Schilder't Nieuws- en Advertentieblad - mm Belastingaangiften Administraties George Yedder Donkerstr. 13, H"#ijk, tel. 2466 Plaatselijk Nieuws Kantoor W. A. PRONK 10 12 - VRIJDAG 24 MAART 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 ERMELO H. Schuurman, School weg 49 ELSPEET: J. K. Wendt, Uddelerweg 16HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkervveg 546 Hulshorst Wat voor borrel Li ook wenst, VIESTER's keuze onbegrensd. Gemeente Harderwijk GEMEENTE ERMELO Openbare bekendmaking De droogmaking van de Oosterpolder en haar voorgeschiedenis HEERLIJK VOORJAAR I Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Koekoek Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur J EUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens De Burgemeester der gemeente Harder wijk maakt bekend, dat de Raad dier ge meente in openbare vergadering is bijeen- jeroepen op Vrijdag, 31 Maert 1950, des ïamiddags te 3.00 uur. Harderwijk, 20 Maart 1950.' De Burgemeester voornoemd, G. I. Numan HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Har- lerwijk, vestigen de aandacht van belang- nebbenden op een publicatie aan het aan plakbord ten gemeentehuize, inzake een 'erzoeh van de N.V. Motorenfabriek ,Samofa" alhier, om vergunning tot op ichting van een fabriek voor het vervaar digen van verbrandingsmotoren op het perceel Boerhaavelaan nr. 2, kadastraal behend Gemeente Harderwijk, Sectie D nrs. 1260/1261. Harderwijk, 20 Maart 1950, aan de stemming in de gemeente op welker kiezerslijst de kiezer voorkomt. Aan het opgegeven adres ontvangt de kiezer, ^die bevoegd is aan de stemming deel te nemen, van de burgemeester der gemeente van dit adres de ooroepingskaart voor de stemming in die gemeente. Harderwijk, 23 Maart 1950 Aanvrage om vergunning vervoer personen met huurauto s Burgemeester en Wethouders van Har- lerwijk, brengen ter openbare kennis, dat door M. van den Brink, wonende Brugge straat nr. 1 te Harderwijk bij hun College sen verzoek is ingediend om vergunning voor het vervoer van personen met huurauto's Binnen een termijn van acht dagen na het doen dezer bekendmaking, bestaat ge legenheid bezwaren tegen de aanvrage schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders in te dienen. Harderwijk, 23 Maart 1950. Burgemeester en wethouders van Ermelo brengen ter hennis van de houders van hondenkarren, dat op onderstaande datum, ingevolge het bepaalde in het koninklijk besluit van 6 Februari 1911, S 45, een algemene keuring zal worden gehouden van trekhonden en hondenkarren. Deze keuring zal plaats hebben te Nunspeet, bij het gemeentehuis op Woensdag, 29 Maart 1950, des v.m. om 11 uur te Ermelo, bij het gemeentehuis op dezelfde datum, eveneens om 11 uur. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de hondenkarren volledig uitgerust moeten worden voorgeleid en dat bij niet-verschij- nïng ter keuring doorhaling van de inschrij ving in het register zal volgen. Nunspeet, 20 Maart 1950. Burgemeester en wethouders voornoemd HONDENBELASTING Burgemeester en Wethouder de gemeente Harderwijk maken bekend lo. dat, zij, die voor het jaar 1950 nog geen aangifte-biljet hebben ingevuld en wel in het bezit zijn van een hond, nog in de gelegenheid worden gesteld deze op gaven vóór 5 April a S. te doen, door invulling en ondertehening van een ter Secretarie kosteloos verkrijgbaar aangifte biljet 2o. dat, met betrekking tot honden, die n de loop van het belastingjaar 1950 zijn verkregen of belastbaar zijn geworden, of waarop de verminderde belasting in de loop van het jaar niet langer van toepas sing is gebleven, de houder verplicht is binnen 14 dagen daarvan ter Secretarie opgave te doen 3o. dat als waakhond alleen wordt aan gemerkt de hond, die het gebouw, erf of vaartuig, voor bewaking waarvoor hij be stemd is, nimmer verlaat 4o. dat, indien later blijkt, dat een aan gifte niet, of niet tijdig is geschied, of onjuist is aangegeven, de belasting wordt verdubbeld, ongeacht de strafvervolging. Harderwijk, 22 Maart 1950. Verkiezing voor de Provinciale Staten Stemmen in een andere gemeente. De burgemeester van Harderwijk maakt bekend, dat bij de verkiezing voor de Pro vinciale Staten de kiezer, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 56b tot en met 57j der kieswet, in plaats van in de gemeente op welker kiezerslijst hij voor komt, in een andere gemeente in dezelfde provincie aan de stemming kan deelnemen. De kiezer kan in die andere gemeente niet bij volmacht stemmen. De kiezer, die van deze bevoegdheid ge bruik wil maken, deelt, uiterlijk veertien dagen vóór de voor de stemming bepaalde dag, in persoon ter secretarie van een ge meente aan de burgemeester of aan de daartoe door deze aangewezen ambtenaar mede in welke gemeente hij aan de stem ming deelnemen wil. Hij geeft daarbij op ziin naam en voorletters of voornamen, en jaar zijner geboorte, de gemeente in welke °P ,<?.e voor deze verkiezing geldende kiezerslijst voorkomt, en een adres in de gemeente in welke hij aan de stemming wil deelnemen, zo mogelijk met aanduiding van straat en nummer. Van de mededeling wordt een schriftelijke verklaring opgemaakt, waarvan een afschrift aan de kiezer wordt uitgereikt De kiezer, die heeft medegedeeld in een andere gemeente dan die od welker kiezers lijst hij voorkomt aan de stemming te willen deelnemen, behoort tot het stemdistrict in hetwelk tnj het door hem opgegeven adres heeft. Bij onzekerheid hieromtrent behoort hij tot het eerste stemdistrict. De kiezer en zijn gemachtigde mogen niet meer deelnemen Burgemeester en Wethouders van Ermelo brengen ter kennis van belanghebbenden dat vanaf heden de leden der woning commissie geen persoonlijk bezoek ter be spreking van woningaangelegenheden meer aan huis kunnen ontvangen. In de vergaderingen der commissie kun nen slechls zij worden toegelaten die een schriftelijke oproep hebben gekregen. AI of niet na aanleiding van een desbetreffend schrlftelijK verzoek. Voor hen die menen dat zij hun moeilijkheden mondeling moe ten toelichten zal hiertoe gelegenheid be staan en wel elke Dinsdag des v.m. van 10 12 uur ter hi.lpsecretarie (Kamer 3). Aan het vorenstaande zal steeds de hand worden gehouden. Nunspeet, 24 Maart 1950. Burgemeester en Weth. voornoemd HARDERWIJK Op uitnodiging van het gemeentebestuur van Harderwijk waren Vrijdagmiddag ver tegenwoordigers van talrijke instanties in de Stadshal aanwezig ter gelegenheid van een door de Eerstaanwezend Ingenieur der Zuiderzeewerken, de heer Ir. M. Klazema uit Kampen te houden rede over „De droogmaking van de Oosterpolder en haar voorgeschiedenis." Het openingswoord werd gesproken door burgemeester G. J. Numan, die de ver tegenwoordigers der Ged. Staten, burge meesters, wethouders en raadsleden van elders, Prov. directie Wederopbouw en Volkshuisvesting, Planologische dienst, Garn; Commandant en verdere militaire autoriteiten, hoofden en ambtenaren van rijks-, prov.- en gemeentediensten, besturen van diverse organisaties, enz. en last not least Ir. Klazema en echtgenote hartelijk welkom heette. De belangstelling voor deze lezing bleek onder alle kringen zo verbluffend groot te zijn, dat men in overweging zal nemen een tweede lezing te organiseren, waarvoor men reeds de medewerking van Ir. Klazema heeft gekregen. De burgem. deelde verdei mede, dat het gemeentebestuur van Harderwijk met de ingewikkelde materie van het woningtekort, uitbreidingsplan, industrieterrein, project autosnelweg, spoorwegomlegging, bodem onderzoek en cartering en alle daarmede rechtstreeks en indirect verband houdende kwesties langzamerhand behoorlijk op de hoogte is. Het enige waarin tot op heden zeer weinig inzicht is gekregen, betreft de aa.t- leg van de polder, de toekomstige ont wikkeling van dit gebied en de daaruit voortvloeiende consequenties voor Harder wijk en omgeving, mede t.o.v. de naburige gemeenten, provincie en Rijk. Uit dien hoofde heeft spr. gemeend lr. Klazema te moeten verzoeken nadere mede delingen dienaangaande voor dit uitgebreide gezelschap te verstrekken, opdat allen zich tijdig kunnen beramen, inzake het eventueel I En dan een nieuw japonnetje voor Pasen geeft een dubbel feestelijk gevoel. V Behoeft niet eens kostbaar te zijn. Ziet U eens naar de mooie VOORJAARS- EN ZOMERSTOFJES. Met behulp van zo'n goed passend patroon naar maat maakt U gemak elijk voor U zelf of voor de kinderen wat aardigs, omt spoedig, er is nu een bijzonder mooie sortering bij QEZ. DE LANGE, Donkerstr. 2, H'wijk treffen van voorbereidingen en het nemen van bestuursmaatregelen. In bepaalde kringen hoort men nog al eens mopperen over verschillende instanties, spr. kan daarentegen in dit verband ge wagen van een zeer prettige samenwerhing op alle gebied, waarvoor hij gaarne zijn hartelijke dank wil betuigen. Na deze inleiding gaf burgem. Numan het woord aan lr. Klazema. Na een beknopte inleiding over de factoren die in de loop der jaren logischer wijze tot de inpoldering hebben geleid, bepaalde deze zich tot de droogmahings- plannen. Reeds in 1667 ontwierp de waterbouw kundige Hendrik Stevijn een plan, dat de bescherming der Nederlanden tegen het watergeweld tot hoofddoel had De grote stoot werd echter pas gegeven in de tweede helft der 19e eeuw toen de technische hulpmiddelen dusdanig verbeterd waren, dat ook aan de j&lannen vaste vorm kon worden gegeven. De uitmonding en afwatering van de IJssel baarde de deskundigen van toen grote zorgen. Via het plan Van Diggelen en het ont werp Leemdus, die op duidelijke en be knopte wijze toegelicht werden, kwam spr tot het plan Lely, dat in zijn huidige vorm slechts in ondergeschihte punten gewijzigd is. Toen de Vlieter in 1932 gedicht werd, was de afsluitdijk gereed en daarmede de Zuiderzee een boezemmeer geworden. En thans na ongeveer 20 jaren zijn we beter in staat de voordelen te overzien. In de eerste plaats kan een algemene verbetering van de totale waterstaatkundige toestand geconstateerd worden, speciaal de afwatering betreffend. De grote variatie in de waterstanden vóór de inpoldering van enhele meters had grote moeilijkheden en hoge onderhouds kosten van gemalen, spuisluizen en de lange dijhen langs de Zuiderzee en daarop afstromende wateren tengevolge. Nu de verschillen tot luttele decimeters gereduceerd zijn betekent dit een grote besparing. Verder is het van groot belang dat nu in droge perioden Friesland en N. Holland van zoet water, dat toch als spuiwater moet worden geloosd, hunnen worden voorzien Niet alleen met het oog op de veestapel maar vooral ten opzichte van land- en tuinbouw is het ooh uitermate belangrijk, dat door de doorspoeling van boezems en het Noordzeehanaal met zoet IJsselmeer- water de verzilting in deze gebieden op afdoende wijze han worden bestreden. Tenslotte zal de vorming van het Eem- meer voor de drinkwatervoorziening van een deel van ons land van groot belang zijn. Ir. Klazema merkte voorts op, dat slechts beste cultuurgronden aan de zeebodem ont trokken worden daar de inpoldering van zandgronden economisch niet te verant woorden zou zijn. Afsluitende kleilagen komen in de onder grond van het IJsselmeer vóór de Veluwe, slechts op een tiental hilometers uit de hust voor. In de kuststrook van het IJsselmeer hiervóór, hwelt het van de ondergrond dei Veluwe afstromende water op. De grond waterspiegel op de N.W. Veluwe zou dus slechts dan geen verandering ondergaan indien de dijh tot op de afsluitende blei- lagen gelégd zou worden, dus het Eemmeer een tiental hilometers breed zou worden Dan zou echter teveel grond van de komende polder verloren gaan, waarom men besloten heeft het randmeer slechts niet breder dan 2 a 3 hm. te maken, terwijl men door het peil van het Eemmeer, dat zich tussen de schutsluizen bij Kampen en Huizen zal uit- strehhen, tot 30 cm. N.A.P. te verhogen een tegendruh zal vormen, waardoor de grondwaterverlaging voor het grootste deel opgeheven zal worden. Om de eventueel nog resterende grond waterverlaging teniet te doen zullen afdoende maatregelen getroffen worden, bijvoorbeeld d m v. de inlaatsluizen bij Elburg of gemalen. Het van de ondergrond der Veluwe af- homstige, in de polder ophwellende water, dat in tegenstelling met het andere kwel water zoet is .zal door gemalen weer in het Eemmeer gepompt worden, waardoor dit een gering zoutgehalte zal hrijgen en dus zoals vermeld uitstekend geschikt voor de drinkwatervoorziening zal zijn. Verbindingen met de Oosterpolder ko men bij Harderwijk, Elburg en Kampen, terwijl tussen de N.O.- en Oosterpolder een verheersbrug het daar één km. brede water zal overbruggen. Tussen de Zuid-Oost en Westerpolder is een 400 m. breed en 40 hm. lang midden banaal geprojecteerd. Vermoedelijk zullen een vijftal plaatsen verrijzen n.l. 1 van 30.000 inw. en 4 elh van 5000 inwoners. Het bleeh economischer te zijn de Z.O. polder in twee gedeelten in te po'deren, dan in zijn geheel, wegens het sneller in cultuur brengen van het eerst gekozen deel. Daar het beginnen met de Zura-West- of Oosterpolder uit het oogpunt der economie weinig verschilde, hoos men het laatste deel, verband met zijn ligging naast de N.O. polder, het opheffen van het tijdelijh bestuur aldaar en de vorming dan van een 12e provincie. Met de inpoldering van de Oosterpolder zal ruim 6 jaar gemoeid zijn, terwijl het in cultuur brengen van de bodem dezelfde tijd in beslag zal nemen. De eerste drie jaar zal de visserij nog weinig last ondervinden. Allereerst zal begonnen worden met de aanleg van een werhhaven midden in hel IJsselmeer, de sluis te Kampen en de brug verbinding met de N.O. polder. Pas in het voorjaar van 1951 zal Har derwijh met de nieuwe bedrijvigheid hennis hunnen maken door de verrijzing van een werhhaven voor het vierde gedeelte der totale dijhlengte. De rij van vragenstellers werd geopend door de oude vechter tegen de droogmaking Pracht collectie Diverse leestvormen Pracht ledersoorten Redelijke prijzen HEREN STEUN- GEMAKSCHOENEN Ook de FORT-SANDALEN zijn een geweldige jbesparing op Uw uitgaven. V2 iaar schriftel. garantie Zie etalages 40 r nm y' Medisch gediplomeerd Voetkundige en Pedicure de heer E. den Herder, waarna nog enhele andere personen volgden. Hierna werden door lr. Klazema de ver schillende vragen beantwoord. Tijdens de pauze werd hoffie geserveerd door de leerlingen van de Chr. Huishoud school, waarna de nieuwe film over de droogmaking der Zuiderzee„Land uit water" vertoond werd die met aandacht werd gevolgd. Burgem. Numan bedankte tenslotte de spreher namens allen voor zijn leerzaam betoog. Deze vriendelijke woorden werden door het aanbieden van een fruitmand aan het echtpaar Klazema bekrachtigd. Ouderavond Christ. Scholen Israëlstraat De ouderavond der Chr. L.O. School Israëlstraat stond Woensdag 15 Maart in de belangstelling der ouders. Reeds 's middags werd zeer druh gebruik gemaakt van de gelegenheid om met de onderwijzers te spreken over de vorderingen der leer lingen. 's Avonds was het gymnastieklokaal goed bezet en was de leiding in handen van Ds. C. v. d. Weele, die na schriftlezing en gebed namens het bestuur een hartelijk weihom uitsprak en behnopt nog eens even stilstond bij de roeping der Ouders om chr. onderwijs te begeren voor hun hinderen. De hinderen zongen hierna. Voordrachten werden gedaan. Een en ander getuigde van een goede voorbereiding, waar de heer Van Ellen en de leerlingen danh voor werd gebracht. De heer Van Ellen hield daarna een keurige causerie over het onderwerp „Op voeden tot verantwoordelijkheid". Met grote aandacht werd deze vlotte spreher beluisterd. Enige besprehing volgde op dit onderwerp. Het hoofd der school de heer W. Banninh deed hierna enige mededelingen over de gang van zahen op de school, waarbij bleeh dat het bestuur grote moeilijkheden moet overwinnen, bij het benoemen van een onderwijzer in de vacature Folhertsma, omdat geen woning beschihbaar is. Door tijdelijhe oplossingen wordt getracht het onderwijs zo goed mogelijk gaande te houden. Hierna werd een schoolfilm vertoond over de velduil en mergelgroeven, welhe met grote aandacht werden gevolgd en waarbij nog weer eens duidelijk bleeh, welk een grote waarde de schoolfilm voor het onderwijs heeft. De heer Van Ellen ging tenslotte in dankzegging voor, waarmede deze aange name avond werd beëindigd. De ouderavond der Chr. U.L.O. school Israëlstraat werd op Donderdag 16 Maart j.l. gehouden. Namens het bestuur had de heer Mr. W. G. van Meer de leiding. Ooh hier bleeh, dat de ouders een dergelijke avond zeer op prijs stellen. De heer Haverkamp onderwijzer aan de chr. ulo school vroeg hier de belangstelling der ouders met zijn zeer verzorgd onder werp „Contact huis en school". Achtereenvolgens stond hij stil over 't karakter der ouderavonden en het grote belang dezer avonden. Het huiswerk der leerlingen dat voor een ulo-school Onver mijdelijk is. Controle op het werhen der hinderen thuis is echter nodig. Het zwaarte punt van de studie moei evenwel op school liggen. Bijlessen dienen uitzondering te blijven. De rapportcijfers spelen een be langrijke rol bij het overgaan der hinderen. Het vóór en tegen van de waardering van de hennis in cijfers werd besproken. Ken nisneming van de rapporten dcfor de ouders is zeer nodig. Het doubleren oorzaah vaak van veel ellende en verdriet han echter ooh goede gevolgen hebben. Is echter doubleren nodig, dan dient het ingetreden schooljaar goed te worden besteed ter vor ming van reserve in hennis voor de volgende klas. Het komt nog wel eens voor, dat de leerling zich dan niet zo druh maaht, het geen zich tenslotte weer wreekt. Het con flict huis en school, dat wel eens ontstaat, moet door een rustig gespreh een goede oplossing brengen en doet de weg tot elhander wel weer vinden. Ooh hier volgde enige besprehing waaruit bleeh, dat de inleider een aandachtig ge hoor had. De vertoning van een drietal schoolfilms hield hierna de aandacht der ouders ge spannen, waarbij de grote onderwijswaarde dezer films duidelijk bleeh. Na een opwekkend woord van de Voor zitter en dankzegging door de heer Haver kamp werd ooh deze prettige avond besloten. Ouderavond Chr. School Vismarkt De jaarlijkse Ouderavond van de Chr. School aan de Vismarht mocht zich weer in een grote opkomst verheugen De heer C. W. Versloot opende deze avond met het lezen van een gedeelte uit Gods Woord en gebed, waarna hij wees op Verdere uren uitsluitend spoedgevallen de grote zegen van het bezit van de Chr. School. De ingestudeerde liederen werden door de aanwezige leerlingen, onder leiding van de heren Visser en Sjoerds zeer ver dienstelijk gezongen. Veel bijval oogstten ooh enhele kleintjes uit de 2e hlas met hun op keurige wijze voorgedragen kinder gedichtjes. De heer Sjoerds behandelde daarna het onderwerp „Zitten blijven". De vlotte dui delijke wijze, waarop hij zijn visie op deze zaah uiteenzette, viel zeer in de smaak, en zal ongetwijfeld bij velen verhelderend hebben gewerkt. Mevrouw Schroor droeg op gevoelvolle wijze een gedicht voor en droeg zo het hate bij tot het welslagen van deze avond. Tweemaal werd het programma afge wisseld door tractatie van chocolademelk met een hoekje. Aan het slot liet het Hoofd der School, de heer G. Haarman, enhele gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue passeren, en lichtte hij de laatste leerplichtwijziging nader toe, waarna de heer Versloot allen, die hun medewerking hadden verleend aan het welslagen van deze ouderavond danh bracht. De samenkomst werd daarna door het hoofd der School met dankgebed ge sloten. Ooh de later gehouden Oudermiddag mocht zich in grote belangstelling verheu gen. Velen kwamen zich van de vorderingen der leerlingen op de hoogte stellen en maahten gebruih van de gelegenheid met het onderwijzend personeel over hun hin deren te spreken. N.V. Apeldoornse Nettenfabriek Zoals behend werd op 15 October 1949 een atelier geopend van de N.V. Apeld. Nettenfabrieh von Zeppelin Co. aan de Landbouwlaan alhier. Al spoedig bleeh, dat de beschikbare ruimte absoluut onvoldoende was, zodat plannen werden ontworpen om deze nieuwe afdeling op horte termijn met 50O M2 uit te hunnen breiden. Een gevolg hiervan is dat, danh zij de goede medewerhing van de Harderwijher aannemer, de heer J. W. Bruininh, binnen enhele weken een nieuw gedeelte in ge bruih genomen han worden Ooh deze weeh hoor ih iedereen nog praten over de film van Zaterdagavond j.l. En allemaal zijn ze 't er over eens dat 't prachtig was. Wat hunnen honden toch trouw zijn en deze „Rin-tin tin'' is boven dien nog zo slim ooh. In deze film stelde hij eerst een wolf voor, (een wolf lijkt erg veel op een herdershond hoor, een wolf heeft alleen een wat bredere hop en een veel forser lichaam) later werd de wolf gevangen en tam g.maaht. Die man moet wel een echte dierenvriend zijn geweest dat hij er zo'n plezier in had om die wolt te houden. Het einde was natuurlijk een grapje, want dat vijf jonge wolfjes zich zouden laten vangen en dan zoet in een bootje zouden gaan varen. Nee dat han ih niet geloven, De voorraad voor de bazar wordt lang zaam aan groter, maar genoeg hebben we nog lang niet. Zetten jullie dus allemaal je beste beentje voor en maak iets heel moois. Je vader of je moeder mogen best een beetje helpen hoor. De opbrengst van de bazar homt aan jullie allemaal ten goede, want we hopen er sportmateriaal voor van de zomer voor, en gereedschap, en wol enz. voor de verschillende clubs voor de volgende winter. Dat hunnen we dus zelf verdienen, maar dan moeten jullie allemaal mee helpen. a.s. Zaterdagavond weer Jeugdcabaret. a.s. Dinsdagavond Baby-club, Hogeweg 35 HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1