OVERVELUWSCH WEEKBLAD 94ste Jaargang No. 2 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: In bewogen tijden VOOR VIJFTIG JAAR. Zaterdag 8 Januari 1938 OVERVELUWSCHE BLADEN HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERHELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. I I FEUILLETON. Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs f 1.00 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk WILLEMSEN's Incassobureau NIEUW/ Kantongerecht te Harderwijk. Uit het Overvelnwsch Weekblad van 14 Jan. 1888, HARDERWIJKER COURANT ADVERTENTIEN 1—5 regels (gajard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. 1 Rechtskundige Adviezen. Assurantie- en Makelaarskantoor. Harderwijk Fr. Gr. 57 Tel. 23. i2l NIEUW Woensdagmiddag is het van Milaan komende ltynvliegtuig Charles Haar, van de Duitsche Lufthansa, kort voor de larding op bet vliegveld Rheinmain neergestort. Drie passagiers en de uit drie personen bestaande bemanning kwamen hi«ibij om het leve Vermoed wordt, dat het onge luk moet worden geweten aan plotseling optredende buiter ge woon sterken ijsafzetting op be langrijk» deelen van bet vlieg tuig tengevolge van de hevige vorst. Ia dit verband kan worden gemeld, dat het te Fraukfort aansluitende K L .M.-vliegtuig „Kieviet" wegens slechte weer omstandigheden niet uit Frank fort is vertrokken. Bakkers mogen twee uur eerder begianen. De minister van Sociale Zaken beeft bepaald, dat op den dag na de geboorte van een Prins of Prinses of, indien de geboore plaats heeft op een Zaterdag op dan Maandag daarop volgende in bakkerijen arbeid zal mogen worden verricht twee uur voor het tijdstip, waaiop krachtens de Arbeidswet met dien arbeid zou mogen worden begonnen. Bovendien mag, voorzoover het betreft btoodbakkergen, aan welke een vergunning, als be doeld in artikel 27 eerste lid der Arbeidswet 1919, is verleend op dien dag eveneens twee uren vroeger, dan krachtens, die vergunning veroorloofd is worden begonnen met het gereed maken van deeg en ovens. Brood, dat na 8 uur des na middags van dag voiigen dag ge bakken of opgewarmd is, mag Van 8 uur 's morgens af worden Verkocht of afgeleverd Historisch varhaal 21 Ik zou er geen geringe eer in stellen, zoo ik deze eer maal mijn schoonzoon mocht noemm Het meisje had tot dat OOgenblik baar kalmte bewaard. Toen vader begon te sp eken, had zij dadelijk vermoed, wslke plannen hij in bet schild voerde. Doch ze had zich kordaat gehouden. Ze had zich beheerscht, schoon het haar mo-ite kostte. De laatste woorden troffen haar echter te sterk dan dat ze haar gewone kalmte langer kon be waren. Een zenuwachtige trek Verscheen plotseling op haar galaat. De bloheid, die er op lag uitgespreid, maakte onver wachts plaats voor een droef- geestig waas. Het ontging den edelman geenszins. Doch bij deed. alsof hij het niet merkte. „Ik begrijp het", ging hij zoo kalm mogeigk voort, toen hg haar verlegenheid bespeurde, „dat mijn woorden je niet koud kunnen laten, 't li gewis een fawichtige stap, waartoe gg Zitting van 4 Jan. 1938. Kantonr.Mr. Muller Massis Ambt. O. M.Mr. Piuymaeker De zitting begint vandaag met een principieele aangelegenheid. Da 's altijd aardig. Het gaat over de vraag of een eerzaam autobielmensch zijn wagentje aan den weg mag laten staan als er in ds onmiddellijke nabijheid een parkeerplaats siaat aangegeven. Men weet dat langs de Rijkswegen tegenwoordig van die straatjes zijn aangelegd, aangegeven door een groote P op de boom of door een soort grafzerk. Daarop kan men een wagen in veiligheid brengen. Intusschen ziet men ze haast nooit geb uiken en dat4s beslist zielig. Een reiziger uit Zwolle moest op 11 Nov. een winkeltje in Hierden bezoeken. Dat deed hij meermalen, en dan reed onze reiziger zijn Dee- kiweetje de dam op. Vandaag was er echter nog meer bezoek, want de dam was door een andere auto bezet. Dus liet de reiziger zijn wagentje aan den weg staan, hoewel 10 meter verder, aan de andere zijde van den weg een par- keerplaatsje was. De Verkeersbrigade van de Rijks- veldwacht bad dat in de gaten, wachtte de reiziger op en schreef een bonnetje, tot groote verwonde ring van den reiziger die van den prins geen kwaad wist. De Rijksveldwachter, als getuige gehoord, varklaa t dat het overige verkeer er toch wel last van heelt als een wagen daar zoo aan den weg staat. Geconstateerd was, dat een auto moest bijremmen om een tegenligger te kunnen laten pas seeren. De advocaat van verd. - natuurlijk ga je met zoo 'n principieele geschiedenis naar een advocaat - heeft als uitgangspunt voor zijn pleidooi art. 6a van het M. en R, reglement, dat strafbaar stelt het noodeloos ingevaar brengen van de vrijheid en veiligheid van het ver keer. Toen verd. met het geval bij pleiter kwam, geraakte hij haast in onmacht van verwondering. Hoe is het mogelijk dat een stilstaand Deekaweetje - nauwelijks grooter dan een tweeling-kinderwagen - op een weg waarop haast geen verkeer is, de veiligheid in gevaar brengt. Dat er een parkeerplaats in de nabijheid was, doet niets ter zake; de wet kent geen verplichting om er gebruik van te maken. Er bleef 4. 70 meter over om te passeeren. PI. vaagt dan ook vrijspraak. De Ambt O.M persisteert bij zijn eisch van f 6.- of 6 dagen omdat het op een eerste klas weg niet aangaat die parkeerplaatsen ijskoud te ne- geeren. De Kantonrechter zal over 8 dagen uitspraak doen. G.S, te Putten had op 29 Nov. een nieuwe lamp voor zijn fiets zult overgaan En ik vertrouw, sprak hij lachend, dat mijn dochter haar vadr ni»t zal teleurstellen." Het kind sprak nog niet. Een hevige strijd woedde in haar binnenste. „Dus", hervatte de edelman, „wij gaan over veertien dagen naar o ze vriend Avezaath, niet waar? Jonkheer Rudolf heeft mij beloofd, dat hg ens een eindweegs tegemoet zal komen". HQ kloptehaarop den schouder. „Welnu, hoe vindt ge mijn voorstel vrotg hij opgewekt ,,'t Zou e«n hserlijke verrassing voor ons zijn... Een prachtige inzet van den r ieuwen jaarkring I" Ditmaal kon de jonkvrouw niet langer zwijgen. Zij zou spre ken. Want de vraag was zóó beslist gesteld, dat een antwoord moest volgen Dus vermande zij zichDe verlegenheid, waar in zij verkeerde, van zich afwer pend, trachte ze een gepast ant woord te geven. Maar het was haar trots alia inspanning niet mogelijk. Vader, sprak ze, „lieve, beste vader I" Zenuwachtig greep ze zijn band. „Nu, wat bedoeld gei" viel de burchtheer in. „Het zal toch naar uw hart gasproken zijn, hoop gekocht, een beste. Je moet immers toch ook een achterlichtje hebben dat ook stroom gebruikt en dus moest het een lamp zijn waar je wat aan had. Hij ging er mee uit en het ding gaf fijn licht. Op de voorthuizer straatweg kwam hij menschen tegen die met hun fietsen aan 't slin geren gingen. S. had er geen erg in, maar dat kwam door zijn nieuwe lamp die niet goed stond en hevig verblindde. En nu staat S. daarvoor terecht. Hij vertelt dat hij niet wist dat die lamp zoo goed brandde, hij weet wel dat hij van de manspersoon die hij tegenkwam een oplawaaier heelt ge kregen die niet mis was Get. E. v. d Bosch die met zijn meisje fietste en verd. tegenkwam, zegt dat ze geen steek meer konden zien. De Kantonrechter vraigt hem waarom hij S. zoo getrapt heeft. Verd.: Heb ik daarvoor mijn eed afgelegd De Kantonrechter maakt zich wat boos over die gekke vraag die in derdaad ook gek is. 't Kan best zijn dat door die rare getuige de straf voor verd. heel mild is; f 2.— of 1 dag. H. G. chauffeur te Nunspeet heeft op 4 Dec. gereden langs den Elspeter weg en is toen zonder aanwijsbare oorzaak aan de linkerzijde van den weg terecht gekomen over de berm, zoodat de wagen met de wielen in de lucht ging. Verd kan niet zeggen hoe dat kwam. H. Hagen en Opz. van't Slot heb ben de rare caprioles gezien doch kunnen er ook geen verklariog voor geveD. De Kantonrechter twijfelt er sterk aan, of het rijbewijsexamen wel serieus is afgenomen. Verd. zal zich nog terdege moeten oefenen voor hij zich weer met een paar kinderen in een wagen op weg begeeft. Daar zouden de grootste ongelukken van komen. Voor ditmaal mag verd. het rijbewijs nog behouden maar de straf moet gevoelig zijn overeenkomstig den eisch f 20.of 10 dagen. L. T. S. koopman te Nijkerk, zou op 9 Dec. met sneeuwballen hebben gegooid op den hoek van het verlaat. Verd. heeft geen sneeuw aange raakt, beweert ie. Veidw. Zwatt is evenwel zoo per- timent in zijn verklaring dat hij het goed gezien heeft en dat geen ver gissing mogelijk is; dat onze koop man door zijn gebrek aan waarheids liefde er een schepje bij op kiijgt; f 10.ot 4 dagen. Menige verd. zou, als bij ruiterlijk voor den dag kwam, een paar kraak- jes kunnen verdienen. Als 't et op aan komt, is sneeuw ballen-gooien geen doodzonde. Op 15 November overkwam de petroleumventer G. W. te Nunspeet een ernstig veikeers ongeval. Hij gaf een auto geen voorrang op een voor- rangsweg en liep daardoor zwaar lichamelijk letsel op. Hij moet vandaag terechtstaan voor ik, wat ik daareven voorstelde I Ik had zulks al eerder willen doen, maar ik wachte met op zet tot deze avond, teneinde mijn dochter een verrassing te be reiden l"\ „Wat geen Verrassing voor mg is, vader", sprak ze weifelend. Heer Hugo trad haastig terug op het hooren der laatste woor den Maar hij bletf kalm. „Hos, kind vroeg hij op hieuw. „Geen verrassing, zegt ge Is de zoon van Avezaath dan niet een gewenschte partij Ik begrijp u niet, jonkvroaw I" „Vedertje", sprak ze vleiend, en ze sloeg baar armen om zijn hals, „wil mij liever het genoe gen doen de rust te kiezen in het nieuwe jaar. H<t feestvieren dag op dag bevalt mg niet. Moeder hield er ook niet van. Ik heb tot heden mijn tegenzin niet laten blijken, terwille van u. Doch de feestan staan mg tegen Ik wenschte niets liever, vader dan tehuis te mogen blijven en in stilte te leven. Er is hier genoeg voor mij te doen, Er is afleiding te over voor mij Ik wenschtta te leven voor de huis houding en voor de menscheD, die onder ons wonen. Hun toe stand vraagt nog steeds verbete ring. Het is zulk ten genot, vader, dit feit doch is nog lang niet gene zen. Get. M. Visch is wel bij het ongeluk geweest doch was te be duusd om er wat van over te ver tellen. Hij herinnert zich alleen dat W. boven een auto in de lucht vloog. Het recht moet zijo loop hebben: in verband met de narigheid die verd. al ondervonden heeft, is zijn straf laag f 6,— of 3 dagen. G. M., timmerman te Nunspeet heeft op 21 Nov. een rare streek uitgehaald. Hij haalde leege teerton nen uit een droge sloot en plaatste die midden op den weg. Wie doet dat nou. De spoorwegman Sanders heeft het gezien: begrijpt ook niet wat de man er aan had. Verd. is niet verschenen doch zal bericht krijgen dat het leuke spelletje hem 12.— kost of 6 dagen. G. S. landbouwer te Putten staat terecht dat hij een koe heeft laten loopen op met rogge bezaaide grond van E van Asselt Verd. heeft er wel wat tegen in te brengen. In de eerste plaats was het geen koe, maar een pink en nog wel een heel lastige pink, die het vertikte behoorlijk te loopen. Get. van Asselt zegt dat het alleen te doen was om de weg wat te be korten Maar dan moet je met zoo'n beest niet op andermans roggeland komen. 't Valt nogal mee f 3.— of 1 dag. C. H. K. te Harderwijk werd ge snapt op verboden gedeelten van het Leuv. boscb, waar toevallig ook strikken werden gevonden. Verd. houdt vol dat hij op terrein van de Gemeente liep, doch 't helpt hem niet f 4.— of 4 dagen. Dezelfde werd ook aangetroffen op het Landgoed >Staverden" Verd vindt het een treurige zaak hij moet nog f 18.— betalen van vorige zaak jes en wil bet maar eerlijk zeggen dat hij met stroopen een kleinigheid tracht te verdienen. Maar nou gaat hij niet meer stroopen. De Kantonrechter vertrouwt dat niet erg en veroordeelt verd. tot f 12.— of 6 dagen. Da's dus samen f 34.— zegt verd. 'k zal wel een hert zien te stroopen. Want zitten doe ik niet. J. H. te Hierden werd aangetro'fen ®p een stuk boschgrond met een windbuks. Krieg 'k de bukse terug 1 vraagt verdachte. Wat moet je daarmee doen vraagt de Kantonrechter. Nou, schijfschieten op een lucifers doosje en zoo. Jan krijgt te hooren dat hij de windbukse niet terugkrijgt en dat hij bovendien f6.— moet betalen of 3 dagen zitten. Jan is compleet beduusd E. de L., koopman te Harderwijk, staat terecht omdai hg vergeten heelt ovn drie stoelen in zijn inkoop-regis ter te schrijven. Da's wat moois zegt verd. Die stoelen waren voor mijn eigen ge bruik en staan in mijn huiskamer. Ik da armen wel te doen, en te toonen, dat wg niet uitsluitend voor ons zelf leven. En de goede lieden zgn er zoo dankbasar voor. dat habban wa hedenavond zoo overtuigend gezien." Het kind had invloed op den edelman, hoe jong zij ook was Opvliegend en driftig van aard, behield heer Hugo volkomen zgn kalmte. „Best, best," hervatte hg snel, „gij zult daartoe in de gelegeo- beid zgn, uw wenschen zullen vervuld worden, daar sta ik voor in, Dit is het laa'ste feest, dat we vieren. Als we straks van Tehterbant terugkemen, zgt gg de bruit van jonkheer Rudolf en moogt ge u in het vervolg geheel wgdenaan uw lievelingstaak, boor Dat is juist mijn bedoeling, Dus ge kunt geen bezwaar tegen mga voor stel hebben, eindigd» hg lachend Maar da bigde opgewektheid keerde niet terug Integendeel ren pljnigke trek beweeg zich langs haar mond. Aan haar ge- heele houding viel duideigk te bespeuren, hoe zwaar baar dit gesprek viel, hoezeer zij vreesde voor de gevolgen van haar ant woord, dat vader eischte. Maar zg mocht niet langer zwggen Zg mocht dan tdalman niat om den OVERVELUWSCH NIEUWS. HARDERWIJK. Wg vernemen dat d-. Göp er te Gendringen het beroep naar de Ned. Herv Gemeente alhier heeft aange nomen, zootfat er reden bestaat om te hopen dat weldra da drie predikantsplaatsm alhier zullen bezet zgn iets dat sedert een tiental jaren niet heeft plaats gehad. BURGERLIJKE STAND HARDERWIJK. ONDERTROUWD 12 Jan.Lamber- tus Johannes van Heioma en Marga- r tha Catharine Broers. GEHUWD. Geene. GEBOREN 4 Jan. Elisabeth, d. v. j. van Veldhuizen en E. van 't Pad. 9. Maria, d. van M. vanderZaude en H. Louw. Andre Ma hieu, z. v. A, W. J. Melms en J. E. Regnier. Catharina, d. v. W. Krissel en G. van Dijk. 12. Jan, z. v. F. van Dam en G. Lokhorst. OVERLEDEN 7 Jan. Teunis Hop 3 m 8 Louis Gbeude 45 j. 10. Klaas Mulder 4 j 11. Anthonius Grevers Beckeringh 26 j. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. Aardappelen Rogge per H.L. Biggen f4.00 i f 5 50 fO.OO i f 0.00 f 0.00 i f 0.00 f4.50 1 f 7.00 kocht ze niet als koopman maar als privé mensch. Dus edelachtbare als ik voor mezelf een nieuwe broek koop, moet ik die inschrijven. De Ambt. O.M. is van meening dat de koopman die stoelen best zal verkoopen als hij een mazzeltje kan maken. De wet kent geen onderscheid in zulke gevallen. Spr. eischt een tientje en de Kantonrechter zal over 8 dagen zegden hoe hij er over denkt. Toestand hofjager spek. De behandelende geneesheer van Hofjager Spek, Dr. Knapper, verstrekte het volgende com muniqué Hofjager Spek kan het ziekenhuis nog niet verlate-1, hoewel ds operatie aan de knie als geheel gelukt kan wotden beschouwd. Heden heeft hg voor 't eerst gtloopen. De be- wegingsmegeigkheid is goed. Zgn pnysieke toestand is gunstig. Prins Bernhaid naar Soestdtfk. Prins Bernhard heeft het Burgerziekenhuis verlaten en is in gezelschap van Dr. Van Valkenburg per auto naar Soest- dgk vertrokken. Dr. C T. van Valk-nbu'g gaf na het vertrek van Z K H Prins Bernhard uit het Brngerzieken- huis de volgende verklaring Z K H Prins Bernhard is hedenochtend zonder eenige stoornis verhuisd vao bet Burgerziekenhuis te Amsterdam naar bet Paleis Soestdgk. Da toestand van Z K H geeft in elk opzicht reden tot groote tuin leiden. Ze achtte zich ver plicht eerlijk en rond voor de waarheid uit te komen. Welke de gevolgen ook zouden zgn, ze zou zeggen, wat haar op het hart lei. „Vader", sprak ze, en een zachte blos kleurde opeens haar bleek gelaat, „ik bemin jorkheer Rudolf niet, ik kan hem niet beminnen I" De edelman voelde zich ge raakt De onverwachte openigke tegenstand der dochter beviel hem niet. Doch van den andaren kant, den moed van het onver- schrokkan kind waardeerde bg Dus bond hg in Alleen de toon van zijn stam klonk luider. „Wat beminnen 1" riep hg en maakte een zwaai met zgn rech terarm. „Dat behoeft gij ook niet. Daar vragen wg edellieden niet naar I Wij vragen naar stand, naar rgkdom, naar naam, naar afkomst I Beminnen, dat komt van zalf wel. De dochter week verschrikt ter zgde. De gskoude toon waar op vadar sprak, en dat over een zoo teeder onderwerp, sneed haar door de ziel. Hg griefde, hg baleedigde haar. Het ant woord zou het bewgzen. „Vader'l, «prak zg snel, dit maal met vaste stem, „ik deel tevredenheid. Lichamelijk zgn de gevolgen van het ongeval bgna geheel geweken. Psychisch is van den beginne af aan geen spoor van eenige afwgking ge weest Niettemin brengt de aard van het ongeval, dat Z.K H. heeft getroffen, mede, dat voor als nog zekere beperkingaa moeten gelden, die in 't bg- zonder inspanning van allerlei aard betreffan. Reorganisatie Infanterie. In de memorie van antwoo'd aan de Tweede Kamer irrake het wetsontwerp tot wgetging van de Dienstplichtwet is mede gedeeld, dat volgens het schema van den overgang van de cude near de nieuwe vradesorgarisatit der infanterie op 1 October 1938 per regiment infanterie het aan tal schoolcompagnicën van twee op drie zou worden gebracht. Intusschen is het noodzakeigk gebleken, dit tijdstip van op richting dier derde schoolcom- pagnie te vervroegen tot dit vroege voorjaar, zoodat de 15 Maart ingeigfd wordeade tweede ploeg der lichting 1938 dan reedt bg drie in plaats van bg twee schoolcampagnieën zal worden opgeleid. Door deze vervroegde uit breiding met 25 schoolcompag nicën is eveneens onder meer, een vroegere bevordering van luitenants, in den kapiteinsrang bg de infanterie dan aanvankeigk in het voornemen lag, te ver wachten. die meening geenszmz Ik dacht dat bij de keuze van een levens gezel de liefde moest gevolgd worden, dat al bat andere slechts bijzaak was. En ik gesf u da plechtige verzekering, dat ik niat dan gedwongen mgn band zal schenkan aan den jongeling, voor wien mgn hart geen genegenheid gevoelt." Stom van varbazing hoorde hear Hugo de jonkvrouw aan. Maar nog beheerschte bg zich. „Zeker, zeker," hervatte hg, „hand en hart moeten samen gaan, dat stem ik volkomen toe. Maar ik houd mij overtuigd, als ge jonkheer Rudolf van nabg zult kennen, ge niet kunt nala ten, hem uw onbepaald ver trouwen te schenken Jonkheer Rudolf is een degeigk, welge manierd ed»lman, leve> dig en gezellig in den omgang, een toon beeld van moed an onverschrok kenheid 1" Maar de dodhter hield voet bij stuk. Hter Hugo had zgn meening gezegd, zg zou de fétre zeggen. Ze verzamelde al haar krachten. Ze bief baar boofd tp •n zag dan «dalman aki). Wtrdt 9tt9c/gd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1938 | | pagina 1