GROOTE OPRUIMING 1 £ange avonden, en I t huiselijke gezelligheid I TELEFUNKEN Middenstandshuis ZZ MATRASSEN DtKtNS LEDIKANTEN POORTER Abonneert U op dit blad. „Robinson" I Schoenen I Opruiming een Harderwijker geschiedenis, van f 1.90 voor Firma Wedding* Houtverkooping. Gebrs. Tangbe groenten i 1\ aaatiasaisaea voor een fijne AUTO met goede chauffeur is wiit u? 'II IÉ" Geloof een jaren lange ervaring FIRMA l, WEDDING EL EC, LICHTDRUKKER!!, Lampe Kappen Tafel Lampjes Kolen Fornuizen Goed en Sterk Bruggestr. 15 Alb. Planta ür^kiTX#! Schoolwerkboeken Nu 5 cent Firma WEDDING PRIMA Kleiaardappelei 0. GERARDS FOTOGRAFIE. W. KRISSEL Belegt Uwe vergaderingen in he J. KUIKH0VEN I voor VADER en I ZOON PRACHT SORTEERING: MAAT- EN REPARATIE- IMR1CHTINE. ■•••••••sa S Postdniven-hoekje, J EET ND GEZOUTEN met: HULSINK'S KORENROOS, zeer oude Jenever; HULSINK'S LIKEUREN; WHISKEY'S; VER MOUTH BESSENJENEVEROUDE BELEGEN WITTE en ROODE BORDEAUX. IS UW LEVEN MINDER RU«1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DELI-ZANDBLAD ■•«•III Stuurmam tabak 25,30 en 35 ct. p half pond Witte Olifant 50 en 75 ct. p. half Fa. A. en E. Scheeiert rTVWTTVTV VVI HARDERWIJK Telefoon No, 1 is het SGllOen reparafiewerk dat afgeleverd wordt in Prima leer Mooie afwerking gaexamineerd schoenhersteiler. 200 vel Uitstekend voor kladwerk Enkele aantee keningen 2. Zet den besten vliegduiver met de beste vliegduivin samen I Wie zegt er ons dat we prima jongen voor de vluchten zullen hebben Het kan, doch niets is zeker. Wij tasten voor een ruim deel in het duistere en dat moet een ieder bekennen die met duiven omgaat. Wie van ons heeft al niet een speciaal goed gedacht gehad voor een bepaald koppel met smaak samengesteld Het ge dacht was er, wij hadden er volle vertrouwen in doch de werke lijkheid ons geleverd in de toekomst sloeg zoo deerlijk onze schoonste verwachtingen, onze vaste hoop stuk 1 Ja wie van ons heeft dat al niet op eigen voorgehad Wie van ons heeft niet aar dig en verrast opgekeken wan neer hij tot de ervaring kwam dat dè jongen uit een koppel, schijnbaar zonder waarde in onze oogen en waaraan we niet het minste belang hechtten, uitstekend vlogen en zich van meetaf deden opmerken Is dat alles geen bewijs voor de thesis die we voorhouden, dat we zoo weinig op voorhand van den uitslag van onze koppe lingen afweten De werkelijkheid kan niet geloochend worden I Hoe gaan nu de meeste lief hebbers te werk bij de koppe lingen I Zeggen we maar zonder om wegen dat de meesten hun eigen gedacht hebben, ja hun eigen zienswijze omtrent dit punt, De liefhebber zelf kent zijn duiven best weet of ze goed vliegen of niet. De beste vliegers worden over 't algemeen samen- gezet met de beste vliegdu vinnen om te komen tot wat men noemt,,goed met goed" 1 Lukken zij zooveel te beter dan, lukken ze niet dan is de zaak zaak maar te herbeginnen is onze duivensport ten andere niet een eeuwig zoeken, een eeuwig herbeginnen Op den weg van het succes blijven kost meer moeite, dan voor een beginneling, als er nog begin* nelingen zijn, nu en dan eens een paar goede prijzen te spelen KI. Grindweg Gelegenheid voor fotografi sche opnamen Ook zonder prijsverhooging aan huis te ont bieden. Tevens het adres voor het laten ontwikkelen en af drukken van negatieven. Vlugge en nette aflevering. FOPMA, Doelenstr. 34 Il'wijk De Burgemeester van Harderwijk is voornemens op WOENSDAG 1 FEBRUARI 1939, des namid dags 2 uur in de Stadshal bij afslag in het openbaar TE VERKOOPEN, de navolgende perceelen gezaagde dennen, enz. No. 1 t/m. 5 gelegen aan het einde van de Verlengde Kamp weg No 6 t/m. 9 gelegen achter Hotel Stadsdennen No. 10 t/m. 25 gelegen tus- schen Uitkijktorenweg en Koe- weg No. 26 t/m. 50 gelegen tus- schen Sonnevanck, huize Oude Klavertol en op Lombok No. 51 en 52 gelegen aan het rijwielpad achter Sonne vanck No. 53 en 54 gelegen aan oude Beekhuizerweg (nabij Heet viaag) No. 55 t/m. 58 gelegen achter de Watertoren No. 59 t/m. 70 gelegen bij de Uitkijktoren No. 71 gelegen tegenover Hotel Stadsdennen No. 72 gelegen vooraan op het Schietterrein No. 73 en 74 gelegen langs Leuvenumsche weg, vanaf in gang Schietterrein tot Sonne vanck No. 75 t/m. 77 gelegen in het Slingerbosch No. 78 t/m. 88 staande op de Heetvlaag. 1 perceel hakhout in da Stadshagen. 6 perceelen droge dennen-en berken rijzen. Aanwijzing op Maandag en Dinsdag 30 en 31 Januari a.s. te beginnen bij het kruispunt Oude ueventerweg en Ver lengde Kampweg, des v.m. 9 uur. Inlichtingen ten kantore van Gemeentewerken. N.B. In de voorwaarden is ditmaal de bepaling opgenomen dat koop sommen van f 5.— en lager, onmiddellijk op de verkooping moeten worden voldaan. KUIPWALSTRAAT 19 Wm HET ADRES voor SCHOEN REPARATIE FIJNE AFWERKING HEERLIJKE MALSE Spercie- en Snijbonen 15 en is ct. p. p Goudgele Andijvie 10 ct. p. p Blanke Zuurkool 8 ct. p. p Groenten- en Fruithandel Donkerstr, 3s Telef. 60 4 J Fa. P. TH. HUBERTS I Telef. 54 Wolleweverstr. 16 Harderwijk H NEEMT PROEF. ZONDH^DIT TELffUNKp TOESTEL DE TA 55 WK. BRÉNGT U IN NAUW CONTAa MET DE CULTUUR. VAN GEHEEL EUROWl MUZIEICTOONEÊL.WETENSCHAF? TALENKENNIS., en dat alles VOLMAAKT VAN KLANKREINHEID! M UZ!EK A PMRA IfA/ vooe 6AD/O NEDERLANDSCHE SIEMENS MIJ N.V GROOTS KBUZB LAGE PRIJZEN Fabr. N.V. v.h. D. de Vries, Bladel N.B. BIJ Rpnifl Wolleweverstr. 4 A v j Harderwijk TELEFOON 172 werkelijk lichte, zachte en toch geurige pijptabak rooken, vraagt dan e<-n van onderstaande soorten tabaj( Deze soorten ztfn samenge steld uit PRIMA, rijpe tabakken en geven U het volle rookgenot en een jarenlang succes Sinds 1931 jaarlijks Koning en Kampioen. De 5 laatste jaren 1399 prijzen. In 1938 alléén 346 prijzen. Dat zijn de eigen uitslagen van den bereider der ,,CoIombine- Produkten" Apotheek „SiNT- ELOOI" te Gentbrugge B). Ook U zult lukken door onze methoden, de eenigste die op eigen succes berust. Wil u goede en sterke jongen kweeken Breek dan met den ouden sleur. Zet nooit duiven samen, die niezen, gapen, lekken, smekken, zich den kop krabben, natte of groene uitwerpsels hebben, slijmen in bek en keel, water in de oogen De voortbrengers moeten kerngezond wezen zoo niet mislukking jongen die sterven na de geboorte, die uitteren, vol geel zitten, enz. Daarom liever nu een kleine uitgave dan te moeten herbe ginnen. Welnu bereid Uwe duiven tot den kweek voor door middel van ons speciaal proefpakket van f3 15, be vattende 7 produkten met volledige methode. U zult ver stomd staan over de uitwerking. Na 3 dagen zitten Uw duiven in topgezondheid. beproef en U zult zien. Tijdens den kweek zijn onmisbaar Colombine Krachtvoer, het beste a f 1 40 de zak. Colombine-Traanpillen, de beste der wereld a 55 cent de doos van 100. Colombine-Maagpillen tegen buikloop en slechten opgroei a 55 cent de doos van 100 stuks. De Colombine produkten zijn te koop in alle gekende duivenzaken. Vindt u ze niet in Uwe omgeving bestel dan bij de importeurs Einderstraat 114 te KERtiRADE (L) M4F" Goede wederverkoopers kunnen zich aanmelden ter Apotheek „Sint EJooi" te 1 Gentbrugge (B) BESTE VOORWAARDEN. DONKERSTRAAT ao enz. enz. Beleefd aanbevelend. Tevens verkrijgbaarplak- en andere soorten rubberzolen. Onder Rfkstoezicht Kwaliteit ea afwerking gegarandeerd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1939 | | pagina 4