Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad Heeft U SCHOENEN nodig? mm Belastingaangiften Administraties George Vedder GARAGE VAN MAANEN 510e Staatsloterij In Steunschoenen leuke vlotte modellen. Plaatselijk Nieuws Kantoor W. A. PRONK ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG ERMELO: H. Schuurman, Schoolweg 49 Uitgave FIRMA E SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K3410) - Postgiro 79841 ELSPEET: J. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst VIESTER is 't die importeert Wat het buitenland offreert Gemeente Harderwijk GEMEENTE ERMELO eens kijken steeds bij VEDDER. het DameS- nieuwste, als Komt U Wij brengen zowel in Heren- Kinderschoenen Spreekt U voor Pedicure tijdig af HARDERWIJK begint in Mei a.s. Verkoopkantoor voor Harderwijk en omgeving MARKT 14 Tel. 2550 O. M. DE MUNNICK Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Meijnen Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur JEUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens OPROEP o 13 - VRIJDAG 31 MAART 1950 Agentschappen BEKENDMAKING De Directeur van Gemeentewerken maakt bekend dat in verband met de komende feestdagen op Goede Vrijdag en Paas maandag geen vuilnis zal worden opgehaald. Het vuilnis wat anders op Vrijdag 7 April zou worden opgehaald wordt nu op Donderdag 6 April, en dat van Maandag 10 April op Dinsdag 11 April 1950 opge haald. Lijst van kiezers, die een gemachtigde hebben aangewezen De Burgemeester van Harderwijk maakt bekend, dat ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd een lijst, vermeldende de kiezers, die voor de stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten een gemachtigde hebben aangewezen, met aantekening daarop van de gemachtigden. Harderwijk, 28 Maart 1950. De Burgemeester voornoemd. het vorige jaar vee op de Gemeenteweide hebben ingeschaard. Onder landbouwers-veehouders worden verstaan zij, die het gehele jaar vee houden. Er kunnen uitsluitend volwassen koeien worden aangegeven. Veebeslagen, welke geheel vi ij van t.b.c. zijn bevonden, of beslagen, welke vóór de datumv an inscharing t.b.c.-vrij zijn gemaakt, llen afzonderlijk worden ingeschaard. Inscharenden zullen daartoe moeten over leggen een verklaring van de Administra teur van de Vereniging voor de t.b.c.-be- strijding, waaruit blijkt, dat hun beslag inderdaad vrij van t.b.c. is. HONDENBELASTING Burgemeester en Wethouder de gemeente Harderwijk maken bekend lo. dat, zij, die voor het jaar 1950 nog geen aangifte-biljet hebben ingevuld en wel in het bezit zijn van een hond, nog in de gelegenheid worden gesteld deze op gaven vóór 5 April a S. te doen, door invulling en ondertekening van een ter Secretarie kosteloos verkrijgbaar aangifte biljet 2o. dat, met betrekking tot honden, die in de loop van het belastingjaar 1950 zijn verkregen of belastbaar zijn geworden, of waarop de verminderde belasting in de loop van het jaar niet langer van toepas sing is gebleven, de houder verplicht is binnen 14 dagen daarvan ter Secretarie pgave te doen 3o. dat als waakhond alleen wordt aan- .emerkt de hond, die het gebouw, erf of •aartuig, voor bewaking waarvoor hij be stemd is, nimmer verlaat 4o. dat, indien later blijkt, dat een aan gifte niet, of niet tijdig is geschied, of onjuist is aangegeven, de belasting wordt verdubbeld, ongeacht de strafvervolging. Harderwijk, 22 Maart 1950. AANGIFTE-1950 VOOR DE GEMEENTEWEIDE Ter kennis van de landbouwers-veehou ders wordt gebracht, dat de aangifte voor de Gemeenteweide moet geschieden uit sluitend op Maandag 3 April 1950, tussen 9 en 12 uur ten kantore van de Gemeente- Ontvanger. De daartoe benodigde formulieren zijn kosteloos bij genoemde Ontvanger ver krijgbaar. Burgemeester en Wethouders hebben het recht, de weidemeester gehoord, indien zulks met het oog op de grasopbrengst van de weide wenselijk wordt geacht, het vee gedurende enige tijd, te hunner beoorde ling, van de weide te doen verwijderen. Terugbetaling of vrijstelling van betaling van weidegeld heeft in zodanig geval niet plaats. Het weidegeld bedraagt voor 1950: a. Voor iedere volwassen koe f 90.-- per stuk. b. Voor tussentijdse toelating van een ziek, of kreupel paard, uitsluitend op advies van de veearts, bij vooruitbetaling f 25. per maand. Niet toegelaten zal worden a. Vee, dat niet vooraf door een vee arts is ingeënt tegen mond- en klauwzeer b. Vee, dat niet volgens de Rijksvoor schriften vrij is van runderhorzelbulten. Het weidegeld, behalve dat voor paarden, moet worden betaald in drie termijnen de eerste termijn ad f 1.per koe, bij de aangifte de tweede termijn, ten belope van de helft van het totaal verschuldigde, uiterlijk op de laatste Zaterdag voorafgaande a de dag van toelating de derde termijn, ter somma van het nog verschuldigde, vóór 15 Juli 1950. De landbouwers-veehouders moeten bij de aangifte opgeven, hoeveel weiland bij hen in gebruik of in eigendom is en tevens hun organisatie-nummer daarbij vermelden. In verband daarmede kunnen belang hebbenden uitsluitend voor zichzelf aangifte doen. Aangifte voor derden zal worden geweigerd. Er worden alleen koeien aangenomen van die landbouwers-veehouders die ook Burgemeester en Wethouders van Ermelo maken bekend, dat bij afwezigheid of ont stentenis van de burgemeester wethouder H. L. Rikkers te Ermelo als waarnemend burgemeester zal optreden. De burgemeester blijft voor het publiek te spreken te Ermelo, iedere Woensdag ter hulp- secretarie en te Nunspeet, iedere Vrijdag morgen. De spreekuren van de weihouders zijn als volgt Wethouder Rikkers, 's Dinsdags van 11 12 uur ter hulpsecretarie te Ermelo Wethouder v. d. Wart, 's Vrijdags van 910 uur ter hulpsecretarie te Ermelo Wethouder Bosch, 's Zaterdags van 11 12 uur ten gemeentehuize te Nunspeet. De voorbereiding van de aangelegen heden betreffende a. armwezen, marktwezen, wegen, wa terleidingen en bossen, behoort tot de speciale taak van wethouder Rikkers b. onderwijs, begraafplaatsen, volkshuis vesting, verkoop bouwterreinen, straatver lichting, behoort tot de speciale taak van wethouder v. d. Wart armwezen, begraafplaatsen, wegen, waterleidingen, volkshuisvesting, grondbe zit alles voor zoveel Nunspeet en Elspeet betreft behoort tot de speciale taak van wethouder Bosch. De verkoop van gronden te Elspeet wordt door de wethouders Rikkers en Bosch ge zamenlijk voorbereid. Het publiek wordt verzocht zich zoveel mogelijk aan de spreekuren te houden. Buiten die spreekuren kunnen de burge meester en de wethouders het publiek slechts in uitzonderingsgevallen te woord staan. In 't algemeen zijn de burgemeester en de wethouders aan hun woonhuizen niet te spreken. Alleen voor zeer dringende be langrijke zaken, die geen uitstel gedogen, kan hierop een uitzondering worden gemaakt Burgemeester en wethouders van Ermelo „Tropentocht per troepenschip." Op zijn wel zeer bijzondere wijze boeide spr. de aanwezigen in grote mate bij het vertellen van zijn ervaringen betreffende de geeste lijke verzorging van onze soldaten zowel tijdens de heen- en terugtocht als gedurende het verblijf in Indonesië. Met grote belang stelling werd de rede aangehoord, welke een diepe indruk maakte. Waar het Roode Kruis-werk en de geestelijke verzorging zo nauw verbonden zijn, had het bestuur voor deze vergadering geen beter onderwerp kunnen laten behandelen. Na een welverdiend woord van dank tot Ds. Boss gericht te hebben, sloot de voorzitter de vergadering. Daartoe uitgenodigd door de directeur van het kantoor der Incasso-Bank, alhier, brachten de leerlingen van de hoogste klasse der litt.-economische afdeling van het Chr. Lyceum onder leiding van hun docent, de heer J. Rip, Vrijdag j.l. een bezoek aan genoemd kantoor. Na door de directeur ontvangen te zijn, wees deze op de functies van de handels banken in het bedrijfsleven en op de verdere diensten, welke deze banken bieden, waarbij ook een en ander omtrent de kluisinrichting verteld werd. Vervolgens werd deze aan het gezelschap getoond, hetwelk dit aan schouwelijk onderwijs onder het genot van een kopje thee en een cigaret wel op prijs bleek te stellen. Mej. N. Dercksen, alhier, werd benoemd tot lerares aan de Chr. Huishoudschool. De heer J. van den Brink, te Putten, werd benoemd tot administrateur dier school. Na des morgens om 9.30 uur door Ds. C. van den Boogert bevestigd te zijn, hoopt Ds. W. J. de Bruyn van de Sprang Zondag avond om 5 uur zijn intrede-predicatie te houden in de Ned. Herv. Kerk alhier. Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 Medisch gediplomeerd Voetkundige en Pedicure Burgemeester en wethouders van Ermelo maken bekend, dat degenen in Ermelo, die andere woongelegenheid nodig hebben en menen dat zij nog niet als woning zoekende staan ingeschreven, formulieren voor de inschrijving kunnen verkrijgen ter hulpsecretarie te Ermelo en wel Dinsdag en Woensdag, 4 en 5 April a.s., des middags van 2—5 uur. Nunspeet, 29 Maart 1950. Burgemeester en wethouders voornoemd Hierden G 129T. Tanghe, korp. 31ste Veld. Hosp., Kuipwalstr. 19. Voorts hoopt met het Troepentransport- schip „Castel Bianco" te Rotterdam op 11 April te repatriëren L. K. van der Velde, sold. 1ste kl. 10 Genie Vld. Cie. We bieden allen onze gelukwensen aan ter gelegenheid van hun behouden aankomst in het vaderland. Feestavond van de Ulo Schoolclub „N.I.O." In de geheel bezette Stadshal gaf de Ulo-Schoolclub (School C) „Na inspanning ontspanning" Maandag haar 4de feestavond. In zijn openingswoord richtte de voorz. Cor Scholten zich o m. met een speciaal woord van welkom tot de Wethouders, het vroegere Hoofd der School, de heer J. Ph. Brinks Paalman en Mevr. Spijker. HARDERWIJK Vergadering Ned. Roode Kruis Dinsdagavond werd in het Middenstands kuis de jaarlijkse ledenvergadering der afd. Overveluwe van het Nederlandsche Roode Kruis gehouden. De voorzitter, de heer F. W. Drijver memoreerde in zijn openingswoord wat het Roode Kruis voor, tijdens en na Je laatste wereldoorlog verricht heeft om daarna er op te wijzen, dat het Roode Kruis paraat dient te blijven en medewerking van nog vele zal verzoeken om zijn menslievend werh te hunnen blijven verrichten. De heer H. Bos, secretaris der afdeling, bracht zijn uitvoerig jaarverslag uit, waarna Mevrouw B. C. J. Schaftenaar ter Weer, penningmeesteresse, een overzicht van de financiële toestand gaf. Herhozen werden de heren A. j. K. Binnendijk, S. Lenstra en J. Renes, terwijl wegens bedanken van Mej. Nauta en de heer H. Bos (Nunspeet) en tot uitbreiding van het Bestuur met een lid benoemd wer den de heren P, G. Hageman, W. F. A van Kampen en J. Martens Vervolgens hield de reserve-Iegerpredi- kant Ds. A. J. Boss een causerie over U KUNT HET VOOR PASEN NOG NET voor elkaar krijgen. Een mooi japonnetje een jurkje voor Uw kleine meidja zelfs een manteltje is zeer voordelig en 't gaat gemakkelijk als U de stof haalt en er een patroon naar maat laat maken bij GEZ. DE LANGE Donkerstraat 2 Er is werkelijk een mooie sortering in effen stoffen voor man tels en japonnen ook in gebloemd en geruit. lichter waarder waar vervoer Vraag nu inlichtingen bij - Geref. Jeugdcentrale Ook de tweede feestavond van de Geref. Jeugdcentrale, die Vrijdag in de geheel uitverkochte Stadshal gegeven werd, is wederom een groot succe^ geworden. De opvoering van „In de Soete Suikerbol", op knappe wijze voorbereid door de heer R. Molemaker stond ook ditmaal in het brandpunt der algemene belangstelling. Het geheel werd een kleurrijk schouwspel, dat vooral de genoemde regisseur veel vol doening geschonken zal hebben. Blitzlicht foto's genomen tijdens het spel demonstreerden duidelijk de grote interesse van het publiek voor dit zeer geslaagde programma-gedeelte. Trouwens de gehele avond maakte een verzorgde indruk. Ds. A. Dercksen bedankte in zijn slot woord allen, die ziek voor deze avonden ingespannen hebben. In het bijzonder werd daarbij de vriende lijke voorkomendheid en algehele mede werking van de keer Clermonts en vriend „Dick" en de rest van de Stadkal staf ge noemd, die zo zeer deelachtig zijn aan deze geslaagde feestavonden van de Geref. jeugdcentrale. Ds. C. v. d. Weele ontving een beroep naar de Chr. Geref. Kerk te Kampen. Onze gerepatrlëerden Vermoedelijk op 4 April a.s. hoopt met het Troepentransportschip „Fairsea" te Rotterdam te repatriëren H. Mosterd, Kan. 2-12 R.V.A., Hierden G 68. Op 8 April hopen met het Troepen- transportschip „Goya" te Rotterdam uit Indonesië aan te komen G. Bremer, sold, lste kl. 30 A.A.T.. Pr. Fred. Hendriklaan 16; H. Hop, sold, lste kl. Staf 2de Div„ Voorts sprak hij de wens uit, dat het Hoofd der School, de heer G. J. Spijker, spoedig geheel hersteld weer voor de klas zal staan. Vermelden we nog, dat laatstgenoemde des avonds met een bloe menmand verrast werd met de woorden „Hedenavond denken wij ook aan U Na het openingswoord werd met een bont feestprogramma begonnen, waarbij als eersten optraden de meisjes van de kl. 3 en 4, die gezellig geschaard om een geïm proviseerd kampvuur met wapperende vlammentongen enige populaire songs lieten horen, begeleid door de onderwijzer, de keer H. Kiljan (accordeon) en Bep Assink (guitaar). De gymnastiekleraar, de heer Miedema, liet daarna eens zien hoe ver de jongens van 1 en 2 in diverse springoefeningen Prijzen der loten (geldig voor de 5 klassen V20 f 4.- '/.O f 8.- »/4 f 20.- V, f 40.-f 80.- Bestellingen kunnen thans worden geplaatst Betaling geschiedt bij aflevering der loten vanaf 2 Mei a.s. Collecteur der Ned. Staatsloterij Verdere uren uitsluitend spoedgevallen gevorderd waren. Hierna werd het blijspel „Gemeubileerd te huur" opgevoerd, waarbij het echtpaar Bullman-Hartz niet kon vermoeden met inbrekers te doen te hebben. De huis eigenaar C. Scholten zorgde tenslotte voor de algehele toelichting. Ën dan te weten, dat de heer Bultman nog wel Commissaris van Polil'e was. Dit blijspel wist de lach spieren in actie te brengen. Toen weer staafoefeningen door de meis jes van 3 en 4, waarbij Mevr. Miedema voor de pianobeleiding zorgde. Ook de meisjes van 1 en 2 lieten bege leid door de heer Kiljan (ditmaal piano) de aanwezigen genieten van een serie aardige liederen, w.o. „Wiegelied" van Mozart. Na de pauze vierde vooral Jan Viester triomfen in de klucht „De jas". Evenals bij de vorige uitvoering liet deze scholier velen genieten van zijn uitzonderlijk goede acteerkunst. Het was jammer, dat z'n buikje wat „zakkerig" was, maar dat deed aan Jans spel niets af en was evenmin aan het grimeerwerk van kapper Bruininh te wijten. Na het toneel weer gym en nu van de meisjes van 1 en 2, die de mogelijkheden op de Zweedse banken lieten zien (Mevr. Miedema piano). Tenslotte volgde als gioot nummer „De koopvrouw van Stavoren", blijspel in 3 be drijven, waarbij de titelrol op keurige wijze vertolkt werd door Riet Abbink (Ermelo). Ook het spel van Cor Brouwer en van Willy Sckiffmacher, de keukenprinses, die de ring in de vis vond men kent de sage van de rijke weduwe, die tot de bedelstaf verviel en van de anderen viel te roemen. Mede door de prachtige costumering en aardige toneelaankleding (zeegezicht, manden, netten, tonnetjes, enz.) en het optreden van „het volk" werd dit toneelwerk een groot succes, niet ket minst voor de heren W. Franken en H. Kiljan, die hun medewerhing verleenden bij het instuderen van dit alleraardigst toneelwerk. Men vergete bij dit alles niet, dat Het voorjaar nadert met rasse schreden en de dagen worden langer. We beginnen langzamerhand te denken aan het zomer seizoen, vandaar dat de wintercursus-avonden bijna zijn afgelopen, nog enkele weken en het is weer voorbij tot de volgende winter. Maar voordat het zover is, hebben we nog het een en ander op het programma staan, ten eerste het grote Paasvuur en ten tweede de Bazar. Het Paasvuur zal gehouden worden in samenwerking met de Padvinders en, naar de reusachtige hoeveelheid oud hout te oordelen, die reeds bij elkaar gebracht is, zal het iets prachtigs worden. A.s. Zaterdag, filmavond. A.s. Dinsdagavond „Baby-club" Kerkstr. 2 Hieronder volgt nog een oproep, maar die is niet voor jullie bestemd, doch voor welwillende ouderen. Tijdens het grote Paasvuur, dat ontstoken zal worden op Zaterdagavond 8 April, zullen aan de kinderen eieren uitgereikt worden (gewone kippeneieren. Nu is gebleken dat er burgers zijn, die hiervoor eieren beschikbaar willen stellen, o.a. kippenfokkers. Wie tvolgt dit goede voorbeeld en draagt een eilje bij Opgeven schriftelijk of telefonisch aan het bureau van politie, dan worden de eieren afgehaald. Daar reeds een grote hoeveelheid hout afgehaald moet worden, kunnen zij, die hun oude hout kwijt willen, dit storten op het terrein achter de Jachthaven. Voor afhalen aan huis hebben wij, tot onze spijt, geen vervoermiddelen meer beschikbaar. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932) T

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1