3 Schilder'} Nieuws- en Advertentieblad Onze opruiming van restanten schoenen Belastingaangiften Administraties George Vedder Donkerstr, 13, H'wijk, tel. 2466 Medisch gediplomeerd Voetkundige Het adres voor de betere Merkschoenen. Plaatselijk Nieuws Kantoor W. A. PRONK No 1 - VRIJDAG 6 JANUARI 1950 ZEVEN EN TWINTIGSTE JAARGANG Agentschappen: Uitgave FIRMA E. SCHILDER, Bruggestraat 37 Harderwijk - Telefoon 2432 (K 3410) - Postgiro 79841 ERMELOH. Schuurman, Leuvenumseweg 15; ELSPeETJ. K. Wendt, Uddelerweg 16; HIERDENJoh. Hop, Harderwijkerweg 546 Hulshorst Hjemeente HARDERWIJK REKENINGEN 1949 I Gez. de Lange duurt nog slechts 1 week NIEUWS voor Boer en Boerderij Zondagsdienst H.H. Doktoren Harderwijk Zondag a.s. Dr. Meijnen Geld van verhoogde kolenprijs voor de NIWIN JEUGDCONTACT ^burgemeester en Wethouders van Har der wijk mahen bekend, dat de rekeningen wegens in 1949 verrichte werkzaamheden of gedane leveringen voor 1 Februari 1950 bij de gemeente of de gemeentebedrijven of -diensten moeten worden ingeleverd. Harderwijk, 2 Januari 1950. WET AUTOVERVOER PERSONEN Burgemeester en Wethouders van Har derwijh brengen ter openbare hennis, dat bijihun beschikking van 28 December 1949 goedgunstig is beschikt op de verzoeken van J. Hop, wonende te Hierden, wijk F No. 147 T. Hop, wonende te Hierden, wijk Q No. 1' W. Petersen, wonende te Harderwijk, Doelenstraat 46, en j. W. Smit, wonende te Harderwijk, Lutjehepoortstraat 38, ot verlenging van hun vergunning voor het vervoer van personen met huurauto's enlwel tot respectievelijk 1 Januari 1952, 1 Januari 1951, 1 Augustus 1950 en 1 Augustus 1950. Harderwijk, 28 December 1949. HARDERWIJK Verbetering van de Hierdense Weg Het zal vooral voor de bewoners van de Hierdense Weg, wier woningen bij elke flinke tegenbui telkens „geïsoleerd'' wor den en bovendien verstoken zijn van rio lering, prettig nieuws zijn te vernemen, dat aan kun schier eindeloos geweehlaag in de loop van dit jaar waarschijnlijk een eind zal homen. Voor 1950 zijn althans op de kapitaaldienst der gemeentebegroting o,m. delvolgende meer of minder belangrijke werken geraamd. Verbetering Hierdense Weg van Luttehepoortstraat tot Kampweg met rijwiel- en voetpaden (f 40.500), terwijl de riolering, die tot nabij de Verkeersweg wordt doorgetrokken nog een ejctra bedrag van f 31.250 vergt, waardoor voor de Hierdense Weg een totaal bedrag van f 71.750 werd uitgetrohhen. Verbetering eerste gedeelte van de Wei- steeg, waarbij de sloot gedempt wordt, 5 m brede bestrating en 3 m. brede trottoirs worden aangelegd, waarvoor een bedrag van f 9000 geraamd werd. Met de riolering van de Weisteeg en de Heraltstraat is f 4374,50 gemoeid. Verder zal een nieuwe aula op de Algem. Begraafplaats met een onvvarigkamer en een speciaal vertrek voor het eventueel verricht n van sectie worden gebouwd. Geraamde hosten f 10700. Even een kermissfeer De heer D. A. uit Apeldoorn hreeg Zalariagmorgen toestemming om een •.keriristentje" op de Markt in te richten Metlvrolijhe muziek met versterking kon digde hij het zeer geacht publiek aan, dat hij onder het zeildoek, dat over een soorte ment legerauto gespannen was, een won derdier te bezich'iger had, zijnde een kruising van eer. paard en een hoe. Behalve de wal half bijgeknipte doodge wone lama was er ook nog een bever te bezichtigen. Enfin, schetterende muziek, grote woorden en bij dit alles toch weer eventjes de zo lang ontbeerde kermis sfeer in het hartje van de stad. Oolï verscheidene dames aanschouwden het wereldwonder. Deze „ontheffing" van het verbod heeft menigeen enheie ogenblihhen in de stem ming gebracht. Gevonden en verloren voorwerpen Gev ondenpaar br. dameswanten met oewerhte boord (winkel Wuestman), paar blauwe met rood en wit bewerkte dames wanten, paar dameshandschoenen, één herenhandschoen, blauwe muts, paar glacé handschoenen (winhel Wuestman), zo goed als afgebreide groene mouw, zwart bont. Aan homen lopen zwarte poes. Verloren iaegerhl. want, padvinders portemonnaie inh. f 10.en boodschap- penbriplje, damesportemonnaie inh. plm. f 3, paar kinderwantjes, grijs kinderwantje, glacé y herenhandschoen, zwarte vulpen, gevulde zuurstoffles, blauwe alpinomuts, V2 niaat van melhventer. Inlichtingen Bureau van politie van 9 12 en van 2-6 uur. Niet telefonisch. IS met voor- en zijsluiting zonder en met binnenband in prijzen vanaf f 9.66 Donkerstraat 2, Harderwijk Veilig Verkeer-Zegelactie Gewoonlijk gaat 't bij elke actie, vooral tegenwoordig, om de dubbeltjes, doch dit maal wordt per advertentie in dit nummer een inzameling van zegels aangehondigd waaraan niet de minste hosten zijn verbon den en waarbij desniettemin fraaie prijzen zijn te winnen. Het is dus een gratis prijshamp en die nota bene nog zeer leerzaam is en alle hinderen in verruhhing zal brengen. De ouders hebben niets anders te doen dan hun gewone inkopen te doen in de zaken, waar het raambiljet met het ver- heersagentje hangt, want alleen in die zahen worden de Veilig Verheer-zegels en daar gaat het bij deze om uitgereikt. Met 100 gespaarde zegels kan men tot 31 Januari a.s. meedoen aan deze aardige wedstrijd met stevige prijzen zonder nieten. Nadere inlichtingen geven de winheliers die in de bedoelde annonce met naam en adres genoemd worden. Tarzan en de Laipaard-koningin Wat Karl May is voor bepaalde lezers, die van spannende lectuur houden, is Tar zan voor het filmpubliek, dat van emotio nele avonturen en verbeten gevechten houdt. Johnny Weissmuller, de prachtig ge bouwde athleet, de grote hampioenzwemmer, is in dit genre nog steeds de onbetwistbare heerser. Maar wat is Tarzan zonder Boy, de eveneens sterh gespierde Johnny Shef field En han Jane, de behoorlijke Brenda Joyce bij deze twee filmhelden wel gemist worden Terwijl Tarzan, Jane en Boy de jungle stad Zambesi bezoeken, arriveert ook een zwaar gewond man, die verklaart, dat hij de enige overlevende is van een handels- haravaan, die door luipaarden werd over vallen. Luipaardmannen met ijzeren klauwen pijnigen hun slachtoffers dood in de bergen. Een spion dezer mannen komt in contact met Tarzan, waardoor allerlei verwikkelin gen volgen. De verleideli|he, maar wrede luipaard koningin had gezworen Tarzan te offeren aan haar geheimzinnige goden. Opnieuw een mysterieuse geschiedenis en een adem benemend avontuur van de held der jungle de ongeëvenaarde Tarzan. Raadpleeg verder de advertentie in dit nummer en de raambiljetten. Met een enkel woord vestigen we nog even de aandacht op het optreden van de „Kilima Hawaiians" met Lou Bandy, die hedenavond en de toneelopvoering van „Tijger" door de Apeld. Onderw. Toneel vereniging, die in het H.E.O. programma der Ambt. Lont. Ver. morgenavond even eens om 8 uur in de Stadshal gegeven zal worden. Weer ongewenst bezoek in het clubhuis Zo als reeds eerder gebeurde, werd de toegang tot het Padvindersclubhuis tenge volge van ongewenst bezoek vereerd. Voor de variatie werd ditmaal niet het slot geforceerd, maar een ruit ingedrukt, waarna laden en kasten werden openge trokken. Ook thans werd er niets ont vreemd, maar wat zou er ook te roven zijn „De Minnestrelen'' konten. Als laatste avond van „het eerste half jaar" van het seizoen van de Stichting Culturele Kring wordt op Zaterdag 14 Jan. a.s, in de Stadshal een uitvoering gegeven van het gevierde hoofdstedelijke Knapen- hoor „De Minnestrelen Onder leiding van Hubert Cuyper zullen deze geschoolde jeugdige zangers voor de derde maai een bezoek aan onze stad brengen. Gezien bel uitbundig succes van hun vorige optreden, wordt ooh ditmaal een genotvolle en hoogst kunstzinnige avond verzekerd. Naast Latijnse, Franse, Duitse en Engelse liederen, zullen ook bekende Nederlandse werken uitgevoerd worden. Hoe meer men deze vocalisten met hun prachtstemmen hoort, hoe meer men er van zal kunnen genieten. We maken belanghebbenden attent op het feit, dat de hierna eerstvolgende avond zal worden gerekend tot het zogenaamde tweede halfjaar. Men weet, dat geen losse kaarten verkrijgbaar zijn, zodat nieuwe leden, die nog van de na 14 Jan. drie resterende Cult. Kringavond willen genieten zich van het lidmaatschap van f 5 moeten verzekeren Men bedenke, dat er nog één toneel voorstelling van „De Plankeniers" op het programma staat. Alles wat de C.K. brengt, staat op hoog peii Nieuwe leden hunnen zich voor het 2de halfjaar nu reeds doen inschrijven bij Mevr. Meynen, Bruggestraat 35. Tel. 2284 en bij de heer W. F. A. van Kampen, Nassau- laan 17, Tel. 678 te Ermelo. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we naar de desbetreffende advertentie in dit nummer. Blijkens een advertentie in dit nummer gaat de lezing, die Mevr. Fijn van Draat voor de Huisvrouwenvereniging zou houden over haar bezoeh aan Amerika, niet door. 50 jarig voortbestaan der plaatselijke Chr. Geref. Kerk In de geheel bezette Chr. Geref. Kerh werd Woensdagavond c:- herdenkings dienst gehouden ter gelegenheid van hel feit, dat het 50 jarig geleden was, dat de Chr. Geref. Gemeente alhier geïnstitueerd werd. Na^ het Votum en de Zegengroet liet Ds. van der Weele Ps 48 4 zingen, waarna hij uit de Schrift las Ps. 48, waarna Ps. 79 4 staande werd gezongen. Vervolgens las de predikant als tekst Ps. 48 10 „O God, wij gedenken Uwer weldadigheid in het midder Uws tempels". Na het gebed merhte c'e spr. op, dat de gemeente in Ps. 48 4 wel zeer gepast gezongen had „Wij, o verhevea Majesteit, gedenken Uw weldadigheid in 't midden van Uw heii ge woning Deze gedenhstonde dient volgens spr. bovenal te staan in het teken „Sursum corda"de harten naar boven 1 Soli Deo Gloria, aan God alleen de eer. Wiens trouw door onze ontrouw niet te niet ge daan wordt. Het past ons thans God te gedenhen in Zijn genade, barmhartigheid en liefde. Dit zij de stof van deze herdenking. Hierna gaf de spr. een uitvoerig historisch overzicht, beginnend met de plaatselijke ineensmelting in 1898 van de voormalige Chr. Geref. Kerk (sinds 1892 Geref. Kerk A) en de vroegere Nederduits Geref. Kerk (sinds 1892 Geref. Kerk B). Verder wees de spr. op de in dit verband belangrijke datum 2 jan. 1900, toen onder leiding van Ds. De Bruin, Chr. Geref. predikant te Apeldoorn, de Chr. Geref. Gemeente alhier geïnstitueerd werd. Hierna gaf Ds. Van der Weele een opsomming van de diverse leraren en de herkeraden der gemeente. Op 5 Dec. 1899 werd de dienst des woords in een gebouw in de Gr Poortstr. gehou den. In 1903 telde de gemeente 61 belij dende en 86 doopleden. In 1905 was het weer Gods weldadigheid, die de gemeente in het huidige herhgebouw verenigde. Uit Gods Raad vloeit Gods Daad voort. In 1936 verscheen de Kerkbode als eigen herhelijh blad. Hoewel het hier volgens de spr. niet om mensen gaat, herdacht de spr. met dankbaarheid de medewerking van de nog in leven zijnde H. Mons, die in den beginne reeds trachtte weder te heren tot de aloude afgescheiden kerk. Namen van ouderlingen en diakenen als H. van 't Pad, P. Kok, J. Karssen en anderen werden eerbiedig herdacht. Ooh de bijzondere plaats, die Ds. Van der Vegt tweemaal over in deze gemeente innam werd door de spr. duidelijk belicht. Ooh de 40 jarige dienst van koster G de Boer werd gememoreerd. Zo kwam de spr. via Ds. Tamminga en Ds. Brandsma tot zijn eigen intrede in deze gemeente, waarna hij kwam tot een samen vatting en de ernstige pogingen van allen om door predikatie, huisbezoek en zieken bezoek te trachten zondaren uit de macht der duisternis door Gods genade te bren gen in het sttalend Licht van Gods Kerh. Dit onderwerp „Ter gedachtenis" werd door Ds. Van der Weele besloten met het zingen van Ps. 78 t 2. Hierna was het woord aan Ds. J. Tam minga van Enschede, die „De grote dingen Gods" belichtte. Deze prediker liet uitkomen, dat niet de cijfers en de grote getallen, maar het be ginsel en d% binding 'e doorslag in deze geven. Spr. belichtte het teruqgaan in 1900 naar de Chr. Geref. Kerk, waarbij geen mense lijke factoren en berekeningen in het spel waren. Het was een heilig moeten en daarom werd juist de moeilijke weg ge kozen. Het gaat alleen om het Woord en de Belijdenis. We moeten niet alleen Christus vóór ons, maar bovenal Christus in ons predihen. Alle predikanten, ouderlingen en diakenen vallen, allen zonder uitzondering, maar Jezus Christus blijft tot in eeuwigheid om te wijzen op de weg naar boven. Deze rede werd met Ps. 138 1 en 2 besloten. Toen betrad Ds. N. Brandsma van Rijns burg de hansel om „Een blih in de toe komst" te slaan. Die toekomst is geheel onzeher, maar Christus is niet vergeefs gehomen en de geest van Pinksteren is niet vergeefs uitgestort. Als Gods Geest ons waarachtig bekommerd maakt, zal God ons niet in de ellende laten. Wie bouwt en vertrouwt op het Woord heeft een onwankelbaar fundament, dat door geen enheie brute tijdgeest verzwakt han worden. De echte strijder onder het vaandel Gods wil wel eenheid, maar nooit ten koste van de waarheid. Wij leven in een tijd van geestelijke dronkenschap en velen hebben geen vaste bodem, omdat ze zelf niet vast zijn. We dienen heilig nuchter te zijn door Gods geest. Na deze overdenking werd Ps. 90 9 gezongen. Vervolgens sprahen Ds. J. van Doorn van Ermelo namens de dochtergemeente en Ds. Tijmes van Nnnspeet namens de zusterge- meente en de classis hun blijdschap uit met de blijden. God heeft recht op wederliefde Ds. Van de Weele danhte de verschil lende sprekers voor hun goede woorden en richtte zich vervolgens op vriendelijke en hartelijke wijze tot de ouderling H Louw, die door 's Heeren goedheid het bijzondere feit mocht gedenhen, dat hij juist 30 jaren tot het genoemd kerkelijk ambt werd ge roepen. Spr. bood de jubilaris een bijbel aan met op het voorblad o.m. Gal. 5 22 gesigneerd. Hierna zong de gemeente staande Psalm 92 8 De heer Louw bedankte op treffende wijze voor de herderlijhe woorden en zegen bede tot hem gericht en danhte bovenal God, Die hem tot hier toe gespaard had, ondanks zijn vele tekortkomingen. Vermelden we nog, dat de rede van Prof. J. W. Geels ouder de titel „Herinnerings- woord" wegens ongesteldheid van de spr. moest vervallen, zoals Ds. Van de Weele in zijn slotwoord mededeelde. Na de danhzegging werd gezongen Ps. 72 11, waarna de predihant de zegen uit sprak, waarmee deze plechtige herdenking ten einde was. Ds. P. Rullmann van Driesum (Fr.) heeft het beroep naar de Geref. Kerh (vrijgemaakt r.aai art. 31 DKÜ) alhiei aangenomen. Ds. Rullmann werd 4 Jan. 1908 geboren en 16 Oct. 1938 predihant bij de Geref. Kerh van Meerherh, 13 Nov. 1943 deed hij zijn intrede bij de Geref. Kerh van Driesum. Ds. Rullmann is een zoon van de bekende kerkhistoricus, wijlen dr. J. C. Rullmann. BETERE SCHOENEN VOOR LAGE PRIJS. PROFITEERT HIERVAN Opheffing van wekelijkse zitdagen Per advertentie in dit nummer maakt de Plaatselijke Bureauhouder van district 8 (vertegenwoordiger van de Prov. Voedsel- commissaris voor Gelderland), de heer R. Riphagen te Nunspeet, bekend, dat de we kelijkse zitdagen te Ermelo, Harderwijk en Elspeet opgeheven worden. Zitdagen voor het innemen van registra- tiekaarten en andere bijzonderheden zullen telkens bekend gemaakt worden. Toeslag kleine zandbedrijven 1948 Onlangs werd gepubliceerd dat aan de exploitanten van bedrijven ter grootte van 3 tot 12 ha., welke voor meer dan 30 pet. op lichte zandgrond zijn gelegen, een toe slag zou worden toegekend. Deze toeslag zou alleen worden uitbetaald nadat het be rekende en aan betrokkene bekendgemaakte bedrag zou zijn besteed voor verbetering van het bedrijf. Bij de uitvoering van deze maatregelen wordt de Stichting voor de Landbouw ingeschakeld en zullen de Rijks- landbouwconsulentschappen resp. de. Rijkslandbouwvoorlichtingsdiensten mede werking verlenen. De berekening zal ge schieden op basis van de gegevens der Mei-inventarisatie 1948. Reeds thans wen den vele belanghebbenden zich om inlich tingen tot een der hiervoorgenoemde in stanties, doch deze. kunnen in individuele gevallen nog geen mededelingen doen om dat nog niet is berekend wie in aanmerking komt en hoe groot de toe te kennen be dragen zullen zijn. Om onnodige corres pondentie te vermijden wordt daarom bij deze medegedeeld dat de bedragen eerst op het Bureau van de Prov. Voedselcom- missaris worden berekend. Daarna krijgen alle betrokkenen persoonlijk bericht omtrent de grootte van het bedrag waarvoor zij in aanmerking kunnen komen en van de weg, die zij dienen te volgen, om het bedrag te beuren. Het zal nog wel enkele maanden duren alvorens alle belanghebbenden bericht hebben ontvangen. Met nadruk zij hierbij medegedeeld, dat het geen enkele zin heeft om reeds thans om inlichtingen bij een der hiervoor genoemde instanties aan te klop pen. Laat een ieder rustig afwachten tot hij bericht krijgt, dan wel totdat gepubliceerd wordt dat de berekening heeft plaats ge vonden. De PBH van district 8, R. RIPHAGEN Magnesia- en kalkbemesting De laatste tijd begint men meer en meer het grote belang in le zien van een goede magnesia-bemesting, naast goede kalkbemes ting. En terecht! Vooraanstaande landbouw- autoriteiten schatten het kalktekort in de Nederlandse bodem op ongeveer 300.000 ton C.O. Magnesia is voor de plant en bodem even zeer nodig als b.v. kali en fosforzuur en speelt met kalk een grote rol bij de opname van deze voedingsstoffen. Bij de granen neemt het gewas per oogst en per jaar per H.A. uit de bodem onge veer 12 kg zuivere magnesia en bij de wor telgewassen, zoals suiker- en voederbieten, ongeveer 50 kg. Hierbij moet opgemerkt worden, dat de plantenwortels in de bodem niet gaan zoeken naar voedingsstoffen, die zij nodig hebben, doch alleen opnemen, wat zij terstond aan wezig vinden. Vooral de jonge plant heeft behoefte aan direct opneembare magnesia. Men moet dus zorgen, dat de gewassen grotere hoeveelheden ter beschikking hebben en wel in de grootst mogelijke oplosbaar heid. Van groot belang, dat de magnesia-kalk- meststoffen zo gelijkmatig mogelijk worden uitgezaaid en door de grond verdeeld. Men strooie wanneer de bouwvoor droog is, liefst in de herfst, doch andere tijd is in geen geval nadelig. Het verdient alle aan beveling direct na het strooien de kalkmest- stoffennlicht in te eggen, waardoor een in tensievere verdeling in de bodem wordt bereikt. Mergel mei kalk en magnesia is de ideale meststof voor humushoudende zand grond. Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat de Nederlandse land- en tuinbouw ruimschoots voorzien kan worden van hoog magnesia- houdende kalkmeststoffen, welke gedolven wordt uit een groeve op Nederlands grond gebied. Het is een bijzondere speling van de na tuur, dat in ons land een dergelijk natuur product gevonden wordt. De Dolomietmergel stond reeds direct na zijn verschijning op de kunstmestmarkt, sinds 1 September 1935, onder toezicht van het Rijkslandbouwproefstation te Maastrcht doordat toen dit product werd opgenomen in de codexmeststoffen. Deze prima bekende kalkmeststoffen be- bevatten 4°/o. 9°/o en 14% MgOi.i 3 5% zuurbindende bestanddelen. Het is begrijpelijk, dat reeds een grote omzet van deze kalkmeststoffen is bereikt en dat de resultaten, behaald op velerlei gewassen en op alle grondsoorten, waar de grond maar kalkbehoefte had, zeer bevre digend waren. Zoals behend is, wordt met betrehhing tot de verhoogde kolenprijs per hoofd van de bevolking één gulden terugbetaald. De Ministerraad heeftgoedgevonden.dat zij, die dit bedrag kunnen en willen mis sen voor sociaal werh, deze bonnen af kunnen staan aan de NIWIN. De uitbetaling zal 9 Januari beginnen aan de postkantoren op de daarvoor aan gewezen bon. De bonnen die door het pu bliek ter beschikking van de NIWIN wor den gesteld, kunnen in een ongefrankeerde enveloppe worden gezonden aan de NIWIN - Den Haag Machtiging 1917. Indonesische postzegels aan de verzamelaarsloketten Aan de z.g. philatelistenlohetten der postkantoren zullen van de Indonesische frankeerzegels van de „Bouwkunstserie" de volgende waarden verkrijgbaar worden gesteld 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60 en 80 sen en 1 rupiah. De verkoopsprijs van deze regels in Nederlandse munt bedraagt resp. 15, 20. 25. 30. 40, 45, 50, 60 en 80 cent en fl. Hallo Meisjes en Jongens, Vanzelfsprehend wensen we jullie alle maal een gelukhiy 1950 toe, en we hopen dat we in 't nieuwe jaar goed met elkaar zullen kunnen opschieten en vele prettige avonden zullen beleven. Om te beginnen is er a s. Zaterdag 7 Januari weer een filmavond, een aanmoe diging om te komen hebben jullie niet nodig, want de zaal is toch al niet groot genoeg om jullie allemaal te bergen. Maar denk er o.n, alleen voor leden van de clubs. Zaterdag 14 Januari, eerste voorstelling van het Jeugdcabaret. Willen diegenen die zich opgegeven hebben nog flink werken want alles moet er prima inzitten. Er zijn jongens die aardig mondharmonica spelen, kunnen die niet een clubje vormen, muziek op de Zaterdagavonden hunnen we best gebruiken. Vanzelfsprekend zijn andere instrumenten ook welkom. Hebben jullie niet een van allen een groot gordijn, dat nog te gebruiken is, s.v.p. opgeven Kerkstraat 2. Mededelingen voor de meisjes Zang onder leiding van Mej. Knipscheer is weer begonnen. Iedere Dinsdagavond van 7—8 uur in de Academiestraat. Handbalgroep van de meisjes (,13 jaar en ouder) iedere Woensdagavond kunnen jullie komen, op het politiebureau. „Baby-club" a.s. Dinsdagavond van 8.009.30 uur op de Hogeweg No. 35. Mededelingen voor de leiding Maandagavond j.l. is er bijeenkomst ge weest, jammer genoeg misten we enkele leiders die anders nooit ontbreken. Er is veel besproken en er zij.i veel plannen gemaakt; hopelijk is de volgende keer (iedere eerste Maandagavond van de maand) iedereen aanwezig, dan weten we allemaal wet er al zo op 't programma staat en han iedereen zijn meningen of ideeën naar voren brengen. HARDERWIJK - TEL. 2287 (gevestigd sedert 1932)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 1950 | | pagina 1