Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad De Bisschop knapt het op! Fort sandalen Dames Zomerschoenen Belastingaangiften Administraties Sandalen met dikke crepe zolen George Vedder Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 Uw verjaardag steeds een feest Als U bij VIESTER is geweest. Plaatselijk nieuws met een half jaar garantie Kantoor W. A. PRONK O 18 - VRIJDAG 5 MEI 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen: Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K3410) - Postgiro 79841 ERMELO H. Schuurman, Schoolweg 49 ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Gemeente Harderwijk wordt Qez.de Lange Koninginnedag 1950 MAANDAG 15 MEI A.S. CULTURELE KRING in verschillende soorten. Voordelige prijs vanaf f 6.90 Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Koekoek Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur J EUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens ONTEIGENINGEN PLAN TONSEL E)e Burgemeester der gemeente Harder wijk maakt bekend, dat op Maandag 8 Mei 950 ten gemeentehuize zitting zal worden ehouden door het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw tot iet aanhoren van bezwaren van belangheb- ienden tegen de voorgenomen onteigening an een aantal percelen en perceelsgedeelten i de Buurtschap Tonsel, zulks in het be ing van de uitvoering van het bouwplan oor 1950 en 1951. De zitting vangt aan des voormiddags n 10 uur. Tot de dag voor de zitting bestaat ook lelegenheid schriftelijk bezwaren in te die- ïen tegen de voorgenomen onteigening bij le afdeling Onteigening en Toewijzing van le Wederopbouw, Westervoortsedijk 4a te afijhem. (Adres Gemeentewerken). De op de onteigening betrekking heb bende stukken met een toelichting, liggen ;ot de datum van de zitting ten gemeente- huize kosteloos voor een ieder ter inzage. iHarderwijk, 27 April 1950. De Burgemeester van Harderwijk, G. J. Numan DRANKWET Burgemeester en Wethouders van Har derwijk brengen ter openbare hennis, dat ie opgaven over het afgelopen jaar, be- ioeld in de artikelen 35 en 51 'der Drank wet 1931 ter secretarie voor een ieder ter nzage zijn gelegd, in het openbaar zijn langeplaht en tegen betaling verkrijgbaar zijn gesteld. Harderwijk, 2 Mei 1950. OPENBAAR LAGER ONDERWIJS Inschrijving van leerlingen Ier openbare hennis wordt gebracht, dat gedurende het tijdvak van 8 tot en met 13 Mei 1950 op werkdagen des namiddags van 4 tot 4.30 uur, behalve Woensdag- en Zaterdagsmiddags, bij de Hoofden der Openbare Lagere Scholen op het Kerkplein en aan Vismarkt, aan de scholen gelegen heid zal bestaan tot aangifte van leerlingen voor de nieuwe cursus aan de scholen A en B en de ULO school C. De nieuwe cursus voor de scholen A, B en C zal aanvangen \rijdag 1 Sept. a.s. De nieuwe leerlingen voor de scholen A en B zullen op 1 October 1950 de leef tijd van zes jaren moeten hebben bereikt en [derhalve vóór 1 October 1944 geboren moeten zijn, om te hunnen worden toege laten. Hiervan mag niet worden afgeweken. Trouwboekjes en voor zover aan wezig vaccinebewijzen bij de inschrijving medebrengen. HARDERWIJK Uitreiking van het Herinneringskruis 1940-1945 In tegenwoordigheid van Burgemeester G. J. Numan, de Garn. Comm. Kol. J. van Rhijn en andere genodigden had Zaterdag middag in de Raadzaal de uitreiking plaats van het Herinneringskruis 1940 1945, dat door het Hoofdbestuur van het Nederl. Rode Kruis verstrekt werd als bewijs van erkentelijkheid voor het werk in Rode Kruis- dienst dan wel in deze geest verricht ten tijde van de bezetting, de bevrijdingsstrijd als gedurende de eerste periode van her bouw van het Vaderland. De genodigden werden ontvangen door het bestuur der afd. Overveluwe van het Nederl Rode Kruis. In zijn openingsrede, richtte de afd. voorz,, de heer F. W. Drijver, zich aller eerst met een woord van dank tot het College van B. en W. voor het beschikbaar stellen van de fraaiste zaal der gemeente. Vervolgens gaf spr. een toelichting inzake het feit, dat de uitreiking der Herinnerings- hruisen eerst vijf jaren na het beëindigen van de oorlog plaats kan vinden. De Re gering meende n.l. niet te hunnen overgaan haar toestemming tot instelling dezer onder scheiding te geven, alvorens zij de eerbe wijzen had aangeboden, die zij zelf toe te hennen had. Hierna schetste de heer Drijver de menslievende taak van het Rode Kruis. Met achterstelling van eigen belang ge tuigt dit werk van het mooiste, waarmede de mens bezield dient te zijndienende liefde, verzachting van leed. Veivolgens deelde de spr. mede, dat me+ een CORSET von 00NKERSTR. HARDERWIJK deze uitreihingsplechtigheid tevens dient te worden beschouwd als een ere-saluut aan geheel helpend Nederland. Met grote aandacht werd deze rede door de ongeveer honderd aanwezigenaangehoord Nadat de heer Drijver de oorkonde, die bij elk Herinneringskruis wordt aange boden, had voorgelezen, verzocht hij allen zich van hun zetels te verheffen voor de posthume uitreikingen aan Mevr. Schafte- naar-Ter Weer voor haar echtgenoot, de heer H. Schutten (Enschede) en de fam. Meloen (Nunspeet) voor een zoon. Deze plechtigheid maakte op alle aanwezigen een diepe indruk. Hierna reikte de voorz. het Herinnerings kruis uit aan Dr. G. J. W. Meijnen, com mandant der Transportcolonne, die daarna het eremetaal uitreikte aan de heren Dr. J. S. van Loon, A. Mulder, L van de Bunte, G. Hagenbeek, D. Hogeweg, G. de Keyzer, K. J. Veldkamp (allen uit Nunspeet). De uitreiking geschiedde gecombineerd met de Harderwijkers in alphabetische volgorde, doch gemakshalve hebben we hierbij de groepen als geheel afzonderlijk genoemd. Zo werden dan de volgende stadgenoten door Meijnen onderscheiden H. Bruininh, F. Richter, G. Foppen, W. Th. Gahes, G. A. Hoendervoogt, P. Klaassen, G. Kluiver, J. Koot, G. Krissel, J. Molenberg, J. J.Ch. van Plateringen, F. Schuiteman, Joh. Visch en J. van Werven. Hierna overhandigde de voorz. het Kruis aan tandarts H. Bos, secr. der afd., voorts aan Zuster F. G. Z. Halsema (Ermelo), Eerw. Moeder Ligorio (Delden), Zuster L. Spierenburg (Ermelo), onze stadgenoot Dr. D. Bergsma, Dr. A. J. K. Binnendijk (Ermelo), Dr. E. J. Gaillard (Utrecht), Dr. B. C. Hamer (Ermelo), Dr. S. Huisingh (Nunspeet). onze stadgenoot Dr. C. P. J. Penning, Dr. J. Müller (Ermelo), Dr. D. Penninga (Bussum), Dr. L. Smid (Nunspeet), Dr. J H. H. C. Vrijman (Alhmaar), Gemakshalve zullen we weer meer over zichtelijke groepen noemen, waarbij we de niet-gemeentenaren zullen laten voorgaan. We noemen dan Mevr. W. Aertse-Riesebos (Eindhoven), onze oud-stadgenoot M. Bunt (Bussum), H. Groothuis (Zaandam), Mevr. M. M. Rooze-Mulder, N. de Rijk (beiden Amsterdam), Zuster W. Schutte (Deventer). Mevr. Visser-Van Drimmelen (Zeist), Dr. j. C. Westenbrink, H. H. Willemars (beiden Voorburg), Mej. L. Marree, Mej. Marree beiden Arnhem), Mevr. W. H. Knoef-Dekker (Borne), o.ize oud-stadgenote Mej. C. C. Neeb (Haarlem), Mevr. P. Heyde-Bonte (Utrecht), Mevr. G. Beelen-De Zwaan (Leeuwarden-, H. Bos, K. van Dorp, H. J. van Dijk, A. W. Hemeltjen, Mej. B. Hoger- weg, Mevr. B. Hogerweg-Lussenburg, Zuster Kruidersma, Mej. J. G. van Loon, L. J. W. van Loon, H. L. v. d. Molen, P. v. d. Pol Pzn., Mej. W. Sarink, Zuster G. Schaap, D. van Zalk, H. Zwart (allen uit Nunspeet), W. F. A. van Kampen, G. van Otterloo, W. Sminh, Mevr. B. Klaassen-De Gram (allen uit Ermelo), Zuster Hop, J. Nijenhuis, P. Punt (allen uit Putten), onze stadgenoten P. Aarts, H. Aartsen, j. ter Braahe, J. Brands, M. Bijlevelt, M. Cler- monts, E. J. Holtrust, Mevr. M. J. G. Jan- sen-Raaijen, Mevr. F. de Jong-De Jong, P. Karssen, j. G. Kohier, R. Marree, E. S. Menting, C. E. Mons, G. van Otterloo, J. H. Smink, H. v. d. Velde Harsenhorst, Mej. A. v. d. Vlis, H. Vlijm, L. de Vroom, M. Vrijhof, D. A. Willemsen, Mej J. Wil- lemsen, Mevr. A. Foppen-Foppen, Mej. J C. Hoendervoogt, Mej. C. van Loozenoord, Mej. C. Meerens, Mevr. F. A. Foppen- Zonnestein, H. Timmer Jr. Slechts enkelen van al deze genoemden waren niet aanwezig. Als adviserend lid bij het Kringcommis sariaat overhandigde de heer H. Bos het Herinneringshruis aan de afd. voorz., de heer F. W. Drijver, die hiermede op zijn beurt gehuldigd werd. Laatstgenoemde wekte in pakkend slot woord alle aanwezigen op propagandisten van het Nederl. Rode Kruis te worden en het edele werk te blijven steunen. Vermelden we nog, dat de bovenge melde K. van Dorp rnet een speciaal woord door de voorz. werd toegesproken wegens het redden met levensgevaar van hinderen uit een schuit, die beschoten werd, waarbij hun ouders gedood werden. In dit verband werden ook de heer R. de Rijk en Mevr. Visser-Van Drimmelen genoemd. Zuster Kuindersma werd genoemd als helpster en verpleegster van piloten en Mej. Van der Vlis als steunpilaar der E.H.B.O. We kunnen nog mededelen, dat het Herinneringskruis zeer mooi uitgevoerd werd en werkelijk een sieraad is, waarop het Rode Kruis-embleem mooi uitkomt. Koninklijke onderscheidingen t Ter gelegenheid van de verjaardag van TTtorwvr* Konin0in Juliana werd wethouder jUjutLZljL Jansen- wegens belangrijke en lang- I dienst op velerlei gebied aan het bewezen, benoemd tot Ridder in ~>ranje Nassau. ^'r- - i te Hierden werd als "rdienstelijh tnder benoemd tot in de Orde Oranje Nassau. uieden beiden onze geluhwensen aan met deze Koninklijke onderscheiding. Om 7.30 uur maahlen „Harmonie" en ..Crescendo een reveille door de bevlagde stad, waarbij we wederom de klacht hoor den, dat bepaalde buitenwijken voor de Blijspel in 3 bedrijven Men kan zich nog voor dit seizoen opgeven voor f 2.50 per persoon, le Harderwijk bij Mevr. Meijnen en de heer P. Poorter en te Ermelo bij de Heer W. A. van Kampen. Zie volgende week nadere mededelingen in dit blad. zoveelste maal niet met een bezoeh vereerd werden. Bij de steeds groeiende uitbreiding van onze stad is het misschien wel gewenst in deze een schema te volgen, opdat niet altijd bij dezelfde gemeentenaren op vrolijhe manier de feestdagen worden ingeluid. „Harmonie" bracht bij deze reveille een aubade bij de voorz. van de O.V., de heer Willemsen en tevens bij wethouder Jansen voor diens Kon. onderscheiding. Om 9.45 uur verzamelden de leerlingen der lagere scholen zich op het Kerkplein en ze zagen er recht feestelijk uit 1 vandaar onder marsmuziek van de beide genoemde korpsen en de Trommel club „K.M.D." naar de Markt te marcheren, waar een dichte schare belangstellenden zich verzameld hadden om de traditionele Kinderzang te beluisteren. Kinderzang Onder leiding van de Adj. van politieJ. Akkerman zorgde de politie er voor, dat alle scholieren op de voor hen bestemde plaats werden opgesteld voor het bordes van het Stadhuis, waar Burgemeester G. J. Numan en zijn echtgenote, de Wethouders, het Bestuur der O.V. en Insp. H. Kraayen- brinh acte de présence gaven. Vóór het aftikken van de dirigent stelde de populaire voorz. der O.V., de heer D. A. Willemsen, zich voor de door de goede zorgen der firma Bannink gemonteerde microfoon op, om de hinderen op begrij pelijke en hartelijke wijze te bepalen bij het feit van de dag. Spr. danhte de Har derwijker jeugd voor de feestelijke tooi met veel oranje en vlaggetjes en sprak daarna over de band, die Nederland en Oranje bindt. Hoe verdeeld in vele opzichten is ons volk eendrachtig in dr verhnochtheid aan ons dierbaar Vorstenhuis. Verder wees de heer Willemsen op het feit, dat de toe komst in handen van de jeugd ligt. Hij wekte de hinderen dan ook op getrouw te blijven aan Koningin en Vaderland en schetste vervolgens de uitzonderlijke posi tie, die H.M. Koningin Juliana in onze volksgemeenschap inneemt. Deze spontaan uitgesproken rede werd besloten met een driewerf hoera op het welzijn van de jarige Vorstin in het bijzonder en het Oranjehuis in het algemeen. Blijde schalden de kinderstemmen toen over ons aloude Marktplein. Toen hlonken de 3 meest behende cou pletten van ons Volhslied, gevolgd door andere nationale liederen, die besloten wer den met de hymne „Wilt heden nu treden voor God, de Heere". Deze aubade slechts eenmaal voorbereid maar als altijd een der meest geliefde pro grammanummers, werd telkens met applaus onderstreept. Voor de afmars nam onze Burgemeester het woord om de jeugdige uitvoerders, de onderwijzers en last not least de heer Driesenaar namens de Koningin hartelijk te bedanken vojr deze hulde. Ook deze spr. wees op de grote zegen, dat hier in volle vrijheid uit volle borst gezongen kon worden ter ere van onze geliefde Lands vrouwe, Die gezond en gesterht met Z.K.H. Prins Bernhard en de Prinsessen van de vacantiereis in het Vaderland is terugge keerd om wederom midden in ons volk Haar moeilijke taah op te nemen. De jarige Koningin is het symbool van eenheid en saamhorigheid, die vooral in deze nog moeilijke tijden van zo grote waarde zijn. Verder merkte de Burgemeester nog op, dat deze Kinderzang zo aangrijpend mooi is, omdat de vroegere hinderen hier luis teren naar hun eigen hinderen, die nu kun plaats innemen. Toen de spr. in dit verband een geluks telegram van de Gemeente Harderwijk voorlas en „toestemming" aan de jeugd vroeg om dit te verzenden, hlonh een lang durig en krachtig „Ja 1" over de Markt. Hierna werd een serie gekoppelde bal lonnetjes opgelaten met een papieren mandje met de woorden „Leve de Koningin 1 Jong en oud volgde dit originele eerbetoon, dat in Noordoostelijke richting over onze bevlagde stad in de zon begoten lucht uit het gezicht verdween. Nog eens een driewerf hoera en toen begon de muzikale aftocht met rondgang naar de verschillende scholen, waar de gebruikelijke tractatie in ontvangst geno men werd. Poppenkast Om 1.30 uur was jong en oud wederom op de Markt verenigd om te genieten van het Poppentheater van de Amsterdamse goochel-kunstenaar „Hedri", die er vol komen in geslaagd is de massa aangenaam bezig te houden. De politie deed nu en dan dienst als kindermeisje en liep met kleine peuters in de arm om die een mooi plaatsje te be zorgen. Toen leefde de kinderen mee met de lotgevallen van Jan Pruimedant, die stee vast gewaarschuwd werd voor de homst 2 modellen Medisch gedipl. Voetkundige en Pedicure van Kielis met zijn vervaarlijke snor. Onze stadgenoot Leo Schmidt hield tus sen de bedrijven door de hinderen gezellig bezig met zijn bezoek aan het Negerdorp. Snurken, strijdkreet van het opperhoofd, gesmoes (rebarberrebarberrebarber), zand paadje, blote voeten op de brug, strijd kreet, enz., enz. Dat ging er in als koek en werd een succes voor onze humorist. Hierna het spannend verhaal van de diefstal van de zilveren bal, waarbij de boze heks in een kist terecht kwam, waaruit ze tot uitbundige vreugde der kin deren telkens wilde ontsnappen, totdat ze tot aller verbazing betoverd werd en in een appel veranderde. Volksspelen Om 3 uur trokken allen in de richting van de Boulevard tot het bijwonen der Volksspelen. We vernamen van de heer Viester, dat op het allerlaatste moment nog talrijke kruiwagen paren zich bij hem meldden, doch toen kon dit leuhe nummer niet meer worden voorberéid en georganiseerd. Men had ongeveer 3 wehen gelegenheid tot inschrijving gehad, maar wachtte weer tot het te laat was. Begrijpen deze mensen dan niet, dat deze spelen werkelijk georga niseerd dienen te worden 1 Ook de touwtrehkers lieten verstek gaan. Eigenlijk meer dan schande, maar 'net is nu eenmaal niet anders. Gelukhig waren er heel wat deelnemers voor de loopnummers, waarbij ook de meisjes zich kranig geweerd hebben. De grote omloop 3 maal langs het IJsel- meer gaf veel te genieten door het soepele en stijlvolle lopen van de sergeant-sport leraar der W.G.F. kazerne H. Jonkers, die nog een stevige eindsprint over had om zich los te schudden van sergeant K. Jansen, die op zijn beurt H. Westerinh, die moedig gelopen heeft, onverbiddelijk terug wees naar de 3de plaats. We misten in deze kamp wel zéér onze Klaas Jan De behendigheidswedstrijden op de fiets waren om de drommel niet eenvoudig door het passeren van niet minder dan 9 vakken met meer of minder moeilijke hindernissen. Alle hulde aan het echtpaar D. Wahhee- Van Schie, dat velen ten voorbeeld was, temeer daar Mevr. Wahkee, die bij de afdeling dames bovèn 16 jaar moest loten met Mej. J. Vliem, nog met de 1ste prijs ging strijken Bravo en nog eens bravo Zo behoort het op Koninginnedag 1 Ziehier de uitslagen Hardlopen heren 16 jaar en ouder 1 H. Jonkers, 2 K. Jansen, 3 H. Westerinh, 4 B. Srninh, 5 J. ten Brink, 6 J. C. v. d. Berg, 7 G, v. Norden. Hardlopen jongens t.e.m. 15 jaar 1 G. Foppen, 2 G. Petersen, 3 L. Pfrom- mer, 4 J. Kok, 5 J. D. Schaftenaar, 6 KL Klaassen, 7 H. Huurdeman, 8 P. Gerards, 9 K. Olofsen. 10 G. Uit de Bosch. Hardlopen meisjes 1 Johanna Pfrommer, 2 Nelly de Groot, 3 Elly Groen, Henny de Groot. Behendigheidswedstrijden op de fiets heren en jongens boven 16 jaar. 1 H. Bouma, 2 J. Viester, 3 W. de Haas, 4 E. Schaftenaar. De overigen troostprijs. Jongens tot 16 jaar 1 S. Karssen, 2 P. Gerards, 3 G. Petersen, 4 Joh. Dragt Jr., 5 H. de Vries, 6 H. van Opstal, 7 B. Olofsen, 8 H. Knol, 9 A. Stof berg, 10 G. Petersen (Ambachtsschool). De overigen troostprijzen. Dames boven 16 jaar 1 J. Wahhee-Van Schie. 2 J. Vliem, 3 W. den Besten. Meisjes tot 16 jaar G. de Groot, 2 W. Foppen, 3 Elly Groen, 4 J. Foppen. Na afloop werden de prijzen bij monde van de heer Willemsen in het gebouw van de Visafslag met een toepasselijk woord uitgereikt, waarbij gehozen kon worden uit een hele serie nuttige en fraaie geschen ken, terwijl de minder gelukkigen toch nog met een zeer mooi jubileum-lepeltje van het 12'/2 jaar Vorstelijk Huwelijksfeest ver rast werden. Vermelden we nog, dat de politie vol ledige medewerking bij de Volksspelen ver leende en tussen de bedrijven door nog O.V.-lidmaatschappen en entreebewijzen controleerde en daarbij nog een oogje op het gras in de Wellen hield. Een woord van dank is hier zeker op z'n plaats aan het adres der O.V.-bestuurs- ieden R. v. d. Velde en W. Blanken en hun onmisbare assistent de heer A. Migchelsen (Hierd.weg) voor de goede rege ling der Volksspelen. Na de muzikale Rondgang van „Cres cendo" om 8 uur volgde de Openluchtfilm Verdere uren uitsluitend spoedgevallen De Smeepoortenbrink liep tegen 9 uur van alle kanten vol om de beelden op het witte doek te volgen. De kleintjes mochten wat langer opblij ven, want 't is immers maar eenmaal in het jaar Koninginnedag Eerst een leuhe tekenfilm, toen de over dracht der Regering, waarbij aller aandacht zich op de troonwisseling concentreerde en natuurlijk op de gouden koets, daarna kwamen er nog mooie grote schepen en een paar behende filmhomieken. zodat er heel wat afgedraaid werd. Als besluit van deze feestdag maakte „Harmonie" nog een ommegang, die de benen weer wat los maakte. Veel gehoorde opmerking Over het ge heel genomen te weinig muziek. Was het niet mogelijk geweest door gramoloon-ver- sterher vrolijke klanken over de Boulevard te laten schallen Over-de beide muziekverenigingen niets dan lof. „Crescendo" en „Harmonie" heb ben menig kilometertje gelopen. Het is ons behend. dat er leden van „Harmonie" wa ren, die om 6.45 uur uit de nachtploeg kwamen en direct voor de gemeenschap in actie hwamen en dat bleven tot na de rondgang der hinderen. Diezelfde mannen werden 's avonds na de rondgang om half 12 weer naar hun werk te Ede ge bracht (mogelijk gemaakt door eendrachtige hulp van muzikanten) en gingen direct de nachtploeg in. Een ander fietste maar eventjes 75 hm. om 's morgens tijdig zijn partijtje te hunnen meeblazen. Zie medeburgers, hier is sprake van verenigingsliefde en bezit van gemeen schapszin, waaraan menigeen een voor beeld kan nemen. Dat was voorlopig de laatste film-avond van het seizoen, en hij viel goed in de smaak hé. 't Was weliswaar weer eens iets heel anders dan jullie gewend waren, maar naar de opmerkingen te oordelen houden jullie ook van dit soort films. Vooral de gedeelten over het bloemencorso in de bollenstreek en natuurlijk het stuk kleuren film hierover wekte vele bewonderende uitroepen. De declamatie van mevrouw Kammeyer was iets nieuws voor jullie, maar 'i was zo duidelijk dat 't heel goed te vol gen was. Het viel ons mee dat jullie de liederen zo goed mee zongen, want ze waren niet allemaal even gemahhelijh. Na afloop bood een onzer jeugdleden mevrouw Kammeyer een schaaltje fruit aan, en dankte een der leiders dit vrien delijk echtpaar dat zo welwillend was ge weest en zich zo veel moeite heeft getroost om julFe deze prettige avond te bezorgen. MEDEDELINGEN Op veler verzoek delen wij mee, dat óók de meisjes van alle leeftijden zich op het politie-bureau hunnen opgeven voor sport gedurende de zomermaanden. Wacht dus niet langer, dan kunnen we gauw be ginnen. Verder een heel belangrijke mededeling. Alle jeugdcontactleden die op de cursussen iets hebben vervaardigd, gefiguurzaagd of gehandwerkt etc., moeten dit beslist vóór a.s. Dinsdag inleveren, Donherstraat 5, met kaartje er aan. De namen staan genoteerd en wie niets inlevert krijgt géén toegang op de bazar en tentoonstelling. Zijn er voorwerpen bij, die je al hebt weggegeven, dan vraag je ze maar terug. Direct na de tentoonstelling hun je ze weer in ontvangst nemen. Zegt dit voort HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1