Lezingen 100 Drukkerij WEDDING alles voor den handel Avondtekenschool Harderwijk HARDERWIJK—AMSTERDAM Landüüuwcursus Dw voorraad is verbruikt, joist op een ongelegen oogenblik j V-Qj r4 fit lasfOSr. i V D's REDUCTIE-BON «Kïïffïï r met de moderne Salonbootdiensten der REEDERIJ C. ZWAAG. De drukkerij WEDDING LET OP DE KLOK 59c 250 24c Vs 59c 5 jarige cursus, HARDERWIJK, Havenkade. Tel. 51, AMSTERDAM, Stationsplein. Tel. 41307. fy Zomerdienst tot en met 12 September a.s. „Veluwe" (1000 pers.) en „Gelderland" (800 pers.) Zeven boerderijen te Stap horst afgebrand. Prof, Dr. JOH, D£ GROOT HIERDEN. is altjjd klaar om U onmiddeliykte helpen nr DE 100 UREN-VERKOOP BEGINT ZATERDAG 4 SEPTEMBER - 'S MORGENS 9 UUR 00 SH§ II TSiüSi1 crepe de chine un! mat crepe «7* wol. japonstof ruitstof mantelstof gestr- flanel aac uni flanel 'N ZUIVER LEIDSE WOLLEN DEKEN (1.90 x 2,30) f ;1t(ttNMOOES sS£e%P«Sj9< afd. 1 LOCOS 19e kinderkousen 44' 59- 29' dito in wot 55' 75' 95' trainingspakken ^7» slipovers QO' school- en q7> acte tassen 1.45 13" 49' 210 79' 79' ,0^ W SKRVERW ACHTING. Verdere vooruitzichten Zomerweer met kans op on waar. 9 10 Theoretisch onderwas aan timmerlieden, meubelmakers, raetse- laars smeden, bankwerkers, loodgieters, electriciens en automon teurs. Praktisch en theoretisch onderwijs aan schilders. Hout marmer* en decoratieschilderen. De AANGIFTE VAN LEERLINGEN voor de cursus 19371938 welke op 1 October a.s. begint kan geschieden op VRIJDAG 10 en VRIJDAG 17 September a.s. van 7—9 uur in de AMBACHTSSCHOOL. Zt), die de praktijklessen voor het schilderen wensen te volgen kunnen zich opgeven bij den heer D. J. VERBEEK, Bruggestraat Harderwijk. Zij, die de lessen wensen te volgen moeten aan de leerplicht wet hebben voldaan. Wij varen alleen en uitsluitend met de NIEUWE SALONBOOTEN AFVAART HARDERWIJK VOOR DE VISCHAFSLAG. Afvaart AMSTERDAM uitsluitend STATIONSPLEIN Oostzee. B^F* Let goed op de juiste ligplaats en namen der Salonbooten,I Vertrek van Harderwijk en Amsterdam op dezelfde uren van Zondag t/m Vrijdag om 8.40 v.m. en 6 u. n.m. s Maandagsmorgens 4 u. Zaterdags om 8.40 v.m., 2.30 en 7 uur n.m. Retour 60 ct., kinderen 30 ct. Ie klas retour 75 ct., kinderen 40 ct. Vrijdag RONDVAART langs de Zuiderzeewerken en Urk. Vertrek van Harderwijk 1 uur. Retour 60 ct. Kinderen 30 ct. NUNSPEET. Ned. Herv. Kerk. Voorm. half 10 Ds. Beerekamp Mam. half 3 Ds. Beerekamp Ned Herv. Evang. Brinkersw. Voorm. half 10 de heer Smit van Charlois. Nam. half 3 de heer Smit Gere}. Kerk. Voorm. half 10 Ds. H. D. Drenth emer. pred. te Nunspeet. Nam. half 3 Ds. H. D. Drenth Geref. Gemeente. Voorm. half 10 en nam. half 3 Leesdienst. DOORNSPIJK. Chr. Gerej. Gemeente. Woensdag 8 Sept. 's avonds 8 uur Cand. H. Visser beroepen predikant te Bunschoten. MARKT ET RICHTEN ÜAKDEKW1JK, 4 SEPT. Aangevoerd 140000 eieren. Witte eieren p. 100 f4.00 a f4.20 Bruine eieren i 4.25 a f 4.50 3U00U Eendeieren - 2.70 - 2.80 170 k.Li, kaas - 0.30 - 0.60 23 st. Biggen p. st. -14.00 -22.00 NUNSPEET, 2 SEPT. 45000 Kipeieren (bruin) f4.20 a f4.30 Witte eieren f 4.00 a f 4.10 1200 Eendeneieren -2.80 a -0.00 AMSTERDAM,1 SEPT. Ter veemarkt waren aangevoerc 216 vette Kalveren, le kw. 1 0.66— f 0.72, 2e kw. t 0.58—0.64, 3e kw. i 0.480.56 per K.G., 30 nuchtere Kalveren f 8.00—14.00 per stuk, ZWOLLE 3 SEPT. Men besteedde voor de neurende en verschgek. koeien f 180 a f 285 dito schotten f175 a 1 245, guste koeien f 120 a 1200, vaarzen f125 a 190, Zomer-kalvende f 180 a 250, 0000 jarige springstieren f 100— a f 160, pinken f 90 a f 170, fok- kalveren f 35 a f f 85, nuchtere kal veren f 8 a f 12, vette koeien en ossen per K.G. t 0.60 a f 0.70, dito stieren per K.G. f 58 a f 0.64, dito kalveren f 0.60 a 11.00 per K.G. dito schapen f 16 a t 30 per stuk 6weeksche biggeH f 17.50 a f20.00 lOweeksche f 20.50 a f 22.50 drachtige f 85 a f 145.00 magere f50.00 a f 90.00 vette varkens f 0.51 a f 0.61 per Kg. Ongesteldheid van den Prins Naar tuen verneemt is de on gesteldheid van Prins Bernhard, welke hem gisteren van het be- zoek aan de huzaren te Deventer thuis heeft gehouden, niet van ernstigen aard. De Prins heeft vermoedeiyk wat kou gevat tjjdsDS zjju bezoek Dinsdagavond aan de twee vuurwerken te Apeldoorn. Hij zat toen bloots huofd en zonder overjas in een open auto, terwijl de temperatuur in vergelijking met 's middags beduidend koeler was geworden. De Prins neemt nu uit voorzorg alle voorzichtigheid in acht. Donderdagmiddag te ongeveer vijf uur outstond in de gemeente S apüorst nabij de grens van Rouveen, een boerderijbrand, die enormo afmetingen zou aanna men en zeven boerdergen in de asch leggen zou. Het vuur ontstond zeer waar schijnlijk doordat kinderen met lucifers speelden in de met riet bedekte boerderij van den land bouwer j. Brakke. Daza boerderij was gelegen aan een zandweg uitkomende op den straatweg, van Utrecht, op DINSDAG 5 OCTOBER, DINSDAG 19 OCTOBER, DINSDAG 2 NOVEMBER, Onderwerpen God in het Oude Testament de Mensch m het O. T. de verhouding van God en Mensch in het O. T. GEBOUW SAMUEL 77* uur PC Kaarten voor deze serie a f 1.75 by Mevr. v. d. LELY Donkerstraat 44 vóór 21 Sept. BV Bij voldoende deelname zal in den komenden winter wederom een LANDBOUW- CURSUS gegeven worden te Hicrden. Minimum leeftijd 15 jaar. Twee les-avonden per week. Aanmelding van leerlingen vóór 21 SEPTEMBER a.s. by den heer E. WILLEMS te Hierden. POSTPAPIER ENVELOPPEN KWITANTIES waarlangs de boerderijen dicht opeen staan. Hierdoor, en mede door den vry krachtigen wind, kon het gebeuren, dat het vuur in zeer korten tijd zich nog aan zes andere boerderij-m, eveneens alle met net bedukt, mededeelde. Afgebrand zyn de hoerderijen van J. Brakke, wed. H. Crediet, J. Dozemao, Koop, Redder, J. Veyer en H. Kistman. De meeste dezer perceelen zijn ver zekerd by de Onderlinge Brand- waarborg-My. te Staphorst. Vol- gvns plaatselijk gebruik in Stap horst waren de inboedels niet verzekerd, evenmin als de oogst. Deze plotseling dakloos ge worden gezinnen zouden bij om wonenden en in het plaatseiyke hotelletje worden ondergebracht. Er was een monder onder hen met een baby van slechtslenkele weken oud. Troosteloos lispan deze menschcn rondom de puin hopen van hun woningen. Voor- werpen van wanrde, waarnaar zy zochten, bleken niet meer aan wezig te zyn. ÏOO IlikEN lf f* &J. h«Tï V j \i gRAUs P akFNS, SL° ic n'( KOC'r^k c qndW - r nc TOO- ZUDt GRKijS vie Éi 1 VOlGE^E'-- 1 OOiiü HANDT TERWAARDE GER NAAR ei 3.50 Of HY tEN °°0^N\pPATR°0N ORGifc u koopI0*— i: IIII'IIIIIIIUII ai i ALLE TINTEN per Nieter zeer VOORDEEUG RUITSTOF voor kinderjurken per Meter4 UNI EN MELANGE. 44? 130 C.M.. per Meter ZUIVER WOL, 90 c.M.. per Meter FRISETTA modekleuren, 46c 130 c.m., per Meter uni diagonaal en .95 bouclé. 140 cM..p.Mtr. I voorPVAMA'v pe' Nieter LINGERIE TInTEN' oer Meter. TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON STELLEN WIJ TIJDENS DE 100 uren verkoop BESCHIKBAAR: WAARDE 11.50 - OP BON v.v^. MoiE1 ssins59. N .HUlSHOUD PER M£ter G£B| °V£RH 15 m ANC het tem2 PAAR Mnnr.Jrl 'EN ;as- oess/ns°e n'euvvste 100 cm «coKjgws rof per meter %?,%'AFEtKL To^BljrSERV. po«cele,nengees gesl epev, VOOR UW KlNOEREtj i! katoen 4.5-6 7" 8 iaaE •jjjf v». .i m-, i v 1-2-3 vanaf grote sortering peau de peche velvet culottes LEEFTIJD 3 JAAR, 75c met kleine stijging ALLE kleuren w O huis houd doek en mooie kwauteit 24 - 17* 13H theedoeken 24 - 17* ontbutlakens MODERN WEEFSEL 2.10 - 145 zijden interlock garnituur hemd of dir. 55' damast ta- o5 fellakens 1 BUP. SERVET 39 badhanddoeken wit en fant. 55 - 34 24 zakdoeken 14* - 9* 7 INTERLOCK HEMD OF DIK herenpantalons ongebleekt tricot /4 jaeg e r tricot herenpant. .t0 of borstrok i slopen -q madapolam 07 geborduurd -n of glad dv lakens ZWAAR grasl 2 persoons glad of borduur ^19 65 95 BMBaHWi dames nachthem den interl ^45 ditopyama's «25 2.752 dames nachthem den FLANEL 97* 1J° 1.45 ditopyama's NACHTHEM0EN ChaRmEuSE 1.95 - 1 45 79^ tr ansvaalwol UNI KLEUREN. t 100 GRAM SO KOORDWOL ZEER VOORDE LIG 100 GRAM JV krimpvrije wol VOOR LINGERIE EN BABY 100 GRAM CHARMEUSE ONDERJUR KEN 1 23 elastiek 4j, c 4 METER voor lÖ ELASTIEK - .c 7 METER voor STOPZIJ de 6 KL IN DOOS 6ï koordv eters Te PER 3 PAAR... DAMESKOUSEN GEPLAH. ZIJDE NIEUWE TINT. DAMESKOUSEN MATZIJDE FIJN Ac WEEFSEL 59 j4 HERENSOKKEN WOL FANTASIE 49SÖ handschoenen WASLEDER VOOR DAMES u Of HEREN V/c dames handschoenen nappa en 95 suêde 2.25. i 200 ZEER MOOIE SCHOOLJURKEN moderne ruiten diverse kleurcom. bi na Tl es solide LEEFTIJD PLM. «10 6 jaar a m. kleine stijging p. meet GROTE SORTERING OVERALLS EN SCHORTEN VOOR VAK. EN HUISHOUDSCHOLEN 1 AT53 Zwakke veraaderiyke, later Zuidciyke wind. Aanvankeiyk helder, 's morgens nevelig, over dag zonnig en warmer. Het aansteken der Lantaarns Zaterdag 4 Sept. 8.13 n.m.—5.44 vm. Zondag Maandag Dinsdag Woensd. Donderd. Vrijdag s 6 7 8 8.11 8.08 8.C6 8.03 8 01 7.59 —5.46 —5.47 —5.49 —5.51 —5.63 -5.54

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1937 | | pagina 3