OVERVELUWSCH WEEKBLAD ^Bewies. r DIT BLAD NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: wordt OVERAL gelezen. feasdag 7 Juli 1937. OVERVELÜWSCHE BLADEN 93ste Jaargang No. 53 IRDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN eiz. H i FEUILLETON. buijineanu/mji I rschijnt tweemaal 's weeks. Prijs f1.00 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk rommelt steeds sterker ie buitenlandsche politiek. Visschery in het IJsselmeer Men ziet het in IEDERE woning. Waar men komt, treft men een lezer of een medelezer aan. Hulde aan het Prinselijk Paar. Schip uit Spanje in be slag genomen. IARDERWIJKER COURANT ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.—, elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Ve raken er aan gewend, er sedert lang in de ons —"■nïngende landen een spanning adie een kwart eeuw geleden ier Europa in vuur en vlam htbbeo gezet. [jj^et moet wel waar zijn dat lessen der geschiedenis van gy laatste 25 jaren de macht- ibers huiverig doen staan ir de gevolgen eener uit- sting. 17')e spannende toestand wordt •Maerscht door Duitschland en ië eenerzljds en Engeland en V,einkrijk anderzijds, waarbij Pujiand en zijn invloed nog op i, achtergrond staat. bal3e H Post geeft aldus een isve van beschrijving van den 'icrtischan toestand rlitler heeft het te Würzburg ErkondigdDuitschland staat jptisch tegenover internationale loften. Het was stichtelijk, dit ztyn mond te vernemen, lijn heeft totnogtoe het goede Iorbeeld gegeven van trouw n internationale verplichtingen I in|jet slcch s opgedrongen over- )g nkomsteu 'aeefc het eenzijdig ^u'zijde gescaoven. Het laatste, on atante geval betrof het ver- &ag van Locarno, waarvan fitter zelf veizekerd had, dat Q j het, na de regeling in het I iarbekkeo, vrijwillig aanvaardde. Wij zyn eraan gewooa geraakt, ut o is uit Duitschland en Italië "'ierlei moraal wordt gepredikt n opzichte van het politieke 'ven, van de ware democratie i vrijheid, van den waren ft' odsdienstzin, van de waardig- aid der pers. Wij hadden ge* n :erd ons over niets meer te JEerbazen. Nu is de verontwaar- iging over de onbetrouwbaarheid lEer anderen, tegenover bun S angegane verplichtingen, toch lEiog weer een aardige, nieuwe [Eondst. By de stem van Hitler oegda Mussolini de zyne, door n de „Popoto d'Italia" zich j^rop te beroemen, dat Italië in ("panje voor de fascistische be- chaving vocht, en niet neutraal was gebleven. De toorn van den buce was gewekt, doordat de —anderen de non-interventie niet 't Wordt gaondewag stiller. Het gesprek is neet weer an de gang te kriegen. De vrouwen zwiegen allemaole en de mans- luu trekken alleenig an de si- gare „Wat zal de meister wel van OQS denkan?" vrog eindelijk vrouw Bekkers. Ze krig gin antwoord. Maor bleeke Mina steet op, schuf de grendel weer van de deure en zat deze wied-wagens los. Ze geet naor buten. Al de vrouwluu volgen •ar. Dan stappen ok de mansluu op. Ze gaon as hun vrouwen ewiegend één voor één de deure uut Wiemerink en zian vrouwe I blieven noe geheel ontdaon al- leene in huus achter Ze begrie- pen niet in 't minste, wat de meister eigeniyk is kommen I doon. Maor z« vinden, dat ze 'm schandelik behandeld hebben. Van bleeke Mina begriepen ze opvatten zooals bij, d.w.z. als een middel, om de regeering van Valencia ta bestrijden. Het duet was kosteiyk 1 Hitier zich beklagende over het gebrek aan trouw van Engeland en Frankryk in bet nakomen van hun beloften inzake Spanje, en Mussolini zich erop verheffende, dat hy zich om zijn belofte van non-inter ventie nooit een duit heeft be kommerd. En dat, terwyi Berlijn en Rome in Spanje hand in band gaan, en zy aan zy stiijden. Dit zyn alles maar uiterttjk- heden van het geval. De achter grond ervan is nog ernstiger. De tegenstelling tusschen Enge land en Italië groeit en groeit, en daarmede ook een zeker ongeduld te Londen. Rome beroemt zich nu in het openbaar op een anti Britsche propaganda ia de Arabische wereld, die het vroeger geheim hetft gehouden en waarvan bet zich groote resultaten voorstelt in geval van een conflict met Engeland. Te Londen onderschat men het gevaar niet. Men concentreert zyn aandacht meer en meer op Italië, biykbaar van meening, dat men het met Duitschland no2 wel op de een of aodere manier /al klaarspelen Het heet, dat in regeeriogskringen de opvatting groeit, dat Mussolini ongeneeslijk is in zyn ambities, en dat men hem niet eindeloos kan laten begaan. Zulke gedach ten lagen waarschyoltjk ten grondslag aan de woorden van Sir Thomas Inskip, minister voor coördinatie van de lands verdediging, toen hy dezer dagen in een toespraak tot de Lon- densche Kamer van Koophandel verzekerde, dat Engeland nu veel beter op den oorlog was voorbereid, dan nog maar een jaar geleden. In dit verband is nu het geschil over de contó e op de Spaanschc havens be- denkeiyk genoeg. Alle partyen zitten in verlegenheid. Hoe moeten Berlijn en Rome deze kwestie regelen, zonder dat de Spaansche regeering ten slotte het voordcel ervan heeft, wat al heel erg tegen hun bedoeling zou zijn, en tegelykertijd zonder dat zy door hun maatregelen, om dat te beletten, in moeilyk- heden komen met Engeland en Frankrijk? En hoever zullen glad niks meer „Kom, vrouwe stek de lampe an. De duusternisse in huus is mie te benauwd", zeg Wiemerink. Ze rumen noe met eur beiden de heels boel van de niejaors visite op. Onderwiel kommen de kinda ren in huus. „Vader mooder wat schelt Aarssen toch Hee dut zoo gek", zeg het oldste meken. „De meister had 'na onder 'n arm hee kon haoste neet loopen, zoo zwiemelen-e op de beena. Wiomarink kik zien vrouwe an ok det nog morgen weet de haele buurte, 't heels dorp, de beele gemeente, det 't bie de Wiemerinks 'a gekkenhuis is ewest 't Is bienao beddetied as d'r op 't raam wordt etikt. „Kom d'r maor in, wie bint nog wel op", antwoordt Wieme rink. Meteene geet da deure al losWillem Spelderink steet geheel ontdaon op 'n drempel. „Gao zitten, Willem", zeg vrouw Wiemerink. „Jao, laot ik det doon", antwoordt Willam. „Ie zolt wel zeggen, wat dut Willem Spelde* Londen en Parys willen gaan, als Rome en Berttjn toch tot een zelfstandige, drastische actie besluiten In de commissie voor non-interventie te Londen, waar dit moet worden uitgevochten, heeft men op het oogenblik, nog geen besluit kunnen nemen. m NIEUW/ In een steenkolenmyn by Stoke-on-Trent in Engeland is brand uitgebroken, nadat zich twee ontploffingen hadden voor gedaan. Volgens de laatste mededee lingen heeft het mijnongeluk in totaal 30 dooden en 9 zwaar gewonden geë'scht. Zestien lijken bevinden zich nog in de bran dende myngangen. Wegens het voortdurende brand- en ont ploffingsgevaar beeft de directie der myn besloten het bergings werk te staken en alle gangen onder water te zetten. Tengevolge van een hevigs ontploffing is brand ontstaan in een petroleum-raffinadery te Wiesbaden. De muren dsr fabriek zijn ingestort Van de 25 arbeiders werden 17 gewond, terwyi twee worden vermist. Te Havana is een blok van acht buizen ingestort, doordat de fundsering door de aanhou dende regens was ondermijnd. Negen personen zijn tengevolge hiervan om het leven gekomen en 27 gewond EJINNEN1ANE/CH NIEUW/ De afdeeling vistchery«n van het departement van landbouw en visscherij, deelt o m. het volgende mede omtrent de visschery in het IJsselmeer in Mei 1937, waarby de tusschen haakjes geplaatste cyfers betrek king hebben op de maand Mei 1936 De geldeiyke uitkomsten der visschery waren beter dan in Mei van het vorige jaar. De hoeveelheid en opbrengst der aangevoerde visch bedreig n.l. volgens de voorloopige opgave 465 711 (425.760) kg. en f 192.753 (f 175 560). In het IJsselmeer leverde de botvisscbery met staande netten slechts kleine vangsten op, totdat in de laatste dagen der maand bij het Vrouwenzand goade vangsten werden ge maakt. Met de kuilnetten werd niet veel bot mede gevangen. De aalvangsten met kuil- en kornetten waren in de eerste helft der maand slechts matig, doch werden daarna zeer goed De aal was echter klein van stuk «n de prys dientengevolge laag Het resultaat der aalfuiken- visschery was zeer uiteenloopend, terwijl ook deze aal dun was. Met aliyoen werden goede vangsten gemaakt, doch deze werden in de laatste week der maand minder. Aangezien da lijnaal veel mooier van stuk was, was de prys ook niet onbe duidend hooger dan die van de kuilaal. rink hier nog zoo late op 'n aovend, maor ik mut bie mien naasten buurman is effen mien batte kommen luchten Mien vader hef, zooas ieleu wel weet mirakels volle an rnipn mooder verloren. Noe is de man alle daga heelamaola over stuur en heb ik geen leven meer. Heele dagen foetert-e mie uut, det ik um zoo verlegen heb laoten zit ten, en van den vroggen morgen tot den laten aovend dut-e niks as sarren waor blief-ie noe met oew wief? heb 'k oe daor veur groot ebracht um mie ver legen te laoten zitten Det be gon mie vanmiddag zoo gruwelik de kelle uat te hangen, det 'k 'm is veur good de waorheid heb ezegd, 't Eene woord halen 't andere en op 't leste werd mien va zoo giftig, det-e met 'n heigen kop de deure is uut eloopen. En noe is-e nog neet terugge. Zee ik make mien 'n bet jen ongeruit, maor „Och Willem, hee zal de buurte wel in wezen", zeg vrouw Wiemerink. „Zekers, ik kan mie best begriepen, det oew vader gruwelik verlegen zit. Maor det mag-e oe toen neet wieten. 'n Meid, weet ik, wil-e neet hebben, maor waorumme tut oew vader neet naor 'n ge schikte huusholdster uut. Dee bint d'r toch Daor geet warempel de deure weer los „Zee, dacht ik 'c neet, det ik Willem hier zol aantreffen", zeg zien vader, die heel kalm is kommen binnenstappen. „Goeien aovend, Witmerick, goeien aovend vrouw Wieme- rink." „Goeien aovend Spelderink, gao zitten." „Nee det is mien plan neet. Laot 'k maor as buur man oew raod is kommen in winnen. Ieleu weet van Willem denk ik toch al, det wie van middag 'n paar woorden hsbben ehad Zeg, Wiemsrink, hoo dachte ie d'r over, as ik naor 'n huusholdster uutzag 't Feit ligt d'r noe toch 'a keer en „Ie kunt niks better doon, Gart Jan", zeg vrouw Wieme rink, met 'n knipeugjen tegen Willem. „Maak d'r subiet wark van, buurman", antwoordt Wieme- rink. Hee nemt Spelderink effen ter ziede en fluistert um wat in 't oor Hee knikt maor al met zien beufd op en neer Dan zfg e, bliekbaor berustend „Laot 'k oe neet langer van bedde holden. Kom Willem 't Het Amersfoortsch Comité voor de aanbieding van eea huldtbiyk ter gelegenheid van het huwelijk van H K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard, leeft nog. Immers het meende, dat Amersfoort's burgerij niet te vreden is met het bydragen aan een nationaal geschenk. De bur- gety wil zelf haar hulde brengen naar bet Paleis onder den rook van Amerfoort, zelf toonen, dat het de cabyheid van het Vorste- lyk Paar op hoogen prys stelt. Het comité heeft niet gedacht aan Amersfoort's schutsheilige Sint Joris, zijn gedachten zyn gegaan naar het voorwerp, dat iedere inwoner van Amersfoort kent, en dat de stad onder scheidt van alle andere steden, waaraan de Amernfoorters den spotnaam van keientrekksrs hebben te danken, een spotnaam, dien zy zich een eerenaam rekenen. Nog eenmaal wil Amersfoort een kei trekken, maar thans niet voor eigen glorie of ver maak, maar als hulde aan het Jonge Paar, dat de verpersoon- lyking is van de eenheid van het Nederlandsche volknog eenmaal wil Amersfoort een kei trekken om dien te leggen aan de voeten van Haar, die eens de sluitsteen zal zyn van het gewelf van ons staatsgebouw. Een soortgenoot van de wel bekends Amersfoortsche kei is in Lippe, het stamland van den Prins, gevonden. Het Vorsteiyk Paar hetft zich intusschen bereid verklaard deze kei in ontvangst te nemen. De aanbieding zal op Zater dag, 17 Juli a.s. plaats vinden. Het ligt in de bedoeling, dat een groote stoet nabij het station Baarn gevormd zal worden, waarna men met de steen, die getrokken wordt door honderd burgers uit Amersfoort, naar het Paleis Soestdyk zal marcheeren. De steen zal een plaats krygen in het park op slechts korten aistand van het paleis. Als de steen in het park geplaatst zal zyn, zal op het botdes van het paleis de officieele aanbieding plaa s vinden, waarbij alle burgers op het voorplein tegenwoordig zullen zyn. Het ligt vooits in de wordt ók beddetied veur ons. Welterusten buurman slaop wel, buurvrouw." „Wel thuus Spelderink wel te rusten Willem I" Willem en zien vader binnen al buten de deure, as Wieme rink nog vrog „Zeg, Gart Jao, heb ie Aars sen ok ezeene „Aarssen nee wat zol det dan I" „O nee niks, dan is 't good. Wel te rusten 1" Meteene smakt-e de deure dichte Vief minuten later blos vrouw Wiemerink de lampe uut en is 't pikdonker in huis. Op 't zelfde oogenblik kump meister Barghuus veurbie. Het blif effen staon en grin nikt in zich zelf,,'n Blauwe bril 'n blauwe bril mees ter Barghuis met 'n blauwe bril, ha-ha-haa DARDE HOOFDSTUK. Gart Jen Spelderink lot d'r gin gros over greajen. Den vol genden dag dadelik geet-e op stap. Hee kent de weduwe Trelker ook van anzeen. Wat-e d'r zich nog van veurstallen kon, is neet in eur naodecl'n flink wief, dat d'r helder uutzag I Zien bedoeling om tot slot een groot défilé te houden voor Prinses Juliana en Prins Bernhard. Zaterdagnacht is door den officier van justitie te Middelburg in beslag genomen het Engelscbe stoomschip Thorpeholl, welk schip op de reede van Vlissingen lag en een lading in had ven kisten met waardegeld en ju- weelcn, welke door het linksche front der Spanjaarden in beslag waren genomen in particuliere banken in Bilbao, voordat d*ze stad door de troepen van Franco was ingenomen. Daar de mogeiykheid niet was uitgesloten, dat bet schip zich niet aan het Nederlandsch gezag zou onderwerpen, is door de justitie de hulp ingeroepen van de militaire autoriteiten, waarna de ondercommandant van de marine te Vlissingen, kapitein ter zee, Van der Stad, H.M.'s Brinio ter bischikking stelde onder commando van den luite nant ter ézee eerste klasse, van Nieuwenhuizen. De officier van justitie, de commissaris van politie en de Britsche consul zijn daarop tegen middernacht naar hst schip ge varen, aan boord waarvan gccon* fereerd is met den Eogelschen kapitein. Intusschen voer H M 'i Brinio rond het schip, zoo ru en dan haar felle zoeklichten op het schip richtende voor even- tueele gevallen van tegenstand en ter beveiliging van de san boord zijnde autoriteiten. Door een deurwaarder is daarop beslag op bet schip gelegd en dit is door twee sleepbooten onder begeleiding van de Brinio naar de buitenhaven te Vlissingen gesleept, waarna het schip naar een der binnenhavens is over gebracht. Het schip is aldaar onder strenge bewaking van de politie gesteld. Niemand van de bemanning, bestaande uit Spanjaarden, mag bet schip verlaten. Het gevolg van deze in beslsg neming zal zyn, dat verscheidene processen zullen worden gevoerd over de vraag, wien de schatten, welke het schip aan boord heeft, zullen worden ter band gesteld. vrouwe had ok alticd van helder en klaar eholden, zien beste Dieke Hee begint te gticnen op zien weg Verleden jaor had zien vrouwe op de niejaorsvisite nog zo'n schik ebad en zag ze d'r uut as 'n wolke. En noe mut-a op stap um hulpe in da huis holding te halen, umdat zien Dieke d'r neet meer is On zen Heer hef det zoo beslist 't Is 'n zwaoren gank veur um, maor hat mut wal. Met bun beien zonder vrouwvolk geet neet langer. Hoe eer det an den onholdbaren toostand 'n ende is emaakt, boo better Zol da weduwe Trelker d'r ooren Daor hebben As-a met eur kon slagen, dan was-e ganw ered Wiemerink pochte ok hard op eur. Ze is in de verte nog eets bie da Wiemerinks in de per- mitaosie. Det zeg wel neet zoo hetl volle, maor hee zal eur wel kennen as 'n geschikte hulpe in huus, anders had-e ze neet zoo stark an-erekommandeerd Daor is anders ten bezwaer, waor neet lichte over hen is ta stappen Ze hef 'n dochter van 'n jaor of veerticne, zee Wieme- tink. Wordt vtrvolfé

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1937 | | pagina 1