OVERVELUWSCH WEEKBLAD - Woensdag 7 December"1938 OVERVELUWSCHE BLADEN 94ste Jaargang No 96 HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN ens. Gemeenteraad Ermelo NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: la 't leren terug. FEUILLETON. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs f1.00 per kwartaal. ROUWBRIEVEN van WEDDING 2 December 1938. (Wordt vervolgd.) HARDERWIJKER COURA Ingezonden mededeelingan dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent De vervolging van de Joden in Duitschland duurt voort. De Regeering van Hitler is vast van plan om het leven der Joden zoo bitter en ondragelijk te maken dat ook de onver schilligsten onder hen tenslotte den moed opgeven en de beenen nemen. re nieuwste maatregel in Berlijn is dat aan de Joden een bepaalde wijk als woonplaats is aangewezen en daarvoor is ge kozen de allerarmste en aller smerigste buurtdaar moeten de tot dusver welgestelde Joden naar toe En nog ergervóór Nieuwjaar moeten alle Joden in heel Duitschland hun rijbewijs hebben ingeleverd, zoodat ze geen van allen een auto of motorfiets meer mogen besturen Zelfs mogen ze geen auto meer houden al wordt die door een ander bestuurd Wat een afschuwelijke plagerij tochwat kan de haat toch veel teweeg brengen. Die deinst nergens voor terug zelfs niet in de Advents dagen Bij de beoordeeling hiervan moet men wel bedenken dat de Duitsche regeering nu eenmaal de macht heeft om al die akelige dingen uit te voeren. Er zijn ook in andere landen wel personen die graag hetzelfde zouden doen tegenover hun medemenschen, als ze de macht maar hadden. De berichten uit Italië en Frankrijk zijn in hooge mate zorgwekkend. Tijdens een rede van minister Ciano in de Italiaansche Kamer heeft een manifestatie plaats gehad, die zich op straat heeft voortgezet. Het volk eischt daar bij dat Frankrijk aan Italië zou afstaan Tunesie aan de Midd. zee en het eiland Corsia, welke gebieden vanuit de historie onder Fransch bewind stonden. Die eisch is heel plotseling gekomen en men vermoedt dat de uiting er van al lang is voor bereid. Het spreekt vanzelf dat de Fransche regeering lang niet te spreken is over de onverwachte 62 En toen het diner was af- geloopen twijfelde hij er niet aan, of zij hield van hem maar hij geloofde niet, dat haar liefde beantwoord werd. De jongen slaapt", mompelde hij bij zichzelf. Maar Amber zelf was hoogst voldaan. Zij vond dat Adam enorm vooruitgegaan was. Hij was veel hartelijker jegens haar en be handelde haar niet langer, alsof zij „maar een vrouw" was. Zij dronken koffie in den Palmentuin en Mead liet hen daar expres een poos alleen, onder voorwendsel, dat hij een brief had gekregen, dien hij noodzakelijk terstond beant woorden moest „Ben je niet blij, dat je je oom gevonden hebt vroeg zij. „Ja, en ik mag hem bijzonder graag", antwoordde Adam dade lijk. „Het moet een heerlijk ge voel voor je zijn, iemand te hebzucht van Italië en de Fran sche bladen gaan heftig te keer. Wat hier uit voort zal vloeien is natuurlijk niet te zeggen, maar teekenend is, dat de Fran- sche vertegenwoordiger in Lon den al is gaan praten met de Engelsche regeering over deze nieuwe wending in de interna tionale politiek. Het schijnt vast te staan dat Italië zijn eischen stelt na rugge spraak met Duitschland en het is niet meer dan natuurlijk dat Frankrijk hulp gaat zoeken bij Engeland. Zoo komen de heeren die in Munchen zoo broederlijk bij elkaar waren weer half en half tegenover elkaar te staan Volgens de bladen denkt Frankrijk er niet aan om Italië zijn zin te geven't is echter de vraag of Engeland weer niet zal zeggen toe geef maar wat ze willen, terwille van de lieve vrede I Dan komt Frankrijk alleen te staan en zal, naar het zich laat aanzien, den blik wenden naar Rusland en Polen die juist vrienden zijn geworden, tot groote schrik van Hitier. Zoo ziet men dat de toestand op 't oogenblik zoo is, dat van alles gebeuren kan. Dronken op den weg. Gisteravond om kwart voor zeven is op den Oostzanerdijk onder de gemeente Landsmeer een 45 jarige wielrijder die onder den invloed van alcohol verkeerde, aangereden door een autobus. De man zwaaide met zijn fiets over den weg en reed bovendien zonder licht. Hij liep een schedelfraktuur en verschillende ernstige verwon dingen op Nadat de eerste hulp was verleend werd de man, die in hoogst zorg wekkenden toestand verkeerde, naar het gemeenteziekenhuis te Purmerend vervoerd waar hij spoedig na aankomst is overleden. Het slachtoffer woon de te Landsmeer. Men kan er haast op wachten. hebben, die je na bestaat". „Ja. Maar ik begrijp hem niet altijd. Je vader wel die was anders". „Er zijn niet veel menschen zooals vader". „Ik vond het zoo hartelijk van je, dat je me zijn horloge zond en dat je me geschreven hebt Ik voelde me erg eenzaam en bedroefd, toen je eerste brief kwam". „Adam, begin je je wat ge lukkiger te voelen vroeg ze met gedempte stem. „Ik weet het niet. 't Is me, of ik altijd door ergens naar uitzie. Ik ben rusteloos en on voldaan". „Je moet geduld hebben beste. Eiken dag leer je. Het zal niet zoo heel lang meer duren, of je weet evenveel als de meeste menschen en dan zal je je tevreden voelen". Tegen tienen ging Amber heen, en Adam keerde naar zijn kamer terug. Hij ging ter stond naar bed en werd den volgenden morgen tegen zes uur wakker. Dadelijk stond hij op, nam een koud bad en een half uur later wandelde hij naar Hyde Park. Toen hij ongeveer een uur gewandeld had en erover dacht terug te keeren, De tol bU Staverden afgeschaft en die by Halfweg zal wel volgen zoo heelt de tyd alle wonden. De eendenbevolking breidt zich almaar uit. De Raad begint kort en krachtig de zaken af te doen. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig de heer Verhoef. Na opening der vergadering en vaststelling van de notulen wordt mededeeling gedaan van de ingekomen stukken waarvan naar B. en W om prae advies gaan Adressen van B. Ruitenberg, E Hop en G. ten Hoven te Ermelo, H. Karssen te Harder wijk en K. J. Brandwijk te Nun speet, houdende verzoek om ontheffing van het verbod, ver vat in artikel 2 der Verordening op de Eendenhouderijen n de gemeente Adres van het Bestuur der School met den Bijbel te Horst en Telgt, waarbij ingevolge art. 72 der Wet L.O. een crediet gevraagd wordt voor bestrating van het speelterrein bij de school. Adressen van Joh. Overvest te Vierhouten en J. van Loo te Ermelo, houdende verzoek tot aankoop van gemeentegrond. Idem van I j Nijeboer te Ermelo, waarbij een strookje gemeentegrond in de buurtschap Horst in huur gevraagd wordt. Adres van K. Rijpma te Ermelo, waa bij hij namens het op te richten Christelijk Tehuis voor Militairen subsidie vraagt uir de gemeentekas. Adres van Aart Frens Wzn te Elspeet, verzoekende van de gemeente 2 H A. heidegrond in koop te mogen ontvangen. Adressen van R. Jansen, S. Karssen en G. Hoeve, allen te Harderwijk, ontheffing vragende van het verbod, vervat in art. 2 der Verordening op de Eenden houderijen. Tollen. B. en W. stellen den Raad voor, de verordening inzake heffing van tolgelden, welke 1 Januari a.s. afloopt, opnieuw vast werd hij aangesproken door een jongen man van onge veer zijn eigen leeftijd „Zou u me niet het geld voor een ontbijt willen geven, mijnheer Zijn stem klonk beschaafd en hoewel zijn kleeren kaal en versleten waren, was toch zijn goedgeschoren gezicht dat van een beschaafd man. Adam keek hem verbaasd aan terwijl hij in zijn zakken voelde. „Ik heb geen geld bij me". „Dank u mijnheer", zeide de jonge man en hij verwijderde zich terstond. „Wacht even", riep Adam hem toe, „Heb je absoluut geen geld „Niets anders zou ik 't u niet gevraagd heben". „Ga met me mee". Even aarzelde de jonge man, maar toen liep hij naast Adam voort. „Vertel me wat van jezelf" „Mijn naam is Clive Feuton en ik ben journalist maar sedert een paar maanden buiten betrekking. Behoef ik verder nog wel iets te zeggen vroeg hij op bitteren toon. Waarom kan u geen werk krijgen „De drank 1 Ik had allen te stellen, met dien verstande dat de heffing uitsluitend van toepassing zal zijn op den tol aan den Elspeter weg. Dit voor stel wordt gedaan aangezien de onderhandelingen met de Regee ring over den afkoop van dien tol nog niet ten einde zijn. De tolheffing op den weg Haiderwijk Uddelermeer zal dan worden opgeheven. Deze tol bracht de laatste jaren weinig op. Over 1937 was de netto bate f 1351.Bij opheffing zal uit het tertiar wegenfonds een bijdrage komen van f 1106.75, zoodat de schade bij opheffing zeer gering zal zijn. Bovendien zal de opbrengst bij gereedkomen van den nieuwen verkeersweg naar het Uddeler meer aanzienlijk verminderen. Deze opbrengst en de te ver wachten uitkeering uit het wegen fonds tegen elkander afwegende, -ijn B. en W. van meening, dat voor een meerdere inkomst van f 245.per jaar de betrokken tolheffing toch moeilijk in stand gshouden kan worden, althans er is geen enkel argumeut aan te voeren, hetwelk uit financi- eele overwegingen de instand houding, in dit geval van een verkeersobstakel, dat een tol toch altijd is en blijft met de onafwendbare bezwaren daaraan verbonden, noodig en gewenscht zou maken. Voor den tol op den weg NunspeetElspeet is de situatie natuurlijk gansch anders Door deze heffing vloeide in 1937 nog een netto bedrag van f6750.— in de gemeentekas en uit hoofde van de reeds eerder aangevoerde motieven kan deze inkomst niet worden prijs gegeven, tenzij ter zake volledige overeenstemming bereikt wordt met de hoogere regeeringsinstanties. Het is om deze reden, dat B. en W. adviseeren de veror kans om vooruit te komen en ik heb dien kans vergooid. En nu is het te Iaat. Mijn oogen zijn opengegaan, maar nu ver trouwt men mij niet meer". Adam deed geen verdere vragen. Toen zij op de kamers van zijn oom waren gekomen schelde hij en liet hij den knecht 't ontbijt brengen. Zwijgend gebruikten zij het. Daarna vulde Adam zijn pijp. „Wil u niet rooken?" vroeg hij wellevend. „Graag", antwoordde Feuton, terwijl hij een kort pijpje van Weichselhout uit zijn zak nam juist zoo een als Adam zelf ge bruikte. „Dat doet me goed", zeide hij na eenige oogenblikken, „nu ben ik mezelf weer", „Wat kan ik voor u doen vroeg Adam rustig, Feuton aarzelde. „Ik was radeloos, toen ik u om geld vroeg. Ik heb een week lang geen warm maal gehad en ik was letterlijk uit gehongerd. Maar nu voel ik me een ander mensch en heb ik moed nog eens naar eenige bureaux te gaan". ,U heeft geen geld op zak en uw kleeren zijn versleten". „Dat is zoo, maar daar kan ik niets aan doen". dening tot heffing van tolgelden, opnieuw vast te stellen met enkele kleine redactioneele wijzi gingen van ondergeschikten aard. De heer HUISMAN zou ook gaarne den tol aan den Elspeter- weg willen missen. Die zal door de totstandkoming van den Eperweg ook wel minder gaan opbrengen, 't Mooiste was, dat deze weg ook een provinciale weg zou worden. De heer SCHMALL vraagt zich af of de tijd wel rijp is om tollen af te schaffen en dus inkomsten te derven. De Raad in onze dagen moet telkens ondervinden dat angstvallig wordt gelet op de financiën der nood lijdende gemeenten, hetgeen belemmerend op het bestuur werkt. Zullen hoogere instanties deze afstand van inkomsten nu wel goedkeuren De heer SCHOUTEN meent te weten dat den Haag een hekel heeft aan tollen en daarom zal 't best in orde komen. De VOORZITTER geeft eenige inlichtingen omtrent de primaire (rijks)wegen, de secundaire (provinciale) wegen en de ter- tiare wegen waarvoor de Ge meenten subsidie kunnen krijgen echter met dien verstande dat een bedrag van f240.per K.M. toch altijd voor rekening der Gemeenten blijft Hoe lang de tol aan den Elspeter weg nog blijft bestaan is niet te zeggen. In Juni is reeds de onder handeling met de Regeering begonnen en de Tollencommissie heeft er zich mee bezig ge houden. Rijk en Provincie zullen aan den afkoop moeten bij dragen. Spr. heeft gegronde hoop dat die tol op 1 Jan. 1940 niet meer zal bestaan. De Raad vereenigt zich met het voorstel B. en W. Eenden Vergunning om eenden te mogen houden wordt verleend aan: Wed. H. v. Assel te El speet, P. van Bentum, Aalt Dekker, R Hogebrug, A Jansen en T. Kamphorst te Ermelo, A. Gehem te Harderwijk en G. v. d. Kamp Cz. te Putten. Begrooting 1938 Z.h.s. wordt vastgesteld de 6e wijziging van de nog niet goedgekeurde begrooting 1938. De begrooting voor 1939 „U is zoowat van mijn lengte ga mee naar mijn kamer, dan zal ik u een pak geven", „Met nette kleeren zou ik zeker meer kans vau slagen hebben", antwoordde Feuton aarzelend, „maar ik zou niet graag „Kom mee", zeide Adam eenigzins ongeduldig. Een kwartier later had Feuton een net grijs pak aan en nu was ook zijn zelvertrouwen teruggekeerd. Nadat Adam hem nog eenige vragen gedaan had, begon hij zijn levensloop te vertellen. Nagenoeg zes jaren was hij in Londen geweest, drie jaar geleden was hij redacteur geworden van de „Daily Wire" en toen pas was hij sterk gaan drinken. Adam deed nog verscheidene vragen, die openhartig beantwoord werden, en voor het eerst begon hij te begrijpen welk een nootlottige aantrekkings kracht de alcohol voor sommige menschen kan hebben. „Ik zal u wat geld leenen, op voorwaarden, dat u een hij aarzelde om het woord te zegen, „op voorwaarde dat u niet meer drinkt". „Daar geef ik mijn woord op. De les is hard genoeg ge wordt aangeboden en gesteld in handen der Commissies, die bij loting worden samen gesteld. Het toeval wil dat de Ermelo- sche leden de zaken van Nunspeet moeten nagaan en omgekeerd. Verkoop grond. Ten behoeve van de stichting van een gebouwtje voor de automatiseering van de Rijks telefoon wordt in koop afgestaan een stukje grond groot 145 meter, gelegen nabij de Apeld. weg te Elspeet tegen den prijs van f 2.per meter. De heer HUISMAN verheugt er zich over dat dit geschikt plekje gevonden is en de prijs is goed. De VOORZITTER en billijk. Jachtrecht. Aan H.M. de Koningin wordt wederom voor den tijd van 6 jaren verhuurd het jachtrecht op de Elspeeter struiken en eenige andere gronden, tegen den prijs van f 250.per jaar. Eenden principe Overeenkomstig het advies van B. en W. verklaart de Raad zich in principe bereid tot ver koop van een perceel heide grond aan de Hoevesteeg te Ermelo voor het houden van kippen en eenden Over den prijs zullen B. en W. nader met een voorstel komen. Rondvraag. De heer SCHOUTEN spreekt over een lichtpuntje voor het Beukenlaantje te Nunspeet en verder over de onbillijkheid dat zekere Raaijen die een paar bouwterreintjes heeft aan het Zandige wegje, zooveel in het Wegenfonds moet storien. Ver der zou hij gaarne een zandweg in Hulshorst verbeterd willen zien. De heer TOP vraagt ver plaatsing van een lantaarn in de Stations dwarsstraat. De heer HUISMsN heeft bemerkt dat thans in werk verschaffing voor twee particu lieren gewerkt wordt. Is het niet meer noodig dat zulks eerst in den Raad komt De VOORZITTER: als de begrootingspost voor werk voor particulieren toereikend is, dan niet. De heer FIDDER vraagt weest", zeide Feuton dadeü.k. Adam haalde een bankbi .et van vijf pond te voorschijn en overhandigde hem dit. l>p dat oogenblik trad Mead Stanhope binnen, en Feuton stond op. „Dit is mijnheer Clive Feuton", zeide Adam. „Mijnheer Mead Stanhope". Mead knikte eens even en ging aan de ontbijttafel zitten. „Stanhope de ontdekkmgs reiziger?" vroeg Feuton een en al belangstelling. „Ja", antwoordde Adam. „Dan zou ik u wel een verzoek willen doen, dat voor mij van 't grootste belang is. Zou u me een interview willen toestaan „Neen. Ik houd niet van krantenmannen en van hun kranten evenmin", antwoordde Mead kortaf. „Dat weet ik, mijnheer; maar als u ditmaal eens een uitzondering zou willen maken, zou dat voor mij een redding kunnen worden. En God weet, hoe ik die noodig heb. Deze heer hier is heel goed voor me geweesthij heeft me dit pak gegeven".

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1938 | | pagina 1