Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad Moeilijke, pijnlijke voeten Belastingaangiften Administraties George Vedder Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG AgentschappenUitgave FIRMA e. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 ERMELO: H. Schuurman, Leuvenumseweg 15; ELSPeET J. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst 'n Sigaar of borrel een pleizier Als Viester is Uw leev'rancier Gemeente HARDERWIJK dat is op 2Jr> bes+ bij Laat VEDDER U helpen met voetverzorging en passende schoenen met of zonder steunzool. GEMEENTE ERMELO harderwijk Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Meijnen Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur J EUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens JO 8 - VRIJDAG 24 FEBRUARI 1950 CANDIDAATSTELLING VOOR DE PROVINCIALE STATEN De burgemeester van Harderwijk brengt jfiet volgende ter openbare hennis. Op Dinsdag 14 Maart 1950, za! plaats cjiebben de candidaatstelling voor de Pro vinciale staten. Op die dag hunnen, van «des voormiddags negen uur tot des namid dags vijf uur, bij de voorzitter van het dioofdstembureau in de kieskring, ter «secretarie der gemeente Oldebroeh, worden cingeleverd lijsten van candidaten, als be- 'doeld in artikel 35 der kieswet. 1 Op dezelfde lijst mogen ten hoogste rtwintig candidaten worden geplaatst. Iedere lijst moet worden ondertekend door ten iiminste vijf en twintig personen, die volgens I de kiezerslijst, zoals deze luidt op het ogen blik der inlevering, hiezers zijn voor de Provinciale staten binnen de kieskring. Achter de naam van ieder der onder tekenaars moet de gemeente worden ver meld op welker kiezerslijst hij voorkomt. Tenzij een ondertekenaar voorkomt op de kiezerslijst der gemeente waar het hoofd 'stembureau is gevestigd, wordt bij de in levering der lijs' een verklaring overlegd van de burgemeester der gemeente, dat de ondertekenaar voorkomt op. de kiezerslijst in die gemeente. Dezelfde kiezer mag niet meer dan één lijst ondertekenen. De candidaten moeten, met vermelding van hun voorletters en woonplaats, op de lijsten geplaatst worden in de volgorde, waarin door de ondertekenaars aan hen de voorkeur wordt gegeven. Indien de candidaat is een gehuwde vrouw of weduwe, wordt zij op de lijst vermeld met de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot onder toevoeging van haar eigen naam, voorafgaan door het woord „geboren" of een afkorting van dit woord. Bij de vermelding van een candidaat mogen de voorletters geheel of ten dele door de voornamen worden vervangen. Dezelfde candidaat mag niet voorkomen op meer dan één van de lijsten, ingeleverd in dezelfde kieskring. Bij de lijst moeten worden overgelegd de verklaring van iedere daarop voorkomende y candidaat, dat hij bewilligt in zijn candi daatstelling op deze lijst. Indien de candi daat zich buiten het rijk in Europa bevindt, kan de hier bedoelde verklaring telegrafisch worden gedaan en is zij niet aan het officiële formulier gebonden. De inlevering der lijst moet geschieden persoonlijk door één kiezer. De candidaten hunnen daarbij tegenwoordig zijn Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formulieren, voor de lijsten en voor de schriftelijhe verklaring van bewilliging, hierboven vermeld, zijn ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar tot en met de dag der candidaatstelling. In herinnering wordt gebracht artikel 148 der kieswet, luidende als volgt Hij die eene lijst, als bedoeld in artikel 35 inlevert, wetende dat zij voorzien is van handteeheningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelneming aan de ver kiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwijl zonder die handteekeningen geen voldoend aantal voor eene geldige lijst zou overblijven, wordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste drie maanden of eene geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die, wetende dat hij niet bevoegd is tot deel neming aan de verhiezing, eene voor die inlevering bestemde lijst, als bedoeld bij artikel 35, heeft onderteehend. Harderwijh, 22 Februari 1950. voorkomt, of al dan niet voor enige ver kiezing aangewezen is als bevoegd bij vol macht te stemmen. Het verzoekschrift kan op ongezegeld papier worden gesteld. Harderwijh, 22 Februari 1950. HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Har derwijh vestigen de aandacht op een pu blicatie aan het aanplakbord inzahe ver daging van de beslissing op het verzoek van R. van Scherpenzeel, koopman te Harderwijh, om vergunning tot vervanging rt de bestaande benzinehandpomp door een electrisch gedreven pomp op het per ceel Sectie E nr. 2260, plaalselijh gemerkt Havendam nr. 46. Harderwijh, 20 Februari 1950. DRANKWET Burgemeester en Wethouders der ge meente Harderwijh brengen ter openbare hennis, dat op heden bij hen is ingekomen een verzoek van E. S. Boom, exploitant van een vacantiehuis, om een verlof B voor de verkoop van alcoholvrije drank, voor het hoofdgebouw en terras van het per ceel, plaatselijk gemerkt Parallelweg nr. 26, („de Woudstee'1). Binnen twee weken nadat deze bekend making is geschied, han een ieder tegen verlenen van dit verlof schriftelijk bezwa ren bij Burgemeester en Wethouders in brengen. Harderwijh, 22 Februari 1950. VASTSTELLING DER KIEZERLIJST Burgemeester en Wethouders van Har derwijk maken bekend, dat de op heden door hen vastgestelde kiezerslijst voor het jaar 1950 1951 van 23 Februari tot en met 16 Maart a.s. op de secretarie de gemeente voor een ieder ter inzage wordt nedergelegd en, tegen betaling der kosten, stemdistrictsgewijze, in uittreksel verkrijg baar wordt gesteld. Tot en met 9 Maart a.s. is een ieder be voegd bij het gemeentebestuur verbetering van de door dat bestuur vastgestelde kie zerslijst te vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in stiijd met de wet, daarop voorkomt, niet voorhomt, niet behoorlijk -ONDERGOED GEZ. DE LANGE, Donkerstraat 2 Deze week geëtaleerd Verordening ter voorkoming van gevaar voor bos-, heide en grasbranden Burgemeester en Wethouders van Har derwijh, brengen ter openbare hennis, dat de door hun College in zijn vergadering van 20 Februari 1950 vastgestelde verorde ning ter voorkoming van gevaar voor bos-, heide- en grasbranden, gedurende drie maanden op de Secretarie der Gemeente voor een ieder, ter lezing is nedergelegd. Harderwijk, 22 Februari 1950. DANKBETUIGING Maandagmorgen 20 Februari 1950 werd in de brievenbus van het Gemeentehuis aangetroffen een witte enveloppe met daarop geen andere vermelding dan de woorden Voor Oudheidkamer" en waarin zeven verschillende zeer mooie oude muntstukken, daterende van 1678 af. Medé namens het Bestuur van de Over veluwse Oudheidkamer en de Burgerij van Harderwijk tracht ik op deze manier aan de onbekende schenker dank te betuigen voor zijn mooie gift, tevens de hoop uit sprekende, dat deze lofwaardige daad aan stekelijk zal werken op degenen die nog, voor de Oudheidkamer aardige, voorwer pen in hun bezit hebben. Ook op het oog onbelangrijke dingen kunnen voor de Oudheidkamer waarde hebben. De Burgemeester van Harderwijh G. 1. Numan De Burgemeester der gemeente Harder wijk maakt bekend, dat de Raad dier ge meente in openbare vergadering is bijeen geroepen op Donderdag, 2 Maart 1950, des n.m. 2.00 uur. Harderwijk. 21 Februari 1950. De Burgemeester voornoemd, G. J. Numan hield, was daarmee het 75 jarig bestaan op indrukwekkende wijze ingeleid. Het Bestuur was volgens de spr. voorts van mening, dat de min of meer feestelijke jaarvergadering met begunstigers en vrien den op intieme wijze gehouden een waardig besluit zou hunnen zijn. De voorz. sprak verder als zijn mening uit, dat nog te veel jongens, jongelingen en jonge mannen des avonds doelloos door de stad slenteren en „het Harderwijker rondje" draaien. Hij nodigde allen uit eens een wekelijkse samenkomst van „Daniël1' mede te maken en meer inhoud aan hun leven te geven. Na dit inleidend woord hield de pen ningmeester, de heer A. Juffer, een inlei ding over Matth. 25 1 t.m. 13, de gelij kenis der vijf wijze en der vijf dwaze maagden. De spreker gaf te hennen, dat hij zijn overdenking had samengevat onder de titel „Wachtende en wakende". De ge lijkenis der tien maagden is een woord van barmhartigheid en een woord van heilige ernst. Dit Schriftgedeelte getuigt niet van weemoed, maar spreekt van stijgende ver wachting. De dwazen zeiden tot de wijzen Geeft ons van uw olie. want onze lampen gaan uit. En als we dan later lezen „Voorwaar zeg ih u, ik hen u niet", stemt dit tot diepe inkeer. Ooh jonge mensen dienen ziek goed te realiseren, dat Gods oog immer op hen gericht is. „Zo waakt dan, want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen ko men zal". Heerlijk is het bij dit alles te weten, dat een Christen van de Heere Zelf toekomst gekregen heeft en dan ook gaarne vooruit kijkt. Na dit ernstige woord werd Gez. 259 4 gezongen. Hierna volgden de jaarverslagen, die geopend werden door de secr., de heer Jo'n. van Schie, die een overzicht gaf van het verenigingsleven. Verder werd een interessante beschrijving gegeven van de indeling der wekelijkse samenkomsten, die voor de jonge mannen 's Woendagavonds om 8.15 u. in „Obadja" gehouden worden. Na een ernstig gedeelte, waarin men zich verdiept over de heilige waarden en rijke inhoud van het Boek der Boeken, volgt een meer luchtig samenzijn, dat wordt gepasseerd met hersengymnastiek, spel en zang. De onderlinge vriendschapsbanden worden door deze samenkomsten verstevigd. Ooh de leider der Knapenver., de heer f. A. de Lange, en de heer C. Schoneveld als leider der Jongel. Ver., weten een waar dige en tegelijh aangename sfeer te bren gen en te onderhouden. Verder memoreerde de secr. o.m. de verhandeling van Ds Snijders over de Weesinrichting „Neer bosch" en voorts werd gewezen op het contact met de zusterafd. te Elburg, Nun- speet en de Ringvergaderingen. Het uitstekend gestelde jaarverslag ein digde met een woord van dank aan allen, die op enigerlei wijze daadwerkelijk of financieel (begunstigers) aan het onvol prezen en zegenrijk verenigingsleven van Daniël" medewerking verleenden, waarbij God bovenal geloofd en geprezen werd als de Leider van hemel en aarde. De penningm., de heer A. Juffer, deed hierna mededeling van de financiële positie van „Daniël die hoewel niet daverend toch dusdanig is, dat een batig saldo aan wezig is. De vereniging wordt gesteund door 110 begunstigers. Ook dit aantal is volgens de penningm. voor uitbreiding vatbaar. De heer J. van Straaten, de „Daniël- bibliothecaris, die elke Zaterdagavond om 8 uur in „Obadja" zetelt, deelt mede, dat 1300 boeken gelezen waren en dat de bibliotheek weer met enige goede ej<em Ook aan de juiste leestvormen voor Kinderschoenen stellen wij hoge eisen. Medisch gediplomeerd Voetkundige en Pedicure Afgifte van helde- en sprokkelbriefjes De burgemeester der gemeente Ermelo maakt bekend, dat de afgifte van heide- en sprokkelbriefjes zal plaats hebben te Ermelo ter hulpsecretarie op Dinsdag 7 Maart 1950 van 10 12 uur; Nunspeet ten kantore van de gemeente opzichter (Spoorweglaan op Donderdag 9 Maart 1950 van 10 12 uur; Elspeet in hotel „De Zwaan" op Vrijdag 10 Maart 1950 van 10—12 uur. De aandacht van de belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat na genoemde dagen geen briefjes meer worden afge geven, terwijl sprokhelbriefjes worden af gegeven aan on- en minvermogenden. Nunspeet, 21 Februari 1950. De burgemeester voornoemd, H. M. Martens 75 jarig bestaan C.J.M.V. „Daniël" Na het zingen van Gez. 136 1 en 5 las de voorz. van „Daniël de heer G. de Lange, Vrijdagavond in de Stadshal, Ps. 103 waarna hij voorging in gebed. Hierna richtte hij zich met een woord van welkom tot de aanwezigen, w.o. afge vaardigden van plaatselijke en naburige verenigingen. Ooh Ds. G. Snijders en later Ds. C. v. d. Boogert en de Kerkeraad wer den door de voorz. met een speciaal woord begroet. Hierna kwam de heer De Lange tot het feit van de herdenking van het 75 jarig bestaan der C.J.M.V. Toen Dr. Van Itterzon, de Bondsvoorz. uit Den Haag, op 1 Febr. zijn magistrale rede „Zie Ik sta aan de deur en ik klop" in de Ned. Herv. Kerk plaren uitgebreid is Na deze jaarverslagen weiden de afge vaardigden van „De jonge herh", „Persis en „Het Mosterdzaadje" in de gelegenheid gesteld gelukwensen aan te bieden. Na de pauze waren de heren aan de beurt, t.w. de afgevaardigden van Jong. Ver. „Bid en werk" (Ermelo) en „Pred. 12 la" (Nun speet), die allen de bede uitspraken, dat Gods zegen ook op de verdere arbeid van „Daniël" zal blijven rusten. Vermelden we in dit verband nog, dat enkele heilwensen en felicitaties van oud-leden en voorts van de Jongel. Ver. uit Elburg waren binnen gekomen Ter afwisseling voerden leden van de Knapenvereniging op „Baas Pik", waarin vooral de knecht Lorrie (Gerrit Aartsen) heel aardig speelde. Baas Pik raakte nog met stoel en al tegen de vlakte, zelfs een politie-agent verscheen op de planken. „Wie raadt mee werd een handige manier om alle aanwezigen gelijke kans op een der prijzen van de verloting te geven. De hoofdrol werd vertolkt door de voorz. G. de Lange, die vooraf de milde gevers bedankte voor hun aardige geschenk en Na het zingen van Ps. 150 1 was het woord aan Ds. C. v. d. Boogert, die mede namens de Kerkeraad zijn gelukwensen aan bood ter gelegenheid van't 75 jarig bestaan van „Daniël De predikant gaf daarna een beschouwing over de profeet bij de gratie Gods, Daniël, die open vensters had naar Jeruzalem. Hij was reeds voorz. van een jongelingsver., die midden in het heiden dom staande gebleven is. Hoewel deze Daniël de terugkeer naar Jeruzalem niet aanschouwd heeft, had hij toch dienaan gaande een profetisch inzicht. Spr. sprak tenslotte de innige wens uit, dat de thans jubilerende vereniging, die naar deze krachtige figuur genoemd is, ooh steeds open vensteren naar het hemels Jeruzalem zal hebben en dat er in de C.J.M.V. iets van de geestkracht van die Daniël za! blijven voortleven, mede tot uitbreiding van Gods Koninkrijk. Toen werd opgevoerd „De zoon van Berckenhof'waarin de hebzucht van boer Oosting op treffende wijze uitgebeeld werd door Klaas Juffer. Zijn vrouw (Francien de Lange) en dochter (Gerry de Lange) en haar geliefde Henk, de veearts (Heusinkveld) behoorden mede tot de goede krachten van deze mooie levensschets. „De mens wikt, maar boer Oosting beschiht" werd hier wel treffend gelogenstraft. Vermelden we nog, dat het grime-werh op goede wijze door kapper Bruininh ver zorgd werd. Deze opvoering werd met het zingen van Ps. 68 10 besloten, waarna Ds. G. Snijders nog een hort woord sprak, waarin deze predikant o.m. getuigde van de gewijde sfeer van deze zo bijzondere feestavond. Tenslotte werd een gloedvolle herden kingsrede gehouden door de ere-voorz., de heer H. Steenhof, die zo zeer met de arbeid van „Dan'ël" vertrouwd is. Deze spr. wees op gesprekken met oud-leden, die hem mededeelden, dat „Daniël" een stempel op hun verdere leven had gedrukt. Door jonge mannen voor jonge mannen, maar dan ge zamenlijk naar het Kruis, waar alleen rust en zaligheid te vinden is. Na deze indrukwekkende samenvatting ging de heer Steenhof voor in dankgebed, waarmede deze herdenhingssamenhomst ten einde was. Propaganda-avond Chr. Besturen Bond ln de vrij goed bezette Stadshal ook de jongeren waren flink vertegenwoordigd sprak de heer C. W. Versloot, de emi nente voorz. van de plaatsel. afd. van de Christ. Besturen Bond, Maandagavond het openingswoord van een alleraangenaamste propaganda-avond, die o.m. werd bijgewoond door de wethouders A. Jansen en M. W. Fleurhe, die op hartelijke wijze verwelkomd werden. De voorz. liet in zijn inleidend woord uitkomen, dat in deze avond het nuttige en leerzame waren gekoppeld aan het aangename. Verder wees de heer Ver sloot op de machteloosheid van de enkeling in vergelijking met de kracht, die er han uitgaan van een sterke organisatie, die op onvergankelijke fundamenten gebouwd is. Bij dit alles gaat het om het beginsel, dat gebaseerd moet zijn op de Goddelijke wet ten, die zuiver en klaar zijn en nimmer herzien behoeven te worden. De Stichting van de arbeid en van de landbouw, de wet op de publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie hunnen ooh de Chr. sociale beginselen ademen, indien deze daarbij als gebiedende eis aangenomen worden, zoals de vertegenwoordigers der Christ, vakbeweging in de hogere regerings instanties dagelijks duidelijk aantonen. Er zijn echter nog te veel Chr. georganiseer- den, die zich in hun vereniging „verbergen". Principes moeten worden uitgedragen en gepropageerd, vooral als het gaat om het betuigen van aanhankelijkheid aan Koning Jezus. Bij de behartiging der stoffelijke be langen en bij het verrichten van alle arbeid mag de centrale plaats, die Gods Woord in 's werelds bestel inneemt, nimmer uit het oog verloren of verwaarloosd worden. Ook de secr. van het C.N.V. (Christ. Nat. Vakverbond), de heer C. van Nierop, die hierna een propagandistisch woord sprak, wees op het feit, dat in deze slechts een positieve doelstelling en een positief Christ, beginsel kunnen samengaan Sedert plm. 1890 is Golgotha het uitgangspunt van alle Christ, georganiseerde strijders, omdat de Schriftuurlijke eis van gerechtigherd, barm- hartigkeid en naastenliefde wijst naar het Kruis. Ooh deze spr. wees op de collectieve arbeidscontracten, medezeggenschap, va- cantreregelingen, enz., enz., die op de smalle weg door de puinhopen van deze verdwaasde wereld tussen het koele Ameri kanisme en het brute communisme gezocht moet worden. Waar is de uitweg op economisch, geestelijk en zedelijk gebied Er is een uitweg de Christ, vakbeweging, want die heeft een boodschap te vervullen. Om der wille van de beginselen moeten we daarbij contact zoeken met onze naasten, die niet of verkeerd georganiseerd zijn. God kan ten enenmale op geen enkel terrein uitge schakeld worden. Wie Hem terzijde stelt en negeert, komt bedrogen uit en gaat ondanks uiterlijke schijn hopeloos te gronde. Ieder mens draagt de persoonlijke ver antwoordelijkheid in zijn ziel. „Komt en sluit u bij ons aan e i doet als wij I" Applaus. Nadat de heer Versloot de spr. bedanht had voor zijn opwekkend woord, wees ook hij er nogmaals op, dat een beweging voorstaan eerst dan waarde heeft, als die ook uitgedragen wordt. Hierna kreeg de heer J. Th. Plomp (Ermelo) gelegenheid een toelichting te geven op het door hem geregisseerd to neelspel „Uw wil geschiede" in 4 bedrijven H. Bakker en E. J. M. Terlingen. Mogen positieve Christenen aan toneelspel doen Volgens spreker zeer zeker, indien daarbij Gods naam verheerlijkt wordt en een boodschap gebracht wordt, die Christe lijk verantwoord is. Welnu, dit waren geen losse nietszeggende woorden van de heer Plomp, maar door deze voortreffelijke opvoering heeft hij deze uitspraak tenvolle bewaarheid. De hennis- making met de Ermelose Reciteerclub „Die Verdere uren uitsluitend spoedgevallen Constghesellen" heeft ons persoonlijk vee( voldoening geschonken. Er werd over he geheel met veel toewijding geacteerd, waar door het spel warmte en medeleven uit straalde. De strijd van de koppige Tjeer" Tiedema, de zieleworsteling van zijn vrouw» die zich zag geplaatst tegenover God naas haar echtgenoot en dochter Pleun, he' diepdoorvoelde natuurlijke spel van laatst genoemde in haar liefde voor Tjade en de grote verering voor haar moeder, dit alles was van aangrijpende schoonheid. Zeker vonden we het spel van Marijke niet sterh, was het onnatuurlijk, dat de boerenknecht Tinus plechtig opstond bij zijn „tafelrede' deed het vreemd aan, dat Arie bij dreigend onweer blootshoofd op verjaarsvisite ging een boer zou met zijn pet op naar bed gaan dit neemt niet weg, dat er door de Ermelose gasten, de hleine dappere Japik incluis, zeer goed gespeeld werd en dat we deze amateurs hier gaarne nog eens weer zullen zien (als 't han met hetzelfde stuk). Ooh de toneelaankleding, de imitatie van het hemelvuur, de door de ramen naar binnen dringende rooh, de verzorging van de schier onbeduidende noodzakelijke attri buten, vielen ten hoogste te roemen. Het karahterspel werd goed doorleefd. De typering was mede zo goed geslaagd, door de bijzonder goede grimering alle lof 1 van de firma Lubbers alhier. Al met al o.i. een groot succes voor de heer Plomp, die ongetwijfeld een knap regisseur is. We zouden nog bijna de souffleuse vergeten, die eveneens haai taak uitstekend volbracht heeft. De gebeurtenissen en het leven op „Mariahoeve" heeft op ons een diepe indruk nagelaten en we zijn het volkomen met de heer Versloot eens, die in zijn slotwoord opmerkte, dat de morele waarde van dit stuk leven met z'n vele moeilijkheden door ieder nog eens diep doordacht moet wor den. „Voor God is het nooit te laat 1" waren inderdaad de wijze woorden van een be proefde vrouw, die bij vele aanwezigen zul len blijven naklinken. Op verzoek van de spelleider werd na de opvoering Ps. 86 6 aangeheven. Na de Avondzang ging de heer Versloot voor in dankgebed, waarmede deze mooie en goede avond besloten werd. Onze stadgenoot, de heer B. Assink, opzichter P.T.T., is met ingang van 1 Maart a.s. in gelijke functie te Baarn benoemd. Onze gerepatriëerden Met het Truepentransportschip „Pasteur" hopen heden te Amsterdam te repatriëren M. van den Berg, sold. 4-2 R.I., Hierden F 132A. Kuiper, kapitein 4-3 R.I., Gr. Oh, oh, wat een opkomst j.l. Zaterdag avond, de zaal was nog voller dan gewoonlijk en dan is het al zo vol dat er bijna niemand meer bij kan. Door een vergissing was de film iets te kort, maar volgende keer hebben we weer het normale programma. a.s. Zaterdagavond opvoering van schetsjes enz. door het „Jeugdcabarel". Nu nog iets over de te houden bazar, zijn jullie er allemaal al voor bezig Er zijn al enige heel fraaie werkstukken bin nengekomen, en van verschillende kanten hoor ik van allerlei fluisteren over plannen etc. Maak vooral originele dingen, zodat het eens wat anders wordt dan gewoonlijk het geval is. MEDEDELINGEN a.s. Dinsdag „Baby-club" Donkerstraat 5, aanvang 8 uur Voor diegenen die de meeste werkstukjes afmaken, zijn enige prijsjes beschikbaar gesteld. Doe dus je best, er wordt natuurlijk met de grootte van de gebreide voorwerpen rekening gehouden. Verder deze week geen nieuws, dus tot de volgende keer. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1