Schilder'! Nieuws- en Advertentieblad GEZ. DE LANGE HOGE SCHOENEN Belastingaangiften Administraties George Vedder Plaatselijk nieuws Kantoor W. A. PRONK 4 - VRIJDAG 27 JANUARI 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen: Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 ERMELO: H. Schuurman, Leuvenumseweg 15; ELSPEET: J. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDEN: Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst In Jenever onderscheid VIESTER altijd kwaliteit jemeente HARDERWIJK nog in de bruidsdagen wordt binnenkort door ons verwacht. Heren, Jongens, Meisjes en Kinderen Medisch gediplomeerd Voetkundige Het adres voor de betere Merkschoenen. Zondagsdienst H.H. Doktoren - Harderwijk Zondag a.s. Dr. Meijnen Zondagsdienst Apotheek 9-12 en 2-5 uur J EUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens DRANKWET jBurgemeester en Wethouders der ge- menle Harderwijk, brengen ter openbare iehnis, dat op 20 Januari 1950 bij hen is Elehomen een verzoeh van Dragt, ioprzitter Middenstandsvereniging, wonende WHarderwijk, om een verlof A voor de rkoop van zwak-alcoholische drank in de ide benedenlocaliteiten en de bovenzaal n het perceel Luttekepcortstraat nr 16. Binnen twee weken, nadat deze b h ind iking is geschied, kan een ieder tegen jrlenen van dit verlof schriftelijk bezwa- n bij Burgemeester en Wethouders brengen. Harderwijk, 20 Januari 1950. AANBESTEDING De Directeur van Gemeentewerhen is ornemens op Vrijdag 10 Februari 1950 15 uur op het bureau Gemeentewerken het openbaar aan te besteden: „Het verrichten van diverse werk zaamheden tot verbetering van de woning Smeepoortenbrinh no. 28 te Harderwijk." estek en tekening zijn verkrijgbaar op bureau voornoemd tegen betaling van vanaf Maandag 30 Januari 1950. HARDERWIJK Na 65 jaar aar het Zaterdag 65 jaren geleden was, onze stadgenoten Lodevicus de Paauw :n Johanna Margaretha Nederberg in ndertrouw gingen, zijn beiden thans de bruidsdagen. We hebben deze nog asse oudjes eens opgezocht en een praatje et hen gemaakl. Op 4 Febr. a.s. hopen Louis en zijn ouwtje hun 65 jarig huwelijksfeest te rdenhen. Dat zal een drukte geven in i^t perceel Hoogstraat 44, want van de 3 kinderen zijn er nog 11 in leven, terwijl et echtpaar han bogen op niet minder dan 0 kleinkinderen en 79 achterkleinkinderen. Ja", zei de bruidegom met een lachend ezicht, .en daar zijn er al weer onde ie ook al aan de scharrel zijn Dat zijn getallen, die er zijn mogen Opoe De Paauw, die overigens nog wei- i(; verdriet gekend heeft, tobt nog steeds yier het verlies, van haar zoon Louis, die p 4 April '48 op 41 jarige leeftijd in het iekenhuis „Salem" overleed. Momenteel 1 zij weer in goede doen en praat nog raag over haar jonge jaren. iBeiden zijn nog goed ter been, beschik over een scherp gehoor en een dito eugen. pa Louitje, die 83 jaar oud is zijn tgenote hoopt op 13 Maart 85 te wor- n kwam op 11 jarige leeftijd bij het rbiersvah bij de oude Vermeer. Zijn eerste ak op de Vismarkt werd vooral door i sers en boeren bezocht en hoewel hij n ar jaar geleden mes en schaar iciëel neerlegde, zijn er volgens zijn jgen, nog een paar oude hameraden, die itsluitend door hem geschoren willen worden )at is meer voor de aardigheid, maar in ussen heeft opa er zelf ook nog plezier n, temeer daar hij nog prima scheert al het een baard als een takkenbos en nog zonder bril. Overigens een grote bijzonderheid te kunnen verklaren Ik word al 62 jaren lang door dezelfde persoon gescho ren. .Alle Paauwtjes scheren goed en ik heb een dochter, die ook een zachte hand heeft en prima scheren han 1" Lange lange jaren werd er 3 ct. voor het scheren en 1 dubbeltje voor het hnippen betaald. Dat nu geheel anders, verklaarde de oude igaro 1 Verder vertelde de bruidegom ons, dat rj nog onder Koning Willem III gediend eeft. Hij was 14 maanden ingedeeld bij RJ. te Arnhem. Toen hij dienstplichtig werd, was hij al een paar jaren getrouwd en vader van twee kinderen. De ambtenaar van de burgerl. stand Letting de vader van meester Hoetinh had hun op 21 Jan. 1885 ingeschreven - verklaarde dan ook, dat hij nog nimmer zo'n jong spannetje had getrouwd. Welnu, beiden hebben er nimmer één seconde berouw van gehad en zitten nog tortelduiven bij elhander. Ja, ja, de als dagen van Burgem. Van Meurs en meester Uit ten Mark, hoofd der Stadsschool, zijn al lang voorbij, maar nog niet vergeten Die burgemeester" zei Opa, „verdiende 6 gld. per week, maar dat was vroeger ook een erebaantje Tenslotte willen we nog op een merk aardigheid wijzen hoewel beiden klein van postuur zijn, weegt Louitje 204 pond, terwijl zijn bruidje de 40 hg. nog niet haalt. Dat is wel een groot contrast geworden gedurende deze langdurige éénheid in het echtelijk leven. Het allermooiste komt nog beiden zijn Harderwijker van geboorte en bleven hun geboortestad gedurende hun gehele lange leven trouw. En daarom is het te begrijpen, dat op 4 Febr. de vlaggen in de Hoogstraat zullen uithangen en dat wij een uitzonderlijk groot artihel aan het 65 ja ig huwelijksfeest van deze rasechte stadgenoten wijdden. Een eresaluut voor dit krasse bruidspaar Teun Klomp en zijn makker" voor de A.B.C. De afd. Harderwijk van de Nederl. Ver van Fabriehsarbeiders(sters) sinds 1 Jan. j.l. omgedoopt in A.B.C. (Algem. Bedrijfs groepen Centrale) wist er in te slagen de cabaret-revue „Kijk uit deze kant op 1" in de Stadshal te brengen. Vrijdagavond werd i.t de geheel bezette Stadshal een vrolijh programma gepiesen teerd, dat onder leiding van de veelzijdige artisten Teun Klomp (Jan Blok) en zijn mahher (George du Bree) in non-stop tempo voor het voetlicht gebracht werd met medewerking van de voordrachtkunste nares M imi Kok, de zangeres Claire Russell en de accordeonist Wim Bosch, allen wel- behende radiofiguren. In zijn openingswoord verwelkomde de plaatsel. voorz., de heer H. J. van de Wakker (Hierd.weg), het Hoofbbestuurslid Aioerts uit Amsterdam, de vriende'n van de afd. Ermelo en de vertegenwoordigers van de Besturenbond afd. Harderwijk van het N.V.V. Verder bracht de spr. hulde aan de secr. J. Brouwer Jr., op wiens initiatief een be- sprehing met het Hoofdbestuurslid Liefaurd (Amsterdam) volgde, die tot deze feest avond leidde. Na dit inleidend woord betrad de reeds genoemde Hoofdbestuurder Alberts het podium om in een propagandistisch betoog een vergelijking te maken tussen de slaven en zwoegers van vroeger en de arbeiders stand, die door de moderne vakbeweging gevormd werd. Het net van sociale wetten is heel wat ruimer dan dat van voor de oorlog. Thans speelt de vakbeweging een rol in het arbeidsproces. Bij wetsvoorstellen de arbeid betreffend wordt de organisatie ge adviseerd. Onze taak is veranderd. Bij de loon regelingen der bedrijfstakken nemen we een stevige positie in. De A.B.C. staat weer op voor-oorlogs peil met 29000 leden en is op weg naar de 30.000, waaraan ook door de jongeren meegewerht moet worden, die ook in onze rijen thuis behoren. Onze organisatie is een deel van onze familie geworden. Wie dit goed beseft, han en mag niet achterblijven om als een uit gestotene of paria te worden gebrandmerkt. De fabrieksarbeiders hebben een stand op te houden en na 40 jarige arbeid een mooie organisatie opgebouwd, die met vaste tred de toekomst tegemoet treedt. Applaus en nog eens applaus Toen begon de revue, waarbij het al spoedig bleek, dat alle medewerkenden over schitterenc e stemmen beschikten. Zeer mooi waren de operettehlanken, waarin Claire Russell en George du Bree als „De Vogelhoopman" veel succes oogstten. Noemen we voorts nog Jan Blok als verlaten man. In de komische schetsen kregen alle aanwezigen gelegenheid tol gezond lachen. Mimi Kok ontpopte zich als een uitstehend declamatrice en was later ook een schattige dienstbode, die het best met de kruier kon vinden. Zeer ge voelig was het nummer van George du Bree in zijn toelichting betreffende zijn liefde voor meer dan één vrouw moeder, echtgenote en dochter. Noemen we voorts nog de gezellige accor deonist Wim Bosch. De finale in mooie klederdracht „Op de oude Zuiderzee" was een waardig slotnummer. Langdurige bijvalsbetuigingen. De heer Van de Wakker bedankte het Theedoeken vanaf 57 cent Blauwe Handdoeken vanaf 99 cent Zakdoeken vanaf 22 cent Badhandjes - Lakenkatoen Slopenkatoen Badhanddoeken vanaf f 1.45 Geeft U nu al vast op. Dan krijgt U direct bericht als het er is. DONKERSTRAAT 2, VISMARKT 2, HARDERWIJK gezelschap voor het daverend tempo, waarmee de mooie nummers elhander opvolgden. Twee jonge dames boden de actrices bloemen aan. Een in alle opzichten prachtige A.B.C.- avond. „Teleurgestelde verwachting In de goed bezette zaal van „Obadja' sprak Ds. J. C. Terlouw van Otterlo Maan dagavond op uitnodiging van de Ned. Herv. Jeugdraad over Teleurgestelde verwachting Na het zingen van Ps. 27 7 ging de voorz, de heer N Westerink, voor in ge bed om daarna Ps. 27 uit de Schrift te lezen. In zijn openingswoord wees de spr. op het feit, dat ook ditmaal weer de kern der aanwezigen niet uit jonge mensen maar uit ouderen bestond, die natuurlijk van harte welkom zijn. De Jeugdraad behartigt in zijn wezen echter speciaal de belangen van de jeugd, teneinde bij de jongeren intense belangstelling voor de Bijbel te wekken en hen op goede wegen te leiden. Ds. Terlouw bepaalde hierna zijn gehoor bij de wonderbare spijziging van Elisa, zoals die wordt beschreven in 2 Kon. 4 38 tot 42. Elisa, de zachtmoedige, die de olie der weduwen doet vermeerderen, spijzigt hie op wonderbaarlijke wijze de zonen der profeten, die als semenaristen of te wel theologische studenten te Gilgal vertoefden, waar hongersnood heerste. Elisa was we een geestelijk maar geen overgeestelijh mens en begreep, dat de stoffelijke belan gen hier direct behartigd moesten worden. In het veld werden kolokwinten (een soort bittere giftige augurk) van de wilde wingerd geplukt, die werden stukgesneden en in een grote pot tot moes gezoden werden. Toen dit kooksel opgediend werd, riepen de mannen „Man Gods, de dood is in de pot I" Toen wierp Elisa meel in de pot en zij aten, want er was niets kwaads in de pot. De uitroep „De dood is in de pot!' werd door Ds. Terlouw als de kernzin van zijn beschouwing aangekondigd. Elisa werd dus door God gebezigd als het middel om giftige spijze in voedzaam eten om te zetten. Volgens de spr. staan de zahen op geestelijk gebied evenzo het hart van ieder mens hunkert naar iets, dat voldoening en rust geeft. Edoch, de onchristelijke en buitenchristelijhe wijsbe geerte voeren niet op naar boven, maar wehhen op en leiden naar teleurgestelde verwachting, omdat het „Goddelijk bind middel' in dit brouwsel ontbreekt. De dood is in de pot Reeds in Luthers dagen werd bij nader onderzoek in de herh de dood in de pot gevonden. Vormen zijn geen levenwekkende spijze. Voortgaande hwam de predikant tot een nadere ontleding van het positief Christe lijke en Bijbels Paulinische standpunt. Ook bij vele Hervormden is de dood in de pot. Wat met de misselijke vergelijking zwaar en licht aangeduid wordt, ligt in waarheid menigmaal precies anders dan bedoeld wordt. Prof. Wisse zei het volgens spr. zo duidelijk, toen hij opmerkte, dat niet naar „zwaarheid", maar naar klaarheid en waar heid geluisterd moet worden. Driemaal daags de Bijbel op tafel en veel spreken over dood en verdoemenis is menigmaal de dood in de pot. Christus ontbreekt in deze wereld en waar Hij geweerd wordt in gezin, schooi of vereniging, is Elisa's meel niet aan wezig en zal de spijze uit wilde giftige kolokwinten bestaan, die teleurgestelde verwachting brengt. Alles wat buiten Christus omgaat, heeft geen absolute waarde. Hij stelt nimmer teleur. En dan te weten, dat elke Zondag een rijke tafel met geestelijke spijze gereed staat, dat de Heere elke dag zijn heerlijke gaven aanbiedt en dat desondanks nog zovelen liever de dood in de pot vinden Wel aan, dat Christus sta in het middel punt van ons aller hart. Deze boeiende rede werd met intense aandacht door oud en jong beluisterd. De heer Westerinh danhte met een toe passelijk woord, waarbij spr. verwees naar Rom. 8, waar Jezus Christus als de enige borg en Zaligmaker wordt verheerlijkt. Vermelden we nog, dat de predikant bij het beantwoorden der vragen de souve- reiniteit Gods en de verantwoordelijkheid van de mens vergeleek met het beeld van de even wijde spoorrails. Na het zingen van Ps. 36 3 „Bij U, Heer, is de levensbron" eindigde Ds. Terlouw met dankgebed. Onze repatrlërenden In aansluiting op ons bericht omtrent het repatriëren van de vaandrig J. van der Vegt (O.V.W. er van de Ejrp. Macht), wo nend Hierdense Weg 51, hunnen we mede delen, dat ook de dpi. soldaat Jan Albert Huisman (Deventerweg 7) gister met een speciaal K.L.M. toestel uit Batavia op Schiphol is gearriveerd. Beiden onze gelukwensen met de aan komst in het vaderland. Gevonden en verloren voorwerpen. Gevonden bruine dameshandschoen, autoslinger, leren handschoen, rood hinder- wanlje, huissleutel, dop van een benzine tank van Solej<-motor, paar gebr. binder- wanten (bruin met blauwe strepen), oude winterjas, grijs met rood gehord, hinder- wantje, bruin geb. want, herenpolshorloge met brede roodleren band, melkbus van 30 L, paar br. hinderwanten gemerkt BB, lichtgrijze alpinomuts, paar witte met licht rood dameswanten, paar donherbr. wollen handschoenen met witte noppen. Verloren blauw gebr. hindermouwtje, paar zwarte met rood geborduurde dames wanten, ring met 2 sleutels en koperen plaatje gemerkt „Schijvenloodspaar grijze da.r.eshandschoenen met bl. geborduurd, prikkaart van „Sonnevanck", boodschappen voor Donkerstr. 13, H'wijk, tel. 2466 tas bevattende portem. met inhoud, rood kinderwantje, paar br. gebr. hinderwanten, dameswant bl. rood met ster, nummerbord van auto M 37933, donherbr. kinderwant. roodbr. jute tas, groene want, groen ge vlamde damesvulpen merk „Boston", groen met wit gebr. want, bl. gebr. hinderwantje, 2 paar wanten over elkaar, rood-blauw hinderwantje. Inlichtingen Bureau van politie van 9—12 van 2 6 uur. Niet telefonisch. Gezellige drukte op de baan van „Vol Moed." Hoewel er reeds vanaf Zaterdag door de jeugd op het IJselmeer en Friese Gracht gereden werd, begon de grote pret toch eerst Dinsdagmiddag, toen de stadsom roeper bekend maakte, dat de baan van de IJsclub „Vol Moed" geopend was. Des avonds vormde de zwierende massa één bont gewemel. Vrolijke muziek, helder stralend licht van de talrijke masten en een deinende mensen menigte schiepen een gezellige drukte, mede tot genoegen van bet bestuur, dat in de vergadering van 16 dezer nog „Vol Moed" was betreffende de komst van een paar ijsdagen. De Geref. Kerk heeft weer 3 klokken. Ook de klokhen van de Geref. Kerk werden tijdens de oorlog geroofd om te verdwijnen in de Duitse smeltkroes. Toen in Aug. '45 in het puin te Wageningen de kleine gemerkte Harderwijker klok van 75 kg gevonden werd, zocht Wageningens burgemeester contact met het Kerkbestuur alhier, dat leidde tot een overdracht aan de wettige eigenaars. Vertegenwoordigers van de Commissie van Beheer zorgden er voor. dat de tijdelijk verdwenen klok, die te Wageningen voor het luchtalarm gebezigd werd, op 17 Aug. '45 met de auto der firma J ter Braahe weer naar Harderwijk getransporteerd kon worden. Sedert dien deed zij weer dienst als slaghloh. Dinsdagmiddc g werd het drietal gecom pleteerd door twee zwaardere klokhen van resp. 375 en 250 hg, die door personeel der firma Van Bergen, de bekende klokken gieterij te Heiligerlee, gemonteerd werden. Tijdens het proefluiden kon worden gecon stateerd, dat de welluidende tonen van het drietal uitstehend harmoniëren. Naar we vernemen is aangevraagd om 's Zaterdagavonds om 8 of 9 uur de naderende Zondag in te luiden, terwijl het voorts in de bedoeling ligt de kerkdiensten een halfuur voor de aanvang door hlohhen- gebeider aan te kondigen, hetgeen onge twijfeld een stemmige gewijde sfeer zal scheppen. Verder hunnen we nog mededelen, dat de grote klok de uren en de andere nieuwe halfslag zal melden, zodat de kleinste uit sluitend bij het luiden zal worden inge schakeld. En nu zal koster D. Hemeltjen zich eerst nog wat oefenen moeten om een mooie volle hlanhenreehs uit de toren van de Geref. Kerk over de stad te laten nederdalen. Morgenavond Padvindsters-feest. Per advertentie in dit nummer wordt aller aandacht gevestigd op de Propaganda- Padvindsterfeestavond, die morgenavond aanvangend om 7.30 uur doordegezamenlijke plaatseli|he Padvindstersgroepen „Redoz" (open en speciale) en R.K. Gilde in de Stadshal gegeven wordt. Het uitdragen van de mooie Padvindstersgedachte en de ver betering der clubhuizen zijn de motieven, waarop deze gezellige avond gebaseerd is. Het programma biedt een grote ver scheidenheid van leuke schetjes, oefeningen en seinen, volksdansen, enz. enz. Blijft jong en komt eens kijken naar het aan trekkelijke progiamma, dat de Pioniers, Gidsen en Kabouters zullen presenteren tegen de laagst mogelijke entreeprijs. Voor plaatsbesprehen (ook telefonisch) verwijzen we naar de advertentie. Noodzakelijke aanvulling. De laatste zin van hel berichtje in ons vorig nummer inzake de oprichting van een R.K. School luidt Hoewel het nog lang niet zo ver is, zal het eventuële afschrijven der R.K. leerlingen van School B een aderlating betekenen, waardoor wel-is-waar de uitbreiding van het aantal leerkrachten niet bevorderd wordt. Per abuis is de rest niet gezet. We laten die als nog volgen maar anderszins ook niet wordt verminderd, zodat het peil van het onderwijs 'n geen geval zal ver slechteren. Onze oud-stadgenoot, de heer C. J. van de Putte slaagde aan de Rijksbelasting- academie te Rotterdam voor het examen voor surnumerair van 's Rijks belastingen. Onze oud-stadgenoot H. A. Boer, adj. insp. P.G.E.M., standplaats Winterswijk is met ingang van 1 Febr. a.s. benoemd tot Verdere uren uitsluitend spoedgevallen Technisch Ambtenaar bij de Kon. Ned. Marine, standplaats Den Haag. Gaarne vestigen we nogmaals de aan dacht op de advertentie in dit nummer betreffende de gedachtenisrede welke Dr. G. P. van Itterzon van Den Haag Woens dagavond in de Ned. Herv. Kerk zal honden. Deze bijeenkomst wordt belegd in ver band met het 75-jarig bestaan van de C.J.M.V. „Daniël". „De Plankenlers" komen weer Het zal ongetwijfeld alle leden van de Stichting Cult. Kring-Harderwijk genoegen doen opnieuw kennis te nemen van het boeiend toneelspel van „De Plankeniers". Per advertentie in dit nummer wordt medegedeeld, dat de bekende Bussumse vereniging op Maandag 6 Febr. in de Stadshal een opvoering zal geven van „De weg naar Dover" van A. A. Mille Zo op het eerste gezicht weht deze titel wellicht appercipiërende voorstelling aan Duinkerken en dus aan een militaire terug tocht. Welnu, „De weg naar Dover" heeft niets maar dan ook niets met een episode uit de een of andere oorlog te maken. Het gaat bij deze opvoering om een min of meer actueel geval, waarbij een gehuwd paar onder bijzondere omstandigheden af zonderlijk op weg naar het zonnige zuiden op de weg naar Dover autopech krijgen. Om de spanning tot het einde vast te houden, lijkt het ons gewenst niet te ver klappen hoe het afloopt. We kunnen wel mededelen, dat onder regie van Mr. Planten, die zelf met veel zwier en élan de rol van de zonderlinge rijke Latimer vertolkt, een prachtig toneel spel werd opgebouwd, dat alle bezoekers twee en 'n half uur kostelijk zal amuseren. N.B. Plaatsbesprehen op Vrijdag 3 Febr. van 10 12 uur in de Stadshal. Men schrijft ons Dinsdagavond had in het Middenstands huis een feestvergadering plaats van de plaatselijke afdeling van de Bond van Christelijhe Houtbewerkers. De leiding berustte bij de Voorzitter, de heer D. de Kaste, die de bijeenkomst opende met het laten zingen van Ps. 68 vers 10 en daarna voorging in gebed. Vervolgens werd gelezen Ps. 33, waarna spr. allen hartelijk welkom heette, in 't bijzonder het Bondsbestuurslid de heer v. d. Heijden en de afgevaardigden van de Besturenbond. Of jullie nu het schaatsenrijden in volle gang is, tijd hebben om dit berichtje te lezen, betwijfel ik, maar we zullen er maar het beste van hopen. De films die afgelopen Zaterdag vertoond werden, vielen weer zeer in de smaak, dat verveelt nooit, want het is steeds iets anders. A.s. Zaterdag eer voorstelling van het „Jeugdcabaret". We zijn benieuwd, wat we nu weer te zien zullen krijgen. MEDEDELINGEN: Aangezien de lidmaatschapskaarlen op zijn, moeten er eerst nieuwe gemaakt wor den, voor we tot verdere uitreiking kunnen overgaan, dus nog even geduld. Meisjes van de 2e groep op Vrijdagavond. We gaan het doosje afmaken en beginnen aan een zakdoekenmapje. Hiervoor mede brengen 1 lapje 38 lang, 26 breed. Lapje voor voering, van precies dezelfde maat, een vel watten of stukje molton, 35 lang en 23 breed Stukje lint van halve meter. Ver geet ook niet naald, schaar, garen enz. „Babyclub" a.s. Dinsdag Hoogeweg 35. Medewerkers aan het „Jeugdcabaret" a.s. Zaterdag om 6 uur aanwezig zijn. GEVONDEN VOORWERPEN: Blauwe alpino, bruin windjack, portemonnaie en een haarlint. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932) T

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1