OVERVELUWSCH WEEKBLAD 1 PRESTO Bericht brandstoffen Kastpapier Lusteloos p AKKEPtJK NIET VERSCHIJNEN Straatmuzikanten Zaterdag 8 Juli 1939OVERYELDWSCHE BLADEN95ste JaargwgHo. 54 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. VOOR VIJFTIG JAAR. Kantongerecht. C. DRA6T FirmaWedding V FEUILLETON. Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs f1.00 per kwartaal. Uitgave firma I WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk De Spoorwegtarieven Uit het Overvelnwsch Weekblad van 13 Jnli 1889. Maandag, Dinsdag en Woensdag gesloten zijn VOOR AL UW HET VOORDEELIGST HARDERWIJKER COURANT ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. halen van gras bij zekere van 't Hul en daar krijgt ie f4— of 2 dagen voor, maar verder wordt voorgelezen dat hij akelig dronken ts geweest. 'k Had maar vier glaasjes op, zegt verd. en zoolang je niet op straat blijft liggen ben je niet dronken. Da's ook een opvatting. Afrekening f 13.— of 6 dagen. C. J. G. pachter van het Theehuis aan het Uddelermeer, heeft op Zon dag zijn winkeltje roet snuisterijen open gehad en de als boerin-ge- kleede dames er mee doen venten. Verd. wist werkelijk niet dat zulks niet geoorloofd was ingevolge de Winkelsluitingswet en aangezien goede trouw wordt aangenomen krijgt hij f 0.50 of 1 dag. J. S. kapper Harderwijk was op 21 Juni des avonds om 9 uur nog lustig aan 't scheren. Dat is niet geooiloofd. Klanten die voor acht uur binnen zijn mogen nog tot uiterlijk half negen worden geholpen. Maar dan is het ook uit. Ter leering van het kappersgilde wordt fl.— of 1 dag opgelegd. Zekere D. te Ermelo kreeg éen bekeuring omdat hij, rijdende op een rijwiel, niet rechts hield. Dat feit op zichzelf wordt hem niet zoo zwaar aangerekend; een mensch kan zich wel eens vergissen. Maar de bijkomstige omstandigheid is erger: hij heeft de politieman die hem wees op de noodzakelijke regels van het verkeer op een ergerlijke manier uitgescholden. Vsrd. heeft daarvoor een veront schuldiging het was Zondag, hij kwam uit de kerk en dan is het druk op den weg. Wel nou nog mooier, zegt de Kantonrechter, pas uit de kerk en je dan zoo vlegelachtig gedragen. Tien gulden boete wil de Ambtenaar opleggen, maar de Kantonrechter ziet het aan met f6. of 3 dagen. Met ingang van Vrijdag 7 Juli 1939 zijn gezinsretours op de Spoorwegen verkrijgbaar aan de stationsloketten en bij de reisbureaux, die spoorkaartjes afgeven. Zij zijn voor de tweede en derde klasse verkrijgbaar voor OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Alle vier jongelingen die het gymnasium te Doetinchem bezoeken zijn aldaar bevorderd. Het zijn J Knaap, K van Uchelen, G. Langen en M. ten Broek. HULSHORST. Hulshorst is in feestgewaad. Het huwelijk wordt gevierd tusschen den heer J. M. van Voorst van Beest en jonkvrouwe A. E. M. baronnesse van Isselmuden. Het feest wordt opgeluisterd door een zeer goed uitgevoerd programma van een aanwezig muziekcorps, terwijl door D. Kruithof tuinbaas op het landgoed Hulshorst, op zeer sierlijke wijze eenige decoratiën van vlaggen, bloemen en groen waren aangebracht, die alge- meen de aandacht trokken. BURGELIJKE STAND. HARDERWIJK. ONDERTROUWD 10 Juli. El- bertus Christiaan van Buriuk en Gerritje van Wijk. GEHUWD 10 Juli. Maarten Raaijen en Geertje Weenink. 11. Johannes Marinus van Voorst van Beest en Antonia Elizabeth Maria baronesse van Isselmuden. GEBOREN 4 Juli. N eelt je, d. van Jan Jansen en Wijba Sophia Louisa Pezholt. 5. Alida Johanna, d. van Johannes Kraak en Anna Hendrika Kraijenhof.7. Aaltje, d van Peter Keizer en Petertje Wassink. Willem, z. van Frederik Albart T'mraler en Maria Timmer. 8. Leonardos Wilhelmus, z. van Wil helmus Nijboer en Johanna Gokken. 9. Alida, d. van Hendrik van der Zande en Bartje Boom. Aaltje, d. van Willem de Zwaan en Geertje van Oene. 10. Pieter, z. van Berend Goosen en Aaltjen de Vroom. OVERLEDEN 4 Juli te Middel burg. Anthony van Veen wedr. van Araudina Smits 79 j. 8. Wijmptje Maasen wed. van Teunis Smit 79 j. 9. Te Elburg. Fennetje Foppen 3 m. 10. Hendrikje Hendriks wed. van Hendrik van de Poppe 81 j. 11. Jan uit de Bosch 6 w. ERMELO. ONDERTROUWD. Geene. GEHUWD. Geene. GEBOREN 9 Juli. Johan, z.v. Willem Walvaart en Hendrika Beelen. 11. Arend, z. v. Albert Westhuis en Ada Kuiper. 12. Hendrika Luberta d. v. Willem van den Brink en Rikje van Beek. OVERLEDEN 5 Juli Hendrikje van de Beek 3 maanden 2 dagen. 9. Jacob Boone ecbtg. van TrQntje Knevel 75 jaar. MARKTBERICHT HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f2.50 f 3 50 Aardappelen f 2.00 i f 2.50 Rogge per H.L. f 0.00 f 0.00 Biggen f 8.00 k f 11.00 HET BETERE ZEEPPOEDER VOOR SLECHTS 5 CENT 5 t/m 9 tezamen reizende per sonen, dus ook voor kleine gezelschappen, die zoowel de heen als de terugreis tezamen afleggen De invoering van het gezins retour is de derde maatregel, welke in korten tijd door de directie der N.S. is genomen, om te komen tot een tariefsver laging. Deze maatregel zal speciaal een tegemoetkoming beteekenen voor de groote gezinnen, waarvan de kinderen den leeftijd van 10 jaar reeds hebben overschreden. De biljetten behoeven niet tevoren te worden besteld, doch worden op aanvraag onmiddellijk verstrekt. Moe en afgemat thuisgekomen Neem vlug een "AKKERTJE" I U is dan spoedig weer frisch 0n fit, als door een wonder I 14 procent. Zij zijn behalve voor gezinnen ook voor niet in gezinsverband reizende groepen van 5 perso nen verkrijgbaar. De heen- en terugreis moeten gezamenlijk afgelegd worden. Beide mogen binnen den geldigheidsduur op alle stations ouderbroken worden Wegens vacantie van het personeel zal de zaak a s. In verband hiermede zullen de Overve'uwsche bladen op WOENSDAG ia JULI Firma WEDDING. TE HARDERWIJK. Zitting van 4 Juli 1939. Kantonrechter: Mr. Muller Massis Ambt. O.M.Mr. Pluymsekers. Op 1 Mei ging de telefoon bij Ben P. te Apeldoorn, 't Was deNljkerker melkrijder Hooijer die hem spreken moest. Het peerd van E. de Vries is gestorven op het erf van Wouden berg en kom nou maar gauw kijken of er een mazzeltje te maken is. Ben ging haastig en keek naar het kadaver. Of ie 't koopen wilde f Ja en neen. Eerst eens probeereD of de Amersfoortsche keu/meesters er wat in zien voor de consumptie. Toen zijn de buren gekomen en hebben met z'n alten bet weeke paardeDlichaam op de vrachtauto van Ben gesleurd en zoo ging het geval weg in de richting Amers foort. Vandaag staat koopman Ben terecht wegens het doen vervoeren van „een partij vleesch" dat niet was voorzien van de goedkeurings- merken. Verd. trekt een gezicht alsof hij wil zeggen wat zeg je me nou Hij heeft niks doen vervoeren. Hij wilde 't zaakje alleen koopen als 't goed gekeurd werd. 't Was dus niet van hem, maar van de Vries. De Ambt. 0,M. ziet in Ben de voorwaardelijke eigenaar van het dooie paardimmers hij wilde pro- beeren het vleesch goedgekeurd te krijgen, hetgeen intusschen niet is gelukt. Spr. vraagt f 10.— of 10 dagen. De Kantonrechter maakt er t 6.— of 3 dagen van, dan kan verd. in hooger beroep gaan. Wat heb ik aan die lol, zegt Ben. 36. Ik had Ma en Us aange raden, om niets anders te zeggen dan „Gratias Signor, Signora of Signorina", bij 't ontvangen van een gift De bewoners der villa's kwamen op onze muziek naar de balcons, om te luisteren. Terwijl de dames collecteerden, zag ik dat Usje door een heer werd aangesproken. Ik hield een oogje in 't zeil, maar bleef kalm door zingen Op al ,s mans vragen haalde zij voortdurend haar schouders op, ten teeken, dat ze 'm niet begreep. Het lieve kind verstond immers alleen „Italiaansch" Daar kwam ze naar me toe „Verbeeldt je Cor, die daar vraagt me waar we vandaan komen, eerst in 't Vlaamsch, toen in 't Fransch, Duitsch en Engelsch en eindelijk in 't Italiaansch." „En wat heb je geantwoord f" „Niets natuurlijk „Allricht 't Heerschap stevende nu op G. K. te Putten had op 9 Mei een partij kuikens op zijn erf, niet door documenten gedekt en die nog niet aan de „hoofdversierselen" de ken merken van het geslacht droegen. Zoo deftig staat het in de dagvaar ding en de Nijkerksche Opperwacht meester bevestigt het. Deze heeft nogal kippenverstand, want hij ver klaart dat bij de partij aanwezig waren N Holl. blauwe, Red Islands en ook een wisse wasje Barnevelders. Bij het onderzoek bleek dat de aanwezige papieren leelijk vervalscht waren, doch dit is een zaak die de Zwolsche Rechtbank wel zal uitzoe ken. Hier gaat het alleen over de aanwezigheid van de kuikens die nog niet te herkennen waren als haantjes of hennetjes. Verdachte Gijsbert heeft drie broers als getuigen meegebracht die moeten verklaren dat de kuikens wel te onderscheiden waren in hanen en hennen. Broer Gerrit zegtdat is zoo. Broer Hendrik zegt: dat is zoo. Broer Jan zegt: dat is zoo. De Opperwachtmeester vertelt nog als bizonderheid dat de pattij kuikens ep een goeden dag ver dwenen waren. Ze waren gestolen had verd. beweerd. De Ambt. O M. acht ondanks al die broederlijke verklaringen het feit bewezen en vraagt f 30.of 30 dagen met verbeurdverklaring van de gegapte kuikens. f20.of 10 dagen zegt de Kanton rechter. Bij P. K. te Putten werd een broedmachine ontdekt. Er wordt nogal eens zoo'n wonderkip opge spoord. 't Wordt de gebruikelijke straf f 10 of 10 dagen met verbeurd verklaring van machine en inhoud. Twee u tloopertjes van wijlen de wilde autobusdier sten dienen nog evrn te worden be;echt. J. S. C. te Rotterdam en H. J v. O. te Amster dam, die beide de uitspraak van den Hooge Raad hadden afgewacht alvorens de diensten te staken, worden veroordeeld tot f20.— of 8 dagen. P. F. vertegenwoordiger van een zeep'abriek te Harderwijk, heeft op 24 Mei met zijn auto onder Putten „gesneden". Verd. tracht uit te leggen dat het NAAR Vischmarkt 55 - Tel. 127 mij af en begon een „Italiaan- schen boom" tegen me op te zettenlachend keek ik hem aan, en antwoordde (ik begreep z'n bedoeling) in, 't Maleisch In 't Fransch vroeg ie me wat voor taal dat was „Espagnolla Signor 1" Spaansch was hij gelukkig niet meester, wat 'n bof. Nooit had ik gedacht, met m'n mondje vol Maleisch, zoo'n succes te hebben. Ik was niet de eerste die zich van dezen truc bediende. Indertijd vroeg Z.M. Willem de Derde, bij gelegenheid van een grooten maaltijd ten hove, onzen beroemden generaal Kaïel van der Heyden om de onderdeelen van 't toen nieuw ingevoerde geweer zonder storen op te zeggen. Toen dit den Generaal glad af ging, zeide de koning„Ja, maar nu in 't Fransch." De oude Generaal begon te lachen en keek den Koning aan, alsof hij zeggen wilde Zou Z. M. een oude rot als ik ben, op deze wijze hier be schaamd willen maken Hij nam z'n glas, zei de namen van 't geweer vlot in 't „Maleisch" achtereen op, en dronk de gezondheid van den geen snijden was, maar de Kanton rechter wil van hem hooren een definitie van het begrip snijden. Hij slaagt er niet in om een afdoend antwoord te geven. De Ambt. O.M. noemt veid. een schandaal op den weg en vraagt veroordeeling tot f 20.— of 20 dagen met afnemen van het rijbewijs voor een half jaar. De Kantonrechter is van meening dat verd. het gevaar van zijn manier van rijden blijkbaar nog niet inziet en veroordeelt hem tot f20.— of 10 dagen plus 3 maanden afnemen van het rijbewijs. Dat valt Pieter lang niet mee. A. E. te IJselmuiden had hout gekocht van de Gemeente Ermelo en had op 30 Mei alles nog niet weggehaald, daarmede in con'Iict komende met de Boschwet. Och, zegt ie, mijn voerman kon alles niet meenemen en heeft wat laten liggen voor den volgenden dag. Toen was 't net mis. De Ambt. O M. vraagt f 8.of 8 dagen, hetgeen verd veuls te hoog vindt. Hij heeft een kennis die voor zulk een akkefietje maar een rijks daalder kieeg. De Kantonrechter wil het er voor ditmaal ook mee doen. W. W. te Nijkerk zit heelemaal scheef tegenover de crisis-pluimvee regeling. Hij heeft op zijn briefje het navolgende3 Mei doozen kuikens vervoerd zonder papieren 4 Mei 400 kiepkuikens op het erf zonder papieren 22 Mei een broed machine in werking zonder ver gunning met maar eventjes 4200 eieren. Verd. kan er niets op zeggen. Straf 4 x f 10.of 4 x 10 dagen met verbeurdverklaring van machine, kuikens en eieren. W. v. d. N. te Putten had ook al een broedmachine met 800 eieren zonder vergunning. Bovendien had hij 500 kuikens zonder papieren. Verd erkent dat hij 500 kuikens had, maar die waren onder de kloek gebroed. En dat mag toch. Nou, nou, zegt de Kantonrechter, 500 kuikens onder de kip gebroed? Hoeveel brotdsche kippen had je dan wel? Verd Vuuf en veertig. Daar willen de heeren meer van weten en dus wordt de zaak uitge steld. C. H. te Doornspijk schijnt een wonderlijk heer te zijneerstens staat hij terecht wegens het weg Koning, die nu „gebluft" voor zich keek. Nauwelijks waren we een eindje verder, of, Us werd wéér aangesproken, nu door twee heeren die over een baleon leunden. 't Zelfde spelletje, tot ze weer bij mij haar troost zocht „toe; ga jij even naar die lüi, ze doen zoo vervelend 1" In 't Fransch wendde ik me tot hen, en vroeg„Heeren, wat wilde U weten „Wat is U voor een landsman sprak een van beiden, vrij bru taal. Ik achtte me niet verplicht daarop te antwoorden en dus was m'n wedervraag „Pardon Heeren, waarom wilde U dat weten, „Omdat we hier geen Duit schers dulden I" „Dat kan ik me best begrijpen mijnheer". Ja, maar julie zijn 't bepaald, of, Hollanders 1" „Juist, daarin heeft U gelijk Ik ben Hollander", en ik keek den onbeschaamde vrager recht in de oogen. „O zoo spottend, „Hollanders Keezekoppen". Dat was me te veel, en snauwend vroeg ik; „Heeft U soms, even als duizenden Uwer landgenooten, tijdens den oorlog, Hollandsche' gastvrijheid genoten f dat U zoo direct mijn nationaliteit raadt „Een goed Hollander veinst niet, maar is, rond 1" en 'k draaide die twee mispunten m'n rug toe Dat muisje zou een staartje hebben Ze fungeerden als onze „voor loopers, overal waar we langs kwamen hoorden we hen zeggen „Niets geven, 't zijn keeze koppen „Kom Mama, we zullen een „geintje" hebben" zei ik lachend, „gaan jullie maar mee." We stelden ons op voor de woning der onruststokers, die inmiddels hun villa genaderd waren. Ik nam even een luit van de dames over, en we zongen uit volle borst, met breed handge baar, in de richting der Wielingen wijzend,„O schitterende kleuren van Nederlands vlag. wat wappert gij fier langs, dien vloed", waarop we misschien wat kinder achtig lieten volgen, „Had je me maar 1" Na een beleefde buiging, ver volgden we onzen tocht. In deze wijken was het nu De besparing bij het gebruik van gezinsretours komt neer bij vervoer van 5 personen op acht procent en van 9 personen op onmogelijk langer te spelen, vlug dus een ander gedeelte van de stad opgezocht. Dien eersten middag brach ten we verder op 't strand door, om tegen zeven uur in 't café de Marine onze instru menten te gaan inpakken, doch, Ho maar. Vrij souper en logies konden we verdienen, als we daar 's avonds wilden optreden. Uitstekend 1 Dien middag hadden we zeventig francs opgehaalden 's avonds in 't café acht en twintig, dus samen bijna hon derd francs De zaken marcheer den. Den volgenden morgen tegen elf uur, maakten we onze op wachting, in Knocke, bij den Burgemeester. Knocke is een badplaatsje, dicht bij de kust van Zeeuwsch- Vlaanderen. De oude heer, echt gemoede lijk type, ontving ons in de huiskamer. Dadelijk kregen we toestem ming. „En Burgemeester, hoe heeft U het gesteld, tijdens den oorlog ,.Och meneer, ik was de eenigste burgemeester van alle plaatsen aan de kust. die op post bleef. Ik heb de Duitschers afgewacht voor de pui, van 't Stadhuis. M'n vrouw en kinde ren waren in Holland, geheel alleen heb ik de vijf oorlogsjaren in dit huis doorgebracht," „Bleef U dan in Uw ambt gehandhaaft „Nu ja, wat U handhaven noemen wilt. Elk uur van den dag en den nacht moest ik voor die Duitschers klaar staan, om elke kleinigheid, liet men mij door weer en wind, op de Commandotuur komen, verge tend, dat ik reeds in de zestig was." De man zag er uit als een tachtiger I" Wel had de oorlog sporen bij hem achter gelaten. „Maar duizend maal liever sterven dan, Knocke verlaten I Dat was mijn leuze." „Bravo, Burgemeester!", voor zulke Belgen heeft men eerbied. Buiten gekomen speelden we hem de „Brabanconne" toe, die hij aan z'n geopende huisdeur, blootshooids aanhoorde. (Wordt vervolgd.)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1939 | | pagina 1