„QliiantEnorm"sigaarljes Voor Dw vacanlietocbtjes j. ftRIS8EL Fa. WEDDING - Harderwijk KARPETTEN H. POORTER Middenstandshuis Z2 DEMOEDER Wm> 3ezoekt onze stand op de "Veluwsche S^oduetenmarkt. Stke kooper mag meedoen aan onze wedstrijd - ^Banketbakkerij ffirma fluiters, tel 15, harderwijk. H. f. 0TTEBL00. JE ADRES VOOR J. MI IK HOVEN II. GROOTE YERIAG1HG van alle Weck en Neutraal inmaakglazen Stols' Electr. Bakkerij „Het ManchesterMs" FOTOGRAFIE. SCHOENHANDEL L. J. SCHURING Uw voorraad is verbruikt, juist op een ongelegen oogenblik M2ac/L2# Gordijnen, Balatum, Cocos, enz. Belegt Uwe vergaderingen in het Welff Cow-Boy Nimoo NIEUW NIEUW IPa. P. Th. fcLutoerts Eenigste Agent der Amstel- brouwerij voor Harderwijk en omstreken Ofiicieel gedeelte. Openbaar Lager Onderwijs. Verlenging Vacantie. HAAI- EN BEPABAT1E' 1NB1CHI1NC.' In HOEDEN en PETTEN. DAMES-, HEEBEN- en KINDEBSCBilEMEN, „Het product van „de Olifant" Zet alle an'dre soorten aan de kant" Zachte Pijptabak Aardappelen, Groenten Fruit H. TAN MEEB. De drukkerij WEDDING Land- &tninbonwpraatje. Gemeente Harderwijk. Waschdag op Urk Onder Kgkstoezicht geëxamineerd schoenhersteller. Kwaliteit en afwerking gegarandeerd brengen wij een zeer groote kens. RPfkm Wsllewevcrstr. 4 *U!| Harderwyk Alleenverkoop van die goeie 30 ct. per doosje (io stuks) Het FIJNSTE knak-sigaartje By Uw winkelier verkrygbaar. dagelijks versche Krentebollen, Kadetjes, Gevulde Koeken, Eierkoeken, Kano's enz. Het aangewezen adres voor Donkerstraat 13 DRAAGT POSTPAPIER ENVELOPPEN KWITANTIES is altijd klaar om U onmiddellijkte helpen DELI-ZANDBLAD Fabr. N.V. v.h. 0. de Fries, Bladel N.B. Evenals vorige jaren houden we ons voor de levering van SCHOOLBOEKEN beleefd aanbevolen. GROOTE KEUZE: Azminster Haarvelonrs Roncle Tapis Beige Ieder zijn eigen brouwerjjtje thuis. Pilsenerbier op dubbele stoop van 5 Lt. voor f 3.35. Eén draai aan de knop en U tapt een glas, koel, schuimend bier, even heerlijk als vatbier. VerkrRgbaar bR Wolleweverstraat 16 Harderwijk Tel. 54 Op Moeders Verjaardag: W. L. B0LBINGH-6QEMANS Het bitter worden van augurken, Hat bitter worden van augurken kan verschillende oorzaken heb* ben. Vaak wordt in particuliere tuintjes voor het planten te veel en te laat stalmest, kompost of gier gegeven. Wanneer de augurkcnwortels met frissche mest in aanraking komen, geeft dit in den regel bittere vruchten. Daarom moet men by aanwending van natuurlijke meststoffen, deze reeds in den herfst, nog beter in den nazomer, direct na het oogsten der voorvrucht, onder spitten op den akker, welke men het volgend jaar voor augurkenteelt wil gebruiken. Het verdient nog meèr aan beveling de augurkenakkers met kunstmest te bemesten. Per HA. kan men dan nemen, 200 kg. Chilisalpeter, 300 kg. slakken- meel en 400 kg. kalizout van 40 pCt. Na aanwending van deze meststoffen heeft men bemerkt, dat de ingelegde augurken bij gebruik in den winter en het voorjaar beter smaak hadden en ook harder bleven. Door proefnemingen is eveneens ge bleken, dat de kwaliteit der augurken het minste is, wanneer geen of te weinig fosforzuur en kali wordt gegeven. Bij be mesting met stalmest doet men daarom verstandig bovendien nog wat slakkenmeel en kalizout te geven. Het bitter worden der augurken kan ook veroorzaakt worden door stoornis in den groei. Groeistoornissen zyn soms het gevolg van onvoldoende of ver keerde bemesting, doch ont staan eveneens door groote temperatuursverschillen b.v. wan neer eenige heete dagen gevolgd worden door koude nachten of door sterke afkoeling na onweer. By koel weer wordt namelijk de groei min of meer geremd, wat van nadeeligen invloed is op den smaak. Oponthoud in den groei kan zich ook openbaren na sterke droogte, waarom het gewenscht is by heet en droog weer de augurkenakkertjes 's avonds flink nat te maken. Ook kunnen zwamziekten en insecten door het beschadigen van stengels en Diaderen den smaak der augurken benadeelen. Zijn de vruchten zelf door zwam aangetast, wat men kan zien doordat deze zwarte vlekken of ingedeukte zwarte stippels ver- tooncn, dan verwydert men zulke vruchten, teneinde verdere uitbreiding der beschadiging zoo veel mogeiyk te voorkomen. By warm en vochtig weer heeft men de meeste kans op beschadiging door zwamziekten, vooral wan neer door late bemesting nog onverteerds mestdeelen in den bodem aanwezig zyn. Ook hier om is dus bemesting met kunst mest raadzaam. Eindeiyk kan het bitter worden der vruchten veroorzaakt worden doordat men by het plukken op ranken en stengels trapt of deze anderzins beschadigt. Voor zichtig plukken en een ruimen afstand geven, zoodat men zich gemakkeiyk tusschen de planten bewegen kan, zyn derhalve aan te bevalen. Een ruimen afstand wordt verkregen door, zooals by de teelt in het groot gebruikeiyk is, de augurken te zaaien ODgeveer twee meter van elkaar liggende rijen erwten, peulen of stambooncn. Tegen den tgd dat deze voorvrucht oogstklaar is, beginnen de augurken langer ranken te maken, zoodat deze dan de geheele akker ter be schikking hebben. Is de geheele akker met planten bedekt, dan kan men de vruchten toch ge makkeiyk plukken door de ranken aan de bladeren op te tillen, waarna men de voeten voorzichtig onder de ranken op den grond zet. Ter openbars kennis wordt gebracht dat wegens de voor komende roodvonkgevallen, de vacantie der openbare lagere scholen met 14 degen wordt verlengd alzoo tot en met 30 Augustus 1937. a 8 Harderwyk Smeepoortenbnnk 20 Beleefd aanbevelend, „R O B IN S O N"-schoen voor Vader en zoon. van 25 ct. tot f 1 00 per half pond. Donkerstraat 28 Telaf 139 DONKERSTR. 32 TEL. 60 Heden voorradig Hollandse Druiven, Perziken, Meloenen, Appels, Peren, Prui men, Rode Bessen. Brasiliaanse Sinaasappels, Grape Fruit, Calif. Appels, Ital. Pruimen en Perziken, Westlnd. Bananen, Citroenen enz. enz. Steeds ruime keuze Vruchten op Sap (in fles en blik) Het beste adres voor DAMESKOUSEN, CAMISOLES, DIRECTOIRS, SCHORTEN, BADDOEKEN, HANDDOEKEN, THEEDOEKEN. IC ZEER LAGE PRIJZEN. Zie étalage I Beleefd aanbevelend, Gelegenheid voor fotografi sche opnamen Ook zonder pry «verhooging aan huis te ont bieden. Tevens het adres voor hst laten ontwikkelen en af drukken van negatiavan. Vlugge en nette aflevering. FOPMA. Doelen.tr. 34 H'wïk. Beleefd aanbevelend, REPARATIE-INRICHTING. PROZA EN POËZIE VERZAMELD DOOR Wie een cadeau zoekt voor zijn Moeder of zijn Vrouw, laat hij dan dit uitstekend beoordeelde, met platen versierde boek ge ven. Het zal buitengewoon ge waardeerd worden. Prijs f 2.90 in prachtband Uitg. J. PLOEGSMA, Zeist In den boekhandel voorhanden Naar plaatsen waar geen boek handel is gevestigd wordt ge leverd na ontvangst van het be drag op giro 19599. NUNSPEET. Opgeve ven ge vonden en verloren voorwerpen op 11 Augustus 1937. Gevondeneen blauwe tasch, een handschoen, een mantel, een regenmantel, een regenjas, een horloge, colbert jas en vest. Verlorenkinderbadpak, baga- geriem, portemonnaie, zilveren schakelarmband, gouden ring, heerenrljwiel, un badpak met banddoek en een paar kousen, autowieldop,dameshoed, badpak, dame8-portemonnaie, padvinders- portemonnaie, geel jasje, zwart portemonnaietje, muts, snoer koralen, rywielplaatje, blauw badpak met badmuts en cein tuur en handdoek, reservewiel met band, witte damestasch met inhoud, een sleutel, voetbal, rywielplaatje, fototoestel (Kodak).

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1937 | | pagina 4