Schilder'! Nieuws» en Advertentieblad Grote Opruiming Balatum Belastingaangiften Administraties van al Uw kwelgeesten George Vedder Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 VIESTER'S prima drank Ov'ral goeden klank Plaatselijk nieuws GEZ. DE LANGE Kantoor W. A. PRONK O 17 - VRIJDAG 28 APRIL 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 Gemeente Harderwijk CENTRALE WONINGSTICHTING HARDERWIJK Nationale Herdenkingsavond als U Uw voeten laat behandelen door Het adres voor orthopaedische Maat schoenen, Steunzolen en Bandages op voorschrift van H.H. Doktoren. Erkend leverancier van alle Ziekenfondsen. SPREEKT U T IJ DIG AF? f 2.50 per meter Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Krijger Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens T ERMELOH. Schuurman, Schoolweg 49ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst In verband met de liquidatie van de jningbouwvereniging „Goed Wonen' wordt :t aandelenkapitaal van die vereniging rugbetaald door de Centrale Woning- ichting. Houders van de aandelen no. 4-6-8-26- -32-35 wordt verzocht deze stuhhen ten lOedigste aan te bieden ten hantore van Gemeente-Ontvanger. HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Har- :rwijh brengen ter openbare hennis, dat :t verzoek van de N.V. Motorenfabrieh Samofa" alhier, om vergunning tot op chting van een motorenfabrieh op het per- :el, plaatselijk gemerkt Boerhaavelaan nr. kadastraal bekend gemeente Harderwijk :ctie D nrs. 1260/1261, door hen is inge- 'illigd. Harderwijk, 24 April 1950. SCHIETOEFENINGEN IJSSELMEER Op verzoek van de Inspecteur-Generaal oor de Scheepvaart wordt ter openbare ennis gebracht dat de van Dinsdag 9 Mei >t en met Vrijdag 12 Mei 1950 te houden :hietoefeningen niet doorgaan, maar deze lans zullen worden gehouden van Dinsdag 3 tot en met Vrijdag 26 Mei 1950, elke ig van 9.00 tot 17.00 uur, waardoor het 'Mei 1946 aangegeven watergebied van et IJsselmeer bewesten Harderwijk gedu ïnde laatstgenoemde dagen gevaarlijk is oor de scheepvaart. Harderwijk, 24 April 1950. De Burgemeester der gemeente Harder wijk maakt bekend, dat de Raad dier ge- reente in openbare vergadering is bijeen groepen op Vrijdag, 12 Mei 1950, des lamiddags 2.00 uur ten gemeentehuize. Harderwijk, 24 April 1950. De Burgemeester voornoemd, G. J. Numan BEKENDMAKING De Directeur van Gemeentewerken maakt jehend dat de vuilnisophaaldienst op 1 Mei i.s. niet wordt uitgevoerd, doch op 2 Mei erwijl de dienst van Vrijdagmiddag 5 Mei jp Zaterdagmorgen 6 Mei wordt uitgevoerd BEKENDMAKING De Directeur van Gemeentewerken maakt oehend dat de kadastrale plans der ge meente Harderwijk vanaf heden weder ter nzage liggen. 16 op Donderdag, 4 Mei 1950 Harderwijk 18 uur Uitsteken der vlaggen „halfstok'' (Eerbied voor de vlag vordert, da' deze niet gedurende de nacht uit gestoken blijft). Verzamelen op de Markt voor de z.g. „Stille Tocht' naar de graven der gevallenen, 19.15 uur Vertrek van de stoet naar het Kerkhof. 19.45 tot 30 sec. vóór 20 uur Luiden der klokhen. 30 sec. vóór 20 uur. Signaal. (Aanflitsen straatverlichting, stoot op sirene). 20 uur precies. Twee minuten van vol komen stilte. 20 uur, 3 minuten. Vertrek van de stoet van het Kerkhof naar de Markt, r Herdenhing op de Markt, onder leiding van de Burgemeester, die zal spreken, terwijl de Muziekver eniging „De Harmonie" de liederen zal begeleiden, welke door alle ^n wez'öer> zullen worden gezongen Zingen Wilt heden nu treden Spreken Dankzegging voor de Bevrijding Zingen O Heer, Die daar des hemels tente spreidt Spreken Herdenhing der doden Zingen Geloofd zij God met diepst ontzag Spreken Gebed voor het Vaderland Zingen Mijn Schild en mijn Betrouwen 20.30 HARDERWIJK Officiële opening Koningin Julianaschool Vrijdagmiddag 21 April had in de gym nastiekzaal van het schoolgebouw op de Vismarkt te Harderwijk de officiële opening plaats van de Koningin Julianaschool. Onder de vele genodigden merkten we op de inspecteurs van L.O. en B.L.O., de heren Broere en Kruyze, de waarn. burge meester van Harderwijk, de heer A. Jansen met)de gemeente-secr.. de heer C. Timmers, de burgemeester van Ermelo, de heer H. M. Mar.ens, eveneens met de gemeente-secr., de heer E. M. van Marie, Dr. D. Bergsma, voorzitter van de vereniging voor Chr. Nationaal Onderwijs, de heer v. d. Ploeg, hoe d der Chr. School voor B.L.O. te Rot terdam, college van regenten van het bur gerweeshuis, Ds. C. v. d. Weele, Chr. Geref. pred. te Harderwijk en voorts nog school- nooiden uit Harderwijk en Ermelo. De voorzitter, de heer W. F. H. v. d. ar (Ermelo) opent het samenzijn, met het laten zingen van Ps. 146 5 en 6, waarna Schriftlezing volgt, met name de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Allereerst heet hij in zijn openingswoord de beide inspecteurs welkom, alsook de burgemeesters van Harderwijk en Ermelo, waarna hij enkele mededelingen doet. De burgem. van Doornspijk heeft bericht van verhindering gezonden, gelijk ook de hoofd inspecteur, de heer Vlietstra. Als uitgangspunt voor zijn openingswoord neemt spr. de voorgelezen gelijkenis, waarin Jezus de les leert van het bewijzen van barmhartigheid. Het doel van het onderwijs op deze school is het geven van individueel onderwijs, in tegenstelling met dat op de lagere school, het klassikale onderwijs. Voor de moeilijk lerende kinderen is indi vidueel onderwijs een eerste vereiste. Voorts wijst spr. op het grote nut van dit onder wijs in verband met de sociale zorg, daar de verwaarlozing van deze categorie kinderen noodzakelijk met zich medebrengt een ver zwaring van de publieke kas. Het heeft lang geduurd eer dat men in de onderwijswereld en ook daar buiten overtuigd was van de noodzakelijkheid van dit onderwijs. Maar thans mag men zich in ons land in het bezit verheugen van 34 scholen voor B L.O. In korte trekken nagaand het ontstaan en de geschiedenis van de Koningin Juliana school wijst de heer v. d. Wart er op, dat het de voorz. van Chr. Nat. Schoolonderwijs, dr. Bergsma, is geweest, die de stoot heeft gegeven tot oprichting van deze school Grote medewerking heeft het bestuur der school ondervonden van de zijde der ge meentebesturen van Harderwijk, Ermelo, Doornspijk en Elburg, waarvoor het zeer erkentelijk is. In verband hiermede richt de voorz. woorden van waardering en erkentelijkheid aan het adres van de waarn. burgemeester van Harderwijk, de heer Jansen. Ook het college van regenten van het burgerweeshuis is spr. zeer dankbaar voor zijn welwillende medewerking. In het bijzonder roept spr. een hartelijk welkom toe aan de heer B, de Joode en zijn beide medewerkers, de heer L. Sikkens en Mej. A. C. Reuyll. De school begint haar arbeid in 4 lokalen met 54 leerlingen, welk aantal minstens tot 100 opgevoerd moet worden. Vastgesteld moet worden, dat er nog scholen zijn, die geen leerlingen voor^de Julianaschool heb ben opgegeven, hoewel deze wel gevonden worden. Hoofden van scholen, denk niet in de eerste plaats aan Uzelf, maar aan het misdeelde kind. In het besef in grote af hankelijkheid aan Gods hulp ten opzichte van dit onderwijs verklaart de heer v. d. Wart de school voor geopend. In zijn woord van installatie van het hoofd der school, de heer B. de Joode, wijst de heer v, d. Wart met nadruk op het ge heel andere karakter van dit onderwijs en de bijzondere eisen, die aan dit onderwijs gesteld moeten worden. Met de bede. dat de barmhartige Hogepriester hem veel liefde, veel geduld en veel tact mag schenken leidt spr. het nieuwe schoolhoofd tot zijn werkkring in, en spreekt de wens uit, dat Christus Jezus hem moge sterhen in zijn arbeid. Ook tot de mede-arbeiders, de heer Sik hens en Mej. Reuyll spreekt de voorzitter een woord van hartelijk welkom. Na de pauze, waarin door meisjes van de Huishoudschool verversingen werden rondgediend, opent de inspecteur B.L.O., de heer Broere, als eerste de rij van vele sprekers. Hij wenst het bestuur geluk met de tot standkoming van deze school, maar onwillekeurig rijst bij hem de vraag op, of deze school werkelijk op haar plaats ic. Niet anders dan bevestigend kan spreker deze vraag beantwoorden want de hinderen, die deze school zullen bevolken, behoren tot de grote gemeenschap, waarin grote con trasten gevonden worden, die kleur geven aan deze gemeenschap Hoe halen we uit deze armen van geest, die er altijd zullen zijn, wat er in zit en hoe mahen we ze tot zoveel mogelijk bruikbare leden van deze gemeenschap. Niet andets dan door het onderwijs op een school als deze en daarom is het een gelukwens waard, dat deze school nu hier in Harderwijk haar arbeid aanvangt. Met een enkel woord schelst hij tevens het grote belang van de arbeid van het hoofd der school. De heer Jansen, waarn. burgem. Harderwijk zal hort zijn in zijn toespraak. Hij wijst op de grote moeilijkheden aan dit onderwijs verbo den. Spreker is danhbaar voor het genomen initiatief en stelt in uit zicht, dat een beroep op het gemeente bestuur nooit tevergeefs zal zijn. De heer Kruyze, inspecteur L.O. ziet in de opening van de school een reden tot verheuging, omdat nu de geestelijke be langen van deze misdeelde hinderen, die er altijd zullen zijn, worden behartigd. Spr. memoreert, het feit, dat deze hinderen, die zoveel moeilijkheden ondervinden bij het gewone onderwijs, een rem kunnen zijn bij het volgen van klassicaal onderwijs. Thans wordt voor hen de gelegenheid geopend in goede orde dit onderwijs te kunnen volgen en zullen zij op latere leeftijd de rijke vruchten van kunnen plukken. Veel geduld en lietde, veel tact zal van het onderwijs personeel gevraagd worden. Van harte wenst hij het bestuur geluk met de opening van de Julianaschool. De heer v. d. Ploeg, hoofd van een school B.L.O. te Rotterdam spreekt als collega zijn grote blijdschap uit over het tot stand komen van deze school en werpt een terugblik in het verleden. Spr. wijst er op, dat dit onderwijs de mooiste tak van het onderwijs is, zoals wijlen Minister De Visser eens sprak tot inspecteur Van Voorthuysen. Met een persoonlijk woord tot de heer De Joode eindigt spreher zijn toespraak. Dr. Bergsma, voorz. der Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs te Harderwijk wenst het bestuur geluk met de opening van deze school en wijst er op, dat dit onderwijs een grote vooruitgang voor deze streek is. Spr. is blijde, dat de vereniging in de persoon van de heer v. d. Wart haar voorzitter heeft ontvangen. Met een per soonlijk woord tot het nieuwe schoolhoofd besluit spr. zijn hort woord. In antwoord hierop, bindt de heer v. d. Wart de stoffelijke belangen van de ver eniging op het hart er op wijzende, dat buiten de verleende subsidies nog zeer veel nodig is. De heer De Smidt, vriend van de heer De Joode spreekt zijn blijdschap uit, dat een nieuwe school toegevoegd is aan het grote aantal reeds beslaande scholen en spreekt de wens uit, dat deze school moge voldoen aan een reeds lang bestaande be hoefte aan bijzonder lager onderwijs. De lange rij van sprekers wordt door de heer De Joode gesloten, die zich beperken zal, omdat wat hij wilde zeggen, reeds ge zegd was. Hij dankt het bestuur voor het vertrouwen in hem gesteld. Naar zijn rr ning behoren minstens 120 hinderen op deze school thuis en dus rekent hij op de mede werking van de schoolhoofden. Zich rich tend tot zijn mede-arbeiders ïoept hij het hun toe Peil de harahters van de kinderen die aan uw zorg zijn toevertrouwd, want het is niet van belang, wat het kind weet, maar wat het is. Verder gaat spreker na, welke hinderen hun plaats op deze school zullen innemen. Hij dankt voor de reeds genoten mede werking en dankt in het bijzonder de beide inspecteurs voor hun gesproken woorden en is zeer erkentelijk voor de gegeven wenken. De practische noodzakelijkheid staat hem duidelijk voor ogen en daarom roept hij de medewerking in van de predikanten sociale verzorgers en schoolartsen. In een hort slotwoord dankte de heer v. d. Wart allen, die hebben medegewerkt tot het welslagen van deze middag en op een of andere wijze hun medewerking ver leenden. Ds. C. v. d. Weele, Chr. Geref. predihant, sluit zich aan het gelezen Schriftgedeelte. Hij stelt de vraaghoe zullen we deze moeilijk lerende hinderen in aanraking brengen met Hem, die gezegd heeftLaat de kinderhens tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulhen is het Koninkrijk Gods. Namens de Kerken van Harderwijk wenst hij het bestuur van harte geluk met het bezit van deze school, en hij is over tuigd, dat het bestuur nooit tevergeefs bij de kerken om steun zal aankloppen. Na het staande zingen van Ps. 72 11 werd deze vergadering, die door vele be langstellenden werd bijgewoond, door Ds. v. d. Weele met dankzegging gesloten. Men schrijft ons De gepenslonneerden vergaderden De afd. Noord-Veluwe van de Algemene Nederlandse Bond van Gepensionneerden kwam onder leiding van haar voorzitter, de heer Looijen van Ermelo, Donderdag 20 April in de Stadshal in jaarvergadering bijeen. De voorzitter opende de vergadering, heette allen welkom en zeide dat enige leden bericht zonden van verhindering om deze vergadering bij te wonen. De Bond heeft een gevoelig verlies ge leden door het overlijden van onze Bonds secretaris Leonard, een ijverig werker ook gingen door overlijden 11 leden uit ver schillende secties van ons. De notulen werden gelezen, de jaarver slagen van de secretaris en penningmeester uitgebracht. Hieruit bleek dat de afdeling met ruim honderd leden was vooruitgegaan en de kas een batig saldo had van ruim f 200. De kascontrole-commissie bracht haar bevindingen Ier hennis van de vergadering bij monde van de neer de Buisonjé en stelde voor de penningmeester te dechar geren voor zijn beleid, het welk onder applaus geschiedde. Bij de bestuursverkiezing werd van uit de vergadering voorgesteld de aftredende bij acclamatie te herbenoemen, hetwelk onder applaus werd aangenomen. Zo ging het ook met de verkiezing voor Bondsraad lid en plaatsvervanger. Allen namen hun benoeming aan. Als leden van de kas controle-commissie werden de aftredenden weder benoemd. Bij de algemene beschouwingen en de rondvraag werd vanuit de vergadering met verontwaardiging gesproken over de lakse houding der regering die zij tegenover haar oud-ambtenaren aanneemt jinzahe de toe slag op de pensioenen. Vooral de laagst gepensionneerden verheren in een nood toestand. En werden verschillende suggesties gedaan en besproken. Ook wordt meer actie gevraagd van het Hoofdbestuur alhoe wel men weet dat het Hoofdbestuur tracht te verkrijgen wat te ber-ihen is. Het lid van de Bondsraad wordt opge dragen van al hetgeen op deze vergadering gesproken is verslag Ie doen aan het Hoofdbestuur en aan de Bondsraad, voorts alslikdoorns - eksterogen - voetwratten - hoorn- en kalknagels enz. Medisch gedipl. Voetkundige en Pedicure 20Ó breed mooie patronen Vismarkt 2 het voorstel tot uitbreiding van het aantal Hoofdbestuursleden te steunen. De verga dering stelde de heer E. Looijen voor als candidaat voor het Hoofdbestuur. Op de hem eigen wijze sloot de voor zitter deze goed bezochte vergadering en riep allen een tot weerziens toe. Programma Koninginnedag 7 30 uur reveille Harmonie en Crescendo 9 45 uur afmars schoolkinderen Kerkplein 10.uur Kinderzang op de Marht 10.30 uur Rondgang met de Schoolkinderen 11.30 uur Tractatie op de scholen 1.30—2.30 uur Poppenkast op de Marht 3.— uur Volksspelen op en nabij de Boulevard. 8.uur Rondgang Crescendo 9 10 uur Openluchtfilm op de Smee- poorlenbrinh. 10.uur Rondgang Harmonie We hunnen hierbij opmerken, dat mag aangenomen worden, dat alle vlaggen zul len wapperen en dat ieder Oranje draagt. Verder wordt de ouders verzocht hun hinderen vlaggetjes mee te geven, zodat de rondgang na de Kinderzang een fleurige aanblik zal geven. 't Is maar eens in het jaar Koninginne dag De bloemetjes buiten, meedoen, mee werken in alle opzichten ter ere van onze geliefde jarige Vorstin. St. Joris-dag op „De Veldkamp'' Daar St. Joris-dag (23 April) ditmaal juist op Zondag viel, waren de Verkenners en Welpen van de Ragay-groep onder leiding van Hopman H. Kraayenbrink en de R.K. Verkenners met Hopman J. Slingerland reeds Zaterdagavond op het terrein van „De Veld kamp" bijeen gekomen ter viering van de naamdag van de legendarische kampvech ter met de draak, die symbolisch de Pad vindersgedachte idealiseerde in zijn strijd tegen de boze machten en het kwaad, mede in verband met de herdenking van het 40-jarig bestaan der Padvindersbeweging (Spel yan Verkennen) in Nederland, Het ging er weer gezellig toe daar bij het kampvuur „in de prairie'', waar tevens voor deze gelegenheid een speciale fakkel ontstoken werd zoals landelijk overeenge komen was. Het bekend St. Jorisverhaal werd wederom aangehoord en de beloften werden her nieuwd. Hopman Kraayenbrink gaf een historisch overzicht van de ontwikkeling der Padvinderij, terwijl Hopman Slingerland nog eens doel en streven dezer mooie be weging uiteenzette. Er was voor gezorgd, dat de radio-uitzen ding van het aanbieden van de Jubileum album aan Z.K.H. Prins Bernhard in het bos meegeleefd kon worden, zodat de rede van de Prins der Nederlanden duidelijk te volgen was. Nog wat vrolijke kampeerliedjes en ten slotte schalden de Padvindersmars en het Wilhelmus ovei het terrein van „De Veld kamp". Toen moesten de jongeren naar huis en de groteren bleven nog wat ge zellig bijeen, waarbij menige vrolijke noot gekraakt werd. Zo hebben de Harderwijker Padvinders gezamenlijk St. Jorisdag gevierd. Eerste Contactavond van de Confectiefabriek In de grote zaal van hotel „Monopole" (het biljart was tijdelijk verwijderd) waren de beide Directeuren de heren T. Wigmore en J. M. Koornwinder, hun naaste mede werkers eveneens met hun dames en het verder personeel Zaterdagavond gezellig bijeen in de eerste Contactavond van de Confectiefabriek K. van Gelder, zoals het bedrijf ook na de overname zal blijven heten. De heer Wigmore opende het samenzijn met een woord van welkom tot alle aan wezigen, wie hij een genoeglijke avond wenste. Hierna kwam de spr. tot de be antwoording van de vraag: „Waarom deze avond Heel eenvoudig om het saamhorig heidsgevoel, dat bij de juiste toepassing van het werksysteem de efficiency verhoogt, ook buiten de ateliermuren te verstevigen, mede om eens gezellig en aangenaam bij elkander te zijn. In dit verband deelde de heer Wigmore mede, dat een Reisclub was opgericht, die deze zomer nog wel van zich laat horen. Samenwerking is en blijft nodig niet om 60 k 70% Ie bereiken, maar om het devies van de Confectiefabriek, m.a.w. de bekende 100% van hel handelsmerk te kunnen blij ven waarborgen. Spr. merkte op, dat allen daartoe op de goede wijze moeten blijven voortgaan, om dat daarbij gemeenschappelijke belangen gediend worden. Personeelsuitbreiding met Verdere uren uitsluitend spoedgevallen nette meisjes is de hartewens van de Directie, die de jonge ongeschoolde krachten een volledige opleiding tot bekwame en handige werkkrachten garandeert. Rustige en nette meisjes verhogen het peil van het personeel en maken het samen werken prettiger. Na deze vriendelijke woorden traden de dames Jopie van Meer en Reina Foppen naar voren om de beide directeuren namens het personeel een fraaie bloemenmand aan te bieden uit dankbaarheid en waardering zoals eerstgenoemde het uitdrukte voor het organiseren van deze Contactavond. Daverend applaus, dat nogmaals oplaaide, toen de gehuldigden hun dank uitspraken voor deze vriendelijke attentie. Nadat allereerst een smakelijk kopje koffie met gebak gepresenteerd was, werd het non-stop cabaretprogramma van het gezel schap Michel Swartsenburg ingeluid met het populaire Limemotief door de pianist Harry Smeehuis, die zich verder op de avond als een veelzijdig artist ontpopte. De stemming was er al direct met de vrolijke potpourris, die uit volle borst meegejubeld werden. De conférencier-humorist Michel Swart senburg wist de lachspieren in actie te Nog even jullie aandacht voor de bijzondere filmavond a.s. Zaterdag. Er hunnen in totaal dit heer slechts 150 meisjes en jongens een plaats hrijgen. Dus alleen diegenen die de laatste twee wehen op hun cursusavond zijn geweest en daar een rood stempeltje op hun lidmaatschaps- haart hebben gehregen. De meisjes van de „baby-club" en van de Vrijdagavond-club hunnen Vrijdag (dus vandaag) nog een stempel homen halen tussen 7 en 8 uur, adres Donherstraat 5. Niet vroeger en niet later Lidmaatschaps- haart meebrengen Deze Zaterdag, de laatste film-avond van het seizoen, dus géén toegang tegen beta ling van 10 cent, wegens plaatsgebreh. Aanvang voor alle leeftijden, dus zowel de groep der jongeren als der ouderen, om 6.30 uur. Zorgt er voor op tijd te zijn. BAZAR-NIEUWS Omdat de op homst zijnde bazar niet alleen vóór jullie, maar ooh dóór jullie wordt gehouden, brengen we jullie even van een en ander op de hoogte. De datum is vastgesteld op Zaterdag 13 Mei plaats, de groentenveiling. We heb ben dus de ruimte Tot onze vreugde ontvingen we van win- heliers en enhele banhetbahhers al enige geschenhen om te verhopen of te verloten. We hebben er niet om gevraagd, want we willen niet altijd bedelen voor bazars, maaaar we zijn heel erg blij dat we deze geschenhen mochten ontvangen en danhen de milde gevers van harte. Alles is weihom, en alle beetjes (ooh de hleine) helpen. Ooh vele ouders droegen reeds hun steentje bij in de vorm van hleine voor werpen voor grabbelton, etc. Van harte bedanht. Als alles volgens de plannen ver loopt dan homt 't best voor elhaar. MEDEDELING Voorwerpen voor de tentoonstelling hun nen jullie nu reeds inleveren, Donherstr. 5. We zorgen dat er niets mee gebeurt en je hrijgt alles na de bazar weer netjes terug. Zorg dat er een papier met je naam, adres en leeftijd aan hangt. Wacht niet tot 't laatste ogenblih, want dan hebben we 't toch al druh genoeg. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1