Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad Belastingaangiften Administraties De moeilijkste en pijnlijkste voeten George Vedder Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK Mo 7 VRIJDAG 17 FEBRUARI 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen: Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 ERMELO: H. Schuurmgn, Leuvenumseweg 15; ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDENJoh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst De beste merken uit het land, Geserveerd voor Viester's klant. (Nieuwe zending Herensportschoenen ontvangen) Gemeente HARDERWIJK Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Krijger Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur Vrouwen Wereldgebedsdag JEUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens versjacheren De eeuwenoude antithese tussen de tweeling is de tegenstelling tus sen de volheid van de mens en de volheid van God, die niet hoogmoedig maar oot moedig maaht. Gods volh leeft uit de levende Christus, Die altijd troost brengt temidden der branding van de wereld. „Ih han me niet beheren" is onmacht, maar nog meer onwil om te homen voor God, Die al wat ons ontbreekt mild en over vloedig schenkt. Wie de eeuwenoude antithese niet aanvaardt, stelt zich tegen Koning Jezus. Deze gloedvolle en bezielde overdenhing werd besloten met de samenzang van Ps. 89 8. Onze gerepatriëerden. Onze stadgenoot C. A. Volgers, 2de luit. Donherstraat 42 is Dinsdag j.l. per K.L.M.- toestel uit Batavia te Schiphol gearriveerd Maandag a.s. hopen W. Bonestroo, sold, lste kl. 9de afd. V.A., Hierden G 14-, H Klein, zelfde rang en onderdeel, Nassau- laan 35, H. van der Veen, sold. 9de afd. V.A., Wilhelminalaan 31 met het Troepen transportschip „Zuiderkruis'" te Rotterdam uit Indonesië te repatriëren. Wij roepen hun allen een hartelijk wel kom in het vaderland toe. Hooi uit de N.O.-polder Een der voornaamste agendapunten van de Vrijdagavond in het Middenstandshuis gehouden vergadering der plaatsel. afdeling van de C.B.T B. was wel de bespreking over het pachten en (of) hopen van hooi uit de N.O.-polder. Na de gebruikelijke opening door voorz A. Jansen, las de secr. j. Vrijhof de no tulen en toen was al spoedig het hooipraatje in volle gang. De voorz. wees er op, dat de gemeente Harderwijk best hooi levert, maar de op brengst is onvoldoende om volledig in de behoefte te voorzien. De N.O. polder levert volgens de heer Jansen ook prima hooi en niet duur. De kwestie „gezamenlijk pach ten" is al meer aan de orde geweest, maar als het op daden aankwam, zat de een met een spint land wortels en de ander had weer een andere uitvlucht. Gezamenlijk pachten betekent gezamenlijk helpen. Zij, die daarbij een paar dagen van huis moe ten, dienen zekerheid te hebben, dat hun vee op tijd gemolken wordt. Dat is e hander helpen. Voorts werd in antwoord op een vraag opgemerkt, dat zij, die in de polder gaan hopen, niet uitgesloten worden van het gemeentelijk hooi. Nadat deze kwestie van alle kanten be sproken was, gaven zich 15 gegadigden op die gezamenlijk 18 bunder (ha) of precies 2 kavels hooi willen verwerhen. Een en ander zal tijdig te Kampen nader geregeld worden. Bij de hierna volgende bestuursverkie zing werden de aftredende leden Kl. Epe H. W. Kok en W. Hut met vrijwel alge mene stemmen herhozen. Bij de Rondvraag kwamen diverse kwesties ter sprake hooibonnen, t.b.c. vrij vee op apart weidegedeelte, voorlichtings dienst, Commissie van Bijstand voor de landerijen, terwijl ook het bestuurslid H. W. Kok als C.B.T.B. vertegenwoordiger in de Stichting van de Landbouw enkele indruk ken gaf van de veelomvattende aibeid in dit lichaam, dat ieders belangen behartigt. Een organisatie-nummer wordt echter niet altijd gedekt door een lidmaatschap van de plaatsel. afdeling. Secr. Vrijhof merkte op, dat de C.B.T.B.-vertegenwoordiger het toch ten zeerste zal waarderen, dat ieder lid der afdeling wordt. Vermelden we nog, dat de voorz. op merkte, dat de Gemeentewei en ook de Wellen dit seizoen waarschijnlijk nog wel behouden zullen blijven, behoudens het mogelijke plaatsen van een directie-heet of iets dergelijks. Nadat enkelen hun hart weer eens ge lucht hadden over het wel en wee van de veehouders, werd het samenzijn door de voorz. met dankgebed gesloten. hampen hebben, hulp en bijstand verleent. Het devies is hierservice en nog eens service. Het gemotoriseerde rijwiel, dat in korte tijd zo populair werd, valt of staat met deze service. Op verzoek sprak tenslotte de heer M. W. Fleurhe in zijn kwaliteit van adviseur inzake de afgifte van rijvaardigheidsbewij zen. Spr. begon met de opmerking, dat de opening van dit service-station niet alleen het Harderwijker zakenleven ten goede zal homen, maar daarnaast voor velen de mogelijkheid opent intenser te genieten van het onvolprezen Veluwse landschap. Een zomeravond op de heide kan inderdaad rust geven na een vermoeiende dag. Spr. sprak de wens uit, dat het Stokvis- fabrikaat een grote vlucht zal nemen en dat daarbij vele Solejrrijdeis op hun toch ten Harderwijk zullen aandoen. Spr. merkte tenslotte op, dat het nood zakelijk voor eigen en anderer veiligheid is, zich op de hoogte te stellen van de voornaamste verkeersregels. Een Solejr- rijder zal daarbij in het bezit moeten zijn van het rijbewijs C, dat op zeer simpele wijze te verkrijgen is. Ook de verheers- voorschriften-hennis vereist geen langdurige studie en valt erg mee bij aanschaffing van een eenvoudig boekje met voorbeelden. Vermelden we nog, dat o m. de plaatsel. voorz van de Kamer van Koophandel, de heer F. W. Drijver zich langdurig met de fam. Ruitenbeek onderhield. Er waren talrijke felicitaties en geluks telegrammen binnengekomen op deze Harderwijher Solejr-dag, die een gezellig karakter droeg door de goede en vlotte bediening van de heer L. van Polen, die alle bezoekers in de gelegenheid stelde een heildronk naar keuze uit te brengen en tevens gebak en sigaren presenteerde. Onze plaatsgenoot, de heer A. Hoitink, werd benoemd tot directeur der Chr. gym nastiekvereniging „D E.S.", te Apeldoorn, tevens tot leraar lichamelijke oefening aan de Chr. Nijverheidsschool te Ede. Kinderfeestmiddag aangeboden door de Ned. Chr. Bouwarbeidersbond Op uitnodiging van de plaatsel. afdeling van de Ned. Chr. Bouwarbeidersbond wa ren de hinderen der leden Zaterdagmiddag in het gebouw „Samuël" in gezellig samen zijn bijeen. Deze feestelijke kindermiddag werd ge opend door de voorz., de heer B. Goosen- sen. die na het zingen van Ps. 81 12 voor ging in gebed om de jeugd hierna mede te delen, dat vreugde en blijheid eigen schappen zijn, die vooral voor hinderen onontbeerlijk zijn. Na deze uiteenzetting leidde de spreker de Harderwijher conféren cier-humorist Leo Schmidt in, die zich ter plaatse steeds meer op de voorgrond weet te plaatsen. Het is bekend, dat vooral kinderfeesten tot zijn beste genre behoren, hoewel dergelijke opgaven tot de moeilijkste van het vak behoren. Leo, die in de kringen der vakorganisa ties, geen onbekende is, munt uit door zijn juist aanvoelen van het milieu en dit is nu juist een der grote geheimen van zijn succes. Zaterdagmiddag begon hij met een neger dorp in Afrika. Men moet maar op de ge dachte homen De hinderen maakten alle typische gewoonten van de zwartjes mee. Toen kwam de sprekende poes tot dol vermaak van de jeugd, waarna een zang wedstrijd voor 4 jongens en 4 meisjes ge organiseerd werd. Na de pauze waarin een verrassing aangeboden werd, liet Leo Schmidt zien, dat hij van alle markten thuis en naast buikspreker ook goochelaar is. Dat was nog eens toveren, hè jongens en meisjes Die Herman en Barendje, de kleine assis tenten, die zo totaal veranderd waren, zul len er wel meer van weten 1 Ook de vol wassenen amuseerden zich hostelijh tijdens de handige trucjes van Leo, die op harte lijke wijze door de voorz. bedankt werd voor de organisatie van deze uitnemend geslaagde feestmiddag, die nog op al'.er vrolijke gezichten stond te lezen. Toen waren allen weer eerbiedig en werd gezamenlijk Ps. 138 1 gezongen, waarna de zaal leeg liep, waarbij de hin deren aan de uitgang nog eens met een goed gevulde zak met heerlijkheden ver blijd werden. De N.C.B. mag met voldoening op deze middag terugzien. interesseren ons het meest. Zowel voor Steun- en Gemakschoenen als voor Voetbehandeling. Pijnloze verwijdering van Likdoorns, Wratten, Hoorn- en Kalknagels. Spreekt U even af? STEUNZOLEN naar maat. BANDAGES alle soorten uit voorraad. Medisch gediplomeerd Voetkundige en Pedicure UITVOERING LOTERIJWET 1905 Burgemeester en Wethouders der ge- Imeente Harderwijk maken behend le. dat aanvragen tot het houden van een loterij minstens 4 weken tevoren moe ten worden aangevraagd aan Burgemeester en Wethouders 2e. dat ten behoeve van aanvragers ter Gemeente-Secretarie formulieren kosteloos verkrijgbaar zijn gesteld. Harderwijk, 15 Febr. 1950. HARDERWIJK „De eeuwenoude antithese tussen een tweeling" Op uitnodiging van de Centr. Raad van Chr. Geref. Verenigingen sprak Ds. J. H. Velema van Bunschoten op 9 Febr. in de Chr. Geref. Kerk over „De eeuwenoude antithese tussen een tweeling." De predikant begon met een verklaring van het begrip antithese. Dit modewoord wordt enerzijds fel omstreden en door anderen hoog geprezen. De doorbraah- theologie houdt niet van een tegenstelling, moet niets hebben van de zogenaamde schotjesgeest, doch wil een schouder-aan- schouder samengaan van gelovigen en on gelovigen. De spr. merkte op, dat hij aan de kant staat van hen, die de tegenstelling zichtbaar willen maken, hoewel daarbij niet met het woord antithese gegoocheld moet worden. Het gaat hier niet om het lidmaat schap van een Prot. Chr. Kerk. Dit lid maatschap heeft menigmaal geen inhoud, terwijl de antithese geestelijk van aard is en de verhouding van de mens tot God en de hemel raakt. Spr. wil van harte meedoen met het stel len van de antithese op politiek en organi satorisch terrein, maar het gaat bij dit alles z.i. toch in de eerste plaats om de zuivere geestelijke antithese, die geen doel maar feit is. Voortgaande kwam Ds. Velema tot de ontwikkeling van de antithese tussen de tweelingbroeders Jacob en Ezau, de zo in aile opzichten verschillende zonen van Izaah en Rebehha. Toen Ezau vermoeid van de jacht binnen kwam, verhocht hij zijn eerstgeboorterecht voor een schotel linzen- moes. De sluwe Jacob wist wel, dat Ezau, de vitalist, zijn hoogste goed zou durven verkwanselen. Hier werd de antithese ge steld en door de slechte paedagogische kwaliteiten van de ouders werd die ver scherpt en ontwikkeld. Hoe onverantwoord was het van Rebehha om haar half blinde echtgenoot te bedreigen en Jacob bij het uitspreken van zijn vaders zegen op het voorplan te plaatsen De derde phase speelde twintig jaren later, toen de tweelingbroeders steeds verder van elkander verwijderd waren geraakt. Toen kwam hij, de schijnbaar zo gelukkige, rijhe en gezegende oog in oog voor God te staan, waardoor hij o wonder van des Heeren Genade van een zon daar tot een bidder gepromoveerd. Dit was dejeeuwenoude antithese van Gods genade, die de Hemelse Vader nog heden ten dage midden in de wereld stelt, zoals door de sprekers met talrijke voorbeelden toege licht werd. Niet alle hinderen des Heeren zullen gelijk zijn, al is het grondpatroon der geestelijke vorming gelijk. De antithese blijft gehandhaafd. Als we denken aan Jezus en Herodes beginnen we inzicht te krijgen in de grote lijnen der Heilsgeschie denis. Daar stond Christus beladen met de zonden aller Jacobieten en God liet het toe, dat Jacob geslagen werd door Ezau. Voor of tegen de Christusziehier de eeuwenoude antithese. Na de tussenzang van Ps. 35 1 en 13 ontwikkelde de predikant in dit verband de uitverhiezingsleer. waarbij ook de leer stellingen over de praedestinatie van de Bazelse hoogleraar Barth ter sprake kwa men. Alles wat beleden wordt, is nog geen beleven. We moeten bij dit alles durven erkennen Ih ben in de grond van de zaak als Jacob en niet beter dan Ezau. De leer der algemene verzoening werd door spr, gesteld naast die der vrije genade, die door alle vormen van humanisme bestreden wordt. Nog zijn er velen, die hun ziel en zaligheid voor een schotel linzenmoes die corsetten welke U koopt bij GEZ. DE LANGEDonkerstraat 2 Zowel in goedkope als in betere uitvoering Officiële opening Solex Service-station. Onder zeer grote belangstelling had Zaterdagmiddag de officiële opening plaats van het Rijwiel Solejr Service-station, dat alhier verzorgd wordt door de heer B. Ruitenbeek. De heer C. Kreischer (Voorschoten), de Solejr-manager, sprak in de met vele bloem stukken getooide hal voor de nieuwge bouwde vleugel, waar een rij Solejr-rijwie- len voor de verhoop gereed stond, namens de Stohvis-directie zijn tevredenheid uit over de opening van het Harderwijker service station. De spreker deelde mede. dat hij in deze omgeving lang gezocht had naar een geschikte vertegenwoordiger, die hij, zoals thans reeds duidelijk gebleken is, gevonden heeft in de heer B. Ruitenbeek, die z.i. de juiste man op de juiste plaats is. Spr. richtte zich hierna op sympathieke wijze tot de heer en mevr. Ruitenbeek, die hij met de opening van dit service-station gelukwenste. Voorts deelde de heer Kreischer mede, dat thans in Nederland reeds 82 van deze inrichtingen hun dien sten bewijzen aan alle Solejr-rijders. Vervolgens gaf de service-inspecteur K. Trapman (Voorburg) een uiteenzetting over het systeem van hulpverlening. Er is een nauw contact tussen alle stations en deze monteur, die zonder bepaald voor Wegen wacht te spelen, alle Sole^rijders, die met eventuele tegenslagen die bij deze machines sporadisch voorkomen te De „Olympia"' uitvoeringen. In de geheel bezette Stadshal sprak de heer G. A. N. Zunderdorp Zaterdagavond een woord ter inleiding van de „Olympia"- uitvoering der dames- en heren afd. en van de oudste adspirantleden. De spreker richtte zich daarbij met een speciaal woord van welkom tot wethouder Fleurhe, die als vertegenwoordiger van het college van B. en W. acte de présence gaf. Verder deelde hij met een enkel woord mede, dat er moeilijhheden in de boezem der vereniging waren gerezen, die er echter zijn om uit de weg geruimd te worden. De heer Zunderdorp dankte in ieder ge val de vroegere bestuursleden voor de on dervonden steun, waarbij hij ook getuigde van de medewerking ter gemeente-secretarie bij het inrichten van deze serie van 3 uit voeringen. Verder werden de midden standers. die gezorgd hadden voor een keur van mooie prijzen voor de verloting, niet vergeten. Daar ons verslag te uitgebreid zou worden als we alle nummers van de beide pro gramma's van Zaterdag- en Maandagavond zouden beschrijven, volstaan we met enkele grepen en een totaal-overzicht. Onze eerste indruk is dan, dat de nieuwe leider, de heer H. Huisman, die sinds be gin December j.l. met de Dir. M. Schouten samenwerkt, een prima kracht is, die door zijn paedagogisch inzicht en juiste tact, bij- uitstek geschikt is als instructeur der jeugd en jongerenafdelingen, waarop we aan het eind van dit verslag nader terugkomen. Na de opmars volgden Zaterdagavond vrije oefening jongens, klassikaal brug meisjes, enz. enz. Hoewel de heer Huisman nu en dan ook een groep' leidde, werd dit programma hoofdzakelijk door de Directeur verzorgd, die zelf nu en dan een demon stratie aan een der toestellen meeturnde. Er was nog al veel verschil in het brug- zwaaien bij de meisjes. Sommigen namen de mooie gestrekte zit aan, terwijl anderen met moeite de benen over de baren werkten. Bij de grondgymnastieh heren vielen enkele gedurfde salto's te bewonderen. Een zeer mooi nummer werd de per soonlijke vrije oefeningen, waarbij enkele dames en heren om beurten alleen op het podium verschenen om hun vaardigheid en spierbeheersing te tonen. Ter afwisseling volgden Volksdansjes voor meisjes. Paard- springen dames B. en C., rek heren met Zunderdorp als uitblinker in fijne afwerking en toen na de pauze als geheel nieuw nummer „Ringen" voor dames A, waarbij om te hunnen uitzwaaien voor in de zaal werd geturnd. Therie van Plateringen be kleedde hierbij de vertrouwenspost van „gangmaker." Het disloqueren aan het eind van de voor- en achter en ook in de rugzwaai viel over het algemeen te roemen en werd dus een succes voor de heer Schouten, die ook Baloefeningen voor dames als Harderwijker Olympia-première presenteerde. Er raakten nog wel enkele balletjes aan de rol, maar ook hier werd al heel wat bereikt en bood dit onderdeel, mede door de bevallige kleding, een feeërieke aanblik, evenals de zeer gracieuse hoepeloeteningen voor de dames C. Jammer, dat de gramafoon wat „schor" was. Dit was niet het geval met de piano, die op zeer bekwame wijze juist aan voelen van hel tempo der oefeningen door de heer J. C. N. Schouten (Ermelo) bespeeld werd, die ook Maandagavond zich uitnemend wist aan te passen. Noemen we nog „Paard" voor dames en heren het beste toestel van de heer Schouten, die schitterend voltigeer-werh demonstreerde en Brug voor heren, die enkele goede schouder- en hoogstanden lieten zien. De afsprongen waren niet altijd beheerst. De beide leiders en de pianist werden met een goed gevulde fruitmand verrast, terwijl hun dames bloemen aange boden werd. Maandagavond waren de kleuters en grotere jongens en meisjes aan de beurt. In „Sneeuwman" toonde de heer Huis man zijn bijzondere gaven. Evenals in „Wasvrouwtje" werden op ongedwongen wijze spelenderwijze de fundamenten der gymnastiek bijgebracht, zoals in de andere nummers, die meestal in wedstrijd verband aangeleerd werden. Hindernisbaan voor kleuterjongens werd een komisch nummer door de dolle capriolen der deelnemers. Aardig om te zien hoe de kinderen ver trouwd gemaakt worden met het Paard, waar de heer Schouten met zijn meisjes- afd. weer wat zwaardere oefenstof ver werkte. Noemen we na de pauze „Baas Vet" voor meisjes IV als aardig dansnummer, de Vlagoefening en als finale het „Sleespel" met de rinkelende belletjes. Ging het Zaterdag nog niet op wieletjes, Maandag werd het niet zo laat. Het was nog niet altijd „heurturnen". maar dat behoeft ook niet. Enkele leden toonden duidelijke vooruitgang bij «vorige uitvoeringen en daar gaat het om. We hebben ook veel goeds gezien en bovenal ons uitstekend geamuseerd. We delen tenslotte mede, dat morgen avond de hogere afdelingen hun laatste uitvoering geven. Ook deze derde avond moet een bezette zaal leveren. „Olympia" met haar plm. 300 werkende leden is een der meest op de voorgrond tred-nde plaatselijke verenigingen, die aller steun ten volle waardig is. Gevonden en verloren voorwerpen Inlichtingen Bureau van politie van 912 en van 2 6 uur. Niet telefonisch. Gevonden: een geblokte ceintuur, bruine sjaal, muntbiljet, blauw met wit gebreide want, bruine want met witte strepen, rood blauw gebreide muts, rode alpino muts, groen opgewerkte hinderwant, bruin hinder- schoentje, blauw-wit gekleurde want, h;n- derportemonnaie met inhoud, kl. br. por- temonnaie met inhoud. Komen aanlopen een jonge hond (grijs). Verloren blauwe vulpen in etui, een militaire handschoen, bruine glacé hand schoen, zakmes (tonnetje). 3 muntbiljetten, banhbiljet. licht blauw gebreid meisjes mutsje, blauw-grijs rose halsdoek, porte- monnaie met inhoud, zwart lak hinder- schoentje, 2 muziekboekjes in cahier, ge kleurde want, huissleutel, dubbeltjes arm band, een paar groen gebreide handschoe nen, kleine zwarte portemonnaie met inhoud. Verdere uren uitsluitend spoedgevallen Ned. Vereniging van Huisvrouwen Voor bovenstaande vereniging hield de firma Calvé (Delft) een demonstratie van haar artikelen in Hotel Zeezicht. De demon- stratrice Mej. Boender vertelde eerst over de bereiding van Slaolie en Delfia. Hierna werden flensjes gebakken, waarbij de slaolie in 't beslag gemengd werd, zo dat het bakken heel vlug ging. Alle dames mochten proeven van het baksel. Er werd ook een cake gemaaht met Delfia. Vervolgens werd de mayonaise geproefd op doperwten. Aan het slot dankte Mevr. Loosjes voor de goed geslaagde middag, waarvoor zeer veel belangstelling was. Men schrijft ons Op de eerste Vrijdag in de Lijdensweken worden vrouwen over de gehele wereld op geroepen om tezamen te naderen voor de troon van God om Hem om hulp en bijstand te smeken. Ook in Harderwijk hopen we, zoals dit reeds jaren de gewoonte is, tezamen te komen, dit jaar dus op Vrijdag 24 Februari des avonds 8 uur in een der lokalen van de Geref. Kerk. Wij hopen dat dit jaar velen behoefte gevoeltn dit samenzijn bij te wonen. Vanuit de wereldzendingsconferentie te Jeruzalem in 1929 verbreidde de oproep der vrouwen tot dit schone doel zich over de gehele aarde. En altijd weer, in de dagen waarin de gemeente het lijden en sterven van haar Heer gedenkt, komen de vrouwen voor haar gebedsure samen, waarbij over de gehele Zoals jullie wel gemerkt hebben, was de Jeugdcabaret-avond j.l. Zaterdag, anders dan anders. Enkele andere jongelui hadden n.l. gevraagd of ze nu eens zelfstandig een avond mochten verzorgen. Een heel goed idee, maar makkelijker gezegd dan gedaan. Het is gebleken dat wat leiding heus nog niet gemist han worden. Maar alle begin is moeilijk, en diegenen die zelf niet heb ben meegedaan, maar wel critieh hadden, hunnen een van de volgende avonden eens laten zien wat zij presteren kunnen. (Op geven Kerkstraat 2). Zaterdag a.s. is er weer een film-pro gramma. De week daarop, Zaterdag 25 Febr., weer een gewone Jeugd-cabaret- avond, dus met leiding. (Repeteren hiervoor a.s. Zaterdag 18 Febr. om 3 uur). Zaterdag 11 Maart geven we de revue „Kermisklanten". Hiervoor moet echter nogal veel getimmerd en genaaid worden Wie han dit en heeft tijd om te helpen MEDEDELINGEN: Jongens en meisjes die wèl een instru ment bezitten, maar hieruit nog geen mu ziek kunnen halen, hunnen zich melden bij de heer Pos'humus, Stadsdennenweg 35. Hij zal hen les geven. Een mooie gelegen heid dus Meisjes: a.s. Vrijdag gaan we werken voor de bazar en de tentoonstelling. „Baby-club", a.s. Donderdag, dus niet Dinsdag, bij Mevrouw Paling, Laan '40-'45 No. 48. Aanvang 8 uur. In de 2e helft van Mei wordt te Amster dam de Damesjaarbeurs gehouden. We gaan hier met een clubje van meisjes boven de 14 jaar naar toe. We beginnen vast te sparen met 50 cent per week. (Opgeven Kerkstraat 2). De kosten zijn weliswaar vrij hoog, maar als we sparen valt 't wel mee. Enige meisjes hebben zich al opgege ven. Wie volgt HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1