HIERDEN NUNSPEET p. f. p. f. B. GOOSENS Vijhestraat j. hemeltjen Bloemenmagazijn Bruggestr wenscht vrienden en cliëntèle een voorspoedig 1938. Onze beste wenschen voor 1938 wjks mannenkoor wenscht p. f. „klein Ma-r dapper" p. f. p. f. j. KLAASSEN Kerkstr. 21 Schilder en Behanger 8: G. KARSSEN j. KUIKHOVEN Loodgieter j. KARSSEN Vleeschhouwerij Bruggestraat Nederlandsche Middenstandsbank NV- W. PETERSEN Garage en Rijwielhandel Luttekepoortstraat. Overveluwsche Spaarbank w. D. VaN RAALTEN Smeepoortenbrink GEZEGEND NIEUW/AAR h. VAN SC HE Smeepoortenbrink Heeren- en kinderkleeding wenscht een ieder een voor spoedig Nieuwjaar. p. f. wenscht allen een voorspoedig 1938, P. A. DE BRUIN «i j, P- f- p, f, Hotel „DE ROSKAM" Fam, ZWAKENBERG G. GOOSENS Tabakfabriek „De Olifant" HARDERWIJKER WISSEL- en EFFECTEN- BANK 0 p. f. A. HEETEBRIJ Banketbakkerij N.V. Stoomboot-Maatschappij „HOLL AND-VELUWE-LIJN" p. f. p. f. F. v. d. HEUVEL Burgstraat m. b. w. J. HiETER Sr. Hooge weg Het Bestuur van HARDER de leden met gezin veel heil en zegen in het Nieuwe jaar. T. G. Dt-N HERDER Matrassenfabriek Wilhelminalaan 10, Harderwijk P- f- A. DEN HERDER Meubelfabriek Wilhelminalaan 10, Harderwijk p. f. CORN'S DEN HHRDER Opticien Horloger Telef. no. 197 p. f. HET WOLiUIS G. GROEN AARTSEN Hoogstr. 49 wenscht cliëntèle, vrienden en begunstigers een gelukkig 1938. G. HANNESSEN Kapper Gr. Marktstr. 20 wenscht zijn geachte cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. D. HUISEN, Koopman Eendrachtstraat Harderwijk p. f. A. HOEVE en Zonen Vleeschhouwers Wenschen cliëntèle en vrienden een voorspoedig 1938. G. JUFFER Metselaar Hoogstraat 1 wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig 1938 en tegen billijke tarieven goed metselwerk. Gebr. v. d. KaMP Brandstoffenhandel, Kerkstr. 37 wenschen vrienden en begun «tigers een gelukkig Nieuwjaar. S. KARSSEN Schilder en Behanger wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. H. R. KLUIVER Luttekepoortstraat Autogenisch lasscherij Specialist in Schaatsen wenscht alle schaatsenrijders nog een beetje vorstin 't Nieuwe jaar. C. g. kok Metselaar «annemer Bruggestraat De Trommelclub wenscht hare donateurs en begun stigers een gelukkig Nieuwjaar. KaRSSEN Lederwaren Markt 10 P- f- A. kluiver Gzn. Kleine Marktstraat Bakker wenscht cliëntèle en vrienden een voorspoedig 1938. M. KARSSEN Paschenstraat Petroleumventer. p. f. J. koot Vijhestraat 4 Brood- en Banketbakker A. KRAMER Beurtvaartdienst HarderwijkRotterdam Smeepoortenbrink 17 wenscht vrienden en cliëntèle een voorspoedig 1938. Wed. K. A. KARSSEN Tuinstraat 18. wenscht vrienden en begunstigers een voorspoedig Nieuwjaar. p. f. J. KRAMER Motorbeurtvaar dienst Harderwijk—Amsterdam Fa. AART KOK Vrachtautodienst Rechte Oosterwijk 28 wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. p. f. G J. KaRSSEN Automaat wenscht vrienden en begunstigers een voorspoedig 1938. p. f. Gez. DE LANGE Donkerstraat 2 Manufacturen p. f. Een goed Nieuwjaar wenscht LANGEN's KLEED1NGHUIS aan alle ingezetenen „DE LOFSTEM" wenscht alle vrienden een gezegend Nieuwjaar. Bestuur en Directeur van „DE LOFSTEM". Aan mijn geachte cliëntèle en vrienden een voorspoedig Nieuw jaar toegewenscht. W. J. v. d. LUGT, Tuinman - Bloemist T. VAN MAANEN - Harderwijk Automobielhandel Importeur Chevrolet Verkeersweg 13 p. f. J. MEIBOOM en Zn. Donkerstraat Dames en Heerenkapper tevens parfumeriën f. Kantoor HARDERWIJK Agentschap Ermelo p. f. ljzermagazijn en Triplexhandel R. MARREE Kerkplein wenscht cliëntèle. vrienden en kennissen een gelukkig Nieuwjaar. G. MULDER Aannemer p. f. p. f. J. J. VAN PLATERINGEN Aanleg van radio-, licht-, kracht en schelinstallaties Donkerstraat 36 p. f. E. KLAVER v.h. R. Stofberg Sigarenmagazijn p. f. J. KARSSEN Electriciën KI. Marktstr. 13 wenscht zijn geachte cliëntèle, vrienden en kennissen een voor spoedig 1938. p. f. (Harderwijker Wissel- en Effectenba k N.V.) G. OLOFSEN Nieuwe Bazar p. f. Aan al mijn vrienden en be gunstigers heil en zegen in het Nieuwe jaar. H. v. OTTERLOO Schoenmaker, Smeepoortstraat 27 H. OSKaM v.h. Heimensen Smeepoortstraat Dagelijksche autodienst AmsterdamZaanstreek wenscht zijn cliëntèle, kennissen en vrienden een gelukkig Nieuw jaar. L. C. PFROMMER Vleeschhouwerij Smeepoortstr. wenscht zijn geachte cliëntèle vrienden en kennissen een ge lukkig Nieuwjaar. G. PLANClUS Friesche Gracht Harderwijk Timmerman en Aannemer Electr. Zagerij en Schaverij m. h. g. G. PATER Israëlstraat 5 Vergunning alcohol vrije dranken wenscht al zijn vrienden, kennissen en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Ph. PHILIPS, Hoogstr. Tel. 38 Eerste Electr. Vleeschhouwerij, wenscht cliëntèle van Harderwijk en omstreken een voorspoedig Nieuwjaar. „DE IJZERWINKEL" VOS Donkerstraat 20 f. G. ROEL' >FSEN Melkinrichting „De Vlijt" Bruggestraat wenscht cliëntèle en begun stigers een voorspoedig Nieuwjaar. p. f. J. RAMON Kerkstraat 17 Schilder en Behanger v. STRALEN's Fruithandel Luttekepoortstr. p. f. G. M. A. STEIJLEN Dames Heeren- en Militairen Kleermakerij p. f. p. f. H. SCHIPPER Beurtvaartdienst HarderwijkRotterdam. A. VAN SLOOTEN. Schilder Smeepoortstraat p. f. p. f. Fa. H. SCHAFTENAAR HorlogerMarkt p. f. G. SLINGERLAND Stoomsmederij J. v. d. SLUIS Schoenhandel en Schoenmakerij p. f. P. G. SCHADDENHORST huisschilder en Behanger Vischmarkt p. t. p. f. De REINIGINGSDIENST van Harderwijk wenscht alle inge zetenen een voorspoedig 1938 en hoopt in 't nieuwe jaar weer trouw te komen halen wat men kwijt wil. A. F. SCHMIDT Oud-Adjudant Onderoff. O.I.L. Pius-Gesticht m. h. g. w. L. J. SMEULDERS Behanger en Stoffeerder Donkerstraat 37i p. f. m. h. g. RUITENBEEK's RIJWIELHANDEL H. RE1JERS Vischmarkt 38 p. f. A. B. ROZENBROEK Hotel „De Veluwe" Bruggestr. 4 p. f. p. f. A. ROGGEVEEN en Echtgenoote K. RAAIJEN Smeepoortstraat Metselaar wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Aan mijn stadgenooten, vrien den en bekenden een voorspoedig Nieuwjaar. W. RAAIJEN, Vischmarkt 53 Aan mijn geachte cliëntèle en verdere bekenden een gelukkig Nieuwjaar. H. J. SCHIPPER, Schildersbedrijf. Mag. „SPORT" Donkerstr. 48 wenscht cliëntèle, vrienden en kennissen een voorspoedig Nieuw- jaar. J. A. STEMPELS Station Garage Harderwijk p. f. L. VAN SCHIE en Echtgenoote Smeepoortstraat wenschen vrienden en cliëntèle een voorspoedig 1938. J. C. STOLS wenscht begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar. p. f. A, SCHIPPER Beurtvaartdienst HarderwijkZaandam. E. TROMP en Zoons Groenten- en Fruithandel Luttekepoortstr. 4 Telef. 52 wenscht vrienden en cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. Aan Directeur en leden een gezegend 1938. Het Bestuur van T. O. G. W. TROOST Sigarenmagazijn Luttekepoortstraat wenscht vrienden en begunstigers een voorspoedig Nieuwjaar. H. TROMP Jzn. Mr. Timmerman en Aannemer Schoenmakerstraat 4 p. f. Het Bestuur van de voetbal vereeniging V.V.O.G. wenscht leden en supporters een gelukkig 1938 en een voorspoedig voet baljaar. O. VRIJHOF Timmerman en Aannemer Beëedigd Makelaar Verzekeringen Kerkstr. 14 p. f. E. VISSER Rabbistraat wenscht begunstigers en vrienden een voorspoedig Nieuwjaar. Gebr. V1SCH Timmerlieden en aannemers p. f. W. v. d. VFEN Pr. Mauritslaan 26 Handel in kruidenierswaren, groenten en fruit m. h. g. C. W. VOOGKL Bruggestr. 22 Depóthouder C. Jamin wenscht cliëntèle, vrienden en kennissen een voorspoedig 1938. H. J. DE VROOM Mr. Timmerman en Aannemer ierdensche straatweg 15, wenseht alle ingezetenen een voorspoedig 1938. p. f. D. J. VERBEEK Schilder en Decorateur Bruggestr. 45. G. V1SCH 1 zn. Gr. Marktstr. 1 Mr. Timmerman en Aannemer wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Drogisterij de VIJZEL Vijhestraat wenscht zijn geachte cliëntèle en bekenden een voorspoedig 1938. Het Bestuur van de Wielren vereeniging ,,De VALK" wenscht leden en donateurs een gelukkig Nieuwjaar. W. v. d. VEGT, Wolleweverstr. p. f. J. VERMEER. LElSBIBLIOTHEEK Boekhandel wenscht begunstigers, vrienden en kennissen een gezegend 1938. J, VAN VELDHUIZEN Fotograaf, wenscht zijn geachte cliëntèle en verdere bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. H. VISCH Schilder p. f. B. VRIJHOF Vleeschhouwerij KI. Marktstr. 16 wenscht vrienden en begunstigers een voorspoedig Nieuwjaar. H. J. v. d. VEGT Orgel-, Piano- Radiohandel Donkestraat 23 p. f. A. VIERHOUT Azn. Winkelier Blokhuis wenscht cliëntèle en vrienden zoowel binnen als buiten de stad een voorspoedig Nieuwjaar. A. v. d. WAKKER Zeepventer wenscht zijn geachte cliëntèle en bekenden zoowel binnen als buiten de stad een gelukkig Nieuwjaar. m. h. g. Gez. WIPKINK Hondegardstraat 14 N. WESTERINK Vuldersbrink 15 m. h. g. Fa. W. W1ELENGA Boekh., Donkerstraat Harderwijk p. f. p. f. A. VAN DE ZANDE La Bonnetarie Donkerstraat H. ZONNESTEIN en Zonen Mr. Metselaar p. f. Aan vrienden en begunstigers mijn beste wenschen bij den aanvang van het Nieuwe jaar. E. v. d. ZANDEN Stoom*, Wasch- en Strijkinrichting „De Hoop". F. A. J. A. ZIKK NG Gedistilleerd Schoenmakerstr. p. f. ADMIRAAL Smid Hierden H. BRANDSEN Organist Hierden. m. h. g. D. v. d. BERG en Zonen Krachtvoederhandel wenschen cliëntèle, vrienden en kennissen een voorspoedig Nieuw jaar. M. UIT DE BOSCH Rund- en Varkensslagerij Hierdensche Straatweg G 39 wenscht vrienden, kennissen en cliëntèle een voorspoedig Nieuw jaar. H. BOONEN Agentschap Chr, Amsterdammer F 117 Rijwielhandel V wenscht zijn begunstigers, vrienc en kennissen een voorspoe Nieuwjaar. p. f. G. BROUWER Klompenmaker Hierdensche straatweg i G. v. d. BRINK Wagenmal wenscht begunstigers, vrienden kennissen een voorspoedig Niem jaar. J. v. d. BRINK Gzn. Bakker Hierden wenscht vrienden en begunstigt® een gelukkig Nieuwjaar. G. v. d. BRINK Wzn. Klompenhandel Bokste»5 wenscht vrienden en begunsB- ,u° een gelukkig Nieuwjaar. ?v Het Bestuur van de Zaï^.y^ eeniging „E U O D I A" weriyC,k( leden en begunstigers een vóct spoedig Nieuwjaar. J. FOPPEN Smederij wenscht zijn geachte cilëntèle tci vrienden een voorspoedig 193v< JACOB HOP V( Bakker en Winkelier te Hierde fci wenscht familie, kennissen d cliëntèle een gezegend Nieuwjaifo J. HOP Rijwielhandel Molenweg F 82 Hierden wenscht zijn geachte cliëntèl tamilie en kennissen een voo spoedig Nieuwjaar. p. f. Gebr. HOP Bakkers HtNDRlKUS HOP - Expeditei Grintweg O 41, Essenburg. wenscht alle menschen een g»^ zegend Nieuwjaar en hoopt c vele vrachten. T. HOP i Garage Café „Halfweg" P* f- B. KEVELAM Mr. Timmerman en Aannem wenscht zijn cliëntèle, vriende en kennissen veel heil en zege in 1938. W. KEVELAM Mr. Timmerman en Aanneme F 118 Molenweg J. KLEERMAKER Manufacturen j wenscht vrienden en begunstigt een gelukkig Nieuwjaar. J. KEVeLaM Wzn. Mr. Timmerman en Aannemt wenscht zijn cliëntèle en kennisse een gelukkig Nieuwjaar. A. KROc-S Sigarenmagazij Hierdensche straatweg G 8ÖU wenscht clientèle, vrienden e kennissen een gelukkig 1938. P. KLAASSEN. Mr. Metselaar en Aannemer Hierdensche straatweg G 484n wenscht clièhtèle, vrienden e: kennissen een gelukkig Nieuwjaai G. MOSTERT Bakker wenscht cliëntèle, vrienden ei kennissen een gelukkig 1938. J. VAN OLST. Bakker wenscht zijn begunstigers, vriender en kennissen een gelukkig 1938, G. POOLbN Rijwielhandel JAC. POOLEN Vrachtrijder Hierdensche straatweg G 4ün m. h. g. A. SMEEMAN Hierden P* f- G. VAN 'T SLOT Aardappel, groenten en fruit handel Hierdensche straatweg G 58 m. h. g. G. TIMMER en Zonea Mr. Timmerman en Aannemer Electr. Loonzagerij en schaverij, p. f. Wed. HIDD1NK Kruidenier p. f. Laan Eerste Nunspeeter Vleeschhouwerij W. F. SCHMAL p. f. Vrienden, melkleveranciers en begunstigers, *vang onze beste wenschen voor^i/38., j N.V. fabriek van Me^pr&Üucten j. E. SCHaaP en Co.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1937 | | pagina 4