Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad Belastingaangiften Administraties GEZ. DE LANGE George Vedder Alleen voor U „KLEIN MAAR DAPPER" Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK No 5 - VRIJDAG 3 FEBRUARI 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 70841 ERMELO: H. Schuurman, Leuvenumseweg 15; ELSPEETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDEN Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Bij een praatje, aan 't diner Viester's drank stelt steeds tevree Gemeente HARDERWIJK HINDERWET HOUTVERKOPING GEMEENTE ERMELO is dit belangrijk Wratten, Likdoorns, Eksterogen aan voeten of tenen Kom bij VEDDER en ze zijn spoedig pijnloos verdwenen Spreekt U even af? Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Krijger Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur J EUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens Burgemeester ert Wethouders van Har derwijk vestigen de aandacht op een publi catie tan het aanplakbord inzake verdaging van de beslissing op het verzoek van de firma v.h. G. Timmer Zn. te Hierden om vergunning tot uitbreiding van haar timmer werkplaats in het perceel Hierden, wijk G nr. 92. Harderwijk, 31 Januari 1950. De jaarlijkse houtverkoping der Gemeente Harderwijk zal plaats hebben op Woensdag 15 Februari a.s. in de Stadshal. Aantal Februari percelen a.s. in het blad van 10 De burgemeester van Ermelo vestigt er de aandacht op dat het verboden is stob ben van geveld hakhout te rooien zonder vergunning van het Staatsbosbeheer Ook voor het vellen van hahhout moet vergun ning van de directeur van het Staatsbos beheer worden aangevraagd. De hier bedoelde maatregelen zijn een gevolg van het inzicht hetwelk ook in de kring van onze landbouwdeskundigen steeds meer veld heeft gewonnen dat niet enkel uit een oogpunt van bescher ming van natuur- en landschapsschoon maar ook voor de landbouw met het oog o.m. op de vogelstand en windbeschutting (tegengaan van verstuivingen) grote belan gen bij het behoud van de zgn. houtwallen en heggen betrokhen zijn. Daarom wordt op ieder en in het bij zonder op het landbouwende gedeelte van de bevolking een ernstig beroep gedaan om in het algemeen en ook in het eigen belang aan de bescherming c.q. het herstel van de houtwallen en heggen in onze ge meente krachtdadig medewerking te ver lenen. Aan de politie is opdracht gegeven op de naleving van de gestelde verbodsbe palingen streng toezicht uit te oefenen. M^-iispeet, 31 Januari 1950. De burgemeester voornoemd. genoegen HARDERWIJK Turnwedstrijden toen .Hercules" uit Zwolle de zaah niet op gang kon krijgen, besloot de gymnastiek vereniging „Olympia" (dir. M. Schouten) alhier het eerste kampioenscnap van de Kring Zwolle, waarin totaal ongeveer 20 verenigingen zijn opgenomen, toch door te laten gaan, al bleef het dan maar bij een allereerste poging. Toen Genemuiden, Steenwijk en Nunspeet zich terugtrokken en ook „Quick" uit Meppel op het laatste moment verstek moest laten gaan, kon er ondanks het feit, dat er 3 leden (t.w. de dames D. van Dijk en R. van Hels dingen en de heer H. Hassing) van „Her cules' uit Zwolle opgekomen waren Zaterdagavond in de zaal Vismarkt van een eigenlijke Ringkrachtmeting geen sprake zijn. Desniettemin werd er uitstekend ge tufnd en hebben we met veel naar de prestaties gekeken. De Olympia-voorz., de heer W. Nuis, sprak een pittig openingswoord, waarin hij wees op de grote waarde van onderlinge wedstrijden. Spr. richtte zich daarna met een woord van welkom tot de Voorz. van de Techn. Ringcommissie, de heer J. Venema (Zwolle), die naast Mevr. Hoge- weg-Lussenburg (Nunspeet) en de heer Verhoek^ (Rotterdam) tevens als jurylid fungeerde. Ooh de heer Luit (Zwolle) woonde als lid van de Techn. Comm. de wedstrijden bij. In verband met het feit, dat de Directeur M. Schouten, aan de prijskamp deelnam, •trad de 2de leider van „Olympia", de heer Huisman, als technisch leider op. Harderwijk werd vertegenwoordigd door dames en 4 heren. De dames gaven elkander partij in de nummers vrije oef., paardspringen, brug, paard voltigeren, en ■ringen, waarbij voor de heren nog rek ■iuigevoegd werd. Vermelden we nog, dat de heer E. F. den Herder, die tot de beste plaatselijke turners behoort, de laatste weken weinig getraind had en zich bovendien niet geheel ht gevoelde, ditmaal niet uitkwam, doch zich met het administratieve gedeelte van deze ontmoeting belastte. De uitslag werd als volgt Darnes: 1 Mevr. Kiljan-Snijders, 65 punten z \J6'' v-(,-Vlis- 61 Vz (beiden Olympia) 3 Mep D. van Dijk, 60 p. H Mej. R. van Hesingen 59'/2 P- (beiden „Hercules'); 5 Mej. H. van Dijh, 58 p. 6 Kraaijenhof, 56'/4 p.7 Mej. L. Klaassen, 55s/« P- (allen „Olympia"). Heren1 M. Sfchouten (dir. Olympia"), 98'/4 punt2 A. Zunderdorp. 8V/2 p. 3 J. Schaddenhorst, 771/., p., 4 R. de Groot, 733/4 p. (allen „Olympia"); 5 H. Hassing 703/4 p. („Hercules"). De wedstrijden hadden een gezellig en sportief verloop. De temperatuur was iets te laag, waar door enkelen, die hun spieren niet warn en soepel konden houden, min of mee gehandicapt werden. Het bleek eens te meer, dat de lokaliteit met een zeer slechte vloer en te korte maten voor het paardspringen, absoluut ongeschikt is voor ongedwongen turnen en zeer zeker voor de eventuele massale ont vangst van Kringgroepen en hun leiders. Alleraardigste Propaganda-Padvindstersfeestavond In de geheel bezette Stadshal sprak Mevr. Neeb-Spruitenberg, de Hoofdleidster van „Redoz", Zaterdagavond een woord ter inleiding van de Propaganda-feestavond, die onder haar algehele leiding door de gezamenlijke Algem. en Speciale groepen van de Ned. Padvindsters Gilde „Redoz en de Gidsen (R.K. Padvindsters) op zeer aantrekkelijke wijze aangeboden werd. De spreekster wees op de prettige sfeer, die er tijdens de voorbereiding van dit programma geopenbaard werd. Hierbij werd de ware Padvindersgedachte werkelijk uit gedragen. Spr. merkte verder op, dat deze avond echter niet uitsluitend geïnspireerd werd door gevoelens van idealisme, omdat ooh de Padvindersbeweging voor financiële problemen gesteld wordt. Tenslotte ver zocht Mevr. Neeb de aanwezigen rekening te willen houden met het feit dat deze avond mede werd verzorgd door kabouters vanaf 8 jaar, zodat enige clementie betracht dient te worden. Toen was allereerst de beurt aan de speciale kaboutergroep van Oehoe Goos Jansen, die op allerliefste wijze het door deze leidster bewerkte sprookje „Doorn roosje" opvoerden. Wat had kapper Buma die ook verder op de avond heel wat moeilijkheden wist op te lossen, voor een fiere Koning gezorgd. Welk een toiletten- weelde tijdens het hofbal daar moest heel wat arbeid voor verzet worden 1 Het geheel was een knap stukje werk van deze 8II jarige kabouters. Liesje van Opstal gaf telkens op duide lijke wijze een verbindende toelichting. Met veel genoegen denken we nog terug aan Helena en Ursula en aan het Prinselijk bruidspaar. Hierna volgden de speciale Padvindsters. die onder leiding van Guido Nanny Beers (Tonsel) het nummer „Ceremonie" voor het voetlicht brachten, waarbij de Padvinders- wet op originele wijze uitgebeeld werd. Verder werd onder de uitstekende piano begeleiding van de heer Dercksen Jr., die zich de gehele avond als handig muzikaal medewerker zeer verdienstelijk maakte, tijdens het spelen van fragmenten der diverse volksliederen o ider dezelfde leiding een vlaggenparade gehouden, waarbij de Nederlandse, Belgische, Franse, Engelse, Italiaanse en andere nationale kleuren eerbiedig negen toen een gouden kruis op zwarte ondergrond onder het zingen van „Scheepje onder Jezus' hoede" hoog opge heven werd. Dit plechtige moment werd goed door alle aanwezigen aangevoeld. Een nummer van geheel andere aard werd daarna gebracht door de Redoz- Pioniers die telkens vrolijk zingend uit de rand van een grote Paduindershoed opdoken. Klein pittig en leuk nummertje als goede afwisseling. Hierna volgde „Seinen" van Guido Beers en daarna was de beurt aan de Gidsen, die onder leiding van haar Guido Annie Nuse vlot begeleid op de piano door Mevr. Numan een leuke serie volksdansen uit voerden, die goed voorbereid waren en dan ooh terecht met ferm applaus beloond werden. Een komisch nummer werd gym nastieh door het vendel van Guido Beers. Tijdens de pauze werden een tweetal Padvindster-poppen verloot, waarna Oehoe Bep Gardenbroek met de Redoz-groep een jdoor Mevr. Neeb geschreven toneelspel „Liesjes droom" opvoerde. De Oehoe kon Mej. HARDERWIJK TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932) haar bedrevenheid met naald en draad hier demonstreren. De titelrol werd op keurige wijze vertolkt door Fennie Migchelsen, die haar opdracht goed aanvoelde. De gehele bezetting was trouwens goed, hetgeen vooral de schrijfster veel voldoening geschonken zal hebben. In deze schets is evenals in het andere door Mevr. Neeb geschreven spel „Wel en wee in een kamp" op be grijpelijke en knappe wijze een opvoedende moraal van grote paedagogische waarde verwerkt. Liefde voor plant en dier, eerbied voor de natuur in de eerste schets en saamhorigheid en verbroedering, eenvoud en waarheidszin in het andere toneelwerk, als deugden die met medewerking van de „kampcommandante", de ass-leidster Gerda Assinh, door Hanny Bos op piekfijne en rake wijze in contrastvorm getypeerd wer den. Vermelden we nog, dat Tini Menting als pianiste medewerking verleende. Beide nummers oogstten veel bijval. In haar slotwoord bedankte Mevr. Neeb op hartelijke wijze allen, die aan deze avond medewerkten. Er is daarbij door alle leidsters veel werk verzet en door alle Padvindsters eveneens.Spr. nam de gelegen heid waar om de Gewestel. Commis- saresse Mej. De Jonge (Zwolle), de Distr. Comm. Mej. Timmermans (Ermelo) en de Harderwijker Padvindersleider, de heer H. Kraayenbrinh hartelijk te bedanken voor hun aanwezigheid en laatstgenoemde speciaal voor zijn medewerking. Ook de heer Clermonts werd als een onmisbare figuur door de spreekster geprezen Op verzoek van Mevr. Neeb werd be sloten met het gezamenlijk zingen van de Padvindersmars. Vergeten we niet te vermelden, dat de leidster Corry Ligtelijn namens alle Pad vindsters Mevr. Neeb een bouquet fraaie bloemen aanbood. Applaus. P.S. Naar we vernemen zijn de toneel schetsen van Mevr. Neeb zo gunstig door de Gewest. Comm. beoordeeld, dat deze stukken met toestemming van de schrijfster op voorstel van Mej. De Jonge ook in andere plaatsen opgevoerd zullen worden. Een mooi succes! Heijermans-herdenking. Op verzoek van de plaatselijke Bestuur- dersbond van het N.V.V. werd Maandag avond in de goed bezette Stadshal door het .Nederlands Volkstoneel" een zeer ge slaagde vertolking gegeven van „Schakels" van Heijermans. De avond werd geopend door de plaatsel Voorz., de heer W. Reitsema, die in zijn rede liet uitkomen, dat dit programma moest gezien worden in het kader van de Heijermans-herdenking. Hierna schetste de spreker op duidelijke wijze de ereplaats, die de grote literator Herman Heijermans mede als auteur van bekende toneelwerken in onze samenleving nationaal en inter nationaal zal blijven innemen. Op ongeëvenaarde wijze wist hij de menselijke ziel tot in de diepste vezelen te peilen, waarbij hij zich niet ontzag de realiteit in alle felheid te belichten. Spr. gaf bij dit alles een opsomming van de voornaamste werken van deze letterkundige, die niet alleen door zijn „Op Hoop van Zegen'', maar evenzeer door zijn 650 Falhlandjes ook bij de massa grote populariteit heeft verworven. Over de opvoering van „Schakels" kun nen we betrekkelijk kort zijn, omdat dit toneelwerk onder regie van Hans van Meerten, die als Hein Duif zelf meespeelde, op boeiende en „waarachtige" wijze voor het voetlicht gebracht werd. Het gehele stuk werd gedragen door Johan Elsensohn, algemeen bekend als de radiofiguur „Gijs langs de weg", die een ongedwongen typering gaf van de hoofd figuur in deze sterk realistische levens schets, die als vrolijk spel van de huise lijke haard vermeld werd. Met de aandui ding „vrolijk" spel kunnen we ons overigens niet geheel verenigen, daar we dit familie gebeuren meer als bewogen en dramatisch dank aan de opofferende levensstrijd van Marianne, de huishoudster en aan de ontroerende passages van de door smarte lijke teleurstellingen gebroken Pancras en aan de gemene diefstal van de brieven 1 dan als een jolige huishouding kwalificeren. Verder was er nog wel degelijk verschil in kwaliteit bij deze tonelisten te consta teren. Voor Johan Elsensohn niets dan lof voor de diep-menselijke en gave uitbeelding. Ook Marianne was in één woord grandioos. De fabrieksdirecteur Henk, vertolht door een der artistieke leiders Ferd. Sterneberg. bleef de hautaine leider. Ook de aannemer Dirk (Jaap Hoogstra) vonden we prima Aan Toon, de student (Bob Goedhart) moesten we even wennen. Hij was nu en dan o.i. wat te overdreven en te aanstellerig Voor U, die graag wat fijns en degelijks breit. Er kwam MOOIE WOL die heerlijk uitbreit voor sokken, kinderkousen enz. in kleuren jaeger, licht grijs, licht grijs gespikkeld, grijs gemêleerd, donker grijs, donker grijs gespikkeld, licht beige, donker beige, donker bruin gespikkeld f 2.70 per ons-knot. Prachtige wol voor pullovers, vesten, truien enz. enz. in kleuren licht grijs, licht paars, donker paars, 3 finten groen, rood, donkerrood, wit, 4 tinten blauw, zwart, maiskleur, donker bruin, wit, oud blauw-grijs, bruin, wit, BREIBOEKJES met goed beschreven modellen, BREINAALDEN, KNOPEN enz. Komt U vooral eerst zien bij VISMARKT 2, DONKERSTRAAT 2 Medisch gediplomeerd Voetkundige en Pedicure Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 Speciaal adres voor STEUN- EN OEMAKSCHOENEN met z'n daaag. In het 3de bedrijf tijdens de voorlezing van de gestolen brieven het gehele samenspel was hier schitterend 1 was hij uitstekend op dreef. Vergeten we de kleine pittige zeemansvrouw Gerritje (Marie Faassen) niet, die o.i. sterher acteerde dan haar liefhebbende echtgenoot, die enhele gekunstelde passages had. Al met al een opvoering van grote hlasse, die met grote aandacht gevolgd werd. Een stuk leven, dat tot diep nadenken bewoog. Vermelden we nog, dat de heer Reitsema onder daverend applaus de actrices met bloemen huldigde. Johan Elsensohn hreeg nog afzonderlijk een welverdiend open doehje. Per K.L.M. gerepatriëerd Onze stadgenoot, de 1ste luit. J. Vrijhof (Hierdenseweg 49) is Woensdagavond met een K L.M.-toestel uit Batavia op Schiphol gearriveerd. Ook aan deze uit Indonesië gerepatriëerde militair bieden we onze gelukwensen aan ter gelegenheid van de behouden aankomst in het Vaderland. Ongeveer een halve eeuw stratenmaker Onze stadgenoot, de heer P. Besselsen, heeft Dinsdagmiddag ,niet het bijltje, maar dan toch de hamer neergelegd, waarmede hij ongeveer 50 jaren lang alle mogelijke soorten straatklinkers en keien op pleinen en in straten en in steegjes van onze stad heeft beklopt. Als 15-jarige jongen hielp hij zijn vader al als stratenmaker en nu hij 65 jaar geworden is en de pensioengerech tigde leeftijd bereikte, is het welletjes. Om een halve eeuw lang onder soms slechte weersomstandigheden op de kieën de kost te verdienen, is heus geen kleinigheidje. Deze stratenmaker 1ste klasse werkte se dert 1906, dus vanaf de dagen van burgem. Kempers en de gem. architect Makkum, voor de gemeente, en hij heeft sindsdien heel wat karweitjes onder handen gehad. „Wie aan de weg timmert, heeft veel bekijks" zegt het spreekwoord. Welnu, de heer Besselsen heeft eigenlijk maar weinig bekijks gehad en blijkbaar nog minder waar dering voor zijn toch zo hoogst nuttige en diwijls spoedeisende moeilijke en zware werkzaamheden. We vernemen althans, dat deze gemeente arbeider Dinsdagmiddag in het gebouw Ge meentewerken vrijwel zonder enig „vlag vertoon" geen enkele gemeente-autoriteit of hoofd van Dienst was aanwezig na zulk een langdurige plichtsgetrouwe staat van dienst op pensioen gesteld werd. Wel is waar waren zo goed als alle collega's alsmede de gemeente-opzichters present en waren ook Gasbedrijf en Visafslag verte- woordigd, maar het was toch niet dat. Alle hulde aan de heer Beetsma, die als waarnemend directeur gemeentewerken de heer Besselsen op buitengewoon harte lijke wijze toesprak, waarbij laatstgenoemde een enveloppe met inhoud aangeboden werd. Onder het genot van een rokertje bleven allen nog wat nakaarten, waarbij menige „oude koe uit de sloot" gehaald werd. Wij spreken tenslotte de wens uit, dat de heer Besselsen nog menig jaar in goede welstand van een welverdiend pensioen zal mogen genieten. De Vereniging van Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs waarvan uitgaat het Christelijk Lyceum kwam Zater dag 28 Januari j.l. in jaarvergadering bijeen in het schoolgebouw, Stationslaan 26 onder voorzitterschap van Ds. L. van Mastrigt van Apeldoorn. Na de opening met gebed en het lezen der notulen der vorige jaarvergadering bracht de Secretaris de heer A. Sonke het jaarverslag over 1948 uit. Dit verslag deelde mede dat de Koninklijke goedkeuring werd ontvangen op de verlenging der Statuten tot 31 Mei 1978. Het sportterein dat gereed kwam werd in gebruik genomen. Het onder wijs dat normaal verliep, had te kampen met het feit dat niet altijd bevoegde leer krachten beschikbaar waren. Leraren waren moeilijk te krijgen. Ook al in verband met de woningnood, terwijl enige leerkrachten door oproeping in militaire dienst aan hun werkkring werden onttrokken. Trein- en busverkeer werkten in 1948 reeds uitste kend. Vooral van de zijde van de Veluwse Autodienst werd veel medewerking ont vangen ten gerieve van de buitenleerlingen Verdere uren uitsluitend spoedgevallen Het jaarverslag werd goedgekeurd. De penningmeester, de heer Anth. de Groot bracht hierna het financieel verslag over 1948 uit. De rekening over dit jaar sloot met een bedrag van f 224.900.34 en gaf weder een financieel slot, zodat de re serve terugliep tot f 45.611 23. De rekening die gecontroleerd werd door het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de daarvoor benoemde Commissie adviseerde tot goed keuring en décharge van de penningmees ter waartoe de vergadering besloot. Herkozen tot bestuurslid werd de heer D. C. Tiemens te Harderwijk. Hierna deelde de waarnemend Rector Dr. J. G. van de Putte verschillende medede lingen mede over het jaar 1949. De wijzi gingen in het le:arencorps bracht vele ver anderingen, doch het onderwijs liep uit stekend. De cursus 1949-1950 begon met 353 leerlingen en de eindexamens verliepen goed. De heer W. F. H. van der Wart eindigde met dankzegging. Zaterdagavond werd in Obadja het jaar feest gehouden van de Ned. Chr. Bouwar- beidersbond. De voorzitter, de heer B. Goosensen, opende het samenzijn op de gebruikelijke wijze en heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Na afhandeling van enige huishoudelijke zaken, wist de heer Leo Schmidt, confe rencier, op passende wijze de feeststem ming te verhogen. Tussen de bedrijven werden enige con- Gelukkig is de kou weer achter de rug. Jullie zullen het wel jammer vinden, maar wie weet geeft „Koning Winter" nog eens de gelegenheid de schaatsen onder te bin den en anders maar geduld tot het volgend jaar. J.l. Zaterdag was het een gezellige bij eenkomst, dat was ook te verwachten, want het Jeugdcabaret was de eerste keer al zo in de smaak gevallen. Nu ging het al weer een stuk beter. Het was wel te merken dat vele ouderen naar de ijsbaan waren, overigens heel be grijpelijk, want het Jeugd-contact komt iedere week terug en het ijs niet. De kleintjes lieten zich echter niet onbe tuigd, er waren er maar liefst 123! Vele leuke schetsjes werden vertoond, zoals het hogehoeden orkest (wat kon die vent blazen I), de dove barbier, het fopspel, waarbij 3 jongens die geblindoekt waren, de heer Posthumus om de hais vielen om hem een zoen te geven, menende dat zij een ander te pakken hadden. Verder de lekke beker en de conferencier die pardoes het gordijn om zijn hoofd kreeg, het malle span dat de deur niet wilde dicht doen en nog te veel om op te noemen. Nu wachten we maar weer af, wat er de volgende keer te beleven valt, óf nog beter, doe zelf mee door iels op te voeren of ten gehore te brengen (opgeven Kerk straat 2. MEDEDELINGEN„Baby-club" a.s. Dinsdag Donkerstraat 5. Meisjes van de 2e groep op Vrijdagav., het doosje wordt afgemaakt en we begin nen aan een zakdoekenmapje. Meebrengen lapje 38 lang, 26 breed. Lapje voering van dezelfde maat, vel watten of stukje molton van 35 lang en 23 breed. Een halve M. lint MEDEDELING VOOR DE LEIDING: In verband met de avond der Culturele Kring zal de eerstvolgende bijeenkomst NIET op Maandagavond gehouden worden, maar op WOENSDAGAVOND 8 Febr. om 8.30 in het Politiebureau. Komt allen en brengt vele nieuwe ideëen mede 1 SCHORTEBONT in vele kleuren en FRISSE KATOENTJES voor jurkjes slechts f 1.97 p. rr., 70 cm breed. KHAKI WERKHEMDEN. Volop JAEGER WOL f 1.77 ea f 1.97. ROOD BRABANTS BONT 130 cm breed. KOUSENSAJET en WOL in diverse kleuren. FLANEL (ecru) f 1.35 per m. SAJET-WOL nog in diverse kleuren en maarf 1.97 per knot Volop INTERLOCK ONDERGOEDEREN. Damast TAFELLAKENS. Kanten 2 persoons SPREIEN en nog meerdere schaarse artikelen. UW ADRES IS. JAN VAN MALESTEINWEG 19 - ERMELO - TELEFOON 538

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1