Förster heeft gesproken, Leerboeken voor het Chr. Lyceum Firma WEDDING Wilt U een prima gebruikt RIJWIEL koopen maar niets gezegd. Adverteert ia Ut Mail fl. Dienstmeisje enkele andere merken Deze rijwielen worden bizonder goedkoop verkocht J. HOP - Molenweg - Hierden Wij hebben eenige rijwielen die 4 a 6 weken zijn verhnnrd, waaronder „SIMPLEX", „SOhJA" en BURGERLIJKE STAND. Klompenbeurs. Afschuwelijke vondst bij Terschunr. Wereldreis van dr. H. Culijn De heide op de Velnwe Twee zeer ernstige ver keersongelukken. Militaire maatregelen Buitenlandsch Weeroverzicht. LEVERT GAARNE DE TELEFOON No. 1 HARDER WIJK Opgave nummers v. h. programma is voldoende In Zetland Is de druivenoogst aangevangen Het jongste feit in de ont wikkeling van de situatie in Dantzig is eigenlijk de weigering van de bewoners der stad om levensmiddelen te verkoopen aan de aldaar gevestigde Pool- sche douane ambtenaren. Dat heeft in Polen kwaad bloed ge zet en is de oorzaak geworden van uitlatingen van hooge autori teiten die voor Duitschland lang niet vriendelijk waren. Een der legeraanvoerders in Polen zou in het vuur van zijn rede ge zegd hebben, dat de tijd weldra zal zijn aangebroken om op den erf vijand los te slaan. In Dantzig zelf hebben die woorden nogal indruk gemaakt, zoo erg, dat Förster, de ver tegenwoordiger van Hitler in de vrijstad, Donderdagavond een protest-betooging had belegd, die per radio over de heele wereld is uitgezonden. De be richten die deze betooging aan kondigden deden vermoeden dat het er nu op of onder zou gaan. Met de grootste spanning is naar Förster geluisterd. Maar ja, 't was als altijd een stroom van woorden, luid ruchtige instemming van het volk, Heil Hitier enz Förster heeft het weer eens duidelijk gezegdDuitschland wil beslist Dantzig hebben wanneer en op welke manier liet hij in het midden. Hij citeerde tal van uitlatingen van Amerikanen, Franschen en Engelschen die vroeger gezegd zouden hebben dat Dantzig bij Duitschland behoort en eindigde met den wensch dat het volk binnenkort op dezelfde plaats zou mogen samenkomen ter viering van de hereeniging met het groote Rijk. Dat is alles. En wat zal Polen nu doen Vermoedelijk niets. Polen wil niet dat Dantzig Duitsch wordt, dat het een vrijstad blijft. Het zal wachten totdat Dantzig zichzelf als Duitsche stad uit roept. Dan zal Polen er op af gaan rekenend op de bijstand van Engeland en Frankrijk. Uit den stand van zaken is zeker op te maken dat Duitsch land de zaak niet aandurft. Er zijn vooraanstaande figuren die hopen dat het maar eens tot daden zal komen, hoe af schuwelijk een oorlog ook moge zijn. De voortdurende spanning werkt echter in de betrokken landen zenuwsloopend en heeft een funeste invloed op den al- gemeenen gang van zaken. In dit opzicht is de rede van Förster teleurstellend geweest. Er is niets door veranderd. HARDERWIJK. ONDERTROUWD. Cornelis Peter sen en Maartje Roelofsen. Jacob Hop en Woutje Foppen. Jan van Dijk en Harmina Jacoba Zonnestein. GEBOREN. Wouter, z. v. Jan van den Berg en Aaltje Zeeboer. Aartje, d. v. Hendrikus Wilhelmus Kok en Geertje Hop. Henderibus. z. v. Henderikes Bloksma en Geesje van Lunsen. OVERLEDEN. Willempjen van 't Goor, wed. van Jacob Hop, oud 84 j. ERMELO. ONDERTROUWD. Augu t Sunder te Amsterdam en Cornelirje v. Looijengoed. GEBOREN. R'enk, zn. v. J. Sijbrandij en D. E v. Veeren, F. Kortl.l. 64 Reinder Eeltje, dr. v. E. v. d. Kooi, en M. G. W. v. Dijk, statstr. 129. OVERLEDEN. Jannetje Kertus, wed. J. v. Veenhuizen, 88 jr, Water- valweg 117. R. A. de Vries zb. 32 jr. van Maassluis overl. 's Heeren- loo 25. NUNSPEET. GEBOREN. Jan zn. v. W. den Herder, en H. Bonhof, Nw. Amsterd. weg 12. Karle, dr. v. K. W. N. Menger en M. v. Vuuren, kamp Saxenheim. Cornelis, Johannes, zn. v. H. v. d. Berg, en G. Kraaijen- hot, Zandh weg 15. OVERLEDEN. Johanna de Vries, echtgen. v. J. Dobos, 29 jr. v. Aals meer, overl. Sanatorium Erica. Men verzoekt ons te willen mededeelen dat de Nationale Klompenjaarbeurs te Epe, die andere jaren in de maand Aug. plaats heeft, dit jaar op Dinsdag 26 September zal worden ge houden. Bramenzoekers hebben op den berm van den grooten verkeers weg Amersfoort Apeldoorn nabij Terschuur een afschuwe lijke vondst gedaan. Zij stuitten op hun speurtocht door de struiken op een koffer en toen zij dezen openden vonden zij het deerlijk verminkte lichaam van een vrouw, waaraan hoofd en ledematen ontbraken. Het lijk was in verregaanden staat van ontbinding De doode- lijke ontstelde bramenzoekers kooplui, die op weg waren naar de markt in Barneveld en hun dorst met de bramen langs den weg wilden lesschen waarschuwden onmiddellijk den burgemeester van Barneveld, den heer J. Westrik, die zich vergezeld van den gemeente veldwachter en van een majoor der rijksveldwacht, naar de opgegeven plaats begaf om het eerste onderzoek te leiden. Ook het parket te Utrecht werd van de vreeselijke vondst in kennis gesteld. De subst. officier heeft zich direct naar Barneveld begeven. De koffer met zijn verschrikkelijken inhoud is naar Utrecht opgezonden. Het ligt in het voornemen van dr. Colijn tegen het eind van September een reis te on dernemen naar de Vereenigde Staten, Japan, China, en Ned. Indië. Mevr. Colijn zal haar echtgenoot op deze reis verge zellen. Tijdig voor den aanvang der verkiezings-campagne voor 1941 hoopt dr. Colijn in Nederland terug te zijn. Hst .nasteken der Lantaarns Zateni 12 Aug. 9 04 n.m. —5.07 vm. Zond-g 13 9.02 M-.and tg 14 8.00 Dinsche 14 8 58 Woensd Donderd Vrijdag 14 16 17 18 8 56 8 54 8 52 —5 09 —5.11 —5 12 5 14 —5.15 —5.18 Evenals nu juist vijf jaren geleden zal a.s. Woensdag 2 uur in de Stadsdennen een Zendingsmiddag worden ge houden vanwege de Classicale Zending Harderwijk. Het programma vermeldt, dat de opening zal geschieden door Ds L van Mastrigt en Burge meester de Jong Saakes. Voorts hopen op te treden Ds. J. J. Timmer van Ermelo, met als onderwerp „Laat de heidenen weten, dat ze men- schen zijn"Ds. v. d. Pol van Wierden met „De blijde bood schap voor een zoekende ziel" Ds. J. W. v. d, Linden van Kootwijkerbroek met „Wissel zieke zangers" en Dr. A. H. J. van Voorthuizen van Hierden met „Zie de Heere zal komen tegen den sterke". Het geheel belooft een goede middag te worden voor de Zen dingsvrienden. Bij ongunstig weder wordt de samenkomst gehouden in de Herv. Kerk. Dinsdagavond heeft „Har monie" onder groote belang stelling van het publiek een serenade gebracht aan den nieuwen voorzitter der Oranje vereniging, den heer Fijnvan- draat aan de Nassaulaan en vervolgens aan het Harderwijks Mannenkoor, dat vorige week een eerste prijs behaalde. Het koor kwam op de Markt en voerde daar eenige nummers uit. Daarna ging het met Harmonie voorop door de stad. De tocht eindigde bij de Concertzaal. Naar we vernemen zullen in dit garnizoen dit jaar geen herhalingsoefeningen worden gehouden. De collecte voor het T.B.C. fonds van het Chr. Nat. Vakverbond heeft alhier f 125.70 of gebracht. Tot het tweede studiejaar der Koninklijke Militaire Acade mie te Breda zijn toegelaten onze stadgenooten de heeren J H. Buijs, J. H. D. van Kuik en P. H. Vrijhof, alle sergeant van de School voor Ver lofsofficieren te Kampen, Op 25 Augustus a.s. zal de koeherder W. Dooijeweerd wegens het bereiken van den 65-jarigen leeftijd den gemeente dienst verlaten officieel althans, want naar we vernemen zal hij dit weideseizoen nog uitdienen. Aan onze gemeenteweide is de naam Dooijeweerd onaf scheidelijk verbonden. De tegen woordige koeherder vervulde de functie ruim 32 jaar, daarvoor zijn vader 54 jaar en zijn groot vader ongeveer 16 jaar, zoodat ruim een eeuw de belangen van onze veehouders aan de familie Dooijeweerd waren toevertrouwd. En naar het zich laat aanzien zal de zoon weer tot de ernstige sollicitanten behooren om zijn vader op te volgen. De scheidende koeherder, die zoo gemiddeld 350 koeien in het oog heeft te houden, kent alle beesten precies en kan onmiddellijk zeggen wie de eigenaar is al loopen ze ook op groote afstand. Met groote trouw heeft hij al die jaren zijn betrekking vervuld en het zal hem vreemd vallen, zijn schreden niet meer naar de hem zoo door en door bekende gemeentewei te moeten richten. Van de film die a.s. Woensdag in de Garnizoens Ontspanningszaal zal worden vertoond, gaat een groote roep uit. „Onsterfelijke wals" is een van de superfilms van de Metro Goldwyn Mayer en de meest verfijnde technische hulp middelen hebben er toe mede gewerkt om van deze film te maken een beeld van de ver rukking zooals Joh. Strauss aan het oude Weenen en de gansche wereld schonk. HIERDEN. Onze buurtgenoot P. Wouters slaagde te Den Haag voor het politie diploma HIERDEN. Er zal wel nie mand zijn die durft te ontkennen dat de laatste jaren aan de wegen veel aandacht is besteed. Toch schijnt aan die aandacht te zijn ontsnapt dat tegenwoor dig zooveel ongelukken plaats hebben op de Molenweg. Het is daar druk met wielrijdende vreemdelingen en herhaaldelijk komt het voor iemand voor de vlakte gaat vooral als de duisternis invalt. De oorzaak hiervan is, dat de klinkerweg hooger ligt dan het fietspad, op sommige plaatsen wel 10 k 15 c.M. Wie daar met de fiets tegenaan komt, maakt een tuimeling. Dezer dagen moest een dame bij aanwonenden worden binnengedragen na zoo'n val Spoedige ophooging van het fietspad is dan ook dringend noodig. Verder is er nog een kleinig heid, waarmede de vreemde lingen een groote dienst te bewijzen is het aanbrengen van een handwijzertjeMolen weg. Dan is het herhaaldelijk vragen naar dien weg ook afgeloopen. NUNSPEET. Op denElspeeter weg wandelde gisteravond om- streeeks zes uur de familie P. uit Amsterdam, die daar de vacantie doorbrengt. Eensklaps rukte het vijfjarig dochtertje, dat aan de hand van haar moeder liep, zich los en stak den weg over. Op dat oogenblik naderde uit de richting Vier houten een personenauto. De bestuurder trachtte het meisje te ontwijken, doch slaagde hierin niet Het kind werd tegen den straatweg gesmakt en bleef ernstig gewond liggen. In hoogst zorgwekkenden toestand is het meisje naar het ziekenhuis „Salem" te Ermelo overgebracht, waar het om half tien aan de bekomen verwondingen overleden is. ERMELO. Het minder goed geslaagde feest op den Nationalen feestdag vormt nog steeds het onderwerp der gesprekken. Wij vernemen echter dat naar alle waarschijnlijkheid het ge beurde de aanleiding zal worden om de gerezen geschillen finaal uit de wereld te helpen en dat ook in verband met het nieuwe garnizoen alles in het werk zal worden gesteld om op 31 Augustus te toonen dat op 7 Augustus slechts een ver gissing in het spel was. Moge allen daartoe mede werken. De heide staat er dit jaar op de Veluwe niet zoo bizonder goed voor De bloei is later dan gewoonlijk door de koude in het begin van den zomer en de kwaliteit is niet zoo mooi door de droogte in de groei periode. Pas over een paar weken zal de heide haar paarse kleed vertoonen. Over het honinggewin op de Veluwe zijn de imkers vrij sceptisch gestemd, talrijke Veluwsche imkers hebben hun bijenvolken naar de Drentsche heide gebracht. 6 dooden. Gistermiddag is op een onbe waakte overweg bij Schalkwijk een vrachtauto in botsing ge komen met den electr. trein. Drie broers, W., T. en J, Boer en hun neef L, Boer, alle bekende fruitkoopers, zijn om het leven gekomen. Twee mede-inzittenden, de gebr. Roodenburg, werden zeer ernstig gewond. Gisteravond is bij Bennekom een vrachtauto in aanrijding gekomen met de stoomtram. De auto vloog in brand waarbij twee menschen, de bestuurder en zijn 15 jarige zoon, in de vlammen omkwamen. De Eerste Kamer behandelde enkele wetsontwerpen van een- voudigen of spoedeischenden aard. Hiertoe behoorden de ontwerpen wijziging van de dienstplichtwet, wijziging en verhooging van de defensie- begrooting voor 1939, onder de wapenen blijven van dienst plichtigen, in werkelijken dienst houden van dienstplichtigen en afwijking van den in art. één der tariefmachtigingswet 1934 opgenomen termijn. De heeren Wiardi Beekman (s.den de Bruyn (r.k be pleitten een ruimere inschakeling van de Nedeiïandsche industrie in de defensie leveranties. De eerste verklaarde, dat de sociaal democraten dit ontwerp als de beste oplossing begroet hebben. Algemeen braphten de sprekers minister van 'Dijk fhulde voor hetgeen hij in het belang 'van 's lands defensie heeft tot stand gebracht. De heer van Rappard noemde het votum van de Tweede Kamer onverantwoorde lijk, daar men een bekwamen minister in dagen van spanning heeft weggestuurd. In zijn antwoord verklaarde minister van Dijk o.m.. dat in overweging is, het muximum van de kostwinnersvergoeding, dat thans 2 50 gulden per dag bedraagt, te verhoogen. Het ontwerp werd, evenals de suppletoire begrooting van defensie van 33 millioen gulden, zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de nationaal- socialistische leden tegen. De ontwerpen onder de wapenen blijven van dienst plichtigen en in werkelijken dienst houden van dienstplich tigen werden na een kort debat eveneens aangenomen Het weer ziet er thans zeer gunstig uit. Een machtig gebied van hoogeluchtdruk heeft zich over onze streken uitgebreid. Dat de wind hedenmorgen naar het Zuiden is gekrompen, is een teeken dat ver op de Oceaan nieuwe depressie's liggen. Voor de Zondag is dit echter alleen maar gunstig, doordat zon en Zuidelijke luchtstroom dan samenwerken tot warmteaanvoer. De barometer zal nu wel weer geleidelijk gaan dalen. Over het algemeen is 't in ons waar nemingsgebied te warm In Frankrijk wat te koel, maar in 't Noorden, de Baltische Staten, Scandinavië en vooral om de Oostzee zeer warm. WBER VERWACHTING. Matige Zuidelijke wind. Zon dag zonnig warm weer Vardere vooruitzichten Waar schijnlijk weer toenemende depressieinvioed. BV 'Gevr. vlak bij Hilversum v. d. e. n v. g. g. v. Brieven onder no. 457 aan Boekhandel ROZENBEEK, Hilversum, LQst van personen die zich in het tjjdvak van 4 Aug. i93g t/m 10 Aug. 193g. inde gemeente Harderwijk ge vestigd of haar verlaten hebben. Aangekomen B. van Beek z. b. (NH), Kerkplein 9 van Nijkerk. J. van Slooten, hulp i. d. huish(NH), Kerkplein 9 van Nijkerk. J. van Slooten, z. b. (NH), Smeepoortstraat 18 van Deven ter. E. J. de Bruin, kappersbe diende (GK) Smeepoortstaat 21 van Arnhem. G. Bekhuis, religieuse (RK) Bruggestraat 21 van Didam J. E. Michelsen geb. Jonge- neel, z.b. (NH) Pr. Mauritslaan 24 van Ouderkerk a/d IJssel. P. Formanoij, serg. cap. (Geen) Oranjelaan 4 van Enschede. H. J. van Zoelen, wachtm. cap. (RK) Leuvenumscheweg 6 van IJsselstein. Vertrokken A. C. H Leijser, religieuse, (RK), Bruggestraat 21 naar Stoutenburg A. Poel, geb. Foppen, z. b. (NH), Havendam 36 naar Ermelo. T Millecam, geb. Rijneveld, z. b. (NH), Wilhelminalaan 42 naar uithoorn. J. A. Petersen, instrument maker, (NH), Keizersrraat 5 naar Zaandam. L. Hop, schilderknecht, fNH) Hierden, F 102 naar Wierden. W Hameeteman, smidskn. (NH), Hierden, G. 75 naar Ouddorp. E. de Vroom, timmermanskn. (NH).Broeksteeg 30 naar Ermelo.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1939 | | pagina 2