Schilder'! Nieuws» en Advertentieblad °ëÜwegsnitten Steun- en Gemakschoenen George Vedder - Donkerstr. 13 -w Belastingaangiften Administraties 3 meter stof a f 4.67 Plaatselijk Nieuws o. 3 - VRIJDAG 20 JANUARI 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K3410) - Postgiro 79841 ERMELO: H. Schuurman, Leuvenumseweg 15; ELSPEET: J. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDEN: Joh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst In onze mooie oude veste Blijft advocaat van Viester het beste VERZÊTSMONUMENT. BETER LOOPEN Zie speciale etalage. De beste merken etaleren wij o.a. JATOR TRUEFORM FORMA-NATÜRA Heeft U moeilijke voeten Dan naar Gemeente HARDERWIJK GEZ. DE LANGE Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Koekoek JEUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens Kantoor W. A. PRONK KOOPEN: D^EttGANTESTEUNSCNOEN-DEPRIJZENVALLENMEEt^^P t '|i| bovenstaande foto zien onze lezers de Bussumse beeldhouwer, Plet v. d. Kreek nzig met hel vervaardigen van het verzelsmonument, dat in onze gemeente op woensdag 19 April a.s. zal worden onthuld. Het beeld, dat een hoogte zal krijgen Ji 3.5 Meter stelt voor een vrouwenfiguur, welke een gevallen verzetsstrijder onder- steunt. Het is vervaardigd uit Franse kalksteen. De Burgemeester der gemeente Harder- >!jh maaht bekend dat de Raad dier ge beente in openbare vergadering is bijeen groepen op Donderdag, 26 Januari 1950, j[S voormiddags 10.00 uur. Harderwijk, 19 Januari 1950. De Burgemeester voornoemd, G. J. Numan - t HINDERWET Burgemeester en Wethouders van Har- :rwijh vestigen de aandacht van belang- ïbbenden op een publicatie aan het aan- Jikbord ten gemeentehuize inzake een rzoeh van H. Petersen, visroher te rderwijk, om uitbreiding van diens vis serij, gevestigd in het perceel Knijptang 2, alhier, kadastraal bekend gemeente trderwijh, sectie D no. 2937. Harderwijk, 16 Januari 1950 Aanvraag om vergunning uitvoering toerwagenritten en ongeregeld vervoer binnen de gemeente Burgemeester en Weihouders van Har- brwijh brengen ter openbare kennis dat or de firma T. van Maanen te Harderwijh gn aanvrage om een vergunning voor hel •voeren van toerwagenritten en ongeregeld voer binnen de gemeente Hardeiwijk is lediend. 'Harderwijk, 16 Januari 1950. DRANKWET Burgemeester en Wethouders van Har- :rwijk brengen ter openbare kennis, dal 16 Januari «950 bij hen is ingekomen :n verzoek van W. Vlieger, winkelier, innende te Harderwijh, om een slijtver- nning voor de\eihoop van sterke drank het klein, uitsluitend voor gebruik elders n ter plaatse, voor welke de vergunning voor het perceel, plaatselijk gemerht llndegatstraat nr. 16. 3innen twee weken nadat deze bekend- ]iking is geschied, kan een ieder tegen a?' veile"en van deze vergunning schrifte lijh bezwaren bij Burgemeester en Wet houders van Haiderwijh inbrengen. Harderwijh, 16 Januari 1950. HARDERWIJK De Harderwijker vissers in oppositie De Harderwijker leden van de Bond van zogenaamde 3- en 5 jarigen, de belang hebbenden ook uit de nevenbedrijven waren Zaterdagavond in het Middenstandshuis in goed bezochte vergadering bijeen. Wegens verhindering van de voorz. A. Klaassen werd het samenzijn geopend door de secr. M. Schriever, die in een uitvoerig betoog het doel van de oproep uiteenzette. De nieuwe voorbereidingen voor het inpol deren van de Oosterpolder legden z.i. de Harderwijker vissers het vuur na aan de schenen. Spr. gaf een toelichting over de nieuwe plannen, waardoor wederom talrijke vissers gedupeerd zullen worden- Spr. nam stelling tegen dit besluit, omdat de noodvlag nu gehesen wordt. Destijds werd aangedrongen op vervorming tot zoetwater visserij en overschakeling der jongeren tot fabnehsarbeiders. Zo n vervorming gaat gedupeerd met aanzienlijke kosten, terwijl knechten en zoons zo maar niet gemist hunnen worden om het bedrijf gaande te houden. Vervormen zonder hulp der jon geren is onmogelijh. Indien ooh de Har derwijker vissers niet doorgezet hadden, zouden ze al jaren lang hun kost niet meer verdiend hebben. Door de afsluiting is de vloot van ruim 120 schepen reeds terug gebracht tot ruim 50. De verdere inpolde ring maakt alle belanghebbenden brodeloos. H.A.V. (Harderwijk als vissersstad) heeft dan afgedaan.DeHarderwijher vissers willen gaarne werken voor hun geld. Men vergete niet, dat het vissersbloed zich niet tussen fabrieksmuren laat samenpersen, omdat de van geslacht op geslacht aangeboren zin tot vrijheid en wijde verten daarmede als in een gevangenis gehneveld zou worden. Onze jongeren vragen net als ieder ander passende werhobjecten, zoals b.v. brug en sluiswachter. Ben patroon naar maat a f 1.40. 2 rol stikzij iets garnering en U hebt voor ongeveer f 16. een keurig passendsterke en warme japon met lange mouwen. ^En met zo'n goed passend patroon kunt U het immers gemak- Akelijk zelf maken. Komt U zien bij Donkerstraat 2 pok ontvangen wij steeds mooie voordelige zuiver wollen Stoffen Toen kwamen de monden los en moest de voorzittershamer gehanteerd worden, omdat enkele sprekers te hard van stapel liepen. Na langdurige besprekingen werd be sloten deze Harderwijker actie vaste vorm te geven onder de voorlopige naam „Ge dupeerden bij de droogmaking der Zuiderzee" en voorts tot een grotere organisatie te komen door samenwerking te zoeken met de belanghebbenden te Elburg, Spakenburg en Volendam. Hierna werd overgegaan tot een bestuurs verkiezing. Tijdens het sorteren door het slembureau was het woord aan de gast van de avond, de heer E. den Herder, die de aanwezige vissers aanzette zich rechtstreeks tot de Minister te wenden, omdat z.i. de proefneming met de Oosterpolder en de vorming van het Eemmeer niet alleen de visserij een bankroet zullen bezorgen, maar de gehele Veluwe door ontwatering tot stuifzand zullen maken. De sluizen in het ringhanaal, bij Noordel. winden opstuwing tegen Veluwezoom Amsterdam zal zoveel mogelijk beschut worden, maar Har derwijh is als No. 1 aan de beurt aan de lagerwal. We zullen het water, dat ons als viswater afgenomen wordt, nog als lastige indringer in de binnenstad terug krijgen. Harderwijker vissers, mannen van de practijk, weest op uw hoede 1 Deze laatste aanslag op uw gezin, is tevens de genade slag voor ons aller bestaan. Aldus besloot de heer Den Herder, de vriend der vissers, die volgens zijn ver klaring niet het eigenbelang op het oog heeft, maar tot zijn laatste snik zal blijven vechten voor het algemeen welzijn en de veiligheid der mogelijke toekomstige pol derbewoners. Intussen was de stemmingsuitslag be kend geworden, di_ het volgende resultaat leverde: (alphabetisch) J. H. Foppen, P. Groen, Albert Jansen, Joh. Jonker, A. Klaassen. G. Klaassen, H Petersen en M Schriever. Zo men ziet een combinatie, waarin ooh de nevenbedrijven vertegenwoordigd zijn. En deze heren willen aan de slag onder het motto„Beter een half ei dan een lege dop 1" „De Minnestrelen' brachten weer veel muzikaal genot De 3de avond van het Culturele Kring seizoen werd Zaterdag door Mevr. Storm in de Stadshal ingeleid, waarbij de spr. o m. mededeelde, dat het 2de halfjaar zal worden geopend door een toneeluitvoering van „De Planheniers" met „De weg naar Dover Voorts werd opgemerkt, dat het bestuur van „De Minnestrelen" bij de ge voerde correspondent!: te kennen gaf, dat het aan Harderwijk aangename herinnerin gen bewaart. „We komen gaarne terug Applaus. Welnu, niemand zal er spijt van gehad hebben weer eens te hebben genoten van de uitzonderlijke kwaliteiten van deze ge schoolde zangers. Wij voor ons weten werkelijk niet wat het meest te roemen valt het hnapenhoor, de 10 mannenstemmen of de zeer muzikale begeleiding aan de vleugel van de sym pathieke Hubert Cuypers. We doen o.i. het best deze drie-eenheid in dit verslag samen te binden tot één prachtig harmo nieus geheel van wonderlijke schoonheid en grote bekoring. Het begon al direct met het Gregoriaanse „Rosa Vernans", waarin de bede „Ora pro nobis Dominum" in ragfijne golven ver vloeide door de perfecte ademhalings techniek van de jeugdige vocalisten, die met hun reine kinderstemmen werkelijk engelachtig lief zongen. Zeer schoon kwam dit alles uit in de beide composities van de leider „Sanctus" en „Benedictus" (sopraansolo mei 4-5 stem mige hoorbegeleiding). Welk een discipline, welk een volmaakte stembeheersing, welk een absolute eenheid, welk een algehele overgave ging er van dit groepje uit, maar niet minder boeide het mannenensemble, dat zich ooh afzonderlijk liet beluisteren. Ooh deze door en door muzikale zangers brachten Kunst met een hoofdletter. In „Ons genaehet die avontstaer" van Hubert Cuypers kwamen de bassen mooi door en dan die sublieme piano-begeleiding De karakteristieke Slowaahse nummers met hun typische vinnige crescendi en zoemtonen en roepstemmen wekten her inneringen aan het Don-Kozakhenhoor. Hel oud-Nederl. „Daar boven op dat bergshen' door het hnapenhoor uitgevoerd, had een bijzonder mooie cadans. De hoge uithalen werden zeer gaaf getroffen en aan gehouden. Een der kleinste jochies werd met een handdruk van de leider beloond tot grote voldoening van alle aanwezigen. Een der meest boeiende nummers werd voor ons „Serenade", een moeilijke com positie, die zeer beheerst vertolkt werd met prachtige tenor-falset. Het oud-Russische Nachtigall" werd door een der knapen als een koning-zanger uilgedragen schijnbaar zonder enige nervositeit door zekerheid van kunnen. Na „Lentezang" (weer van de leider) hier kwam de uitspraak wat in de ver drukking met de mooie tegenmelodie der dwars door golvende en hlimmende mannenstemmen, kon het publiek zich niet langer beheersen en zocht een uitlaat in daverend applaus. Het hierna volgend slotnummer „He's a college boy" met z'n machtige Rah Rah Rah in het refrein werd eveneens met groot enthousiasme aangehoord en oogstte zoveel bijvalsbetuigingen, dat dit nummer gebisseerd werd. Samenvatting Het grote geheim dezer perfecte koorzang is o.i. gelegen in het feit, dat elke hlanh een levende volledige kern heeft Als deze Minnestrelen b.v. het woord „lief" zingen, heeft het een uitge- sprohen inhoud, die duidelijk gemarkeerd wordt. De hwestie is: bij Hubert Cuypers zingt de hele mens tot in z'n diepste vezels, zoals hij ook de vleugel weet te beroeren als een bezield lichaam. Deze geselecteerde vocalisten met hun bekwame leider zullen alle leden van de Cult. Kring ongetwijfeld nog meermalen gaarne hier ontvangen. IJsclub „Vol Moed" Onder praesidium van de heer J. A ten Broek was de IJsclub „Vol Moed" Maan dagavond in de Koffiekamer van de Stads hal in vergadering bijeen Als gewoonlijk was de opkomst zeer matig, waarbij als verzachtende omstandig heid dient opgemerkt te worden, dat drui- lige regen en mist nu niet bepaald i,s- minnend werken. In zijn openingswoord herdacht de voorz. het overlijden van de heren H. C. Kluiver (erelid) en J. Baron Sr., die als bestuurs leden de vereniging jaren lang op voor beeldige wijze gediend hebben. Hierna las de heer A. Boorsma de notulen en het jaarverslag, waaruit we aanstippen, dat het aantal leden plm. 450 bedraagt. Begiijpelijh memoreerde ooh de genoemde secretaris het verscheiden van de beide bestuursleden, die een blijvende plaats zullen benouden in het verenigings leven van de IJsclub „Vol Moed", wier belangen hun zo na aan het harte lagen Hun nagedachtenis zal dan ooh bij de ver eniging in hoge ere blijven. Verder werd in het jaarverslag gewezen op de éne ijsdag in de vorige winter (28 Dec. '48), waarbij des avonds nog ge legenheid gegeven werd te genieten van de nieuwe verlichting, die voor alle banen een grote verbetering betekent. Nadat de voorz. de secr. bedankt had voor de nauwkeurige redactie der versla gen, bracht de heer IJ. Schouten namens de Kascommissie een gunstig rapport uit over het beheer van de penningmeester, de heer W. Th. Elzinga, die in zijn verslag getuigt van een gezonde financiële basis. Ook hij ontving des voorzitters dank. In de vacature wijlen de heer Baron werd voorzien door de verkiezing van de heer IJ. Schouten, die door de heer Ten Broeh hartelijk als nieuw bestuurslid ver welkomd werd. Bij de rondvraag kwam de wenselijkheid van een vergroting van het c'ubhuis (paviljoen) aan de orde, waar een tekort aan bergruimte is. Voorts werd verzocht een paar kunst rijders (Amsterdamse trainers) uit te nodi gen tot het geven van een demonstratie, ten einde het schoonrijden te propageren. Ijs en weder dienende het kan nog 1 zal met een hoofdstedelijke IJsclub contact gezocht worden. Met de wens „nog een paar gezellige ijsdagen" werd deze gezellige vergadering door de voorz. gesloten. „Vier stappen In de wolken" Deze film van de maand zal in de ho- mende week in de Stadshal draaien. Een N.V. Meteor-productie handelend over het leven van een reiziger in versnaperingen, die op zekere dag onenigheid krijgt met de controleur en in een tussenstation moet uilstappen. Paolo Bianchi komt dan in aanraking met de dochter van een rijke boer, die Enfin, hij geeft zich tegenover haar vader uit als de toekomstige echtgenoot, waardoor het meisje min of meer in ere hersteld wordt. Later komt het bedrog uit en als de reiziger dan op ontroerende wijze een lans breekt voor Maria, schenkt de vader zijn dochter vergiffenis. Paolo gaat terug naar zijn werk. zijn vrouw en hinderende korte wandeling door de wolken is ten einde. Ziehier in enkele trekken de inhoud van deze „ontroerende comedie", die prachtig gespeeld wordt onder de uitstekende regie van Alessandro Blasetti. Verder als steeds een aantrekkelijk journaal en voorprogramma. Zie de advertentie en de raambiljetten. Jaarvergadering Vitserijvereniging „Onze Toekomst" De Visserijvereniging „Onze Toekomst" hield op Dinsdag 17 Januari j.l. haar 41e jaarvergadering in het Middenstandshuis. Aanwezig 89 leden. De vergadering werd door de Voorzitter, de heer C. Klaassen, geopend met gebed en voorlezing van een gedeelte uit de Heilige Schrift. De Voorzitter hield een korte inleiding waarbij hij de genodigden Burgemeester Numan, Mr. H. C. Vos, de Heer F. Poorter, het Bestuur van de H.A.V. en de afgevaar digden van de zustervereniging te Bun schoten weihom heette. De secretaris, de heer Willem Klaassen bracht een keurig jaarverslag uit, evenals de penningmeester de heer Dirk Petersen. Uit beide verslagen stippen we aan dat de vereniging 186 leden telt en ruim f 4000 in kas heeft. Uit deze verslagen sprak een toon van dankbaarheid. De bestuursverkiezing bracht als uitslag dat Gerrit Petersen (H.K. 17) herhozen werd. terwijl als nieuwe leden werden gekozen Johannes Jan Klaassen (H.K. 112) en Albert Jansen (H.K. 149). De Voorzitter dankte de afgetreden be stuursleden voor hun werk voor de vereni ging gedaan en voor de prettige samen werking. Verschillende zaken werden besproken De vissersvaartuigen die met stoom varen werd aangeraden een rood en groen licht te voeren. Met Asbestona zal een bespre king plaats vinden, in verband met het licht dat uit de fabriek straalt en hinderlijk is, in verband met de geleidelichten. Deze heer slechts een hort praatje met jullie. Het Jeugd-cabaret dat j.LZaterdag zijn eerste optreden gaf, is -floed in de smaak gevallen. Van alle kanten hoorden we stemmen opgaan van jongelui die ooh eens wilden laten zien wat ze op het toneel hunnen presteren. Dat lijht ons een reuze idee, want hoe meer afwisseling, hoe beter. Af en toe haperde er nog wel eens wat, maar voor de eerste heer viel 't heel erg mee. Ooh het muzikale gedeelte werd zeer gewaardeerd. Wat tegen viel, was de „spraahwaterval", drie meisjes en drie jongens mochten nu eens laten horen wat ze al zo vertellen honden over het onderwerp „Hoe breng ih mijn vrije tijd door". Maar dat was blijk baar niet zo eenvoudig te zeggen, want of ze zeiden helemaal niets of ze mompelden maar zo'n beetje voor zich heen. Slechts Ditje Roelofsen hon haar twee minuten vol praten en zij was het dan ooh die de prijs hreeg. Hopelijk gaat dat de volgende heer beter, 't lijht zo eenvoudig, twee minuten praten, maar voor de meesten lehen die twee minuten een half uur. Mededelingen: Willen de meisjes van de lie groep, die met figuurzagen bezig zijn, voor deze heer een handwerkje meebrengen, want a.s. Vrijdagavond is er geen figuur zagen. Er stonden j.l. Zaterdagavond toch nog weer leden van de 2e groep op de trap voor de deur. Nogmaals een dringend ver zoek om de trap aan één hant helemaal vrij Ie laten voor de kleintjes die weggaan. Let goed op dat jullie je lidmaatschaps kaart niet hwijt raaht, want zoals jullie zelf wel begrijpen, hunnen we onmogelijh ieder ogenblik nieuwe kaarten uitreihen. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1