Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad Tegen de revolutie het Evangelie io.1 van lijst 3, dat is de Heer J. KROLES Staatsloterij Schoenen SANDALEN Staatsloterij LUC. SCHMIDT Belastingaangiften Administraties Mr. W. G. VAN MEER LIJST George Vedder Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 Nederlandse Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK No 16 VRIJDAG 21 APRIL 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 ERMELO: H. Schuurman, Schoolweg 49 ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Viester's drank voor allemaal Onbetwist het ideaal! ilt U Nederland bestuurd zien in echt Protestants Christe- ijke zin, stemt dan met ons op een van de mannen van ■1st 3. Allen mannen van positief christelijke be ginselen, die een belangrijke plaats in kerkelijk en maat- chappelijk leven innemen. Wij kunnen ze U vol vertrouwen aanbevelen. Heeft U geen voorkeur, stemt dan op Maak echter niet meer dan één hokje rood. schietoefeningen ijsselmeer pseudo-vogelpest ulpbehoevende en ouden van dagen worden gaarne gebracht het stembureau en weer naar huis. Opgeven vóór aar ^nsdagavond a.s. bij een der bestuursleden. Gemeente Harderwijk stemming Ivoor de provinciale staten hinderwet hinderwet GEMEENTE ERMELO Bij het Verkoopkantoor der MARKT 14, HARDERWIJK Staatsloten verkrijgbaar voor de 510e Staatsloterij O. M. de Munnick Wij verkopen uitsluitend eerste kwaliteit Het is de moeite waard thans onze etalages te zien. Leuke vlotte modellen tegen lage prijzen Voor Voetverzorging - Vedder Uw adres Orth. Maatschoenen Steun- en Gemakschoenen - Steunzolen - Bandages Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Meijnen Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur J EUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens T Ouden van dagen en hulpbehoevenden kunnen 26 April per auto naar het Stembureau worden gebracht. Geeft U tijdig op: Stationslaan 77 en bij R. Brouwer, G 49, Hierden Op verzoek van de Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart wordt ter openbare hennis gebracht dat van Dinsdag 9 Mei tot en met Vrijdag 12 Mei 1950 schiet oefeningen zullen worden gehouden van 9.00 tot 17.00 uur, waardoor het in Mei 1946 aangegeven watergebied van het IJsselmeer bewesten Harderwijk gedurende genoemde tijdstippen gevaarlijk is voor de scheepvaart. Harderwijh, 18 April 1950 De Burgemeester van Harderwijh, G. J. Numan Verstrekking vervoerbewijzen voor eendags- huihens en broedeieren uit en naar niet besmette gemeenten De Burgemeester van Harderwijh, maakt bekend, dat vervoerbewijzen voor eendags- huihens en broedeieren uit en naar niet besmette gebieden in voorkomende geval len ter secretarie ter afstempeling hunnen worden aangeboden, elhe werhdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Harderwijh, 18 April 1950. De Burgemeester van Harderwijh G. J. Numan Het Bestuur der Christ. Hist. Kiesvereniging Harderwijk A. Jansen, voorzitter J. Nieuwenhuis, secretaris H. Tromp, penningmeester G. J. Bruinink F. W. Bultman G. J. Haarman G. J. Pijl J. Rip J J. Smink C Timmers Lijst 3 wordt van harte aanbevolen door T. van Dam T. van Dijk G. Groenestein Anth. de Groot G. J. Huetink J. de Jong Saakes E. Klaver J. Klaassen F. Poorter S. Schaftenaar )e burgemeester van Harderwijh brengt openbare hennis, dat op Woensdag, 26 Iril 1950, van des morgens acht uur tot les namiddags vijf uur, zal geschieden de temming ter verhiezing van de leden van e Provinciale Staten. Herinnerd wordt aan de verplichting, op- elegd bij artihel 72, tweede lid, der hies- ët, dat ieder, die volgens de kiezerslijst évoegd is tot de heuze mede te werhen, ich binnen de voor de stemming bepaalde ijd ter uitoefening van zijn kiesrecht moet lanmelden bij het stembureau van het voor lem op de kiezerslijst aangewezen stem- Üstrict. De kiezer die aan deze verplichting niet 'oldoet, wordt, tenzij van een geldige reden >an verhindering blijht, gestraft met een jeldboete van ten hoogste vijf gulden. Indien tijdens het plegen van de over reding nog geen twee jaren zijn verlopen •ellert een vroegere veroordeling van de ■chuldige wegens gelijke overtreding on- lerroepelijh is geworden, wordt geldboete ■an ten hoogste vijftien gulden opgelegd. Tevens wordt de aandacht gevestigd op Artihel 128 van het wetboek van straf- echt, luidende Hij die opzettelijk zich oor een ander uitgevende, aan eene rachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven erhiezing deelneemt, wordt gestraft met ëvangenisstraf van ten hoogs te één jaar. Artihel 150a der hieswet, luidende: Hij bij eene verhiezing als gemachtigde 3'6ju voor een Pers°on, wetende dat deze overleden is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één maand of geldboete van ten hoogste duizend gulden. Harderwijh, n April 1950. Verpachting van standplaatsen voor de verkoop van consumptie-artikelen j tur.?eme?slei! en Wethouders van Har- etwijh maken bekend, dat de standplaatsen TAFELZEIL US breed lichte en donkere kleuren vanaf f 3.50 per meter GEZ. DE LANGE - Vismarkt 2 voor het innemen van de openbare straat met wagen of hraam voor de verhoop van consumptieartikelen van 1 Mei 1950 tot 1 Mei 1951 zullen worden verpacht. Inlichtingen betreffende de standplaatsen, alsmede de voorwaarden verbonden aan deze verpachting, zijn te verkrijgen aan het bureau van politie. Aspirant-pachters zijn verplicht zich aan het bureau van politie te overtuigen, waar zich de standplaatsen bevinden. Aan één inschrijver worden niet meer dan twee standplaatsen toegewezen, terwijl de standplaatsen slechts mogen worden ingenomen door de pachter zelf, of door een gemachtigde, behoudens goedkeuring van Burgemeester en Wethouders. Inschrijvingen, onder gesloten couvert, moeten voor Maandag, 24 April a.s. des voormiddags 10.uur, worden ingeleverd aan het bureau van politie alhier. Ventvergunningen voor de straatverkoop van consumptie-ijs, bloemen, fruit, vis en andere artikelen dienen ooh voor 1 Mei a s. te worden aangevraagd aan het bureau van politie. Harderwijk, 19 April 1950. Burgemeester en Wethouders voornoemd Burgemeester en Wethouders van Har derwijk brengen ter openbare kennis, dat het verzoeh van de N.V. Instrumenten fabriek „Tri-Ergon'' alhier, om vergunning tot oprichting van een instrumentenfabriek op het perceel, plaatselijk gemerkt Klooster nr. 3, kadastraal bekend gemeente Harder wijk, sectie E nr. 2679. door hen is inge willigd. Harderwijh, 17 April 1950 Burgemeester en Wethouders van Har derwijh vestigen de aandacht van belang hebbenden op een publicatie aan het aan plakbord ten gemeentehuize, inzahe een verzoeh van de N.V. Rubberfabrieken Ir. L. M. Glazener te Harderwijh, om vergun ning tot uitbreiding van haar rubberfabriek op het perceel Stadsdennenweg nr. 44, kadastraal behend gemeente Harderwijh. Sectie D nr. 2978. Harderwijk, 18 Apri 1950. Het gemeentebestuur van Ermelo wenst bij inschrijving te verpachten het gras van de bermen der wegen. Inschrijvingen, vermeldende de pacht prijs, in te leveren ten gemeentehuize te Ermelo/Nunspeet voor 25 April a s. Tevens han men aldaar de te verpachten bermen en de voorwaarden vernemen. HARDERWIJK „Handel en Nijverheid" bijeen In aansluiting met het verslag in tele gram-stijl in ons vorig nummer geven we thans een uitvoeriger relaas der jaarver gadering van de Middenstandsvereniging „Handel en Nijverheid". Er was heel wat belangstelling de presentielijst werd door 40 leden getekend toen de voorz., de heer Joh. Dragt, zijn openingswoord begon met een algemene beschouwing over het zakenleven. Spr. merkte daarbij o.m. op, dat er minder beta lingsvlotheid te constateren valt, m.a.w het gilde der poffers neemt toe. In groter ver band dit onderwerp besprekend, hwam de voorz. tot de raadgeving geen werhen op lange termijn te laten uitvoeren. Verder nam de heer Dragt de op de middenstand zo zwaar druhh^nde belasting onder de loupe. De afschaffing van de ondernemersbe lasting is echten verblijdend nieuws, terwijl ooh een wijziging van de omzetbelasting wordt aangekondigd. Hierna ging de spr. over op de vestigingswet en de vestigings eisen De wet zal mogelijh een grote schoonmaak ondergaan, terwijl bij de vesti gingseisen duidelijk de hoofdbranche en de verdere noodzakelijke vergunningen zal marheren. Ooh omtrent de winkelsluiting is een wetsvoorstel te wachten. Tenslotte over het cadeaustelsel sprekend, merkte de voorz. op, dat dit z.i. verwerpe- lijh is als hierbij buiten de branche om gehandeld wordt. Na deze technische inleiding kreeg de secrde heer W. Krissel, gelegenheid de notulen te lezen, gevolgd door het jaar verslag, waarin diverse hwesties uit het verenigingsleven de revue passeerden. Het voorstel tot aansluiting bij een Chr. Bond werd met 32 tegen 16 verworpen, omdat men o.m. ongaarne de R.K. leden zou zien uittreden. „Handel en Nijverheid" han beter geheel zelfstandig de plaatsel. middenstands- Telefoon 2550 zijn vanaf Dinsdag 2 Mei a.s. De trekking vangt aan op Maandag 22 Mei Bestelde loten dienen vóór 7 Mei te worden afgehaald. Het kantoor is op werkdagen opengesteld van 10-3 uur, behalve op Vrijdag. Bovendien op Maandagavond van 7-8 uur. Collecteur der Ned. Staatsloterij Medisch gedipl. Voelkundige en Pedicure belangen behartigen. Verder werd het ere lidmaatschap van de heer E. den Herder gememoreerd als een waardering van zijn onvermoeid pogen om mede door betere verbinding te water onze stad tot grotere bloei te brengen. De winhelweeh, de ver tegenwoordiging bij de Visserijtentoonstel- ing en niet te vergeten de protestactie inzahe het uitbreidingsplan van Harderwijh werden in dit jaarverslag belicht, waarin voorts nog werd medegedeeld, dat het aantal leden momenteel 150 bedraagt. Tenslotte werd nog het overlijden van de heer J. Baron Sr. gememoreerd. De voorz. bedankte de heer Krissel voor de goede en nauwkeurige samenstelling van de notulen en het jaarverslag. Al vorens de penningmeester aan het woord hwam, werd het verslag uitgebracht van de Sticnting Middenstandsglasverze- hering, ingezonden door de Directeur, de heer Ant. de Groot. In totaal werden 14 schadegevallen behandeld, waarmede een bedrag van f 1106,04 gemoeid was. In 5 gevallen hon de schade achterhaald worden. De voorz. lichtte nog toe, dat door de lage premiën iedere concurrentie uitge- schaheld is. Hij prees de genoemde Direc teur, die er uithaalt wat er uit te halen is en derhalve bij de achterhaling der schade gevallen niet „gemahhelijh" is. Bij de beantwoording van een vraag be treffende het vormen van een afzonderlijke Stichting dezer glasverzehering, gaf de voorz. een volledig historisch overzicht, van de gang van zahen, waaruit bleeh, dat de Glasverzehering nog moet worden beschouwd als het petekind der Middenstandsver. Toen hwam er allereerst een niet ver meld agendapunt aan de orde, t w. het aan bieden van het erelidmaatschap der vereni ging aan de heer F. W. Drijver, als blijh van grote erkentelijkheid voor het feit, dat deze Bankdirecteur hans heeft gezien onder de moeilijkste omstandigheden tijdens de bezettingsjaren de has van „H. en N." te redden en veilig te stellen, mede in ver band met zijn uitzonderlijke kwaliteiten als ejrcursie-leider. Langdurig applaus. De heer Drijver danhte voor de grote eer hem betoond onder verzekering, dat hij deze onderscheiding op hoge prijs stelde. Als voorz. van de Kamer van Koophandel en van de Glasverzehering zal hij steeds daadwerhelijh op de bres blijven staan bij de behartiging der Harderwijker midden- standsbelanpen. Nogmaals applaus. Na dit prettig intermezzo hreeg de pen- ningm., de heer J. Wuestman het woord. Blijkens zijn jaarverslag was een hlein batig saldo van f 23,46 aanwezig, dat gevoegd bij het bezit van f 1106,96 toch nog een mooi eindbedrag opleverde. Nadat de voorz. de schatbewaarder zo de Vlamingen zeggen bedanht had voor zijn nauwkeurig beheer en ooh de Kascommissie bij monde van de heer E. Schouten een gunstig rapport uitgebracht had. gaf de heer W. A. Pronh een finan- tiëel overzicht van de exploitatie van het Middenstandshuis. De diverse posten van dit gedetailleerd verslag betreffende zaal- huur (verenigingen, bruiloften, enz.), onder houd, verbeteringen en wat dies meer zij, die alle voorgelezen werden, leverden een totaal aan inkomsten van f 2506,37 naast een totaal aan uitgaven van f2185.81, alzo een netto winst van f 320,56, die aan de reserve toegevoegd een totaal van f3163,62 vormde. Vermelden we nog, dat een be drag van f 200 op de roerende en een dito post op de onroerende goederen werd af geschreven. De heer B. van Telgen hon namens de hascommissie verklaren, dat de admini stratie prima in orde was. De heer Dragt bracht hierna de heer Pronh hartelijk dank voor het gespeciali seerde overzicht en het uitstekende beheer. De voorz. deelde nog mede. dat sinds 1 April j.l. het verlof A op zijn naam staat. Hierna volgde het punt bestuursverkie zing, waarbij de voorz. die rechtstreeks Verdere uren uitsluitend spoedgevallen door de leden gehozen wordt met alge mene en de heren G. Visch en H. de Geest Het ondste adres voor Harderwijk en omstreken voor het verkrijgen van Staatsloten is en blijft bij Debitant Smeepoortstraat 33 Telefoon 2371 Oh, oh, wat was er Zaterdagavond weer ontzettend veel belangstelling voor de film. Maar heel begrijpelijk, want hij was zeher de moeite waard. Denhen jullie (vooral de groteren)eigen lijk wel eens na over het feit dat jullie reuze bolfers zijn. dat jullie in de gelegen heid worden gesteld om zulhe mooie films te zien. En dan te weten dat de man die de film vertoont, (hierbij geassisteerd door zijn vrouw) dit helemaal voor niets doet, enhel en alleen om jullie een prettige avond te gunnen, zijn zij eens in de veertien da gen een hele avond voor jullie in de weer. De films moeten natuurlijk gekeurd worden, die homen uit Amsterdam, en er wordt altijd geprobeerd om zo mooi mogelijke films te krijgen. Ih vertel jullie dit allemaal omdat we zo vaah de vraag gesteld krijgen „juf, van wie zijn die films" of „juf, wie is die meneer met die films''. Nu weten jullie hier dus wat meer van. Waarschijnlijk han a.s. Zaterdag de mu- zieh-club „Posthumus" niet doorgaan, zodat er weer een film vertoond zal worden. Denhen jullie toch vooral aan je lidmaat- schaphaart op de cursusavond. Het is heus in je eigen belang. MEDEDELINGEN Er zijn al aardig wat werkstukjes voor de tentoonstelling binnen gekomen. Wacht er niet mee tot het laatste ogenblik, dan hebben we toch al drukte genoeg. Dus lever ze spoedig mogelijh in, met naam, adres, leeftijd op een haartje. De meisjes van de baby-club, horen Vrijdagavond wel, waar die gehouden zal worden. Zaterdag 29 April krijgen we een heel bijzondere film-avond, maar dat blijft een verrassing. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932) stemt A.R. no. 1 van lijst

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1