Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad Belastingaangiften Administraties Damessteunschoenen George Vedder No 10 VRIJDAG 10 MAART 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen: Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 ERMELO: H. Schuurman, Leuvenumseweg 15; ELSPeET J. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Viester's voorraad altijd „bij Grote keuze rookgerei. De eerste foto van de drieling. Gemeente Harderwijk HINDERWET GEMEENTE ERMELO De moderne vrouw Qez.deLange Moderne snitten en kleuren ontvangen. WELFF - JATOR - TRUEFORM Forma Natura Gemakschoenen Laat Uw likdoorns, eelt-wratten, kalk en hoornnagels pijnloos verwijderen. Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwyk Zondag a.s. Dr. Meijnen Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur J EUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens Kantoor W. A. PRONK jj Foto Fa. Tempel, Ermelo Op 22 Febr. j.l. schonk Mevr. A. van Middendorp-v. d. Hoorn, Koudhoornseweg 1, Garderen. in het Ziekenhuis „Salem" te Ermelo het levenslicht aan een drieling. Eerst dezer dagen kreeg de fotograaf gelegenheid de eerste opname van het drietal te maken, Zowel de Moeder als de drie dochters, t.w. Hendriks, Anna en Albertha maken het opperbest en begrijpelijk heerst in het gezin Middendorp-v. d. ffoorn grote blijdschap en dankbaarheid. Van deze plaats onze gelukwensen. Red, Burgemeester en Wethouders van Har derwijk, vestigen de aandacht van belang hebbenden op een publicatie aan het aan plakbord ten Gemeentehuize inzake een verzoek van de Directie van de N.V. Instrumentenfabriek Tri-Ergon te Harder wijk, om vergunning tot het oprichten van een instrumentenfabriek op het perceel, plaatselijk gemerkt Klooster nr. 3, kada straal bekend gemeente Harderwijk, Sectie E nr. 2679. Harderwijk, 6 Maart 1950. GEMEENTE GASBEDRIJF HARDERWIJK Aan het Gemeentelijk Gasbedrijf te Har derwijk kan geplaatst worden een aankomend fitter bekend met gas- en waterleiding. Sollicitaties met volledige inlichtingen, diploma's enz. te zenden aan de directeur van bovengenoemd bedrijf, voor 19 Maart '50 De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat de aanslagbiljetten hondenbelasting over het jaar 1950 dezer dagen verzonden zijn. Zij die een hond houden en nog gee., aanslag hebben ontvangen en ook zij, die een aanslag hebben ontvangen voor een hond naar het verminde, d tarief van f2.50, terwijl hun hond (daar die bijv. wel eens los loopt op de openbare weg) moet wor den oelast naar het algemeen tarief van f 10,-, zijn verplicht daarvan vóór 31 Maart 1950 al snog aangifte Ie doen op een for mulier, dat verkrijgbaar is ten gemeente huize te Ermelo of Nunspeet of bij ge meentebode Slijkhuis te Elspeet. Eveneens moet bij aanschaffing van een hond, of hij elke andere verandering, ter stond de nodige aangifte geschieden. Wordt bij controle geconstateerd, dat ten onrechte geen of een onjuiste opgave is gedaan, dan zal een dubbele aanslag wor den opgelegd. Nunspeet, 8 Maart 1950. Burgemeester en weihouders van Ermelo blijft in goede conditie door een COrset van DONKERSTR. HARDERWIJK Mooie kwaliteitenvoordelige prijzen Onze gerepatrieerden. Met het Troepentranspoitschip „Kota Inten" hopen op 15 Maart a.s. te Rotterdam de volgende stadgenoten te repatriëren J. H. Driesenaar, horp. 4 Reg. Grenadiers, Hierdense Weg 71 J. Hut, grenadier, Tuinstraat 29; Tj. Koh, grenadier 1ste hl., Wouter van Damstraat 10B. Westra, sold. 1ste hl. Verbindingstr., Parallelweg 23. Op 22 Maart hopen met het Troepen transportschip „Volendam" te Rotterdam uit Indonesië te arriveren C. Bakher, sold. 4-5 R.I., Zeestraat 5 H. J. Brands, horp. 4-5 R I Kuipwalstr. 29 H. Schaddenhorst, horp. 4 8 R.f., Vismarkt 31 Ter gelegenheid van hun behouden aan komst in het vaderland bieden we allen onze beste wensen aan. Bestuursmutaties „Volksonderwijs'' De afd. „Harderwijk en Omstreken'* was Vrijdagavond onder praesidium van de heer J. Ph. Brinks Paalman in jaarvergadering bijeen. In zijn openingswoord richtte de voorz. zich met een eprtra groet tot de aan wezige nieuwe leden. In dit verband wees hij op de geslaagde actie van Mevr. Reitsema en de heer A. Hoendervoogt, die als leden der Prop. Commissie reeds voor een aanwas van plm. 50 nieuwe leden gezorgd hebben. Hierna las de secr Mevr. Wabehe, de notulen, die onder dankzegging onveranderd gearresteerd werden. Vervolgens kwam een hele serie ingekomen stukken aan de orde, die in algemene bespreking werden gebracht. O.m. werd kennisgegeven van de nood zakelijke aankoop van een groter pand door het Hoofdbestuur. Onder het motto: „Vele kleintjes maken één grote" werd de leden verzocht de „V.O. zilveren dahpan"-speldjes te willen verkopen. Op een verzoeh tot aansluiting bij de Federatie Gelderland (centrum Zutfen) werd afwijzend beschikt. Na het jaarverslag van de secretaresse voornoemd, dat ook gewaagde van een krachtige groei der afd., gaf de penningm., de heer N. ter Weer, rekening en verant woording van zijn beheer. Daar de opvoe ring van „De heilige vlam" door de Ned. Reisver. Apeldoorn en ook de prop. film avond een flinke greep uit de kas vergden, honden de eindjes nog net aan elkaar ge knoopt worden. Nu er weer toevoer van „verse troepen" is, zullen de baten weer rijker gaan vloeien. Na deze financiële mededelingen werden de heren Ballegooijen en Mulder tot leden der Kascommissie benoemd. Toen volgde een bestuursverkiezing van een nieuwe voorz. en een dito penningm. daar de heren Brinks Paalman en Ter Weer hun tijd van uittreden gekomen achtten en het gewenst vonden, dat jongeren hun plaats innamen. Eerstgenoemde, die 18 jaren de voorzittershamer hanteerde vond het gewenst, dat hij werd opgevolgd door iemand, die met beide benen in het schoolleven stond. Aldus pratend hield de heer Brinks Paal man zijn „zwanenzang", waarbij hij kwam tot de opmerhing, dat er z.i. nog eens een tijd zal komen, dat men in ons kleine landje zal inzien, dat het eigenlijk een aan slag op onze nationale eenheid is, als kinderen van nog geen 7 jaar, die voor het eerst aan de verplichte zorg van anderen worden toevertrouwd, direct in hokjes en vakjes gedreven worden. Ondanks het feit, dat de bijzondere scholen nog steeds als paddestoelen uit de grond rijzen, nemen de onkerkelijkheid en de ontkerstening van ons land volgens de eigen statistieken toe. Van de ideële motieven, die het bijzonder onderwijs zouden henmerhen, blijft in waar heid dan ook niet zo heel veel over. De Nationale School verstevigt de saamhorig heidsgedachte en brengt alle leerlingen als hinderen van één Vader nauwer bij elkander. .Volksonderwijs" propageert het onder wijs voor het ganse volk en verdient alzo de steun en het medeleven van het gehele volk. Na gehouden stemming voor voorz. en penningm. bleken de heren G. J. Spijker en R. Wapstra met vrijwel algem. stemmen gekozen te zijn. Bij de Rondvraag kwam o.m. de kwestie der neutrale Kleuterschool weer aan de orde en werden dienaangaande enkele mededelingen gedaan, die nu niet bepaald van vlotte medewerking getuigden. Het bestuur blijft echter in deze diligent. Vermelden we nog, dat de heer Brinks Paalman tot ere-voorz. der afd. benoemd werd. jaarlijkse u.D.-avond In de geheel bezette Stadshal gaf de schoolvereniging dei Lyceïsten „Utile Dulci" Vrijdag haar jaarlijkse feestavond, die Maandagavond speciaal voor de zoge naamde „onderbouw" herhaald werd. Voorzitter P. Beerekamp merkte in zijn openingswoord o.m. op, dat de rector Dr. J. Moll, die door familieomstandigheden verhinderd was, voor het eerst niet aan wezig was op een U.D.-avond. De con rector dr. J. G. v. d. Putte en de andere docenten werden speciaal verwelkomd. Na het gemeenschappelijk zingen van het U.D.-lied werd het rijk gevariëerde programma aangesneden, dat geopend werd door de jongens, die onder leiding van de heer R. Rijnfranh hun vaardigheid aan het hoogreh demonstreerden. Dit schoolturnen stond op hoog peil en culmineerde in een correcte gestrekte reuzenzwaai van Dolf Zunderdorp. De dames Ria Milo die naam klinkt zeer harmonieus en Jani jacobse lieten zich beluisteren in enkele chansons, terwijl laatstgenoemde in samen werking met Sietze Bergsma in een quatra mains de „Bloemenwals uit de Notenkraker Suite van Tsja'howshi" uitvoerde Zo wis selden vocale en instrumentale kunst uitingen elkander af, terwijl de meisjes onder leiding van de lerares Mej. Van der Toorn rhytmische gymnastiek en Volks dansen uitvoerden, die met aandacht ge volgd werden en getuigden van degelijke voorbereiding. Hier tussen door werden nog een paar toneelschetsjes opgevoerd, die ingestudeerd waren o.l.v. de heer W. Seldenrijk, die met .40 jaar later", waarin de jeugdige acteur Wim Timmer bijzonder opviel, o.i meer succes had dan met de matige vertolhing van „Helder als koffiedik Het hoogtepunt voor de pauze werd echter bereiht bij het optreden van het Schoolsymphonie-orhest uit leraren, die ernstig trachtten in de maat te blijven met het beproeven van hun speelgoedinstru menten (toeters, fluiten, trom, ratel en wat dies meer zij), die gezamenlijh de „Kinder- symphonie'' van Haydn imiteerden. Het hoofdthema werd op stevige wijze vastge houden door de pianiste. Mevr. Huisman, waarbij haar echtgenoot de dirigeerstok zwaaide. Dit komisch nummer werd met daverend applaus beloond. Na de pauze werd onder regie Drs. C. H. Huisman opgevoerd „Polly Perkins", toneelstuk in 3 bedrijven door G. Nieien, dat over het geheel op vlotte wijze voor het voetlicht gebracht werd. Nadat het laatste applaus verstorven was, betrad de U. D. voorz. het podium om allen, die op enigerlei wijze aan dit feestprogramma medegewerkt hadden, hartelijk te bedanken, waarbij de heren Huisman en Van Grol een boek aangeboden werd, terwijl de jeugdige actrices met bloemen gehuldigd werden. Nadat namens de Zutphense Handels school en het Chr. Lyceum aldaar waar derende woorden waren gesproken, die ook van bloemen vergezeld gingen, sprak de Alleenverkoop van de beste merken o.a. De moeilijkste voef, groot of klein, wij helpen UI Spreekt U even af Donkerstr. 13, H'wijk, lel. 2466 Medisch gediplomeerd Voetkundige en Pedicure Het adres voor Steunzolen op voorschrift H.H. Doktoren naar gipsmodel onder volle garantie. conrector dr. J. G. v. d. Putte zijn grote tevredenheid uit over het vlotte verloop en de aangename sfeer van deze goed ge slaagde U.D.-avond. die z.i. tevens getuigde van prettige samenwerking tussen leraren (essen) en leerlingen. Op zijn verzoeh werd het feestelijk sa menzijn met het gemeenschappelijk zingen van het 6de couplet van het Wilhelmus besloten. Onze stadgenoot, Dr. A. A. v. d. Dussen, leraar Chr. Lyceum, is met ingang van 1 Sept. a.s. in gelijke functie aan de Chr. H.B.S. te Utrecht benoemd. Met ingang van dezelfde datum is onze stadgenoot, de heer G. Verhoef, onder wijzer Chr. Mulo, benoemd tot hoofd ener nieuw te openen Chr. Mulo te Giessendam. „De man In burger" door de Harderw. Toneelclub. Daar de voorz. van de H.T.C., de heer N. ter Weer, medespeelde, sprak de heer J. J. van Plateringen (Donkerstr.) Zaterdag avond in de niet geheel bezette smaakvol met bloemen en palmen getooide Stadshal het openingswoord ter gelegenheid van de opvoering van „De man in burger", Amerih. blijspel in 3 bedrijven naar de vrije be werking van C. J. Pieters. Spr. wekte de aanwezigen op bij gunstige ontvangst van de opvoering propagandisten te worden en vrienden en hennissen op te wehhen „De man in burger" te bezoeken, die op 11 Maart (morgenavond dus) zich ten tweeden male in de Stadshal zal presenteren. Als eerste acteur was het woord aan de heer J. Goedvree, die als de gedemobili seerde luitenant Billy Arhwright al spoedig in contact kwam met generaal Mc Inerny (N. ter Weer). Wij hadden bij dit onderhoud gaarne ge zien, dat Billy zijn club wat bijgedraaid had om meer sfeer te krijgen en soepeler houding te kunnen aannemen. Voorts wachtte hij te lang tussen het uitspreken van de volzinnen, waardoor zijn gesprek ken nog steeds te „opzeggerig" klinken. Billy bewoog zich niet gemakkelijk op de planhen. De heer Ter Weer, die zijn debuut maakte, had zich zijn rol goed ingeleefd. Het zijn dihwijls de kleine trekjes, die in de acteerhunst van waarde zijn. Zo vonden we het keurig gespeeld, dal de generaal even correct in de houding ging staan, toen men zijn eer te nakwam. Verder viel het ons in het 1ste bedrijf op, dat John (W. Franken), die,de titelrol vertolkte, o.i. niet sterk genoeg speelde tijdens de opbouw van de scène, die haar ontlading vond met „Weet je, dat je een verwaand nest bent Als model-butler voldeed deze acteur zéér goed, hoewel de auteur (of bewerker hem met onverant woorde vrijheid liet beginnen met het in deze kringen te banale: „Dames en heren, de rats wordt opgediend 1" Florence (Mej. A. van Plateringen), de vrouw in kwestie die een oorlogshuwelijk met hap. John gesloten had, waarbij diens uniform en kruis van verdienste de door slag hadden gegeven, speelde als altijd heel goed, hoewel ze ditmaal een paar zwakkere momenten had. Haar ouders (F. Richter en Mevr. D. Franken-Pol) wisten zich eveneens op uitnemende wijze te plaatsen. Mevr. Franken vulde waarlijk keurig het spel aan van haar geroutineerde toneelechtgenoot, de rijke advocaat Lan- ham. Ook de vriendin, der Lanhams, Mar- gareth Smythe (Mevr. Schaftenaar-Ter Weer), heeft zoveel aanleg en ervaring, dat zij altijd weet te boeien. Ook zij was Zaterdagavond echter toch niet in haar brillantste vorm. 't Was net of in dit stuk soms de puntjes op de i ont braken of werden verwaarloosd. De heer H. Plancius, die als debutant de rol van de industriëel Zach Hart hreeg te verwerken, bleek uit het goede hout gesneden. Hij komt er wel 1 Zeer slap was echter zijn houding in het 3de bedrijf, toen John hem onverwacht zijn geliefde afkaapte. We mogen veilig aannemen, dat hij deze passage morgenavond met meer emotie zal spelen Als we de hwieke pittige chasseur (mevr. W. Kiljan-Snijders) en het rustig optreden van de dienstbode Nora (Mej. W. Schouten) nog memoreren, hebben we allen de revue laten passeren met uitzondering van de heer Joh. van Plateringen, die als Johns vader o.i. zijn grootste toneelsucces boekte. Hij was de ster van de avond en ont wikkelde een groots spel, dat zeer prettig aandeed. De Amersfoortse grimeur Groot- hop had hem een heel mooi baardje „aan gemeten". mede waardoor de schoenmaker van Racine aller harten wist te veroveren. De heer Van Plateringen heeft zijn rol Verdere uren uitsluitend spoedgevallen werkelijk tot een gave creatie gemaakt. We raden daarom dan ook alle toneel- liefhebbers(sters) aan morgenavond de 2de opvoering van „De man in burger" bij te wonen om getuige te zijn van de capitu latie van een verwaand nest tot een warm meelevende vrouw. De toneelaankleding was goed verzorgd en de souffleuse (Mevr. Goedvree-Barends) scheen wel voor haar moeilijke taah berekend. Kortomeen allergenoeglijkste toneel avond. Oprichting V.A.R.A.-afdeling De heer J. Lebon, algem. secr. van de V A.R.A. opende Maandagavond in het Middenstandshuis een samenkomst van V.A.R.A.-leden, die belegd was om te ko men tot de oprichting van een plaatselijke afdeling. De spr. (de organisator van Radio Oranje te Londen tijdens de bezettingsjaren) zette op duidelijke wijze uiteen, dat de VARA- afdelingen door de afvaardigingen naar de congressen invloed hebben op de samen stelling der radioprogramma's, terwijl zij bovendien candidaten stellen en stem uit brengen bij de verkiezing der leden van de verenigingsraad. Na deze inleiding gaf de bekende decla mator en voordrachtskunstenaar Jan Lemaire met succes enige proeven van zijn reper toire ten beste, w.o. „Lammetje". Toen was weer de beurt aan de heer Lebrun, die een beschouwing hield over het radiowezen in Nederland, dat ondanks de behende schotjesgeest toch een voor beeld voor vele andere landen is. Als secr. van de Nederl. Radio Unie komt spr. in contact met de omroepverenigingen van alle Westeuropese landen, die zich alle volgens het Nederl. systeem ontwikkelen. Tenslotte werd overgegaan tot de be stuursverkiezing, die het volgende resultaat gaf: J. van Thuyl (voorz), K. van Oost- stroom Jr. (secr. Pr. Mauritslaan 4) W. Lingsma (penningm.), terwijl de dames M. Arends-Raaijen, W. Lingsma-Van Iersel en de heer H. Arends als leden in het bestuur opgenomen werden. De heer P. Vos (Academiestr. 5) zal als bode fungeren. De nieuwe afd. telt reeds 78 leden. Deze eerste Harderwijker V.A.R.A. heeft geheel aan de doelstelling beantwoord. Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 9 12 en van 26 uur. Niet telefonisch. Gevonden herenpolshorloge met bandje. Dat was weer fijn voor elkaar Zaterdag. Wat een reuze mooie film was dat hè Iedereen was enthousiast, zowel de groten als de kleinen. Zaterdag a.s. weer „Jeugdcabaret", er is een kleine revue in elkaar gezet en 't zal vast leuk worden. We wachten dus maar in spanning af. MEDEDELINGEN: Voortaan moet ieder lid van de cursus sen zijn lidmaatschapskaart meebrengen op zijn cursusavond. Wie er geen meer heeft kan tegen betaling van 10 cent een nieuwe krijgen. Wie er nog nooit een heeft ont vangen, krijgt alsnog een kaart. Laat nie mand het dus vergeten I We zijn druk bezig met de voorberei dingen voor de bazar. Als jullie zelf een goed idee hebben, bespreek dit dan met je leidster of leider. Ziezo dit is het nieuws voor deze week. Tot de volgende heer. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1