ten m STOKER OP BON 15 Huiduitslag, Jeuk, Eczeem Verloren en gevonden voorwerpen. Oftlcleel gedeelte. Averteert in Ut blad. OYemlw sch Nieaws. BURGERLIJKS STAND. Gemeente Harderwijk DRANKWET. jreservefonds vormen. Luchtgevecht aan onze grens. WEERVER WA CHTING. Krabben verergert de kwaal en maakt U ontoonbaar. Be strijdt de oorzaak van uw ondragelijke last en folterende jeuk. Neem D.D.D., het recept van Dr. D. Dennis. Reeds de eerste druppels doen de ondragelijke jeuk bedaren. D.D D. dringt diep in de poriën door en doodt de ziekte kiemen, zoodat de huid zich kan her steilen. Flacons 75 cent, f. 1.50 en f. 2.50 bij Apoth. en Drog. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN HARDERWIJK ONDERTROUWD. Gerrit Bosman eo Margaretha Johanna van der Beek. GEBOREN. Gerrit, x. van Gerri Jan van Essen en Henriëtte Wilhel- mina Vliem. Hendrikje, d, van Goosen Petersen en Steventje Reij erse. Marion, d. van Tbeodor Friedich Wilhelm Brouwer en Maatje Huberdina Elizabeth Pauluse. Catbarina Christina Johanna, d. van Evert Doornhof en Jannetje Louw Hendrika, d. van Hendrikus Scha keiaar en Johanna Heinhuis. Jan, z. van Jan Hop en Heintje Poolen. OVERLEDEN. Hendrik Motshagen, echtg. van Peetje Schaftenaar, oud 7S jaar. Wilhelmus Gerardus Voorbij, oud 17 jaar. ERMELO, ONDERTROUWD. B. Wajer en J. de Weerd. H. v. d. Beek te Arnhem en J. Florijn. GETROUWD. B. v. Diermen en G. v. d. Geest. K. v. Panhuis en A. v. Houwelingen. GEBOREN. Agatha, d. van G. Boute en A. Jager, Telgterweg 115. Gerrit C. J. z. van H. Gaasbeek en N. J. van Luxenburg, Schoolweg 1. Gerrit, z. van G. Lubbersen en M. J. Ravenstein Putterweg 220 Hendrik, x. van H. Vlijm en M.Kok, Nijkerkerweg 64. Gerritje Jantje, d. van E. J. Nümmerdor en D. Deknatel, Telgterweg 47. OVERLEDEN. Levenl, geb. kind van A. Pul en G. Ruiter, Roode- schoolwegje 17. J. J. van Santen echtgenoote van J. Kervel, 65 jaren, van Telgterweg 81 overleden te Rotterdam. M. Adam, 4 jaren d. van W. Adam en E, Jansen, Berken laan 26. NUNSPEET. ONDERTROUWD. J. Iiarssen te Harderwijk en A. Groen te Hulshorst P. G. van Heiningen en A. R. H. Coeleman. GEBOREN. Hendrik, z. van G. Vos en B. v. d.Meer, le Dwarspad 4. Janna Harmanna, d, van H. Dek- ker en J. Bouw, Zoomweg 11. OVERLEDEN. Driesje de Boer, weduwe van M. Beekman, 87 jaren, Vreeweg 100. ELSPEET. ONDERTROUWD. G. v. Malken- horst te Barneveld en A. Poolen. GEBOREN. Neeltje, d. van W. Schouten en H. Bouwman, Veen- weg 55. sluimeren in Uw huid Ge- laatsmassage met Purol wekt ze tot nieuw leven, Doos £0 en 60 ct. HARDERWIJK Verlorentwee rijwielbelastingmerken, een want een reserve autowiel, een werk boekje, een schoolrapport en een huissleutel. Weggevlogen een fasantenhaan. Gevonden een rubber glijnies, een doek, een handschoen, twee portemonnaie's met inhoud, een armbandje, en een zilveren gulden Aan komen loopen een hondje. Inlichtingen aan het Bureau van Politie alhier, NUNSPEETVerloren een paar bruin-leeren handschoenen, een „Brooks" rijwieltasch, een blauw zijden damesparapluie Gevonden een handschoen, Inlichtingen ten gemeentehuize te Nunspeet. Burgemeester en Wethouders van Harderwijk vestigen de aandacht op eene publicatie aan het aanplakbord ten ge meentehuize inzake een op heden ingekomen verzoek van de Wed. R. Beers, geb Tuit verlofhoudster te harderwijk, om een verlof A. voor den ver- koop van zwak-alcoholischen drank in de benedenvóórlocali teit en de bovenvóórlokaliteit van het perceel, plaatselijk ge merkt Havendam nr 4 alhier Bezwaren tegen het verleenen van dit verlof kunnen binnen 2 weken schriftelijk bij Ëurge meester en Wethouders worden ingebracht Harderwijk, 20 Maart 1940. T - In verband met werk» In de Donderdag in hotel T zaamheden van den heer Joh. Baars gehouden aandeelhouders I r\ t i. i iv 1^_:j.._ xt it li. i- Goede Vrijdag. Van personen die zoo juist uit Duitschland zijn teruggekeerd kan men vernemen dat xoowel te Berlijn als in de provincie ernstig rekening wordt gehouden met een zeer binnenkort te verwacl ten grootsche militaire actie, Uit allerlei verschijnselen zou blijken dat een ontwikkeling in die richting met den dag aan waascbijnlijkheid wint De plotselinge benoeming van Dr, Todt, de bouwer van de Siegfriedlinie, tot minister van bewapening schijnt mede in die richting te wijzen. De Duitsche Algem. Zeitung schrijft hierover, dat het buiten iand in deze benoeming het bewijs mag zien dat de Duitsche wil om te overwinnen het vaste besluit met zich brengt om de krachten tot het uiterste in te spannen Intusschen is de verwachting dat vóór Paschen nog verrras* rassingen zullen komen, tot dusver niet verwezenlijkt We leven echter bij den dag en het is nog geen Paschen De heerlijke voorjaarszon is vol belofte voor een stralende lente, doch wekt tevens ge dachten op aan vreeselijke din« gen die komen kunnen. De buitenlandsche bladen houden zich bij gebrek aan andere Stof bezig met beschrij vingen van successen van lucht aanvallen. De Engelschen zeggen dat de Duitsche vliegtuig bases groote verliezen hebben gehad en de Duitschers vertellen het omgekeerde. 't Is een vreemde toestand op het oogenblik in de neutrale landen fluistert menpak ze pak ze, maar ze blijven zelf maar liefst buiten schot. Er kan niet genoeg op worden aangedrongen om in woord en daad werkelijk neutraal te blijven ïrtfcïSKs»"-- Ambachtsschool „Overveluwe", Harderwijk Woensdagavond en Donderdag morgen had in tegenwoordigheid van het Bestuur, leeraren en genodig den, de uitreiking plaats van de getuigschriften aan de vertrekkende leerlingen. Na dat de leerlingen door den voorzitter van het Schoolbestuur, de Heer P. H. v. Lonkhuyzen en door den Directeur waren toegesproken, kon tot het uitreiken van de getuigschriften worden overgegaan. Aan de volgende leerlingen kon een getuigschrift worden uitgereikt. DAGSCHOOL. Timmerlieden. A. A. van Beek, G. v d. Brink, J. v. d. Brink, J. Bunschoten, I. Slagt, H. Zondag, Machine Bankwerkers, H. L. Bliek, Th. Dijkhuizen, J. H. v. d. Jagt W. Huoyer, W. Jansen, W. A. Jansen, R. P. Kooiman, G. Reyers, M. G. van 't. Zand. Electricicns. R. Anema, H. Bonenberg, H. S. Dekker, j. v. d. Kamp, W. de Kleer C. J. Mesman, D, Mons, D.Roelolsen H. de Wolde, N. Zevenbergen, J. Zoetbrood. Auto-monteurs. K. M. van Asselt, L. van Beek, H. Bos. G. Doppenberg P. Klaassen W. de Lange. Bovendien kon aan W. Plette te Ermelo een diploma worden uitgereikt als bewijs, dat hij na het bettalen van een diploma 2-jarige cursus nog één jaar het ouderwijs in auto-montage heelt gevolgd. AVOND-NIJVERHEIUSSCHOOL Een diploma voor de 5-jarige cursus werd uitgereikt aan. T. Bos, J. v. d. Bosch, G. Bossen broek, E. van Dijk. G Foppen, J. de Groot, H. van HuenestciD B. Peter sen, G. Petersen. H. J. de Vroom, O. de Vroom, H. Eikenhorst, J. W. Bruinink, D. Klaassen, G. uit den Bosch, T. Knevel. Een bewijs voor het volgen van het zesde leerjaar, na het behalen van een diploma 5-jarige cursus werd uitgereikt aan. T. Born, W. Bruinink, M. J. H. Foppen, R. T, Gerards, J. G.Raayen, J. Teunissen, Schilders praktijk-diploma. G. v. d, Ridder, C. Pluim. Na bet uitreiken der getuigschrif ten aan de leerlingen der A.B.S. sprak de Heer Drijver als vertegen woordiger van de Kamer van Koophandel de vertrekkende leer lingen toe, waarbij spreker vooral deed uitkomen, het grote belang dat de Kamer van Koophandel ziet in de opleiding tot goede vaklieden. Spreker deed zijn woorden vergezeld gaan van een boekwerk dat aan Oen leerling met het hoogste aantal punten werd ter hand gesteld. De leerling H. L. Bliek, afd machine bankwerker te Harderwijk viel de eer te beurt, voor deze prijs in aanmerking te komen. Gedurende het tijdvak van Vrijdag 22 Maart a s. tot en met Donderdag 11 Aril as geeft de met ,,15" genummerde bon der Rijksdistributiekaart recht op het koopen van een kilogram suiker. Voor een flink bezette Stadshal sprak Woensdagavond Mevr. C J Ooms-Vinckers van het Zuivelbureau in den Haag over „onze maaltijden in oor logstijd" Uit den aard der zaak waren het vrijwel uitsluitend dames die de bijeenkomst bijwoonden Burgemeester de Jong Saakes leidde de spr. met een toepasse lijk woord in. Mevr. Ooms, die met haar lezingen het geheele land door trekt, is er ook hier ongetwijfeld in geslaagd, haar gehoor te doordringen van de noodzake lijkheid om in dezen tijd, wat de voeding betreft, de bakens te verzetten en meer te letten op hetgeen ons eigen land voortbrengt. Ze toonde er een bizondere takt van te hebben om, met gebruikmaking hier en daar van een kwinkslag, de dames te wijzen op de gebieden de eisch om thans af te wijken van gewoonten, die en voor de gezondheid en voor de beurs van schadelijken invloed kunnen zijn. De lezing en ook de prettige wijze waarop die werd gehouden, zal zeker indruk hebben gemaakt en ook gevolgen hebben. Voor een te hcuden cursus aan de Vakschool voor Meisjes gaven zich een vijftigtal dames op De Burgemeester eindigde met een dankwoord aan den spreekster. Onder leiding van den heer Nieuwenhuis, waarnemend Hoofd, werd in de Concertzaal een ouderavond van School A gehouden, die zeer druk was bezocht. Na een kort openingswoord werd besloten om aan het Hoofd der School, den heer Huijsse, die ergens in Nederland vertoeft, een telegram te zenden met den wensch voor een spoedige terugkeer Dejeerlingen der hoogste klasse, zongen onder leiding van Mej Visch heel mooi eenige liederen en daarna werd opgevoerd het zangstukje „Dokter Alwetend", dat uitstekend slaagde Ieder had respect voor de moeite die de dames onderwijzeressen zich willen getroosten om met de kinderen zulk een stuk in te studeeren Het groote succes zal haar zeker een groote vol doening zijn De heer Noom had gezorgd voor de grimeering, hetgeen hem best is toe te vertrouwen In de pauze een kopje chocolade en daarna een verloting Aan het einde van den avond bracht de heer Nieuwenhuis allen dank voor de spontane medewerking, ook de gevers van de p ijzen voor de ver loting Omstreeks 10 uur verliet men hopgit vplcjaan de zaal. Driesenaar elders, heeft Harderwijker Mannenkoor het be noemd tot tijdelijk directeur de heer H. Brandsen te Hierden Aan de film Hotel du Nord die as oensdag in de Ontspanningszaal zal worden vertoond gaat een groote roep vooraf. De geheele Nederl pers is uitbundig in haar lof over dit werk De N Rott. Courant noemt de film meesterlijk tot in de kleinste bizonderheden het t aridelsblad roemt het zeldzaam beheerscht spelde Maasbode spreekt van groote kwaliteitende Haagsche Post zag zelden zulke aangrijpende creaties. Plaatsbespreken zal noodig zijn. Het Bestuur van de Ned. Vereeniging van Huisvrouwen, Afd Harderwijk en omstreken heeft bij zich in het Midden standshuis te gast ontvangen Mej van Iterson, Directrice van de Vakschool voor Meisjes en de Harderwijksche huisvrouwen, die in den winter van 1937 een avondcursus gevolgd hebben op de Vakschool Dit samenzijn moest als het ware een brug vormen naar dergelijke cursus avonden, te houden in het komende winterseizoen. Het was ook de bedoeling bij andere huismoeders belangstel ling voor deze avonden op te wekken Men kan zich opgeven voor een cursus verstelnaaien, kinderverzorging en koken, dit laatste uitgaande van de zuivel- centrale. Mej. van Iterson vertelde hieromtrent. De avond werd gekenmerkt door een bijzonder genoegelijke stemming. Niet alleen werden drie mooie nummers gezongen door een 6 stemmig koor uit leden van de Vereeniging onder leiding en met medewerking van Mevrouw Top maar ook zongen allen samen en met lust, onze bekende Nederlandsche volks liederen. Vermelden wij verder nog, dat de Voorzitster van de Afdeeling, Mevrouw Loosjes van haar versjes voordroeg en dat er feestelijk gesmuld werd. Voor gasten en gastvrouwen was het een goede avond. Woensdagmiddag 20 Maart organiseerde de Afdeeling een feestmiddag voor de kinderen van de leden Een vij; tigtal kinderen met geleidsters waren in de Concertzaal bijeen. Het was een vroolijk gezel schap, dat met oranjemutsen getooid werd Enkele kinderen gaven zelf iets ten beste, terwijl er een poppekast werd vertoond, waarvan de kleinen zeer genoten. In de pauze, werd op limo nade en koekjes getracteerd en gezamenlijk liedjes gezongen Het was een geslaagde middag. Het Fonds voor Zieken huis verpleging hield in het Middenstandshuis een ledenver gadering onder leiding van den heer F Poorter, die in zijn openingwoord kon zeggen dat de baby voorspoedig opgroeit en een woord van dank bracht aan den heer F A. brandsma voor hetgeen deze als bestuurs lid voor het Fonds heeft ge daan. Het jaarverslag van den secr den heer Versloot sprak van een gestadigen groei in het afgeloopen jaar Reeds zijn 1600 personen uit 400 gezinnen ingeschreven, maar toch zijn er nog zooveel gezinnen, voora. ook in Hierden, die den weg tot het Fonds blijkbaar niet kunnen vinden Door betaling van een geringe wekelijksche bijdrage kan men zich ontlasten van de zorg voor de hooge kosten die nu eenmaal operatie en zieken huis meebrengen. En wie kan zeggen dat hij daarvan gevrij waard zal blijven f In het afgeloopen jaar werd aan operatie- en ziekenhuis kosten ongeveer f1400 uitgegeven Als bestuursleden werden gekozen de heeren F W Ltijver en J Groen, onderwijzer te Hierden, waardoor het contact met de buurtschap is gevestigd De Commissie tot nazien der rekening 1940 werd samenge steld uit de heeren Th. ter Brake en G. Visch Gz De vergadering nam met genoegen kennis van het voor nemen van het Bestuur om een A vergadering der N.V. Harder wijker Bouwmaatschappij onder leiding van den pres comm burgemeester J de Jong Saakes, was als eenig punt der agenda aan de orde de verkiezing van drie commisarissen wegens bedanken van de hh. D. Kok, J Volgers en C. A. de Bruijn Aanwezig waren tien perso nen, vertegenwoordigende 83 aandeelen. De stemming verliep als volgt Vacature Kok: F. W. Drijver 73, F Foorter 8, blanco 2 st. Vacature Volgers F. Poorter 80, blanco 3 st Vacature de BruijnMr Neeb 7, D Kok 1, blanco 74 st. De heer Drijver was niet aanwezig, de heer Poorter hield de benoeming in beraad en Mr Neeb bedankte. bij een hernieuwde stemming in de vacature de bruijn werden uitgebrachtD. Kok 79, van Raalten 2, blanco 2 st. De heer Kok verklaarde geen herbenoeming te aanvaarden Aangezien verder stemmen nutteloos zou zijn zal voor 20 April een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. (De afgevaardigde der Gemeente, de heer A Jansen, bracht 71 stemmen uit volgens opdracht van den Gemeenteraad). De Damclub Harderwijk speelde een zeer bizondere vriendschappelijk wedstrijd, n 1. tegen de Damclub van „Sonne- heerdt"Er werd gespeeld op 15 borden en van de gasten waren twaalf blind. Het was een zeer gezelligen avond, die geopend werd met een leuke toespraak van de voorzitter der Sonneheerders, beantwoord door die van de Harderwijkers de heer Beers De speelwijze was voor de Harderwijkers zeer vreemd, doch ze wisten te winnen In den loop van de zeer sportieve wedstrijd dienden jonge dames de koffie en de blinden zorgden voor sigaren. De wedstrijd die om half acht begon, was tegen 10 uur ten einde. De tentoonstelling van het werk der leerlingen van de Avo) d-Nijverheidsschool, die Woensdagavond in de Ambachts school werd gehouden, gaf als steeds een beeld van het grondige onderwijs dat hier gegeven wordt. Niet genoeg kan de aandacht van onze jeugdige stadgenooten aanstaande vaklieden, op deze hoogst nuttige onderwijs-inrich- ting gevestigd worden. Het aantal leerlingen dat voor den afgeloopen cursus heel behoorlijk was, kan eigenlijk veel grooter zijn. We zouden alle jongelui willen toeroepen maakt toch gebruik van de gelegenheid om ontwikkeling op doen. Wie dat nalaat zal er later de wrange vruchten van plukken. In betrekking tot ons berichtje aangaande vroege Paaschdata enz. maakt eenlezeies ons erop opmerkzaam dat 't nog niet zoo héél lang geleden is dat Paschen erg vroeg vielin 1913 was dit z3 en 24 Maart ('t Was toen buitengewoon mooi weer.) HIERDEN Het Hierdensch Zangkoor, dir. de heer Brandsen, hoopt tweede Pinksterdag op het concours te Gouda uit te komen met ,,De Leeuwerik" en „De hooge God alleen zij d'eer" HIERDEN. De collecte voor het orgel in de Ned Herv Kerk brakgt f 46 op HIERDEN Bij de alhier ge houden stierenkeuring werden 2 van de 6 beesten goedgekeurd, n.l. van de hh. Joh Dirksen en Hoeve, Stadsdennenweg, ERMELO De uitvoering van het oratorium Paulus" door de Chr. Oratoriumvereeniging (mede ter gelegenheid ean het 25-jarig bestaan) is bepaald op Woens dag 15 Mei. Als solisten zullen optreden To van der Sluys, sopraan, Cor van Munster, tenor en Willem Ravelli, bas, ERMELO. De Ned. Chr. Vrouwenbond alhier collecteerde een bedrag van f 90,—- voor Finl^d, NUNSPEET. De Herv. Meisjes- vereeniging en de Herv. Jon- gelingsvereeniging hielden een gecombineerde feestavond in hotel „De Veluwe". De voorzitter, Ds. Beerekamp, opende deze avond door te laten zingen Ps. 68 10 en Yoor te gaan in gebed Hierna hield hij een korte openingsrede. Reeds dedelijk heerschte er een geanimeerde stemming, waartoe de verschillende ten gehoore gebrachte nummers veel bijdroegen. Er was o a. een tableau, Finland vraagt hulp aan Neder land" Tijdens het spelen van dit tableau werd door 3 in Finsche kleederdracht gestoken dames een collecte voor Finland gehouden, welke opbracht f 11,10. De feestavond werd gesloten met het zingen van de „Avond zang", waarna de voorzitter voorging in dankgebed. NUNSPEET. Onder groote belangstelling werd het huwelijk voltrokken tuschen Baron Schelto van Heemstra, zoon van den Commissaris der Koningin in de Provincie Gelderland, en mej. M H s'Jacob Na de voltrekking van het huwelijk volgde de inzegening in de kapel bij het kasteel Staverden, door Ds J C J. Kuiper, Geref, pred te Arnhem. Vele millitaire autoriteiten waren aanwezig, o a de com mandant van de 2e divisie, kolonel Van Loon en de Luite nant Kolonel, commandant van het le regiment huzaren, jhr. de Marees van Swinderen en zijn adjudantde senaat van het Utrecgtsche studentenkorps en vele aanzienlijke families uit Gelderland Toen het jonggehuwde paar de kapel verliet, klonken vroolijk de tonen van het daar opgestelde vrijwillige muziekkorps van het le regt huzaren, dat den stoet, die zich te voet naar het kasteel begaf, voorafging NUNSPEET De Paasch- collecte voor de diaconie van de Ned. Herv. Kerk, welke langs de huizen werd gehouden, heeft opgebracht de som van onge veer f 500. ELSPEET. A.s. Maandag, 2e paaschdag, des avonds half zeven, hoopt alhier op te treden Ds. Ligterberg van Kampen. ELSPEET. Aanstaande Woensdagavond zal in het Vereenigirgsgebouw een zeer belangrijke lezing worden gehouden over het economische pluimveehouden in dezen tijd. Waar dit onderwerp voor zoovelen in onze omgeving van het grootste belang is, lijkt het ons overbodig om het bijwonen van de lezing nog aan te be velen. De toegang is vrij. Bizonder heden geeft de adv. in dit nummer. STAVERDEN Op de alhier gehouden stierenkeuring werden 9 stierenter keuring aangeboden, waarvan er 4 werden goedge keurd werden de stieren van E, de Bruin en G Mouw te Elspeet, en van E. Bos en G. Roelofsen te Staverden. PUTTEN. De collecte voor Finland, in de Ned. Herv. Kerk gehouden, heeft met enkele nagiften de som van f841.07 opgebracht In de Geref. Kerk bracht deze collecte f 275.57 op, Duizenden bewoners van de Betuwe hebben gister vanaf de dijken een luchtgevecht gade geslagen tusschen Engelsche en Duitsche vliegtuigen In adembeklemmende spanning werd het vreeselijke schouwspel gevolgd, totdat een Engelsch vliegtuig plotseling in suizende vaart neerstortte en op ons grondgebied, in een uiterwaart terecht kwam. Het toestel schoot meters diep in den grond. Vermoedelijk zijn ook de inzittenden in den grond verdwenen. Zwakke tot matige, tijdelijk toenemende naar Z. of Z.O. krimpende wind. Aanvankelijk opklaring, Zondag overdag waar schijnlijk zwaarbevolkt en regen achtig (7 a 8 gr) Verdere vooruitzichten Op" klaring, later weer buiig, A

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1940 | | pagina 2