Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad SCHOENEN Belastingaangiften Administraties Onze Paascollectie George Vedder Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 Steun- en Gemakschoenen Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK No 14 - VRIJDAG 7 APRIL 1950ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen: Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 ERMELO: H. Schuurman, Schoolweg 49; ELSPEEt J. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst De laatste kans I HELLEBOM ofNAASTENLIEFDE nieuwe modellen is bijzonder geslaagd. Aparte snitten - Fijne ledersoorten prettige pasvorm. In één woord waar U mee lopen kunt. Komt U eens kijken onze specialiteit. Gemeente Harderwijk KIEZERLIJST GEMEENTE ERMELO harderwijk Intrede van Ds. J. W. de Bruyn Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Krijger Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur J EUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens Onze KINDERCOLLECTIE is met zorg samengesteld. Wij hebben de juiste leestvormen voor de jeugd Medisch gediplomeerd Voetkundige en Pedicure Burgemeester en wethouders van Har derwijk mahen bekend, dat de op '22 Febr. j.l. vastgestelde kiezerslijst, zoals deze thans luidt, van 1 April 1950 tot 1 April van het volgende jaar van kracht blijft, behoudens de wijzigingen daarin ten gevolge van rechterlijke uitspraken, welke wijziging der lijst bevelen, te brengen. De kiezerslijst blijft voor een ieder op de secretarie der gemeente ter inzage nedergelegd en, tegen betaling der hosten, stemdistrictsgewijze, in uittreksel, verkrijg baar. Harderwijh, 1 April 1950. SLUITING GEMEENTE-BUREAUX Burgemeester en Wethouders van Har derwijk brengen ter openbare kennis, dat de bureau* der gemeente op Zaterdag, 8 April 1950 gesloten zuilen zijn. Het bureau van de Burgerlijke Stand is op Vrijdag, 7 April 1950 geopend van 9.3010.00 uur en op Zaterdag, 8 April 1950 van 8.3012.30 uur. Harderwijh, 3 April 1950. HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Har derwijk brengen ter openbare hennis, dat het verzoek van H. Petersen, vishandelaar, wonende alhier, om vergunning tot uitbrei ding van zijn visrokerij op het perceel Knijptang nr 2 door hen voorwaardelijk is ingewilligd. Harderwijk, 4 April 1950. HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Har derwijk brengen ter openbare hennis, dat het verzoeh van de firma v.h. G. Timmer en Zonen te Hierden, om vergunning tot uitbreiding van zijn timmerwerkplaats op het perceel, plaatselijk gemerkt Hierden, wijk G nr. 92, alhier, had. bekend ge meente Harderwijh, sectie B nr. 2099, door hen heri voorwaardelijk is ingewilligd. Harderwijh, 4 April 1950. De burgemeester van Ermelo maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 160 der Gemeentewet bekend, dat ter gemeente secretarie te Nunspeet en ter hulpsecretarie te Ermelo van 5 April 1950 af gedurende 30 dagen voor een ieder ter inzage is nedergelegd de ontwerp regeling tot ophef fing der gemeente Ermelo en tot vorming der gemeenten Ermeloo en Nunspeet met kaart en toelichting. Gedurende deze termijn van 30 dagen, alsmede gedurende 21 dagen na verloop daarvan, kan iejler inwoner of ter plaatse gevestigd rechtspersoon tegen de ontwerp regeling schriltelijk bij gedeputeerde staten der provincie Gelderland bezwareninbrengen Nunspeet, 31 Maart 1950. De burgemeester voornoemd. PUBLICATIE Op Vrijdag, 7 April en Zaterdag, 8 April a.s., zullen de gemeentelijke diensten ge sloten zijn. Uitsluitend voor spoedaangelegenheden betreffende de burgerlijke stand zal te Nunspeet en te Ermelo zitting worden ge houden op Zaterdag. 8 April a.s. van 9 tot 9.30 uur. Het gemeentebestuur van Ermelo brengt ter algemene kennis, dat ook dit jaar weder gelegenheid gegeven wordt tot hef inscha- ren van vee op de gemeentelijke ontgin ningen te Elspeet. Alleen dieren, vrij van t.b.c., runder horzel en mond- en klauwzeer worden toe gelaten. Voor het weiden van een pink is ver schuldigd f 51. voor het weiden van een koe f 81. Schriftelijke aanmelding vóór Woensdag, 19 April ^.s., ten gemeentehuize te Nun- speet/Ermelo of bij de gemeentebode B. Slijkhuis te Elspeet, ondei opgave van naam. adres, districts- en organisatienum mer en aantal in te scharen koeien en/of pinken. Na des morgens door Ds. c. van den Boogert die daarbij uitging van Ezech 3:17 bevestigd te zijn, deed Ds. J. W. de Bruyn van De Sprang (N.Br.) in de avonddienst van 7 uur zijn intrede in de geheel bezette Ned. Herv. Kerk. Na de Zegenbede en het zingen van Ps. 123 1 werd de Geloofsbelijdenis voor gelezen, waarna Ps. 48 6 werd aange heven, gevolgd door de Schriftlezing van Ezech. 2 1 1 t.m. 8. Nadat de nieuwe leraar in gebed was voorgegaan, noemde hij als tehst van zijn intrede Ezech. 2 4b „Ik zend u tot hen, en gij zult tot hen zeggen „Zo zegt de Heere Heere." Ds. De Bruyn wilde daarbij onderscheiden de prediker, de hoorders en de prediking. Alvorens tot de ontwikkeling van de predikatie over te gaan werd nog gezongen Ps. 68 !0, 16 en 17. Hoe kon het anders, dat de nieuwe predikant bij zijn inleiding allereerst in zijn gedachten terug ging naar zijn kleine ge meente in Noord Brabant. Afscheid nemen stemt altijd tot weemoed, maar dan is er volgens de spr. toch ook weer de vreugde, dat de Goddelijke Zender hem deed be- slu;ten naar Harderwijh te gaan. In dit verband schetste de prediker de toestand, waarin de profeet Ezechiël leefde. Deze leefde tijdens de Babylonische ballingschap in een moeilijke tijd, toen hij een Goddelijke opdracht kreeg. God zond Zijn donkere slagen als zovele oordelen, maar het volk van Israël kende geen geestelijke pijnen. Ezechiël echter kreeg een blik in Gods binnenste hameren en daardoor inzicht en begrip voor zijn werk. Hoewel de spr. geen profeet is, meent hij zich toch te mogen aandienen als dienaar van dezelfde Zender met dezelfde opdracht. De nieuwe herder kwam voorts tot de ont boezeming, dat hij reeds meer beroepen naar Harderwijk ontvangen had en als het ware reeds min of meer aan deze gemeente .gekoppeld" was. „Ik zend u tot hen" zegt de tekst, welnu God zond de spr. naar Harderwijh.Hierbij gaat't niet om deprediker zelf, niet om de mens, maar om de glorie van Christus en die te predihen. „Hij moet wassen en ik minder worden" zij daarbij voor de prediker het leidmotief voor het ontvangen van de Goddelijke roeping. Na deze belichting van de prediker ging Ds. De Bruyn over tot „de hoorders". Wie waren de hoorders van Ezechiël Zijn medegevangenen, waarmede de profeet in steeds nauwer contact hwam. Nadat de spr de toestand van deze mensen geschets. had, kwam hij tot de opmerking, dat deze niet op Harderwijk van toepassing is, doch hij toch ook hier zondaars zal ontmoeten, w.o. hij zich zelf ook weet. Daarbij wil spr. weer denken aan Ezechiël. waar we lezen, over weerbarstigen en doornen en schorpioenen, maar tevens wordt gezegdvrees voor hunne woorden niet en ontzet u niet voor hu i aangezicht, want zij zijn een wederspannig huis. Dit deed spr. tot zijn nieuwe gemeente uitroepen „Hoe staat 't mzt u persoon'ijh Hoe de toestand van deze hoorders ook is, spr. hoopt hier te ontmoeten een arm en ellendig volk, dat in de Heere mag roemen en voor Christus opkomen. De predikant hoopt daarbij voorts, dat kinderen van dezelfde God daarbij in liefde zullen samen gaan. Zeer toepasselijk liet spr. hierna als tussenzang aanheffen Ps. 133 1. Hierna volgde de ontwikkeling van het 3de gedeelte „de prediking". De Heere zei teqen Ezechiël hoe hij predihen moest. „Zo zegt de Heere Heere." En de profeet moet deze woorden spre ken, hetzij zij horen zullen of dit laten want zij zijn wederspannig zo verkondigt Gods Woord en de spr. zal der halve niet zijn wil zeggen, maar de lastbrief van Zijn Zender verkondigen. Dit zij de prediking het Heilig Woord des Heeren. De prediker moet zich daarbij niet laten leiden door groepen of enhelingen, maar zonder aanzien des persoons zijn Hemelse roeping vervullen. Het gaat hierbij immers om de allerhoogste en de allerheiligste en eeuwige goederen, waai bij niet de mens naar de ogen gezien moet worden, maar de blih op God gericht dient te blijven en op Zijn boodschap. Ook de spreker wil zijn hoorders wijzen op Hem, Die gekomen is en de Kruisdood stierf, opdat arme zondaren zalig hunnen worden. Het Evangelie is niet naar de mens zelf, maar het is een blijdschap in de wereld, die getuigt van de souvereiniteit des Woords tot het brengen van vrije genade. „Zo zegt de Heere Heere" is een heer lijke boodschap. En zoals Ezechiël het zei, zo zal ooh de spr. zijn prediking moeten aankondigen En de Heere zegt daarbij, dat de gemeente getrouw moet zijn. „Als onder de prediking met open hart en opgaande ziel geluisterd wordt, dan zal van Sion de wet uitgaan. Amen." Na de predikatie liet de spr. zingen Ps. 25 2 „Leid mij in Uw waarheid, leer ijv'rig mij Uw wet betrachten." Na deze slotzang richtte Ds. De Bruyn zich met een woord van dank tot zijn be vestiger, Ds. Van den Boogert. Hij wees daarbij op de verheven wijze, waarop zijn ambtsbroeder hem tot de dienst ter plaatse had ingeleid. Verder wees de spr. op hel innige medeleven en de hartelijke voor komendheid van zijn collega, waardoor het fundament voor een goede verstandhouding werd gelegd. Hierna wendde de nieuwe leraar zich tot de Kerheraad en het Kiescollege, die hij dankte voor het in hem gestelde ver trouwen dat hij niet beschaamd hoopte te mahen. Voorts sprah hij de bede uit, dat hij met de broeders van de Kerheraad gezegend zal mogen samenwerken. Spr. droeg hun op, dat zij bij voortduring tot steun der predikanten en van zichzelf zouden bidden. De Kerkvoogdij werd dank gebracht voor de buitengewoon hartelijke ontvangst. Tenslotte richtte Ds De Bruyn zich tot allen die hun medewerking verlenen bij de dienst des Heeren. De organist had zich volgens de spr. al op verdienstelijke wijze laten horen. Hierna memoreerde de spr., dat hij in 1948 ter gelegenheid van een beroep naar Harderwijh hennis gemaakt had met wijlen hoster Bos, aan wie hij de meest aan gename herinnering blijft bewaren. Hij sprah in dit verband de bede uit, dat God de zo beproefde kosteres met Zijn Zegen bij voortduring zal omringen. Sprekend tot de Ring en daarbij meer persoonlijk tot Ds. G. Willemsen van Hier den, doelde de nieuwe predikant op de plaats, die hij thans temidden zijner collega's inneemt. Voorts richtte spr. zich tot de vertegen woordigers der Geref. en Chr. Geref. Kerk Al zijn er dan verschillen, allen weten zich gebonden door de liefde en de verheer lijking tot God. Hierna wendde de spr. zich tot zijn ouders en verdere familie, tot B. en W„ de gemeente-secretaris en aanwezige raads leden, tot de Jeugdverenigingen, Zondag school, Bestuur en Hoofden der Chr. Scho len en ten slotte tot de gemeente. Voor allen had hij een toepasselijk wel gekozen woord, waarbij gewezen werd op gezegende arbeid voor de ere van God. Jezus Christus te prediken en Dien ge kruisigd en daarbij te wijzen op Gods genade en Zo zegt de Heere Heere." Deze toespraken werden besloten met het zingen van Ps. 100 4. Namens Ring en Classis sprah Ds. G. Willemsen daarna zijn ambtsbroeder op zeer hartelijke en innemende wijze toe. Deze spr. wees daarbij op het feit, dat Jezus op Palm-Zondag toegejuicht en een week later gekruisigd werd. Ooh Ds. De Bruyn zal bij zijn prediking volgens spr. wel eens tegenstand onder vinden, maar met Gods hulp zal de waar heid altijd zegevieren. Burgem. Numan hoopte eveneens, dat de nieuwe leraar hier een rijk gezegend arbeidsveld zal mogen vinden. De weder zijdse waardering tussen de kerkelijke en burgerlijke gemeente was hier altijd te roemen, hetgeen een reden tot dankbaar heid is. Tenslotte dankte Ds. Van den Boogert voor de vriendelijke woorden tot hem ge richt. Namens allen door Ds. De Bruyn toegesproken richtte deze predikant zich met een wederwoord tot zijn ambtsbroeder, wie hij de verzekering gaf, dat allen tot deze dag reeds meegeleefd hadden sinds het beroep in December j.l. uitgebracht. Reeds deze dag werd Harderwijh een zegen. Spr. eindigde met de vaderlijke woorden Zie niet op u zelf, maar op Hem, Die u zond. Dan is alles goed." Op sprekers verzoek werd de jonge herder en leraar daarna in gewijzigde vorm toegezongen Ps. 119 17. Na een dankwoord van Ds. De Bruyn aan de sprekers, ging hij voor in dank gebed, waarna nog als slotzang Ps. 75 1 aangeheven werd. Na het uitspreken van de Zegenbede was de plechtige avonddienst ten einde en stroomde het Kerkgebouw onder stem mige orgelhlanhen langzaam leeg. Flink uit de kluiten gewassen Ongetwijfeld als een unicum op het ge bied der landbouwcultures hunnen we mede delen, dat we in de stal van onze stadge noot J. Jansen (Nonnenstraal) een mooie gave voederbiet van niet minder dan 42 zegge twee en veertig pond hebben bewonderd. Als men bedenkt, dat V2 mud bieten 60 pond weegt, zouden 3 van deze knapen meer dan 1 mud zijn. Deze kolossus werd verbouwd op het terrein achter de Fino-fabrieh. Onze gerepatrlëerden Vermoedelijk op 11 April a.s. hopen met Troepentransportschip „General Stuart Heintzelman" te Amsterdam uit Indonesië te repatriëren, onze stadgenoten K. Bun schoten, huzaar I, 1-2 Reg. Huzaren van Boreel, Plantage 7 M. F. Fleurhe, serg. 2de Mitr. Bat., Kerhstr. 18; M. Havelaar, hap. 2de Mitr. Bat., Markt 14 L. Klaassen, huzaar I, 1 2 Reg. Huzaren van Boreel, Wouter van Damstraat 12W. Renden, wachtm. 12 Reg. Huzaren van Boreel, Pr. Mauritslaan 24. Wij roepen allen een hartelijk welkom toe bij de behouden aankomst in het vaderland. De V.V.O.G.-Bazar Afscheid Zr. C. Binnendijk. In tegenwoordigheid van het bestuur van het Groene Kruis, college van B. en W., doktoren, wijkverpleegsters uit de omlig gende plaatsen, leden van de vrouwen contact-commissie en veie genodigden, had Vrijdagmiddag in Hotel Baais het officiële afscheid plaats van Zr. C. Binnendijk als wijkverpleegster van het Groene Kruis. Na een woord van welkom richtte de voorzitter Dr. Meijnen zich tot de scheidende wijkzuster. Spr. memoreerde het mooie, maar zware werk, dat zij gedurende 20 jaren in de gemeente had verricht. Van 's morgens vroeg tot 's avonds Iaat hebt u zich van uw taak op uitmuntende wijze gekweten. In weer en wind was u steeds op uw post. Thans is de tijd aangebroken, dat u uw werk moet neerleggen. Het be stuur ziet u node heengaan, maar dr grens is nu eenmaal bereikt. Ik dank u namens hel bestuur en hoop dat het u gegeven moge zijn nog veie jaren van uw welver diende rust te genieten. Ook uw zusier komt een woord van lof toe. Steeds was zij bereid allen die zich aan het Wijkgebouw meldden, vriendelijk te woord te staan en hulp te bieden. Het bestuur heeft gemeend zijn dank uit te drukken door in uw nieuwe woning (Kuip- walstraat) een vaste wastafel te plaatsen. Tevens werden hierbij een schaal van Delfts blauw en bloemen overhandigd. Mevr. Loosjes, presidente van de contact commissie een overkoepeling van alle Verdete uren uitsluitend spoedgevallen le. Breng allemaal op de cursusavonden je lidmaatschapkaart mee, ooh op de Zater dagavonden. 2e. Bewaar goed je toegangskaartje voor het Paasvuur, want behalve dat je het nodig hebt om op het terrein te komen, krijg je er ooh een paas-ei op. 3e. Op Goede Vrijdag géén cursus voor de meisjes-groepen. 4e. a.s. Dinsdag „Baby-club" Donker straat 5. 5e. Jullie kunnen je voor sport gedurende het zomerseizoen opgeven op het Politie bureau. Jongens voor athletieh, voetballen en vollybal. Meisjes voor sport, handballen en mis schien ook vollybal. Enige weken geleden gevonden na Jeugd- cabaret een geruit katoenen jurhje. Afhalen Donkerstraat 5. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932) MOOIE FIJNE NYLONKOUSEN f 4.75 per paar Fijne links geweven KOUSEN f 2.98 per paar WITTE K1NDERSPORTKOUSJES in 8 soorten GEZ. DE LANUE Donkerstraat 2 Vismarkt 2 Naar men ons mededeelde is de V.V.O.G.- Bazar, die gedurende drie avonden in een vleugel van het gebouw der Groentenveiling gehouden is, een groot succes geworden. Deze gunstige uitslag is begrijpelijk voor een groot deel te danken aan de voorbe reiding en de activiteit van de Commissie leden en het Bestuur, maar werd uiteinde lijk toch bereikt door de offervaardigheid en de medewerking van talrijke zakenlieden en de honderden en nog eens honderden bezoekers. Verscheidene middenstanders stelden gratis mooie prijzen beschikbaar, die dan weer middels de een of andere aardige attractie ten bate van VVOG be steed werden. Commissie en Bestuur zijn zeer erkentelijk voor deze daadwerkelijke steun, die door de winkeliers mogelijk ge maakt werd. Men heeft daarbij goed aan gevoeld, dat de Voetbalver. VVOG ook de Zaterdagspart propageert en niemand in deze uitsluit. We kunnen nog mededelen, dat in ver band met de grote drukte nog geen gele genheid gevonden werd om alle loten voor de grote verloting te plaatsen, m.a.w. Alle loten zijn nog niet uitverkocht. Bij het be stuur zijn nog „enhele mooie prijzen" hun nen we wel schrijven beschikbaar, die op 3 Mei a.s in de School Vismarht zullen worden bekend gemaakt en uitgereikt. „Mr. Belvédère loopt college." Lynn Belvédère (Clifton Webb), de auteur, wil zich als eerste-jaars student laten in schrijven aan de Clements-Universiteit. teneinde de prijs te hunnen opeisen, waar mede zijn roman bekroond is. Deze wordt n.l. alleen uitgereikt, indien de winnaar een academische graad bezit. Belvédère, die een brillant toelatingsexamen deed, wil dit einddoel in 1 jaar bereihen. Een schier onmogelijke opgave Om in zijn onderhoud te hunnen voorzien, zoekt de student werk als bediende in een tehuis voor meisjesstudenten. Hij komt daarbij in aanraking met een oorlogs weduwe, die als zodanig niet bekend stond. Deze situatie en ooh het feit, dat Belvédère zijn verblijf aan de Universiteit niet als reclame voor zich zelf mocht uitbuiten zijn een bron van allerlei verwikkelingen. We willen nog verklappen, dat er een happy end is, dat de held van deze historie cum laude promoveert. Hoe dit alles moge- lijh werd, wordt in de komende week in het Stadshal-filmprogramma onthuld. We kunnen nog mededelen, dat een der hoofd rollen van deze vlotte prettige speelfilm werd toevertrouwd aan de behznde ster van het witte doek Shirley Temple. Zie verder de advertentie in dit nummer en de raambiljetten. vrouwenverenigingen Ier plaatse schetste Zr. Binnendijk als iemand die volgens haar opdracht„Wees een zegen" leeft. U hebt in al die jaren met de daad getoond die liefde te bezitten. Voor iedereen had u een vriendelijk woord. Nooit was het u te veel. Ik denk aan de moeilijke en gevaarlijke bezettingsjaren. Namens de burgerij van Harderwijk en Hierden dank ik u recht hartelijk hiervoor en wens u en uw zuster nog vele jaren in goede gezondheid toe. Mevr. L. onderstreepte deze woorden met het aanbieden van een enveloppe met inhoud. Hierna sprak burg. Numan. Het Groene Kruis aldus spr. is een instelling, die steunt op het particulier initiatief. De Gemeente heeft ais zodanig hiermede niets uitstaande. Zij is dankbaar dat deze vereniging zulk pracht werk verricht en zou het ook van harte toejuichen, als de gehele burgerij zich achter deze instelling schaarde. De burg. dankte Zr. Binnendijk voor haar menslievend werk ten dienste der gemeen schap verricht en wenste haar een goede levensavond toe. De oud-voorzitter van het Groene Kruis, de heer De Jong Saakes, roept nog enige oude herinneringen op. Bij de komst van Zr. Binnendijk, nu 20 jaren geleden, maakte de vereniging een slechte tijd door. Niemand heeft zoveel propaganda gemaakt voor het Groene Kruis als zr. Binnendijk. Het be stuur heeft dus een goede keus gedaan door haar te benoemen als wijkverpleegster. Hij wenste de scheidende zuster alle goeds toe. Tenslotte sprak de heer Vermeulen namens het bestuur van de Prov. Geld. Ver. Hel Groene Kruis, de zuster toe. „U Hoe slaat 't met de werhstuhhen voor de bazar en de tentoonstelling, die zijn zo langzamerhand zeher wel af. Het wordt n.l. hoog tijd dal jullie ze inleveren. De voor werpen die jullie voor de bazar gemaakt hebben worden dus verkocht of verloot. De werhstuhjes voor de tentoonstelling worden alleen tentoongesteld, met een haartje erbij waarop je naam staat, en die hrijg je na de bazar weer terug. Zorg dat alles netjes is en vooral schoon en hang er een papiertje aan met duidelijk je naam en adres erop. Alles inleveren bij je cursus leider of -leidster. Verder volgen hier enige mededelingen die je goed moet lezen, want ze zijn in jullie eigen belang. Zegt het dus voort MEDEDELINGEN

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1