OVERVELUWSCH WEEKBLAD Woensdag 23 November 1938 OVERVELUWSCHE BLADEN 94ste Jaargang No 92. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO. NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN enz. FEUILLETOH In 't lenen terug. fieeft U aa/ns/echte zahm 't lamd.1 mots uur a/7vnoTiü2 m dam kccvnt. Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs fl.OO per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Kosten onderhond en huisvesting vluchtelingen COORA ADVERTENTIEN 1—5 reeels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingcn dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent President Roosevelt heeft de Amerikaansche vertegenwoordi ger in Berlijn teruggeroepen om hem eens een en ander te ver tellen over de herrie met de Joden. Dat is natuurlijk maar een voorwendsel. Roosevelt kan uit de kranten er genoeg over lezen zoodat er geen reis van Berlijn naar Amerika voor noodig is om daar iets van te hooren. Die terugroeping beteekent dan ook niet anders dan een opgestoken vinger van Amerika tegen Duitschland denk er aan dat je het wel eens zoo bar kunt maken dat ik niets meer met je te maken wil hebben. Dat heeft Duitschland heel goed verstaan, zoo goed dat hij zijn vertegenwoordiger in Amerika ook heeft terugge roepen. De beide heeren zullen elkaar straks op zee voorbijvaren. Het terugroepen van de ver tegenwoordigers beteekent nog geen afbreken van de diploma tieke betrekkingen, doch het laat zich aanzien dat de inge treden ietwat gespannen ver houding tusschen Amerika en Duitschland zal voortduren tot het Joden vraagstuk definitief zal zijn opgelost. Alles wijst er op dat Amerika groote plannen heeft en binnen kort een geheel nieuwe koers zal inslaan vooral wat betreft de buitenlandsche politiek. Het krachtige democratische Amerika wil eenvoudig van Hitler en Mussolini niet meer hooren dat de democratiën mis iukt zijn. De Vereenigde Staten hebben besloten om de taal der dicta* toren te gaan spreken, d.w.z ze zullen een macht gaan ont wikkelen waarvan Duitschland en Italië zullen gaan sidderen. Om het maar eens gewoon te zeggen Amerika wil een eind maken aan het snoeven van de dictators in Europa De Regeering zal een krach tige economische druk op Duitschland gaan uitoefenen. Verder zullen er komen een 58 Adam was in een paar mi nuten terug met een Japansch doosje, waaruit hij verscheidene brieven en documenten nam. Mead Stanhope keek de docu menten even door en wist nu, wat hij weten wilde. Hoe maak je het neef Adam Ik ben je oom Mead en alle machtig blij dat we elkaar ge vonden hebben." zeide hij glim lachend Freule Amber heeft me je adres gegeven." „Heeft u haar gesproken vroeg Adam terstond. „Ja. Ze scheen het niet prettig te vinden, dat je haar zoo weinig schreef." „Ik weet niet wat ik schrijven moet." „Wel, me dunkt dat het toch niet moeilijk is om aan een jong, mooi meisje te schrij ven Zeg, vraag je me niet te Iogeeren 1 Ik was er niet zeker van of jij de Adam zoudt zijn, voor wien ik hierheen leger, een vloot en een lucht macht die de heele wereld zal kunnen weerstaan. Dat zal wat worden. 't Is de vraag of Hitier rustig zal wachten tot dit allemaal klaar is. In den nacht van Zaterdag op Zondag te 0.25 uur is de koningin van Noorwegen plot seling overleden. Niets deed een zóó spoedig einde voorzien, eenige uren voor middernacht waren de symptomen, welke voortkwamen uit het chirurgisch ingrijpen van eenige dagen ge leden, verminderd en na een onrustigen dag sliep Hare Majesteit vredig. Bij het overlijden van koningin Maud van Noorwegen was slechts een verpleegsner aan wezig. De beide geneesheeren, die in allerijl geroepen werden konden slechts den dood con stateeren. Ook koning Haakon, die in Buckingham Palace logeert, was niet bij het sterven aanwezig. Koning Haakon had, naar United Press verneemt, des avonds nog een uur lang aan het ziekbed van zijn gemalin vertoefd. Tegen middernacht was hij gaan rusten, doch om twee uur werd hij weer gewekt met de mededeeling dat dr. Dawson zich in het paleis be vond om hem te spreken. De geneesheer deelde den vorst het doodsbericht mede, waarna de koning zich weer in zijn slaap vertrek terugtrok. Zondagmorgen vroeg begaf de vorst zich naar de kliniek en vertoefde hij ge- ruimen tijd alleen bij het doods bed. Koningin Maud van Noor wegen was een dochter var. koning Eduard VII van Engeland en was in 1896 in het huwelijk getreden met Prins Karei van Denemarken die in 1905 koning van Noorwegen werd onder den naam ->aakon VII. Uit dezen echt werd prins Olaf geboren, die in 1929 in het huwelijk trad met prinses Martha van Zweden. In Noorwegen heeft het over lijden van de koningin, die om haar weldadigheid bij velen bemind was, grooten indruk kwam en daarom heb ik maar een kamer besteld in 't logement in Selverton, maar ik kan niet zeggen dat ik het daar bar aanlokkelijk vind." „We zullen uw bagage gaan halen. Ik heb een auto." „Mijn valies is in Exeter. Ik heb er een karretje heen gestuurd om 't af te halenmaar als wij met de auto wat aanrijden, zijn wij er 't eerst." „Ik zal me haasten," ant* woordde Adam vroolijk. Weldra waren ze op weg en Adam haastte zich zoo, dat zijn oom een paar maal op 't punt stond hem te vragen wat minder hard te rijden. Zij kwamen echter zonder ongelukken aan. Het valies werd in de auto ge zet, een boodschap achtergelaten voor den bestuurder van het karretje en in dezelfde vaart reden zij terug Toen ze op Refugium aankwamen was het diner gereed, en Mead genoot van het uitstekend bereide maal. „Je neemt 't er goed van, jong mensch," merkte hij op. „Juffrouw Trivett zorgt overal voor", antwoordde Adam onver schillig Na tafel, onder een sigaar begon Mead Adam ongemerkt gemaakt. Van alle openbare gebouwen en tal van particuliere woningen waaien de vlaggen halfstokde schouwburgen en bioscopen waren Zondag ge sloten. Kroonprins Olal heeft Zondag het kabinet in buiten gewone zitting bijeengeroepen. De rouw van de bevolking van Noorwegen kwam Zondag middag tot uiting in de druk bezochte kerkdiensten. De gees tehjkheid las tijdens den dienst de volgende boodschap van koning Haakon voor „God heeft in dezen nacht mij de koningin ontnomen Het is voor mij een groot verlies, maar ik ben mij bewust, dat dit Zijn wil is geweest." Het Comité voor Bijzondere Joodsche belangen deelt het volgende mede Dank zij de bijna ongekende offervaardigheid van Nederlan ders van alle gezindten en richtingen, heeft het Comité voor Bijzondere Joodsche be langen Vrijdag 18 November aan de Nederlandsche regeering een bankgarantie kunnen doen toekomen van een millioen gulden als eerste storting voor de kosten van de huisvesting en het onderhoud van vluchtelingen, die in Nederland zullen worden opgenomen. Daar deze kosten en die, welke verband houden met emi gratie en verdere hulp zonder twijfel veel grooter zullen zijn, zal de actie voor de geldinzame ling met verdubbelde kracht worden voortgezet. Opgemerkt dient hierbij te worden, dat de regelen voor de opneming en de toelating van vluchtelingen door de regeering worden vastgesteld. Totaal gearresteerde Joden. De diplomatieke redacteur van de „Manchester Guardian" schrijft, dat men te Berlijn en omgeving ongeveer 10 000 Joden zou hebben gearresteerd. De redacteur raamt het totaal der arrestaties op 35.000 tot 40.000. „Het meerendeel der te Berlijn gearresteerde Joden is naar het concentratiekamp Sachsenhausen gezonden, waar zich ook ds. Niemöller bevindt. Dezelfde redacteur schrijft, bevestiging te hebben gekregen eens te ondervragen om te weten, hoever zijn kennis reikte. Maar al spoedig begreep Adam zijn bedoeling. „Freule Blake heeft u zeker ingelicht", zeide hij. „Wel is u voldaan voegde hij er eenigszins bitter bij. „Je voelt je gekrenkt door mijn vragendat begrijp ik. Vergeef 't me." „Neen, ik voel me niet gekrenkt, maar het hindert me, dat ik zoo onwetend ben Daarom leef ik liever hier geheel alleen." „Je bent niet, zooals ik me een flinken kerel voorstel. Ik ben een beetje veeleischend, zie je. En vergeet niet jongen, dat je de vader van de toekomstige Stanhopes moet worden. Over een poosje zullen we een aardig meisje voor je uitzoeken". „U schijnt het bevel te gaan voeren", zeide Adam kalm. „Je slaat den spijker op den kop", luidde het lakonieke antwoord. „Ik vind het heel aardig, als u hier een paar dagen blijft. Ik van mijn kant zou u ook graag wat nader leeren kennen. Maar daarna gaat u uw eigen weg, en ik den mijne". Mead Stanhope ging rechtop zitten in zijn stoel en staarde Adam verbaasd aan. „Dat heb je hem heel netjes geleverdIk zie, dat ik me vergist heb. Zeg Adam als je niet trouwt dan doe ik het". „Waarom zou u niet, als u er lust in heeft". Dat was een heel mooi meisje dat me je adres heeft gegeven. En lief ook. Is ze soms al geëngageerd „Ik geloof het niet." „Dan zal ik zien nader kennis met haar te maken." „Freule Blake zal met u niet trouwen," zeide Adam met zulk een beslistheid, dat zijn oom er zich in stilte over amuseerde. „Je kunt 't niet weten. Maar misschien verbeeldt je je, dat ze met jou zou willen trouwen," antwoordde Mead lachend. „Vindt u het gepast om over zulke dingen gekheid te maken zeide Adam heel ernstig. ,,'t Was misschien niet erg fijngevoelig. Vertel me eens, hoe je den dag doorbrengt." Adam zeide 't hem en hij luisterde hoofdschuddend. „Je leest veel te veel. Wat leeren je al die boeken." Toen keek hij zijn neef eens aan. Je wilt toch geen boekenwurm worden. Ik kan je even veel vertellen. van de terechtstelling van Joden in het concentratiekamp Buchen wald bij Weimar waar 70 Joden gefusilleerd werden in den nacht van 8 op 9 November, dat wil dus zeggen, vóór het overlijden van vom Rath. De diplomatieke redacteur verklaart, dat het steeds duide lijker was, dat de pogrom lang van tevoren was voorbereid. Alleen reeds te Berlijn, zoo schrijft hij werden 3.000 Jood sche winkels „door georgani seerde benden in zeer kort tijdsbestek" methodisch ver woest. Te Kassei zijn de woningen en bezittingen van bijna alle Joden vernield Men bracht de Joden op een plein bijeen, waar de brandweer hen natspoot, waarna zij, geheel doorweekt, naar het concentratiekamp Buchenwald werden gezonden. Te Neurenberg moesten alle patiënten van het Joodsche ziekenhuis bijeenkomen op het binnenplein, terwijl het gebouw inwendig werd afgebroken. Een tehuis voor ouden van dagen te Eems moest des nachts ont ruimd worden. De geheele in ventaris werd stuk geslagen. Joodsche huiseigenaars te Neurenberg zijn door het Arbeidsfront genoopt een docu ment te onderteekeren, waarbij zij hun bezit overdragen aan het Arbeidsfront. De transactie ge schiedde naar de taxatiewaarde van de huizen, het Arbeidsfront behield hiervan 90 pCtde eigenaars ontvingen 10 pCt. Hdbl. Hevige ontploffing in Haar- lemsche winkelstraat, Haarlem is opgeschrikt door een hevige ontploffing in het centrum van de stad. Een hoe veelheid waterstofgas, dat ge bruikt werd om reclameballon- tjes te vullen is namelijk in den schoenwinkel van Paanakker in de Groote Houtstraat ontploft, met het gevolg, dat in den winkel een groote revage werd aangericht en honderden ruiten in de omgeving sprongen. Wonder boven wonder werd niemand zwaar gewond. Slechts een der winkelmeisjes heeft enkele lichte wonden in het gelaat opgeloopen. „Je moogt me niet graag lijden' hè vroeg hij plotseling. „Ik weet het niet." „Ik heb je eens aan den tand gevoeld. Het zal niet weer gebeuren, jongen Mijn leven is haast even eenzaam geweest als 't jouwe. Maanden lang heb ik in de wildernis tegen niemand gesproken als tegen mijn zwarte jongens. Eens heb ik in achttien maanden geen blank gezicht gezien." Adam ging naar zijn boeken kast en haalde er een paar deelen uit. „Is u dan de ontdekkings reiziger?" vroeg hij opgewonden. Ja Ik ben Mead Stanhope." „En ik wist niet, dat u het was I" zeide Adam, en zijn oogenstraalden van opgewonden heid. HOOFDSTUK XXVIII. Een week later zaten Adam en zijn oom samen te rooken na tafel, en geen van beiden hadden ze veel lust in praten Mead Stanhope had den tweeden dag van zijn verblijf op Refugium al een paar rijpaarden laten komen en Adam dagelijks tweemaal rijles gegeven, en dien middag hadden zij een langen rit over de heuvels Zet de kaken aan het werk Tegenwoordig geven de meeste werkgevers zich er rekenschap van dat uitbreiding van fabrieken en het aanschaffen van steeds moderner machines, niet de eenige methode is om de productie op te voeren. Gelijke resultaten kan men vaak verkrijgen door verbetering van de omstandig heden, waaronder de arbeiders werken Hoe vaak hoort men niet van gevallen, waar lucht verversching beter licht en kortere werkuren, dubbel en dwars zich zelf betaald maken. Om dezelfde reden raden thans vele kantoor- en fabrieks- chefs hun personeel aan, Wrigley's te kauwen. Zij weten uit er varing, dat het een volkomen natuurlijk instinct is, de kaken aan het werk te zetten wanneer men zich moet inspannen. De zenuwen worden door het kauwen gekalmeerd en, doordat de speekselafscheiding wordt be vorderd, wordt de mond ge zuiverd en frischt men heelemaal op. Dokters en psychologen zijn het er dan ook over eens, dat zoowel zij, die met hun hoofd, als zij, die met hun handen hun kost moeten verdienen, hun werk beter zullen doen, indien men ze iets aangenaams geeft waarop zij kunnen kauwen. Hoeveel gras nemen melk koeien ptr dag op. Het is niet gemakkelijk op deze vraag een juist antwooid te geven en waarschijnlijk houdt de opname ook verband met de temperatuur van de buitenlucht, met de voedzaamheid van het gras en nog enkele factoren, o.a. de grootte der melkgift. In „Schakels" beschrijft Ir. Dols een proef, waarbij met de buitentemperatuur en de samen stelling van het weidebestand rekening werd gehouden. Bij deze proef werd van twee gelijke perceelen het eene wel geweid en het andere niet. Ter stond na het weiden werden beide perceelen kort afgemaaid Natuurlijk bracnt het afge weide perceel slechts weinig gras op en het andere meer. Het verschil tusschen beide was door de koeien afgeweid. Men kwam tot de uitkomst, dat een koe gedurende den weidegang per dag ongeveer 70 k.g. gras met 22 tot 24 k.g. droge stof opnam. gemaakt. Mead Stanhope had in zijn omgang met zijn neef een anderen toon aangeslagen als in den beginnehij zorgde nu, dat hij door niets verried eenig overwicht op hem uit te oefenen. Eiken dag begonnen zij elkaar beter te begrijpen en er ontstond een hechte weder- zijdsche genegenheid. Ze waren in Exeter geweren gaan koopen en hadden de mooie herfstdagen bijna van den ochtend tot den avond buiten doorgebracht. Toch had Adam zijn studie niet verwaarloosdhij wijdde eiken avond verscheidene uren aan zijn boeken. Toen ze een poos zwijgend hadden zitten rooken, haalde zijn oom een brief uit zijn zak en keek dien als terloops nog eens in. „Freule Blake laat je hartelijk groeten", zeide hij. „Heeft u een brief van haar gekregen vroeg Adam ver baasd. Van morgen, in antwoord op een brief van mij. A propos, waarom schrijf je haar nooit Me dunkt toch, dat je veel verplichting aan haar hebt." (Wordt vervolgd.J

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1938 | | pagina 1