Schilder'} Nieuws- en Advertentieblad F-O-R-T Belastingaangiften Administraties Sigarenzaken zonder tal, Maar Viester altijd bovenal Heren- en Jongensschoenen George Vedder Donkerstr. 13, H'wijk, lel. 2466 Plaatselijk Nieuws Kantoor W. A. PRONK No. 2 - VRIJDAG 13 JANUARI 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen: Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 ERMELO: H. Schuurman, Leuvenumseweg 15; ELSPeET J. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDENJoh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Gemeente HARDERWIJK Rekeningen 1949 Verordening Huurauto's en Taxi's Hinderwet Kosteloze inenting tegen pokken Het is een weelde voor het oog j Al die mooie effen en geruite stoffen. GEZ. DE LANGE, Donkerstraat 2 Medisch gediplomeerd Voetkundige Het adres voor de betere Merkschoenen, „H.A.W'-Kerstpakketten Al weer de linkerbocht. Kijk uit deze kant op Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Krijger Kogels in de gymnastiekzaal. „Abott en Costello zwaaien af' JEUGDCONTACT Beste Meisjes en Jongens Burgemeester en Wethouders van rlarderwijk maken bekend, dat de reke- lingen wegens in 1949 verrichte werk- :aaml eden of gedane leveringen vöör l Februari 1950 bij de gemeente of de gemeentebedrijven of -diensten moeten worden ingeleverd. Harderwijk, 2 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van rlarderwijk, brengen ter openbare ken- ïis, dat de „verordening huurauto's en axi's", vastgesteld door de Raad dier Gemeente op 24 November 1949 en waarvan Gedeputeerde Staten der pro vincie Gelderland bij hun besluit van 19 December 1949, nr. 250-I1I-2 de ontvangst hebben bericht, ter lezing voor een ieder, gedurende drie maan- len, op de Secretarie der gemeente is ïedergelegd. Harderwijk, 7 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Harderwijk Burgemeester en Wethouders van Harderwijk vestigen de aandacht van jelanghebbenden op een publicatie aan iet aanplakbord ten gemeentehuize nzake een verzoek van R. van Scher- lenzeel, koopman te Harderwijk, om vergunning tot het vervangen van de sp het perceel Havendam nr. 46 (ge- neente Harderwijk, sectie E nr. 2260) .taande benzinehandpomp door een ■lectrisch gedreven pomp. Harderwijk, 9 Januari 1950. De Burgemeester der gemeente Har derwijk maakt bekend, dat op Woens dag 18 Januari 1950 des namiddags van 3 tot 4 uur in het Wijkgebouw van het Groene Kruis, Smeepoorten- srink 18, gelegenheid zal worden ge geven tot kosteloze inenting tegen pokken Ingevolge de Inentingswet 1939 art. 1, is een ieder die de ouderlijke macht af de voogdij uitoefent over een kind, verplicht, voordat het kind de leeftijd van één jaar heeft bereikt, het bewijs :e leveren dat het kind met inachtneming van het bij/of krachtens deze wet be paalde tegen pokken werd ingeënt of :en door hem ondertekende verklaring aver te leggen houdende de reden, waarom zodanige inenting achterwege wordt gelaten. Harderwijk, 12 Januari 1950. HARDERWIJK De Kilima's en Lou Bandy Door de uitverkochte Stadsha! hebben «'rijdagavond weer de erotische melodieën lezweefd ontlokt aan de instrumenten van 3iil Brugsman en de zijnen, die nu al ge- iurende 15 jarpn millioenen en millioenen nuziekminnenden over de gehele wereld ia de zwarte schijf en de radio weten te ■oeien m t hun romantische klanken. ilet is een apart genot deze Kilima iawaiians, persoonlijk te aanschouwen en in natura te beluisteren. i He»iiubj!.?uJ"Pro8ramma werd ingeleid iöor Mac Phail, die blijkens zijn verder P'reden o i. beter geslaagd is als zanger dan als conférencier. Hij moet althans eens schoonmaak houden in zijn moppentrom meiEr is wel wat tussen voor de reini' gingsdienst. In zijn repertoire na de pauze, speciaal in zijn monoloog „De gek" liet hij zich van zijn beste zijde zien. Als eerste was aan de beurt de accor- deonvirtuoos Ted Valerio, die met zijn potpourris de stemming al gauw te pakken had. Wim en Bram Scholte zongen hierna enkele mooie duetten, die op voortreffelijke wijze begeleid werden door de bekende pianist Tonny Schifferstein. Wim Scholte weet op bewonderens waardige wijze het timbre van Joe Petersen te benaderen. In de zachte passages is zijn stem het mooist. Heel stemmig klonk o.a. „Les trois cloches", terwijl in hun tweede optreden de toegift „Droomland" veel succes oogstte. En nu de artist met de strohoed, de nog steeds populaire Lou Bandy, die ook wel eens wat „raar" uit de hoek durft komen, maar Vrijdagavond naar aller genoegen gezonde humor en jool gebracht heeft, die hem toch tot een groot artist stempelen. Lou Bandy heeft door een geheel eigen stijl en aparte sfeer de gave zijn audito rium te boeien. Brengt hij een leuk melo dietje, dan begint hij menigmaal er zo wat tussen door te vertellen, om daarna de coupletten te vervolgen. De reeds ge noemde pianist, die ook hem begeleidde is volledig op deze karakteristieke methode ingesteld. Lou's oude bekenden en herinneringen en ook zijn nieuwere liedjes deden het best. „Eet meer fruit'' bracht hem met hengselmand in de zaal, waar hij de appels al zingend met kwistige hand rondwierp Lou Bandy was uitstekend op dreef en wist ook met zijn ernstige nummers allen te imponeren. En tenslotte de jubilarissen, de beroemde en gevierde Kilima's, die hun succes nummers uitvoerden in een maanverlicht tropenlandschap, zoals ze reeds eerder in de Stadshal te bewonderen waren. Ook als zingende cowboys de lange bassist is toch een rasechte droogkomiek wist dit viertal de harten van jong en oud te veroveren. Ten besluite delen we nog mede, dat de jubilarissen na hun eerste optreden op hartelijke wijze door de conférencier Mac Phail toegesprohen werden, die hun daar bij namens „de directie" van de Stadshal bloemen aanbood. Deze vriendelijke attentie werd door de zaal met krachtig applaus onderstreept, zodat we hunnen aannemen, dat ook deze gasten met veel genoegen aan hun optreden te Harderwijk zullen terugdenken. De „A.O.T." bracht „Tijger Op uitnodiging van de Ambtenaren-Con tact-Vereniging „Harderwijk en Omstr." gaf de Apeldoornse Onderw. Toneel vereniging „A.O T.' Zaterdagavond in de goed bezette Stadshal een alleszins ge slaagde vlotte opvoering van „Tijger" van W. Somerset Maugham. De avond werd geopend door de H.E.O. voorz., de heer C. Bal, die ter gelegenheid van het eerste samenzijn in 1950 o.m. een blik in de onbekende toekomst wierp en het in ieder geval geen ongunstig voor leken voor de vereniging vond, dat 25 nieuwe leden honden worden ingeschreven. Op hartelijke wijze werden daarna de A.O.T.-ers door spr. verwelkomd. En nu de opvoering. De genoemde bekende auteur stelt hog< eisen aan de tonelisten, maar de Apel doornse gasten hebben onder de uitste kende regie van Jan Holtland door mooi opgevat karakterspel volledig aan deze opdracht voldaan. Hoe rustig en zeker was het optreden van de zo sympatieh aandoende, hoog staande Engelse bewindsman gouverneur Gaze, prachtig uitgebeeld door de heer W van Hobohen. Hoe sluw en geraffineerd stond daar- I tegenover het optreden van de beestmens Bronson, de wellusteling, die wijdbeens met schrille stem zijn hatelijkheden lan ceerde. Deze rijke planter kende slechts hoelies en Chinese meisjes, die gemahhe- lijk met de karwats te bewerken waren. En ziet IJ ook naar de prijzen. Zwart-grjs ruitje 130 breed f 3.67 p. m. Geruite wollen stoffen in kleuren 90 breed f4.03, 130 breed f 6.59. Pracht kwaliteit Ribfluweel f4 per rn in kleuren groen en bruin. Effen fluweel rood, blauw, zwart f6.63 per m. Pracht mantel stoffen vanaf f 8.66 enz. enz. U kunt wel raden waar dit is. Immers bij Ziet vooral nu de etalage Deze tijgerrol werd zeer goed getypeerd door de heer F. M. H. Benninga. „Hu, wat een griezel 1" hoorden we naast ons als welgemeend compliment. Zijn vrouw Olive (Mej. T. Melsert), wie een der zwaarste hoofdrollen was toege wezen, toonde zich een actrice van klasse. Vooral in het uitstorten van haar ge moedsleven, wist zij door dictie en tonatie de gevoelige snaar te raken. Haar onstui mige liefde voor Bob (H. Blommers). in wie zij een goed tegenspeler had, werd gaaf uitgebeeld in beide ongekunstelde omarmingen. Juist dergelijke scènes baren de regisseur de meeste last, omdat nog te dikwijls met een onnatuurlijke en houterige en een het hele spel ontsierende „toneel- kus" genoegen genomen moet worden. En waarom eigenlijk Voorts nog een enkele opmerking Bleef b.v. de toch in Oxford gevormde jurist Dr. Ongh Chi Seng in zijn privé- gesprehhen met de gouverneur door zijn gestrekt aangesloten handen niet te veel Chinees Is het verder per sé noodzakelijk, dat de eigenaar van een theehuis met z'n neus naar de grond moet lopen Was dit menselijk wrak in staat Bronson met een mes te vellen We hadden hier liever een meer normaal type gezien. Het Chinese meisje was te groot, maar ja, men moet nu eenmaal roeien met de riemen, die men heeft, getuige ook de toewijzing van de mannelijke bediende-rol aan een vrouw. Maar dit zijn tenslotte maar kleinig heden, die geheel weg vallen in het kader van dit sterk en gedurfd gespeelde pittige toneelspel, dat zo duidelijk een kijkje gaf in de kolonisatie-moeilijkheden. „Jouw vrouw is de dupe van jouw morele ondergang" en „Bronson is niet door men senhanden geveld de jungle heeft het ge daan" spreken voor zich. Als iemand zulk een gevaarlijke menselijke tijger opruimt, is hij geen moordenaar is tenslotte een herngedachte uit dit boeiend en levendig knap geschreven, knap geregisseerd en knap gespeeld toneelwerk, dat door alle aanwezigen met een langdurig applaus, waarbij de gehele zaal als één man spon taan opstond, beloond werd. In zijn slotwoord getuigde de heer Bal van de ademloze spanning, waarmede deze grootse opvoering gevolgd was. Hij bracht hulde aan het regiewerk van het echtpaar Holtland en riep de Apeldoornse gasten een „tot weerziens" toe. De actrices en de souffleuse Mevr. Holt land werden met bloemen gehuldigd. Bij het daarna als gewoonlijk volgend gezellig samenzijn in Hotel Baars waren alle A.O.T.-ers present. Onjuiste plaatsing der richtingaanwijzers De heer M. Jansen (Ermelo) wilde Maandagavond met zijn tot bestel wagen omgebouwde personenauto vanaf de Verkeersweg links de Stadsdennen- weg inslaan. Hoewel hij door het uit steken van de richtingaanwijzer dit voornemen tijdig „kenbaar" maakte, trachtte de bestuurder van een achter hem rijdende personenauto H. J. van Essen (Groningen) nog te passeren, terwijl de Ermelose wagen al in de bocht lag. Een aanrijding was onver mijdelijk, waarbij beide auto's bescha digd werden en die van de heer Van Essen van voren in elkaar gedrukt werd. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. Uit het door de politie ingestelde onderzoek bleek, dat bij de omgebouwde bestelauto geen rekening was gehouden met het feit, dat de richtingaanwijzers niet zichtbaar zijn voor het achterliggend verkeer. De heer Jansen werd deswege dan ook geverbaliseerd. Het zal je gebeuren 1 Hoewel het reeds de vorige week plaats had, vinden we het geval alsnog toch vermeldenswaardig. Kort na het aanmaken van de kachel in de huiskamer van de fam. J. Hieter en gelukkig op een moment, dat zich niemand in het vertrek bevond, sprong de haard met een geweldige knal uit elkaar. De kracht van de explosie was zo groot, dat de aslade geheel verwron gen in een hoek van de kamer werd geslingerd. Daar de brandstof nog niet doorgegloeid was, konden mede door het snel ingrijpen verdere onheilen voorkomen worden. Het ligt het meest voor de hand, dat een restant springstof in de kolen achtergebleven is. Een pa troon tussen de aanmaakhoutjes zou wel ontdekt zijn. Wel-is-waar behoort het exploderen van een kachel tot de hoge uitzonde ringen, maar anderszins kan het toch geen kwaad bij het in- en uitscheppen van anthraciet wat uit te kijken. Men kan nooit weten. Meer dan ergerlijk Maandagmorgen bemerkte de Direc teur der Ambachtsschool, de heer R v. d. Velde, dat een groot aantal ruiten van de achter het schoolgebouw ge plaatste garages stuk geslagen of ge gooid waren. Bij nader onderzoek bleek het, dat zelfs de achterruit van een in een der garages staande auto met grote klinkers bewerkt was, terwijl de gehele wagen en de garage met glassplinters bezaaid waren. De politie werd begrijpelijk met dit meer dan ergerlijk geval van vandalisme met '11 halfjaar schriftelijke garantie Alleenverkoop voor Harderwijk en Omstreken in kennis gesteld en bereikte zeer snel succes, omdat meermalen en wel speciaal op Zondag onbevoegden van het terrein verwijderd waren. In record-tempo waren de daders van dit heldenfeit dan ook bekend, t.w. W.M., F.M., G.C.F., L. H.v.O., K.K. en W. E. J., allen Stationslaan bewoners. leder zal zich nog herinneren, dat in de zomermaanden alhier een visserij tentoonstelling gehouden is, waarbij o.m. een botter op de Vismarkt geex- poseerd werd. De Vereniging „H.A.V." (Harderwijk als vissersstad) heeft van dit vaartuig wellicht nog meer genoegen beleefd dan de talrijke kijklustige bezoekers. Onder de bekwame en pittige leiding van de heer W. Foppen (HavenkadeJ werd een alleraardigst gecostumeerde muziek- en zanggroep gevormd, die zich inzette voor de Niwin-Kerstpak- kettenactie. En als Foppen de omstanders aan spoorde om een offer te brengen voor onze jongens over zee en de bussen rammelden, dan werden de beurzen ge trokken en daar ging het om. De Niwin, die zo ontzettend veel goeds gedaan heeft en desondanks toch nog door een bepaald soort mensen becritiseerd werd, zorgde voor de ver zending der H.A.V.-Kerstpakketten. En juist dezer dagen mocht het uit de talrijke bij het H.A.V.-bestuur uit Indonesië binnengekomen dankbetui gingen blijken, dat de Harderwijker actie zo goed geslaagd en ten zeerste gewaardeerd werd. Het doet daarbij ongetwijfeld ook voor allen, die de actie-Foppen financiëel steunden, prettig aan te vernemen, dat onder de geluk kigen zich ook een stadgenoot, t.w. Aalt Bos (Tuinstraat) bevindt, die in een buitengewoon hartelijk schrijven van zijn dankbaarheid voor de ontvangst van de fijne H.A.V.-Kerstverrassing getuigde. Woensdagmorgen omstreeks 7 uur had op de hoek Oranjelaan-Leuve- numse Weg een aanrijding plaats tus sen een bestelauto van onze stadgenoot, de vishandelaar W. Tromp, en een personenauto bestuurd door R. Hulst (Musselkanaal), die waarschijnlijk te laat bemerkt heeft, dat de voor hem rijdende Harderwijker duidelijk kenbaar maakte, dat hij linksaf de Leuvenumse Weg wilde inslaan. Beide auto's bots ten althans tegen elkaar, waarbij de Groningse het ernstigst beschadigd werd. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. Voor onze politie de 3de aanrijding in 5 dagen. Zoals reeds eerder per advertentie in ons blad aangekondigd werd, zal op Vrijdagavond 20 Jan. a.s. in de Stads hal let welaanvangend om 7.30 u. een cabaretvoorstelling gegeven worden, uitgaande van de Ned. Bond van Fabrieksarbeiders(sters). Onder lei ding van Teun Klomp (jan Blok) en zijn makker (George Dubree) zal de revue „Kijk uit deze kant op gepresenteerd worden. We waren in de gelegenheid het 16 delig gevarieerde programma in te zien en bemerkten o.m. niet minder dan 3 komische schetsen, waaraan o.m. medewerken Mimi Kok en Claire Russell, die overigens ook op andere wijze zullen optreden. Wim Bosch is de man van de on misbare accordeon. Het geheel maakt een keurige en zeer verzorgde indruk en naar we ver nemen, heeft dit ensemble reeds met veel succes alom in den lande amuse- ments-avonden verzorgd. Ten einde ieder in de gelegenheid te stellen deze cabaret-revue bij te wonen is de entree slechts op f 1 (belasting inbegrepen) gesteld. Programma's tevens bewijs van toe- gang zijn nog verkrijgbaar bij H. J. van de Wakker (Hierdense Weg 16), J. Brouwer (Landweg 12) en B. Migchelsen (Pr. Mauritslaan 20). In aansluiting op een bericht in dit nummer over het massaal stuk gooien van garage-ruiten op het terrein van de Ambachtsschool kunnen we als pen dant mededelen, dat het Lyceum op gelijksoortige wijze door een veelbe lovend trio Stationslaan bewoners be werkt werd, die hoewel ze hun lusten reeds omstreeks Kerstmis botvierden, eerst dezer dagen door de politie als de laffe daders aangewezen konden worden. Deze vernieling werd na de Kerst dagen door de concierge van het Ly ceum ontdekt. Bij onderzoek werden enige afgeschoten kogels in de gymnastiekzaal gevonden. De politie begreep al spoedig, dat deze gezocht waren op het verboden terrein der militaire schietbanen. Het bleek, dat ze daarmee met catapulten door de Lyceumruiten geschoten waren. Ziehier de erelijstH. G. S., L. H. v. O. en W. J. Meer behoeven we eigenlijk niet te vermelden, omdat ieder filmliefhebber (ster) wel weet, dat deze komieken de allerbeste grappenmakers en poetsen bakkers van het witte doek zijn. In een Universal International Film onder regie van Charles T. Barton wordt eigenlijk een soort vervolg ge geven op hun eerste grote-wereldsucces „Ze winnen de slag". Als we 't scenario doorbladeren, lezen we b.v. „Op dit moment valt 't Zoals gewoonlijk even een kort ver slag over j.l. Zaterdag, voor diegenen die niet komen konden. 't Was weer een leuke avond, we hadden nu zelfs geluidsfilms, en af en toe een gezellig stukje muziek. Er was weer van alles te zien op allerlei gebied, O.a. dierendressuur, een komische film over een autotocht met hindernissen, een geestige dierenfilm en een heel aardige tekenfilm over een jager, die door de dieren, die hij wilde schieten, aardig werd beetgenomen. Hetprogramma voor de twee groepen was verschillend. a.s. Zaterdag, 14 Januari, eerste op treden van het „Jeugdcabaret", we zijn allemaal reuze benieuwd wat er allemaal al zo voorgedragen zal worden, natuurlijk zetten de jeugdige artisten hun beste beentje voor. Wie nu niet meedoet, kan over veertien dagen aan de beurt komen, dus studeer maar vast iets in. MEDEDELINGEN Medewerkenden aan het „Jeugdcabaret" moeten om 6 uur in de Academiestraat zijn. De meisjes van de 2e groep op Vrij dagavond moeten er aan denken om zijde plus karton voor het doosje mee te brengen, ook eigen naald, garen en schaar. a.s. Dinsdag is er „Baby-club" in Kerkstraat no. 2, aanvang 8 uur. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932) V

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1