OVERVELUWSCH WEEKBLAD GEMEENTERAAD ERMELO -a. Spit in den rug. Wie wind zaait zal storm oogsten Woensdag 27 November 1940 OVERVELUWSCHE BLADEN 96ste jaargang No. 62 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, KIERDEN, TOftSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. FE OIL LET OM. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Verschijnt tweemaal 's weeks - Prijs f1,00 per kwartaal 22 November 1940 27 November '40 UW KINDJE VERKOUDEN HARDERWIJKER COURANT Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent - Raadsvergadering in knus zaaltje van Hotel Ittmann. Meisjes in Velu^'sche dracbt die de thee rond dienen, zorgen voor het decor. Een daad van piëteit, waarover opzettelijk niet wordt gesproken. Een oude kwestie voorgoed van de baan Verder groot aantal hamerstukken en een uitgebreide rondvraag. Voorzitter de wethouder Rikkers. Aanwezig alle leden. Na opening der vergadering en vaststelling der notulen wordt mededeeling gedaan van de ingekomen stukken waarvan naar B. en W. om prae advies gaan Verzoeken van A. van Asselt te Elspeet, R. Kleijer te Ermelo en Hendrikus van Meulen te Elspeet inzake aankoop van gemeentegrond Verzoek van J. Huisman en zoon te Speuid in zake huur van 3 ri A. gemeentegrond in genoemde buurtsctiap. Adres van L. J. Roelofsen en J. Kortlang te Ermelo, waarbij zij verharding verzoeken van den dwarsweg tussctien den Uude Arnhemsctie Karweg en den Kampvelderweg met verzoek hun het bedrag der daaraan verbonden kosten kenbaar te maken. Verder is ingekomen een besluit van Ged. Staten, waarbij wordt goedgekeurd het Raads besluit tot het bouwen van een Door hun uitdrijvende- en pijnstillende werking helpt hierbij altijd veilig en vlug als geen ander een poeder of cactiet van Mijnhardt. Mijunardt's Poe ders per stuk 8 ct. Doos 4b ct. Cachets genaamd „Mijnhardt- jes". Doos 10 en oO ct. N.V. Pnarmaceutische Fabriek A. Mijnhardt, Zeist. 5. Zelf had ze nog maar een enkelen keer den nieuwen landheer ontmoet, toen deze met zijn vrouw en kinderen en nog eenige heeren en dames een rit deed over de uitgestrekte bezitting en bij die gelegenheid even vertoefde iq het oude jachthuis. Zijn strenge, koude oogen hadden alles nauwkeurig opge nomen en toen een der dames, die bij het gezelschap hoorde, de opmerking maakte, dat ze nog nimmer zulk een bekoorlijk plekje gezien had, haalde de nieuwe landheer de schouders op. ,,'t Is een overblijfsel uit een lang vervlogen tijdperk en oom Frans had veel met dergelijke dingen op. Ik ben echter zijn opvattingen niet toegedaan en van plan alles zooveel mogelijk te moderniseeren en in over eenstemming te brengen met afdeelings-gemeentehuis in dorp Ermelo. In antwoord op een vraag van den heer HUISMAN ant woordt de VOORZITTER dat de gronden in Speuid spoedig ter beschikking van huurders gesteld zullen worden. Eerst moet echter het geheele complex ontgonnen zijn. Daad van piëteit. Besloten wordt om voor het begraven van sergeant Willem Johannes Boerkoel, die op den Grebbeberg werd gewond en in het hospitaal te Arnhem is overleden beschikbaar te stellen een graf op de nieuwe begraaf plaats te Ermelo. Het stoffelijk overschot werd destijds voor loopig te Arnhem ter aarde besteld. Aanvaarding grond. Ter verbreeding van den Schoolweg te Ermelo wordt besloten een strook grond te aanvaarden van G. van Heijen Oord aldaar. Een oude kwestie. Door H. Hoegen, landbouwer te Speuid is een adres tot den Raad gericht waarin hij nog maals de aandacht vraagt voor een z.i. onrechtmatige inbezit neming door de gemeente van een hem toebehoorende strook grond, destijds benut ter ver breeding van de Voersteeg. De heer b U.SM AN voelt er wel voor om nogmaals een uitvoerig onderzoek in te stellen naar de juistheid van de be wering van Hoegen. B. en W. merken in hun advies op dat Hoegen reeds op 12 Januari 1923 zich met een den geest van den tijd, waarin wij leven Dit antwoord had de bosch wachtersvrouw pijn gedaan tot in 't diepst van haar gemoed, want ze was evenals haar man met hart en ziel gehecht aan de woning zooals die thans was. Zij zou zich echter zoo noodig nog wel in verandering kunnen schikken, maar hoe zou haar Herbert er onder zijn als straks mogelijk dingen van hem ge ëischt worden, die tegen zijn overtuiging indruischten f Diep in 't woud zong de nachtegaal zijn vertukkelijk lied en die klanken wekten de boschwachtersvrouw op uit haar somber gepeins, en gaven haar gedachten een andere wending. Een snelle veerkrachtige stap op den rijweg, deed haar opzien en een glimlach verhelderde haar gelaat. 't Was een slanke, sterke knaap van ongeveer zeventien jaar, die het hek inkwam en achter het huis omliep. Als niet zijn frisch gelaat zulk een vroo lijke, jongensachtige uitdrukking had gehad, zou men hem, wat zijn gestalte betrof, eerder voor een jongenman van twintig jaar gehouden hebben, Bons Alg. Bonboekje hoeveelheid Geldig t.m. 37 Eieren 16 Suiker 81 Koffie of thee 82 Rijst en dergelijke 83 Havermout en dergelijke 93 Maizena of puddingp. 98 Vermicelli en dergelijke 29 Zeep in diverse soorten 116 50 gram Scheerzeep 24 Kaas 88 Gort en grutten 56 Peulvruchten 1 ei 1 kg. 2Vjonsof3Aons 2l/s ons 2 V» 1 o 1 ons Jns ons 8 Dec. 6 Dec. 20 Dec. 29 Nov. 27 Dec. 27 Dec. 27 Dec. 6 Dec. 31 Dec. 100 gram 250 gram 500 gram VLEESCHKAART 100 gram vleesch per bon 75 tot 150 gram vleeschwaren per bon 100 gram vleesch per bon 09 Worst-vleeschwaren 75 tot 150 gram vleeschwaren per bon BOTER EN VET 10 Vleesch 10 Worst vleeschwaren 09 Vleesch 18 Boterkaart 18 Vetkaart 16 Broodbon 1 Dec. 27 Dec. 16 Dec. 8 Dec. 8 Dec. 1 Dec. 1 Dec. 6 Dec. 6 Dec. iedere bon 250 gram boter of margarine iedere bon 250 gram margarine of boter BROODKAART 125 gram roggebrood of 100 gram ander brood of 1 rantsoen gebak 8 Dec. BLOEMKAART 1 Bloembon Vs rantsoen gebak of 60 gram roggebrood of 50 gram ander brood 1 Dec. PETROLEUM Periode 7 Petroleum 2 Liter 30 Dec. Petroleum voor verlichting Zegel B Petroleum 2 Liter 15 Dec. BRANDSTOFFEN 04, 05, 06, 07 KaartHaarden en Kachels 1 eenheid Vaste Brandstof of 1 eenheid cokes. 07 tot en met 014 Kaart Centr. Verwarming, idem bon ,,Een eenheid vaste Brandstof 1ste Periode, idem ,,Een eenheid vaste Cokes 1ste Periode, idem 09, 010, 011 Kaart Haarden en Kachels 1 eenheid turf met dien verstande dat in de loop van het seizoen deze bons ook nog aangewezen zullen worden voor andere vaste brandstoffen 't Was Jos Wendels, de eenige zoon van den bosch wachter. Dat hij een bosch wachterszoon was, kon men hem niet aanzien, want in kleeding en manieren leek de jongeling niets op een jagers gezel ook droeg hij geen buks onder den arm, doch een bruin* leeren tasch met boeken en papieren. In het dorp had Jos school gegaan en er gelijk opgeleerd met de andere dorpsjongens bij den ouden schoolmeester, die tevens koster, klokkeluider en doodgraver was. De jongen leerde gemakkelijk en vlug en zoo was het tijdstip aangebroken, dat de oude man hem niet veel meer leeren kon. Toch moest Jos nog maar een paar jaartjes naar school gaan, vond de boschwachter, om daarna met zijn vader het vrije, heerlijke woud in te trek ken en den boschbouw en het jagersbedrijf van meet af te leeren, zooals alle mannelijke spruiten van den ouden stam dat gewoon waren geweest Nu, de jongen had er wel zin in hij had het bosch lief en in zijn borst klopte het moedige, vermetele hart, dat al de man nen van zijn geslacht had Wrijf dan keel, rug en borstje in met Dampo. Wonderlijk zooals dat helpt! .Pot 50 ct. Tube 40 ct. Doos 30 ct. gekenmerkt. Moeder Marie had echter andere gedachten. Zij zag verder, veel verder dan Herbert Wendels of diens levenslustige jongen, 't Had echter nog den tijd Jos moest nog maar een paar jaartjes naar school, daarmede was moeder het eens, doch na schooltijd en in de lange winter avonden bracht ze haar leergie rigen wildzang meer kennis bij. dan in 't jaar 1848, en in de jaren daarna op een Geldersche dorpsschool was te verwerven. Wendels, die hoog opzag tegen de verstandelijke ontwikkeling zijner vrouw, kon soms niet nalaten zijn verwondering te kennen te geven over het feit, dat het haar zoo gelukte den wilden knaap uren en uren bezig te houden met boeken, schrijfwerk, en lessen. Zoo waren weer een paar jaren voorbijgaan en Wendels begon er over te spreken den jongen nu maar mee te nemen naar het bosch, doch zijn vrouw wist dat plan nog wat te verschuivenhij was immers nog jong genoeg, 't werd herfst en over een paar weken begon het jachtsie- zoenals dat voorbij was, of adres tot den Raad heeft gericht om schadeloosstelling tot een bedrag van f 40. daarbij aan voerende, dat van de hem toebehoorende strook grond ter grootte van 786 M2 slechts 200 M2 was overgebleven. Hier was dus sprake van gedwongen afstand van 586 M2, terwijl thans de geheele strook in het geding wordt gebracht. Op 30 April 1923 heeft de Raad overeenkomstig het advies van B. en W. afwijzend op dit verzoek beschikt uit overweging, dat na ingesteld onderzoek niet was gebleken, dat de gemeente zich grond heeft toegeëigend, die haar rechtens niet zou toekomen. En wanneer Hoegen van oordeel was, dat zijn eigen domsrecht was aangetast, zou hij dit aan de hand van een ambtelijke kadastrale opmeting hebben te bewijzen Zij stellen dan ook voor tot afwijzende beschikking. De heer VERSTEEG licht de zaak nog wat toe en maakt de beweging van geld tellen. De Raad vereenigt zich met het voorstel B. en W. Verhuur grond. Aan J. v. d, Werfhorst en aan H. v. d Hoorn beide te Elspeet worden perceelen grond in huur afgestaan. De heer VAN 'T SLOT zegt dat deze aanvragers aanvankelijk wilden koopen en vraagt of dit niet mogelijk is. De VOORZITTER deelt mede dat B. en W. van oordeel zijn dat in de gegeven omstan digheden het niet gewenscht is om de gronden te verkoopen Onder de huidige pachtwet maakt het niet veel uit of de gronden eigendom zijn of niet Kleine siukjes grond In vorige vergadering werd besloten om de huur van een aantal kleine stukjes grond op te zeggen. In verband met moeilijkheden welke ingevolge de Pachtwet zouden kunnen rijzen, stellen nog liever als 't voorjaar weer in 't land kwam, dan zou de tijd veel beter geschikt zijn om te beginnen, meende zij. Op zekeren winteravond kwam de heer Beverman, de rentmees* ter, in zijn tentwagentje het erf van het jachthuis oprijden. Hij was op den Oldenborn geweest, en op zijn terugweg naar huis, reed hij even bij Wendels aan, want hij wilde den boschwachter spreken. Buiten was het bitter koud, doch in het oude jachthuis warm en gezellig, zoodat het waarlijk geen wonder was, dat de rentmeester niet zoo heel veel haast maakte met zijn vertrektrouwens, het was nog slechts een goed kwartier rijden van het jachthuis naar het dorp, en het kleine heerenhuis van den heer Beverman stond vlak aan een ingang van het dorp. Jos was juist bezig met het overschrijven van een. hem door zijn moeder opgegeven Fransche thema en nauwelijks had de rentmeester er het oog op laten vallen of hij riep uit „Nu jongen, jij schrijft een flinke hand en je maakt nog wel een Fransche thema I Dat zou ik in de boschwachters- woning werkelijk niet verwacht B. en W thans voor om al deze stukjes gratis in gebruik te laten van hen die tot 1 Nov j.l. daarvan huurder waren. Hiertoe wordt z.h.s. besloten Kantoor Architect. B. en W. stellen voor om de vergoeding van f 300.— aan den gemeente-architect voor gebruik van kantoorruimte in zijn woning voor een jaar te continueeren. De heer DE GIER vindt het een zeer hooge huur, doch omdat het maar voor een jaar is zal spr. er zich niet tegen verzetten. De heer VAN EMST merkt op dat B. en W. een vooruit* ziende blik hebben gehad. Wanneer het nieuwe gemeente* huis, voor den bouw waarvan thans toestemming is verleend, klaar is, wordt het bureau van den Architect daar onder* gebracht. Conform besloten. Onderwijs, Aangezien het gemiddeld aantal leerlingen der school te Speuid over 1940 minder dan 50 bedroeg zou ingevolge art. 22 der L.O.wet tot opheffing moeten worden besloten, ware het niet dat haar instandhouding ingevolge art. 19 dier wet wordt gevorderd. Er zou geen be zuiniging door worden verkregen. B. en W. stellen dus voor te beslissen dat de instandhouding ingevolge art. 19 der Wet wordt gevorderd. Aldus wordt besloten. Tot onderwijzeres aan de school te Speuid wordt met 8 stemmen benoemd Mej. I. Bieger te Leiden, no. 2 van de voor dracht. Aan de Vereen. Scholen met den Bijbel te Ermelo worden de noodige gelden toegekend voor aanschaffing van een tiental nieuwe schoolbanken, noodig wegens stijgend aantal leerlingen. Afvalproducten. Vastgesteld worden de ver ordeningen op het inzamelen van afval voor de kommen van Ermelo Nunspeet en Elspeet, Besloten wordt voor het overig hebben." Herbert Wendels lachte harte lijk om de verwondering van den ouden heer ,,U dacht hier niets anders te vinden dan jachtgeweren, vossenvallen, hazenstrikken, her tengeweien en meer dergelijk jachttuig. En nu treft u een geleerde onderwijzeres en een leergierigen scholier aan, 'k kan me begrijpen, dat u eenigs* zins verwonderd zijt, mijnheer Beverman.'' i Ja, ja," lachte de boschwach ter weer, ,,de beschaving begint door te dringen tot zelfs in de Geldersche bosschen, doch of het er beter mee wordt, betwij fel ik sterk. Wat ter wereld heeft die jongen nu straks aan zijn Fransche thema's als hij aanstaand voorjaar met mij mee het bosch ingaat, om zich te bekwamen in het beroep, dat voor een knaap uit mijn ras alleen maar geschikt is „Kom, kom Wende.s, zoo eenzijdig mag je de dingen niet opvatten," sprak de rentmeester. ,,!k kan mij zeer goed begrijpen, dat je het beroep liefhtbt, waarin je bent opgegroeid en dat in je familie bijna als regel van vader op zoon overging, doch er is nu eenmaal geen regel zonder uitzondering en een mensch doet verstandig hiermede rekening te houden (Wordt vervolgdj

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1940 | | pagina 1