Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad Heropening Belastingaangiften Administraties George Vedder Donkerstr, 13, H'wijk, tel. 2466 Plaatselijk nieuws RUBBERLAARZEN voor Dames, Heren en Kinderen Kantoor W. A. PRONK No 9 - VRIJDAG 3 MAART 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG AgentschappenUitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 ERMELO: H. Schuurman, Leuvenumseweg 15: ELSPeET: J. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDEN: Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Wat men verzint, Viester die wint! Gemeente Harderwijk. GEMEENTE ERMELO Wij etaleren Nieuwe modellen Heren-, Dames- en Kinderschoenen Speciaal adres voor Steun- en Gemakschoenen Zaterdagmorgen 10 uur heropenen wij onze geheel gemoderni seerde zaak in luxe LEDERWAREN, Beleefd nodigen wij U tot een bezoek uit K. DERKS Schoenmakerij en Lederhandel Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Koekoek Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur J EUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Har derwijk vestigen de aandacht op een publi catie aan het aanplakbord inzake verdaging van de beslissing op het verzoek van H. Petersen, vishandelaar te Harderwijk, om vergunning tot uitbreiding van zijn vis- roherij on het perceel Sectie D nr. 2937. plaatselijk gemerkt Knijptang nr. 2. Harderwijk, 27 Februari 1950. Burgemeester en wethouders van Ermelo maken bekend, dat de Stationsstraat te Ermelo ingaande 6 Maart a s. tot nadere aankondiging, telkens voor zoveel zulks in verband met herstelwerkzaamheden nodig zal zijn, voor alle verheer, met uitzondering van wielrijders en voetgangers, gesloten zal zijn. Het verkeer wordt tijdelijk omgelegd over de Horsterweg en Telgterweg. Nunspeet, 23 Februari 1950. Burgemeester en wethouders voornoemd HARDERWIJK Onze Padvindsters gezellig bijeen In verband met het feit, dat 22 Febr. ditmaal juist op As-Woensdag viel, honden de Gidsen (R.K. Padvindsters) des morgens niet aanwezig zijn bij de viering van de verjaardag van Lady Baden Powell. Om als nog toch gezamenlijk dit f<»it te herdenken, waren de open en speciale groepen (Pio niers, padvinders en kabouters) met de Gidsen Zaterdagavond in Hotel „Monopole" in gezellig samenzijn bijeen. De Hoofdleidster, Mevr. Neeb-Spruiten- burg, vertelde over de jeugd van Lord Baden Powell, de stichter der Padvindersbeweging. Na dit aardig en leerzaam verhaal wer den allerlei spelletjes gedaan. Daar alle leidsters een ceremonie voor deze avond ingestudeerd hadden, kon een mooi pro gramma worden afgewerkt. Waar Pad vinders bijeen zijn, wordt natuurlijk ge- y zongen en ferm ook. Mevr. Petersen (Donherstr.) zorgde op aantrekkelijke wijzejvoor een alleraardigste wedstrijd in hersengymnastiek, waarbij ieder op scherpzinnigheid getest werd. Dit num mer oogstte veel bijval. Vermelden we nog, dat een gezamenlijke maaltijd eveneens de intimiteit ten goede kwam. Voor Mevr. Neeb deze feestavond offi cieel beëindigde, werden allen in de ge legenheid gesteld haar „denhdagstuivers" te offeren, die als verjaarsgeschenk aan Lady Baden Powell overgemaakt zullen worden en door haar tot steun van lief dadige doeleinden zullen worden aangewend Al met al een zeer genoeglijke verbroe deringsavond, waarop de mooie padvind stersgedachte daadwerkelijk werd uitge dragen. Jaarfeest Besturenbond van het N.V.V. Vrijdagavond was de Stadshal geheel bezet ter gelegenheid van het Jaarfeest van de Besturenbond van het N.V.V. In zijn openingswoord richtte de voorz., de heer W. Reitsema, zich met een harte lijk woord van welkom tot de diverse ver tegenwoordigers der afdelingen, waarbij spr. opmerkte, dat het hem genoegen deed, dat het aantal leden van de Besturenbond de 400 nadert. Enkele afd. gaan opvallend vooruit, t.w. de A B.C. (Algem. Bedrijfs Centrale) en de afd. Bouwvakarbeiders, die elk bijna 100 leden tellen. Andere ter plaatse nog opkomende afd. beginnen zich eveneens krachtiger te ontwikkelen. De ge hele geest in de Harderwijker moderne arbeidersbeweging is volgens de spr. per fect te noemen, zoals moge blijken uit de talrijke culturele afdelingsavonden, die op bouwende programma's boden. In dit ver band memoreerde de heer Reitsema o.m. de mooie Heyermansherdenking, waarbij het Nederl. Volkstoneel een prachtige op voering van „De Schakels" gaf. Verder werd medegedeeld, dat een Arbeiders ianghoor werd opgericht, dat Dinsdagavond j.l. de eerste repetitie in het Middenstands huis hield. Tenslotte richtte de voorz. zich tot de leden van de eigen N,V.V.-Toneel vereniging, die onder de eminente leiding van onze stadgenoot, de heer P. J. de Groot, zich op dit Jaarfeest met „Achter de wolken schijnt toch de zon" wederom aar den volke vertoonde. Na de gérant der Stadshal, de heer M Clermonts, hartelijk bedankt te hebben voor de gewaardeerde medewerking en hulp vaardigheid, gaf de heer Reitsema het woord aan de heer Dutman uit Wezep, hoofdbestuurder van de Algem. Ned. Bond OVERTUIGT U ZELF dat U voor dames- en meisjesondergoed toch het beste slaagt bij GEZ. DE LANGE Donkerstraat 2 van Ambtenaren, die naar we vernamen tevens lid van de gemeenteraad van Olde- broek is. Deze spreker gaf te kennen, dat hij boven zijn toespraak eigenlijk een vraag teken wilde plaatsen. Beginnend met het gezinsleven, een blik slaand op het Neder landse volk en daarna op het gehele wereld bestel, ontwaren we overal om ons heen vraagtekens. Hoe zal 't gaan met dit en hoe zal dat zich ontwikkelen Vragen en nog eens vragen. Zal de economische ont wikkeling zich ontplooien, zoals het N.V.V. zulks wenst Zal de waterstofbom nog tot explosie gebracht worden Alom Wij hunnen geen antwoord geven, maar dat neemt niet weg, dat we ons hebben te beraden op het heden, terugblikkend op het verleden en vastberaden vooruitziend in de toekomst. Hierna gaf de spr. een overzicht van de positie-verbetering en de algemene verhef fing van de arbeidersstand gedurende de laatste 50 jaren. Gode zij dank behoeven geen wezen en zwakzinnige stumperdsvan hun nachtrust beroofd te worden, om in een moordend arbeidsproces te worden inge schakeld. De arbeiders hebben zich zelf uit het slijk weten te verheffen en zijn als een machtig lichaam in een sterke moderne organisatie verenigd. Het N.V.V. stond daarbij in de eerste rijen. Spr. wekte allen op, ondanks waarschijnlijk homende moei lijkheden, parate strijders te blijven en elke aanslag op de volkswelvaart eensgezind af te slaan, daarbij een open oog houdend voor noodgedwongen tegenslagen. Het deed spr. genoegen, dat er ook jongeren in de zaal waren, want die vor men het toekomstig kader. Ook de vrouwen dienen naast de mannen te staan en mede te helpen en dat doen zeaan de opbouw van de nieuwe maatschappij, waarbij het niet gaat om „een centje meer en een uurtje minder", zoals laffe en onwetende tegenstanders zeggen, maar om de belangen en de ge zondmaking van de gehele samenleving, waar vrede, vrijheid en brood voor ieder mens gewaarborgd kunnen zijn. Het moet als een plicht en een eer aan- voeld worden z'n levenshouding aldus naar de normen en maatstaven der menselijhe waarden te bepalen. Daarom, allen ver enigd in het N V.V. 1 Krachtig applaus. Hierna was de beurt aan de tonelisten voor de opvoering van „Achter de wolken schijnt toch de zon'1, toneelspel in 3 be drijven van Kees Spierings en R. Feenstra. Wegens verhindering van de heer G. van Norden werd een der zwaarste hoofdrollen vertolkt door de regisseur, de heer P. J de Groot, die na korte voorbereiding zich op waarlijk verbluffende wijze van deze onverwachte moeilijke opgave gekweten heeft. Waarschijnlijk uit begrijpelijke angst voor een déraillement werd veel te hard gesouffleerd, hetgeen meermalen hinderlijk aandeed. Dat neemt niet weg, dat we alle lof hebben voor het vlotte en mooi opge vatte spel van de kruidenier Weyts, die daarbij op uitnemende wijze „aangevuld" werd door zijn vrouw (mevr. J. Klok- Boonstra), die als altijd zich op ongedwon gen wijze op de planken bewoog. Haar tegenspel was pnma en ademde een sfeer van zekerheid, die weldadig aandeed. Ook de andere bezetting was goed te noemen, zodat dit toneelspel veel te ge nieten gaf. De strijd om het bestaan ,de moeilijkheden van de middenstand, de op offerende ouders, de harteloosheid der kinderen, maar ook de goede daad van een commensaal, het medeleven van de dochter werden als zovele beelden van het leven getypeerd, waardoor dit toneelspel in al zijn geledingen van grote innerlijke waarde was. „Je kunt kinderen wel de deur uit zetten, maar niet uit je hart" werd hier werkelijk beleefd op deze veelbewogen moeder-verjaardag, die we in gedachten meegevoeld hebben. Nogmaals aan allen onze complimenten voor deze opvoering. De N.V.V.-Toneelclub heeft zich in korte tijd tot een flinke vereniging weten op te werken. Ook de heren G. Roozendaal (inspiciënt) en A. Bruining (grimeur) waren geheel voor hun taak berekend. De heer Reitsema was de tolk van alle aanwezigen, toen hij zijn bewondering uit sprak voor deze goede vertolking. De heer De Groot werd met een geschenk verrast, terwijl de actrices bloemen aange boden werden. „Harmonie'* en „Mannenkoor" Meer dan treurig en eigenlijk een schande voor Harderwijh, dat de Stadshal Maandag avond niet tjokvol was, toen „Harmonie" en „Harderwijks Mannenkoor" hun jaar- lijhse uitvoering gaven. Dit gecombineerde optreden is werkelijk een avond van goede kunst geworden, zoals unaniem door de aanwezigen getuigd wordt, w.o. bezoekers uit Ermelo en zelfs één uit Harlingen (de oud-kapelmeester Buma, die tevens een goed vriend van het Mannenkoor is Onder de genodigden noemen we de ere-voorz. van „Harmonie'*, de heer D. Kok, de ge vierde klarinettist uit de gloriedagen van de Zampa-overwinning. Directeur Hans Lussenburg opende met „The Contemptibles, een mooie Engelse mars, die wat „scherp'' klonk. Hierna kon den we het korps in al z'n geledingen be oordelen met de uitvoering van „Schuberts Rosamunde. De intonatie van het klein koper de 1ste pistonnist Van de Wak ker was verhinderd 1 was niet altijd zuiver en moest hier en daar even bijge trokken worden. De wals was mooi van klank, doch de finale had weer dat blik kerige en werd o.i. onvoldoende door het middentegistez van bariton en alt „gedeht." In de 5 delige suite „Gouden Bruiloft" van Delhaye kon de dirigent zijn volle kwaliteiten ontplooien. Vooral in het eerste gedeelte werden de bassen, die zich uit stekend plaatsten, flink aan de tand gevoeld. In deze compositie beluisterden we een mooi gaaf trombone geluid, waarna de pistonnist zich wat schuwer presenteerde. Toen de door de klarinetten ingeleide dans op deze Gouden Bruiloft in volle zwier was, kwam de hobo mooi door. De mooie rustige tegenmelodie deed hier weldadig aan. Na een zuivere unisono passage zwol de finale mooi aan in een decrescendo te versterven. Een krachtig applaus was de welverdiende beloning. Na „The Middy", die best klonk, was de beurt aan dir. Joh. Driesenaar, die met „Hannibal" van Jacob Hamel startte. Als entreenummer vinden we dit moeilijk aan sprekende werk met z'n talrijke dissonanten, die minder prettig op het gehoor liggen, minder geschikt. De dodenzang van de wind en het zwel lende oproer wisten ons niet te boeien, oi. mede door te weinig nuancering. Als lezen eigenlijk een soort zingen is, moet zingen I toch zeker ook lezen zijn: we bedoelen,! dat het Mannenkoor over het algemeen nog te weinig muzikaal dramatiseerde. Toen in „Sterrennacht" de geest van de nacht fluisterend over het aardrijk toog, hadden we die geheimzinnige stilte gaarne van het podium over ons zien neerdalen. Dat kan ook als er 100 man zingt als een pluimstreek wegzwegend en ver vloeiend als in een waas. De pp's van het hoor worden nog te veel verwaarloosd. Zacht zingen is hier nog te bruut, te gedurfd. De finale van „Sterrennacht" verloor zich echter in een diepgevoelige overpeinzing van de overschone sterrennacht. Het hoor is weer op de goede weg. Het vroegere conc^ursnu.nmer „Hymne aan de muziek" van Lachner is een werk van niet eenvoudige structuur. Hier kwam het uit. dat de 1ste tenoren absoluut aan vulling nodig hebben. We beluisterden een muzikale baritonpartij met mooi warm timbre. Inderdaad, het gehele basregister was goed. Onbegrijpelijk was voor ons de opvatting van de dirigent, die „Muziek weerklinht, muziek met uitroepteken als een nachtkaars liet uitlopen. Het donder- geweld was goed en ook de slotapotheose kwam goed en majestueus uit. „De Nacht" van Schubert werd knap gezongen. Ook „Bruidsvaart in Hardanger" gaf veel te genieten, al hadden we de schildering van de Noorse natuur en het landschap gaarne wat intenser beleefd. Al met al een mooi nummer. Met „An der schönen blauen Donau", goed geïntrodu ceerd en begeleid door de pianist M. G. Baumgartner wist het hoor veler harten te veroveren. Toen weer décor-verwisseling en Hans Lussenburg zwaaide weer z'n stokje. Na „Lynwood" met een dartele picolo- partij volgde „Andante in G" van Batiste, waar hobo en piston het goed samen eens waren. Een prachtig uitgevoerd concert nummer. Bijzonder hebben we genoten van „Dolores" van Waldteufel. waarin een mooi trekje voor solo-klarinet. Het houtwerk had hier heel wat werk te verzetten in een niet gemakkelijk liggende maatstructuur, waarbij het nog wel eens even schommelde. De dirigent leidde hier zeer muzikaal en gaf mooi aan. Een mooie slepende wals viel hier te bewonderen. Ook het slagwerk was op z'n qui vive. Met de jubelende bevrij dingsmars „Engelandvaarders", een geliefd concertnummer, kon het zware geschut zich nog eens uitleven. De twinkelende fluit tonen, de mooie tegenmelodie, de concert overgangen, de fanfares der trombones, de grommende bassen ja, dat was alles gewijd aan de stoutmoedige Engeland vaarders. Onze samenvatting Een heerlijke ge notvolle kunstavond IJZERSTERKE KINDERSCHOENEN STAPPERS 28—31 f 8.95, 32-35 f 9.95, 36—40 f 10.95 alle malen Medisch gediplomeerd Voetkundige en Pedicure o.a. visitetassen. boodschap- en week-endtassen, school- en diplomaat- tassen, portefeuilles, portemonnaies, alle soorten riemen, enzovooit Schoenmakerstraat 8, Harderwijk Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 9 12 en van 26 uur. Niet telefonisch. Gevonden wollen want, houten schot, bruin leren herenhandschoen blauwe alpino muts, beige wollen hindercap'e, paar bruin gebreide wantjes, een grijs jongensjasje, portemonnaie met inhoud, rood bruin hin- derwant, zahdoeh met geld, psalmboehje. jute handwerhje, zilveren hinder armbandje met steentje. Verloren lichtblauwe want met ster, j bruin leren aktetas met boehen, bruine j portemonnaie met inhoud, geblohte ge- streepte das, 2 muntbiljetten, linnen tas inh. breiwerkje, een paraplu, groen notitie- j boekje, streng witte parels, herenpols- 1 horloge, vulpotlood, bruin gebreide want met rode stippels, rode lantaarn, zwarte portefeuille met foto's en tandartskaart. j De oudste is nog maar 8 jaar Maandagmorgen lag de vloer van de j Broodfabriek „De Volharding" bedekt met keien en stukken tegel. Het bleek, dat aan de achterzijde van het gebouw niet minder dan 16 ruiten waren stukgegooid. De politie werd ingeschakeld en wist al spoedig de daders op te sporen. Dit bombardement was gehouden door een viertal jeugdige omwonenden, waarvan de oudste nog maar 8 jaar is. Bij nader onderzoek kwam het vast te staan, dat één hunnei zelfs op de fabriek geklommen is. De resp. ouders van de jochies zullen de aangerichte schade vergoeden. Te Utrecht slaagden voor het examen Typist(e) de dames W. Schouten, F. J. Postma en de heer J. Arends. De heer J. Westerinh te Nunspeet be haalde het diploma Kantoorstenograaf Ned. Zij ontvingen hun opleiding van Mej. W. S. Mulder, alhier. Culturele Kring-avond Volgens de biografie van Herman Kreb- bers, die op 18 Juni 1923 geboren werd, trad deze reeds als 9 jarige knaap met een orkest op. Op 13 jarige leeftijd concer teerde hij reeds met het Concertgebouw en Residentieorkest. Geen wonder, dat deze begaafde leerling van het Muziehlyceum te Amsterdam zijn opleiding met de hoogste onderschei ding beëindigde. Als 14 jarige musicus werd Herman Krebbers door het Ministerie van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen aange wezen als deelnemer aan het violisten concours in E.igeland, waar hij tot de prijs winnaars behoorde. Reed op 17 jarige leef tijd werd hij al concertmeester van de A.O.V. In Mei 1948 wist hij zich op het internationale violistenconcours te Scheve- ningen als een van de 1ste prijs-winnaars van de gehele wereld te hlasseren. In Nov. van dit jaar volgde een tournee door Italië, waar hij in alle grote steden optrad en al spoedig de Nederlandse Pa- ganini genoemd werd. In Dec. j.l. volgde een derde tournee naar Italië, waar men zijn hunst naar waarde weet te schatten. Öoh op Sicilië en Sardinië heeft men van het begena digde spel van deze grootmeester hunnen genieten. En dan te weten, dat deze beroemde violist met een wereldreputatie met de pianist Mr. Pieter Hoogenbergh op Vrijdag avond 10 Maart a.s. in de Stadshal te Harderwijk zal concerteren. Van Turijn, Milaan, Venetië en Rome naar Harderwijh. Daar zorgde de Stichting Culturele Kring voor Wie zich wil verzeheren van goede Kunst, ztl ver standig doen zich als lid van de genoemde Stichting bij Mevr. Meijnen en de heer P. Verdere uren uitsluitend spoedgevallen Poorter (zie de advertentie in dit nummer) te laten inschrijven. Lijst van A.R. candidaten voor de verkiezing Prov. Staten in de kieshring Oldebroeh 1 Mr. W. G. van Meer, Harderwijk 2 B. Ahster, Oldebroeh 3 D. Velsinh, Nunspeet 4 H. J. Zandbergen, Nijherh 5 W. D. v. Dommeler, Wapenveld 6 H. v. d. Weg, Oosterwolde 7 J. P. v. Apeldoorn, Heerde 8 J. Koetsier, Ermelo 9 J. R. Harwig, Wezep 10 Dr. R. Schokker, Harderwijh 11 W. F. H. v. d. Wart, Ermelo 12 H. J. Nijhof, Oene 13 H. J. Boeve, Oldebroeh 14 C. Dooijeweerd, Ermelo 15 J. G. Kohier, Harderwijk 16 J. Jaspers, Hattem 17 G. J. v—Doornum, Epe 18 K. Visscher, Nijherh 19 J. H. v. Vaassen 20 A. Müller, Putten Het liefdeleven van Carmen Rita Hayworth als de temperamentvolle Carmen en Glenn Ford als haar grote fa voriet Don José vertolhen de hoofdrollen in de schitterende kleurenfilm „Het liefde leven van Carmen" naar het verhaal „Carmen" van Prosper Merimée, voor de film bewerkt door Helen Deutsch. Een jonge Dragonder-korporaal wordt verliefd op een beeldschone, grillige Zigeunerin. Het begin is geen speciaal geval, maar wie de rest van deze verhou ding in al haar consequenties heeft aan schouwd, zal moeten toegeven, dat deze Dat was weer aardig voor elkaar, j.l. Zaterdag, er was weer veel belangstelling voor het Jeugd-cabaret, alleen moesten jullie begrijpen, dat 't voor de spelers 't prettigste is als jullie stil zijn, ook al wil je elkaar vertellen wie de ene speler is en wie de andere. De costuums waren door de jongens en meisjes zelf verzorgd, vooral de Hawaï- pakjes van de meisjes Tromp en Kraaijen- hof waren heel leuk. De prijzen van de spraakwaterval wer den deze heer toegekend aan Dicky Roo sendaal („wat doe ik in de vacanlie") en aan Cowboy Tromp („waarom heeft een geit een sih") jammer bij deze laatste was, dat 't vertellen wel vlot ging, maar dat ze eigenlijk van het onderwerp ai week. Bij de toneelstukjes waren twee invallers, die pas op het laatste ogenblih hoorden dat ze mee moesten spelen. Het ging heel aardig, 't was natuurlijk wel iets te mer- hen, maar de opvoering kon tenminste doorgaan. Bravo Albert en Bert MEDEDELINGEN: We herinneren de bezitters van muziek- instrumenten er nog even aan, dat ze zich bij dhr .Posthumus kunnen opgeven voor les (ook mondharmonica). De spelers van het Jeugdcabaret repe teren a.s. Zaterdag om 2 uur precies, (Kerkstraat 2). „Baby-club" a.s. Dinsdag, Hogeweg 35. Willen de meisjes die aan 't figuur zagen en verven zijn, zelf een jampotje, een oude witte lap en zo mogelijk een eigen penseel meebrengen, liefst merk „Talens", die hebben een goede punt. (No. 4 of 5). MEDEDELING VOOR DE LEIDING: Woensdag 8 Maart om 8 uur bijeen- homst op het Politiebureau. Hopelijk komen alle leiders(-sters), ook diegenen die in het begin geregeld kwamen. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1