Schilder's Nieuws» en Advertentieblad Wandelschoenen Belastingaangiften Administraties Viester's naam te allen tijd Waarborg voor top-kwaliteit Houdt U van wandelen George Vedder Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 JAPONNEN vanaf f 13.90 KLEIN MAAR DAPPER Plaatselijk nieuws U kunt het nog gemakkelijk klaar hebben GEZ. DE LANGE, Donkerstr. 2 Voor Steun- en Gemakschoenen Kantoor W. A. PRONK VRIJDAG 19 MEI 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen: Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K3410) - Postgiro 79841 ERMELO: H. Schuurman, Schoolweg 49; ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDENJoh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst GEMEENTE ERMELO SCHIETOEFENING BOVEN HET IJSELMEER TE ERMELO Wij ontvingen een zeer mooie collectie Het speciale adres, ook in luxe modellen Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Krijger Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur Vergadering P.I.T. Harderwijk J EUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens 20 ■e burgemeester der gemeente Ermelo laakt bekend, dat op Dinsdag 23 Mei t.m. 'rijdag 26 Mei a.s. zal worden geschoten iet Luchtdoelgeschut vanaf de opstellings- daats aan het einde van de Zeeweg, luurtschap Horst, te Ermelo, Gedurende de schietoefeningen zal op ie opstellingsplaats de Nationale vlag zijn jeresen. Rondom de opstellingsplaats zijn rode .daggen geplaatst het terrein binnen de ijn I der rode vlaggen moet als onveilig vortlen beschouwd. Ie schietoefeningen vangen aan te 9.00 jur en eindigen te 17.00 uur. STICHTING 1940-1945 De afgelopen weken hebben ook in onze gemeente in het teken gestaan van de her denking onzer gevallenen. De „Stille Tocht' ap 4 Mei en de onthulling van het Monu- nent op 5 Mei waren plechtigheden, welke up de talrijke daarbij aanwezige stadgenoten fegj onvergetelijke indruk hebben gemaakt. De Stichting 19401945 kan echter bij :en herdenking alleen niet volstaan, want :ij heeft de zorg voor hen, die achterbleven Ie nabestaanden van 4500 voor het vuur- >eleton of in de concentratiekampen om- lekomen verzetsstrijders. Hiervoor is jaar- ijks nodig 10 millioen gulden, waarin het lijk 8 millioen bijdraagt. De ontbrekende millioen per jaar vormen een ERESCHULD 'AN HET NEDERLANDSE VOLK. Dit edrag is nodig om te kunnen inlossen nze belofte aan hen, die in de donkere ezettingsjaren, geheel vrijwillig, hun leven ebben geofferd voor onze vrijheid„Ga oor en zet door 1 Wij zorgen voor je rouw en kinderen, wat er ook gebeurt!!"... Daartoe heeft ons Bestuur ook hier ter lede aan alle werkgevers, overheidsinstel- Ógen e.d. gevraagd om een beroep te Óen op de werknemers, om in de laatste ■eek van Mei 1 uurloon af te willen staan :n bate van het werk onzer Stichting, en soortgelijk verzoek zal worden gedaan an de andere groepen der bevolking, zodat en ieder in de gelegenheid wordt gesteld *n uur per jaar te werken voor onze ge- aüenen. Wij vertrouwen, dat ook dit jaar ons be- aep op Uw aller medewerking niet ver- eefs zal zijn, en dat U in de volgende 'eek met dankbaarheid Uw bijdrage zult tillen afdragen. Het bestuur der afd. Harderwijk, van de Stichting 1940-1945. 'r. D. Bergsma, Leuv.weg, Voorz. Migchelsen, Stadsdennenweg 37, Secr. L. P. Besseling, Hierdenseweg, Penningm. levr. de Wed. H. Kuyper-de Rooy Verkeersweg 7 levr. de Wed. J. Smink-Olofsen, Kampw. I. Scheer, Donkerstraat 49 H. Denee, Donkerstraat 52 Ik moge deze actie van ons plaatselijk tichtingsbestuur warm aanbevelen in het elang van de nabestaanden onzer gevallen erzetskameraden. De Burgemeester van Harderwijk, G. J. Numan 'Inksterconferentie Witteveen-verenlglng Getrouw aan de traditie hoopt de Witte- een-Vereniging ook dit jaar een Pinkster- onferentie te houden en wel in het wel- ckende huis „Woudschoten" te Zeist. Op .e Pinksterdagen zelf was er evenwel geen lelegenheid. Wel het daarop volgend week- nd, dus van Zaterdag 3 tot Maandag 5 uni. Het thema der conferentie is De Heilige Beest - De Geest, die vervult. conferentie staat onder leiding van H. Stelma, Predikant te Bloemendaal lanmelding tot deelname kan geschieden bij de secretaresse Mevr. E. M. F. van Ree -.d. Vloed, „Benvenuta" Ermelo. jeest De i Dr. J. Aam Inwisseling bankbiljetten van tien en honderd gulden In tegenstelling met de lopende geruch- wordt medegedeeld, dat de inwisseling per 1 Juni waardeloos wordende bank biljetten van f 10.— en f 100.-- niet op le postkantoren kan geschieden. Tot deze inwisseling zijn uitsluitend aan- lewezende Nederlandse Bank, met haar 'ij-bank te Rotterdam, haar agentschappen IV haar correspondentschappen. Onze stadgenoot, de 1ste luit. der Genie G. Dijkstra, Hoofd Diensthring Harderwijk, werd met ingang van 9 Mei j.l. bevorderd tot kapitein der Genie. Gemeentelijke Vlsafslag In de week van 8 t/m 13 Mei werden aangevoerd 7673 kg. huilael a f 1.82-f 1.04 (Middelmarkt plm. f 1.31); 1806 kg hoek of lij naai a f 2 48-f 1.32 (f 2.05); 1672 manden nest a f 1.63-f 1.30 (f 1.54). Wie repatriëren? Als hoge uitzondering hebben we dit maal in deze rubriek slechts één stadge noot te melden, t.w. G. Foppen, sold, 1ste kl., Gr. Marhtstraat 25, die vermoedelijk op 26 Mei a.s. te Amsterdam met het Troepentransportschip „General N. B. Ste- wart'" uit Indonesië zal arriveren. We bieden hem onze hartelijke geluk wensen aan ter gelegenheid van de be houden aankomst in het Vaderland. Bazar „Jeugdcontact - Harderwijk" Zaterdagmiddag werd met tromgeroffel aller aandacht nogmaals enkele keren ge vestigd op de Bazar in het gebouw der Groenteveiling ingericht door de organisatie „Jeugdcontact Harderwijk", vereniging tot vorming der jeugd buiten schoolver band. Des middags waren het meer de jongeren, die een bezoek brachten en di verse attracties eens „probeerden". Mooie en nuttige artikelen op velerlei gebied, brei- en naaldwerk, prachtige werkstukken van houtsnij- en figuurzaaghunst, luxe en gebruiksvoorwerpen alles eigen fabri kaat van de Harderwijker jeugd, die dit in het winterseizoen onder deskundige leiding gemaakt heeft. Des avonds werden de verschillende stands drukker bezocht. Eerst eens even naar de patates friteshraam om wat krach ten te verzamelen voor een stevige beurt in de vrolijke keuhen. Deze laatste attractie is ook in het Zuiden van ons land en in België zeer geliefd. Wie met effect gooit, rammelt de hele santehraam soms metéén worp in elkaar. Zo werd op deze Bazar het nuttige met het aangename verenigd, terwijl velen in de gelegenheid gesteld werden van nabij te zien, dat „Jeugdcontact" niet alleen betekent pret maken op filmavonden of optreden met Harderwijher cabaret-artisten, maar daarnaast ooh jongens en meisjes vormt tot actieve mensen, die zich ge makkelijk echt vervelen. Weinig belangstelling voor Pietje Bell Ongetwijfeld mede in verband met de opening van de Bazar van „Jeugdcontact" was de belangstelling voor het Rotterdams Kindertoneel Zaterdagmiddag in de Stads- hal zeer matig. Toch hebben de aanwe zigen braaf gelachen om de dolle huren van Pietje Bell gespeeld door Willy Roter- mundt, Sjonge, zo'n verrekijker met meel, dat blauwe oog van Pietje dat was nog eens lachen. Het geheel was een bewerking door Jo Eldering naar het bekende boek van Chr. van Abcoude. Per advertentie in dit nummer maakt de Buurtvereniging „Oranje-Kwartier" bekend, dat morgen (20 Mei) de trehhing van de verloting zal plaats hebben. Zoals vermeld wordt, zijn nog enkele loten verkrijgbaar. Deze vereniging, die dit jaar haar eerste lustrum herdenkt, heelt een verloting ge organiseerd voor het aanschaffen van speel- tuinwerhtuigen. Door het kopen van een lot steunt men dus het prachtige werk voor de jeugd. Tevens wordt de aandacht van de leden dezer vereniging gevestigd op de plaats bespreking voor de uitvoering van 27 Mei. eveneens morgenmiddag. De Meisjesvereniging „Het Mosterd zaadje' hoopt onder leiding van haar presi dente Mevr. Tollenaar, Dinsdag 23 Mei a.s. in gebouw „Samuël" haar 63e jaar vergadering te houden. De Ambtenaren-Contact-Vereniging schrijft enige autotochten uit ten einde het vereni gingsleven ooh in de zomer te doen door gaan. Belangstellenden verwijzen wij naar de advertentie elders in dit nummer. Voor het E.H.B.O.-diploma, opgeleid door het Rode Kruis slaagden alle candidaten t.w, de dames Mevr. Kiljan-Snijder, Mevr. Nuis- Kok, Mevr. Schaftenaar ter Weer, W. Schouten, D. de Groot, R. Punt, D. v. voor Pinkster. Een mooie lap stofeen prima passend patroon naar maat en U tovert een keurig japonnetjekinderjurkjemanteltje of dergelijke. Komt U zonder verplichting zien naar onze pracht sortering in STOFFEN Van ELK model kan een patroon gemaakt worden bij Splunter en de heren J. ter Brake, A. Kas J. v.d. Vegt, A. Schuiteman, P. Hogendijh, H. v.d. Velde, J. Koster, G. Foppen. Denkt aan ,,Accordeala" Max van Praag en Nog even attenderen we de liefhebbers op de Herman Rinkets Variété-avond met „Accordeola'' in volledige radiobezetting, die Maandag om 8 uur in de Stadshal op daverende wijze zal ingeluid worden. Zo men weet, zal ook Max van Praag zich in zijn meest populaire repertoire laten horen. Weer eens zo'n jool-avond, waar naar talrijke stadgenoten en omwonenden reikhalzend uitzien. Opening hengelseizoen Jagers en vissers en dan nog wat latijn, altijd een gezellige combinatie. Een plons van jewelste, een knaap ver speeld van ongekend gewicht en afmetingen, en dan die verhalen over deeg en aas, zuigen en aanslaan. O, 't is zo heerlijk aan het water tussen de leden van Hengel- sportvereniging „De Snoek", die Donder dag 1 Juni a.s. ter gelegenheid van de opening van het nieuwe visseizoen met een paar wedstrijden beginnen. Niemand is verplicht daaraan deel te nemen. Ieder lid is geheel zijn eigen heer en meester in het bepalen van zijn vistijd. Maar wie werkelijk in de Diepe Gracht hengelen wil, die moet toch beginnen met zich bij de penningmeester F. van Beek (Burgstraat 1) te laten inschrijven en liefst voor 1 Juni. Men kan ook donateur worden voor de minimumbijdrage van f 1.per jaar. Voor nog geen 2 cent per week lid van „De Snoek". Zie de advertentie in dit nummer. Prachtige opvoering van „De Bisschop knapt 't op" Voor de zesde maal in dit seizoen werd de leden van de Stichting Culturele Kring Harderwijk Maandagavond een programma van goede kunst aangeboden. Vooraf sprak het bestuurslid, de heer Huisman een woord ter inleiding, waarbij hij o m. opmerkte, dat het gewenst is, dat zij, die niet voor het volgend seizoen in aanmerking willen komen, dit in de loop der week moeten mededelen. Hij hoopte overigens, dat er geen sprake van uittreden zal zijn, doch dat alle leden integendeel zich zullen inspannen om het aantal van 250 leden tot 350 op te voeren. Tenslotte deelde de spr. mede, dat de pauze reeds na het eerste bedrijf zal wor den gehouden in verband met algehele décorwisseling. Voorts diene men de sfeer van het stuk niet te baseren op de indruk na het 1ste bedrijf. Over de opvoering van „De Bisschop knapt 't op" door „De Plankeniers" hun nen we kort zijn, want dit Engelse blijspel werd op grootse wijze voor het voetlicht gebracht en van de een of andere zwakke bezetting was geen sprake. De eerste man, die zich aandiende, was Red Eagan (L. Kleyberg), de misdadige kroegbaas, die telkens zo echt z'n broek kon opsjorren. Deze moeilijke rol werd prima uitgebeeld. Het intérieur van dit ge- vaarlijhe rovershol was een lust om te aan schouwen. Toen de chauffeur Collins „toevallig' juist bandenpech kreeg voor de deur van deze kroeg, kon hij de buit mooi naar bin nen loodsen. De handlangers hadden dan ook weinig moeite met de beroving van het echtpaar Waller, waarbij de inhoud van de porte feuille nog door een bepaald briefje be langrijker was dan de ontstolen juwelen. Ietwat eigenaardig en onnatuurlijk deed het aan, dat er zo weinig tijdsverschil was tussen het vertrek uit de kroeg en het wegrijden met de auto, terwijl ooh omge keerd het stoppen van een wagen direct gevolgd werd door het binnenkomen van passagiers. Hier meet toch minstens een speling van een paar seconden in acht ge nomen worden In toneeltelefoongesprek- hen wordt ook dikwijls tegen deze regel gezondigd en wordt er geen tijd voor enkele woorden aan de andere zijde „uitgespaard." Na de pauze was het Stadshal-podium herschapen in een zeer voornaam en deftig aandoende vleugel van het bisschoppelijk paleis. Deze toneelaankleding maakte wer kelijk een grootse indruk. Toen honden de Bisschop (Mr. H. M. Planten) en zijn zuster (Mej. Majoewshy) hun spelkwaliteiten ten volle ontplooien. De Bisschop bleek al heel wat dedective- kneepjes te kennen, terwijl zijn zuster eigenlijk ongewoon kalm bleef als oude dame in een misdadigersmilieu. Noemen we voorts nog het moeilijke karahterspel van de secr. Mr. Brooke (P. C. Schatborn), die met zijn gehoorapparaat in vorm moest blijven, hetgeen hem een enhele maal schijnbaar niet geheel gelukte. We moeten toegeven, dat ook echt doven soms de indruk geven, dat ze wat oneven wichtig reageren. Resumé een prachtig gespeeld stuk met goede grime en schitterende décors. De regie was bij J. Lemaire Jr. in de beste handen. Langdurig daverend applaus en bloemen voor de actrices. Tentoonstelling Chr. Huishoudschool Per annonce in dit nummer wordt aller aandacht gevestigd op de tentoonstelling van het werk der leerlingen van de Chr Huishoudschool, die op Woensdag en Don- Medisch gedipl. Voetkundige en Pedicure derdag a.s. telkens van 3—5 en 7—9 uur in het schoolgebouw gehouden wordt. Kinderen beneden 12 jaar worden slechts onder geleide toegelaten. Verder behoeft het geen betoog, als we opmerken, dat de geëxposeerde artikelen en heerlijkheden niet in de hand genomen kunnen worden. Wel hijken, maar aanko men niet; behoudens toestemming van de aanwezige leraressen en leidsters. Er is op zo'n tentoonstelling in een school, waar talrijke schakeringen in het onderwijs zijn, heel wat te bewonderen. Ingrid Bergman als Jeanne d'Arc De geschiedenis van Jeanne d'Arc, de Maagd van Orleans, is overbekend en aangezien de film nauwkeurig, tot in het kleinste detail de historie weergeeft, heeft het weinig zin het verhaal hier nog eens te vertellen. Waarborg voor de historische juistheid is de medewerking van Pater Dodcoeur S.J., de bekendste expert van de historie van de Maagd van Orleans, die met volledige toestemming van het Vati- caan naar Hollywood ging om bij de ver filming van Jeanne d'Arc als adviseur te dienen. Deze Walter Wanger-productie (onder regie van Victor Fleming) heeft als kleuren film in Amerika millioenen mensengetrokhen en wordt ook in ons land reeds met on gekend succes vertoond. De titelrol, waar mede begrijpelijk het gehele werk staat of valt, wordt door niemand minder dan de vermaarde actrice Ingrid Bergman gespeeld, die door haar hloehe houding en fiere ge laatsuitdrukking de aangewezen figuur voor deze bezetting was. Nooit te voren werd een der grootste gebeurtenissen uit de wereld geschiedenis op zulk een onovertrefbare wijze verfilmd Geladen met actie en kleur were Jeanne d' Arc met volle overgave gespeeld door een der grootsten van het witte doek. Deze technicolorfilm voert alle toeschou wers op tol steeds groter spanning, totdat een climax wordt bereikt, die ieder blijvend zal imponeren. Een film van grote klasse, die door de Centr. Commissie voor de Filmkeuring als cultureel getypeerd werd. Zie advertentie. De Flevovliegers Zondagmorgen om 8 uur werden 150 duiven gelost te Maastricht (afstand 166 km De eerste vogel was binnen om 10- 32-03 en was bij deze vrij krachtige tegen wind dus maar ruim 2'/2 uur onderweg. Uitslag G. Oordt, 1, 17. 21, 23, 28 en 36; H. Bolder 2, 31 en 38; N. Visser 3, 4, 6, 7, 9. 15 en 19L. Amptmeyer 5. 12 en 14, G. H. Dekker 8, 10 en 34B. Kars- sen 11 en 32 L. Grohin 13; P. Visser 16, 26 en 27 Th. Karssen 18 en 24; M. Kok 20 en 25, B. Assink 22 en 35J, Pels 29, H. C. A. Stadlander 30 en 36G. Attema 33. De Postduivenvereniging „De Eendracht" hield Zaterdag haar eerste wedvlucht. In concours waren 533 duiven, die met N.O. wind om 12.15 uur te Venlo (plm. 116 km) gelost werden. Eerst aankomende duif 2.14.15, snelheid 973,27 m. per minuut. Uitslag H. ten Hove 1, 3, 74, 108 P. van Asselt 2, 15, 29, 33. 50, 59, 88, 102, 115, 125; T. Groen 4, 28; D. J. Willemsen 5, 33. 36, 39, 86 B. Fiegen 6 C. Vrijhof 7, 101; F. Knauff 8, 18, 45, 77; Velde de Rooy 9, 34, 89, 99, 120D. Aartsen 10, 47, 69; G. van Raalten 11, 43, 64, 85 W. van Dijk 12, 91, 104; M. van Bijsteren 13, 60, 93; J. van Beekhuizen 14, 110; W. J. van Son 16, 94, 111, 124, 129; J. Bloemendaal 17, 52, 95 B. Hoeve 19, 55, 84, 132 E. Hainstra 20 P. H. de Paauw 21, 30, 82, 117; H. v. d. Poppe 22, 25,62, 107; W. v. d. Bunte 23, 57, 83; P. Beelen 24, 48, 58A. Nagelhout 25 R. Foppen 26, 103J. van Veldhuizen 27, 37, 90 Chr. Herzog 31, 78; W. Hahlander 38,79, 96, 126; Gakes-Dooijeweerd 40, 49,63,68. 80, 97, P. v. d. Weijer 41, 61 112, 121 B. Moerkerken 42, 130 W. Kroon 44, 73 R. Snel 51, 65, 109, 122; A. Luiting 53, 67, 128G. Louw 54, 70, 105, 113 G. Borgmeyer 56, 123 A. G. Donkelaar 66. 98; J. Luitjes 71, 76, 81 A. uit de Bosch 72H. Schipper 75 G. Schuit 87P. Gerards 92 J. F. Tanghe 100H. van Deenen 106, B. Fiegen 114; K. H. de Paauw 116, 127; H. Drost 118, 119; J. Schaftenaar 131 J. Foppen 133. dit seizoen ook EXTRA grote maten J. v. MALESTEINWEG 19 ERMELO Verdere uren uitsluitend spoedgevallen Dinsdag 16 Mei j.l. vergaderde de afd. Harderwijk van het Protestants Interkerke lijk Thuisfront (P.I..T) in het Middenslands huis. De opkomst stelde teleurverblijdend was dat een militair, de heer Heiboer, pas terug uit Indonesië, aan de uitnodiging van het bestuur gevolg had gegeven. De voorzitter, de heer Banninh, hoofd Chr. School, opende de vergadering met gebed, waarna de secretaris, de heer Schone- veld, de notulen van de vorige vergadering voor las welke behoudens een enhele op merking werden goedgekeurd. Vervolgens kwam ter sprake de verloting ten bate van het PIT. De loten waren klaar en tijdens de vergadering gaven meerdere leden zich op om de verhoop ter band te nemen. De secretaris zou ook enhele winkeliers verzoeken, zich met de verhoop der loten te belasten. De heer Bannink en ds. Graat- stal, legerpredihant, hielden een pleidooi om samen te werken en deze actie te doen slagen. Voor de Geestelijke verzorging van onze mannen in dienst kan nimmer te veel worden gedaan, zij hebben er recht op, dat een groot geestelijk thuisfront hen steunt. Juist op de leeftijd van pl,m 20 jaar zijn jonge mensen voor alle indrukken vatbaar, velen nog nimmer van huis geweest, staan bloot aan verkeerde invloed, propaganda, enz., waarvan ze thuis geen hinder hadden. Laten wij zorgen hen geestelijk te sterhen opdat ze weerbaar zijn voor Koning Jezus tot heil van ons volk en vorstenhuis. Ds. Graafstal deelde nog mede dat het PIT een kerkelijke instelling is, die gesteund wordt door protestantse geestelijken van alle gezindten. Tenslotte kwam ter sprake de boehen- actie. Hiervoor werd een commissie samen gesteld, bestaande uit de heren Wiphink, Jansen, Renden en Foppen. Bij de rondvraag kwam de heer Wiphink met de opmerking near voren hoe of de verhouding is van het hoofdbestuur tot de afdeling, welke vraag door ds. Graafstal naar genoegen werd beantwoord. Niets meer aan de orde zijnde sloot ds. Graafstal op verzoek van de voorzitter deze geanimeerde vergadering met dankgebed. Een advertentie in dit nummer van ons blad brengt in herinnering, dat de „H.A.V." op a.s. Vrijdag en Zaterdag een bazar in het gebouw Obadja zal houden. Elk wel geaard Harderwijker tone belangstelling voor het doel der stichting door deze bazar te bezoeken 1 Ziezo, de bazar is weer achter de rug en gelukkig met goede afloop. We be danken op deze wijze namens jullie, ieder een, die op de een of andere manier heeft medegewerkt aan het welslagen van ten toonstelling zowel als bazar. Om iedereen persoonlijk te bedanken is haast onmogelijk en dan worden er wellicht enhele mede werkers vergeten, zonder wier hulp, hoe weinig misschien ook, we toch gedupeerd zouden zijn geweest. Dus allemaal van harte bedankt. Prijzen van de „rozenverloting" hunnen indien nog niet in ontvangst genomen, worden afgehaald op het politiebureau. No. 183 poppenwieg, no. 42 naaitafeltje, no. 9 pop, no. 72 doos bonbons, no. 195 blihje zuurtjes. De jeugdleden die hun werh tentoon stelden en hiervoor een prijs ontvingen zijn le prijs Ditje Roelofsen, 2e prijs Jan Berg, 3e prijs Barends (Schapenhoeh 6), 4e prijs Aalt Vrijhof. 5e prijs Maartje Molenberg. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1