerde wedstrijden en demonstralies te Hattem. Aan deze turndag werd door 19 vereni gingen medewerking verleend. Hoewel er een flinke wind stond en men niet direct over warmte had te klagen werd geanimeerd en fel gestreden om de prijzen. „Olympia" viel niel in de eerste prijzen maar mocht zich toch verheugen met de be haalde resultaten, zijndeeen 2e prijs plus een 2e extra prijs, alsmede vier 3e prijzen. Vermelden we nog dat Janny Pfrommer er in slaagde op het nummer 80 m. hard lopen van meisjes van 14-15 jaar als eerste over de eindstreep te gaan, dus toch een eerste prijs. Al met al was het een prettige dag waarop allen die hier aan medegewerkt hebben met genoegen kunnen terugzien. Donderdag 8 Juni a.s. des avonds half 8 wordt in de tuin van Huize Westerholt" een processie gehouden, waartoe alle Parochianen worden uitgenodigd. De Aalmoezenier, Majoor M. A. Ver- hoechjt houdt een predikatie. Het muziekcorps "Door Wilskiacht Sterk" uit Amersfoort, zal hierbij eveneens aan wezig zijn. LEUVENUM Vorige week hield de O. L. School haar eerste ouderavond. Nadat de rmrtorc hof werk hunner kinderen hadden gezien, wer den alle aanwezigen hartelijk welkom ge heten door het hoofd der school, de heer D. v. d. Bunte. Allereerst werd het woord gegeven aan Mej. J. A. Ellerbroek, die een lezing hield over„Verkeersonderwijs". Overtuigend zette zij de noodzakelijkheid van het ken nen der verkeersregels uiteen. In 1948 over leden 300 kinderen tengevolge van ver keersongevallen. Bijna één kind per dag Hierna sprak het hoofd der school over „Onderwijsvernieuwing." Primair noemde spreker bij alle opvoeding en onderwijs, de ijver en de toewijding van de man voor de klas. Het zien van zijn jongens en meisjes moet hem een genot zijn. En dat kan, als in zijn hart leeft de liefde tot het kind. Bij het onderwijs make men gebruik van de activiteit van de leerling. Maak van Uw luister-school een doe-school. Jan Ligthart zei reeds„De beste school is die, waar de bovenmeester niets, de onderwijzer iets en de leerling alles doet." Als derde gedachte werd de opvoeding der gemeenschapszin besproken. De beste resultaten worden bereikt door gezamenlijk te werken aan een bepaalde taak. Het kind staat immers niet alleen. In huis niet, in school niet en straks in de maatschappij ook niet. Het doei moet zijn hem te vormen tot een levend lid der volksgemeenschap. Hierna werd gewezen op het verbalisme. Heel veel kennis wordt er onbegrepen in gepompt. Er wordt ook te veel leerstof verwerkt. Zes klassen iagere school moeten redzame mensen kunnen afleveren. Over tollige ballast dient overboord geworpen. Een grondige behandeling van sleutel begrippen, waarmee het kind kan werken is voldoende. Het leren hanteren van een atlas, woordenboek, reisgids, enz., dat is van vitaal belang. Tenslotte werd de projectmethode, die de vakken in hun onderlinge samenhang wil geven, aan de hand van een voorbeeld verduidelijkt. Na de pauze, waarin naar gewoonte ge- tracteerd werd, kwam aan de beurt de ver kiezing van twee leden der Oudercommissie. Aan de beurt van aftreden waren de heren E. Bos en H. den Uyl. De heer E. Bos stelde zich niet weer herkiesbaar, daar zijn jongste dochter deze zomer de school zal verlaten. Na de stemming bleken ge kozen de heren H. den Uyl en J. Overeem. Hierna werd nog besproken het school reisje. Het ligt in de bedoeling op 21 of 28 Juni een reisje te'maken naar Amsterdam. De rondvraag leverde verder geen bij zonders op. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1