Incasso-Bank* 't Staphorster Boertje Aan- en Verkoop van EFFECTEN i 1\ t WEET U „Het Mancbesterhiiis" Onze drukkerij FirmaWedding AMERSFORTIA'S ROOMIJS N.V. Vereen. Velawsche Melkproducten Fabrieken WIELERBAAN HARDERWIJK Salon (Russe J. A. TEN BROEK, Het Kruidenhuis Bericht van inzet. Reggeverkooping Plaats een Kleintje. Roggeverkooping Rogge- en Haver- verkooping Rogge- en Haver- verkooping. ROGGE- 6D HAVER* VERKOOPING KE0KENWERXHE1SJE, TWEEDE MEISJE, H. VAN MEED. /PCDT X PREDIKBEURTEN, HarderwijkKorte Kerkstraat 2 t ADVIEZEN VOOR BELEGGING MA1KT t tiwcmiN 4 advertenTien. EINDEXAMENS. E ASIJ- en NOBGE- Waschmaehines. Excelsior, Hagee en de Electro-Bezem Stofzuigers PHILIPS RADIO, J J. VAN PLATERINGEN levert snel, goed en billjjk. Wedstrijd op Zaterdag 3 Juli 1937 aanvang 5' nnr n.m. GROOTE SPRINTWEDSTRIJDEN - KOPPELCOURS Het programma wordt aangevuld door wedstrijden voor amatenrs en nienwelingen. Brood- en Banketbakker - Telefoon 30 O L. STEGEMAN Pzn. - E 90, STAPHORST. W. v. d. Brink geb. den Besten, z b. (NH) Hierden G 70 van Ermelo, R Lieman, z.b. (NH) B»»nwe2 2 van den Haag. Vertrokken M. Randewtjk, bulp i/d huish- (GG) Hoogenweg 27 naar V eenen- daal. j. B. van Kerkhof, bloemen handelaar (RK) Vijhestraat 23 naar den Haag. J Engalengeer, chauffeur (GK) Schapenhoekte 3 naar Apeldoorn H. S Spa Kluiver, z.b. (NH) Luttekepoortstraat 27 naar den Haag. H. van Buuren, kabellasscher (NH) Siingerlaantje 7 naar Er- malo. L. de Vries, z b. (EL) Pr. Fred. Hendriklaan 7 naar Veen- dam. M. Dooljeweerd, machine-bank werker (Nb) Prins Mauritslaan 41 naar Haarlem. G. Salomons, z.b (NH) Doe- kerstraat 30 naar Ermelo. E. van Straaten, timmerman (NH) Bruggestraat 42 naar Am sterdam. H. Wonink, z b. (geen) Friesche gracht 9 naar Ermelo. T. Hop, 1.1. verpleegster (NH) Hierden F 94 naar Amersfoort. A Küas, huisv. Alg. Mil. Te huis (NH) Verkeersweg 2 naar Berneveld. B G. Grouwstra, arbeider (NH) Kampweg 21 naar den Haag. H. van der Spoel, agent van Politie (GK) Kuipwalstraat 49 naar Lopik. J. Ladage, dienstbode (NH) Donker8traat 5 naar Rotterdam. Wed. A A. Meulenkamp-van Gemert, z.b. (RK) Bruggestraat 21 naar Apeldoorn. Wielrennen. Op een tweedaagse koppelwedstrijd te Dieren slaagde J. Ruitenbeek, samen met Veltbuixen uit Zwolle, erin de tweede plaats te bemachtigen. Eerste waren Schoenmaker—Leurink uit Arnhem. Deze vier renners komen hedenavond allen in Harderwijk en dan zullen Ruitenbeek en VelthuizeR zeker trachten revanche te nemen. Zie verder de advertentie in dit nummer. ZONDAG 4 JULI. HARDERWIJK. filed. Hero. Kerk. Herdenkings collecte Ned. Bijbel genootschap. Voorm. half 10 Ds, Van Mastrigt Voorbereiding H. Avondmaal, 's Avonds half 6 Ds. Bouthoorn Prot. Bond. Afd. Harderwyk. Afd. Vryt. Hero. Voorm. half 11 Ds. Fischer Pred. N.P.B. te Ede. Geref. Kerk. Collecte voor de Emertaatsgelden. Voorm half 10 Ds. A. Ringnalda 's Av. half 6 Ds. A. Ringnalda Geestelijk verzorger van „Veldwijk" Ckr. Geref. Kerk Hoogstraat Voorm. half 10 en nam. 6 uur Ds. J. Tamminga. Vtye Geref. Gemeente. {Korte Hoogeweg). Voorm. half 10 en 's avonds half 6 Leesdienst. R. C. Parochiekerk. Academiestr. Zondag Vroegmis om half 8. Hoog mis om 10 uur. Lof om 4 uur. Zaterdag biechthooren om 4 uur, 6 uur voor en na het lof. Lof om half 7. {Jeugddienst Stadshui). Voorm. half 11 Ds. J. P. v. Leusden van Steenwijk. HIERDEN. filed. Herv. Kerk. Voorm. half 10 Ds. v. Voorthuizen Nam. half 3 Ds. Van Voorthuizen Bed. H. Doop. ERMELO. Aed, Herv. Kerk. Voorm. half 10 Ds. Timmer Nam. half 3 Ds Timmer 'a Avonds half 7 Ds. Kruishoop Getef. Kerk. Voorm. half 10 Ds. J. van Herksen 's Avonds half 6 Ds. B. van Halsema Kerkgebouw 's Heerenloo. Voorm. 10 uur Ds. B. van Halsema 's Avonds half 6 Ds. J. van Herksen Chr. Geref. Gemeente (Kerkgebouw Wilhelminalaan). Voorm. half 10 en 's avonds half 6 Leesdienst. Zendingsgemeente Voorm. half 11 Prof. G. J. Thierry van Leiden. STAVERDEN. Ned, Herv. Kerk, Voorm. 10 uur Ds. Kruishoop van Ërmelo. ELSPEET. Ned. Herv. Kerk Voorm. 10 uur Ds. VanPaddenburgh Ham. t uur Ds. Van Paddenburgh i NUNSPEET. Ned. Herv. Kerk. Voorm. half 10 Ds. Beerekamp Bediening H. Avondmaal. Nam. half 3 Ds. Beerekamp Dankzegging H. Avondmaal. Bed. H. Doop. Ned Herv. Evang. Brinkersw. Voorm. half 10 de heer Bouwhuis van Lunteren. Nam. 2 uur de heer Bouwhuis Geref. Kerk. Voorm. half 10 Ds. M. J. van Dijken Nam. half 3 Ds. M. J. van Dijken Geref. Gemeente. Voorm. half 10 en nam. half 3 Leesdienst. HARDERWIJK, 3 JULI. Aangevoerd 180000 eieren. Witte eieren p. 100 f3.40 k f3.50 Bruine eieren t 3.60 i f 3.70 35000 Eendeieren - 2.60 - 0.00 ISO K.G. kaas - 0.30 - 0.60 18 st. Biggen p. st. 14.00 - 18.00 NUNSPEET, 1 JULI. 58000 Kipeieren (bruin) f3.40 a f 3.60 Witte eieren t 3.10 i t 3.25 1200 Eendeneieren - 2.40 a -2.60 AMSTERDAM, 30 JUNI. Ter veemarkt waren aangevoerd 309 vette kalveren, le kw. f 0.58— f 0.62, 2e kw. f 0.46—0.56, 8e kw. f 0.36—0.44 per K.G., 104 nuchtere kalveren f 7.00—12.00 per stuk, ZWOLLE 2 JULI. Men besteedde voor da neurende en verschgek. koeien f 155 k f 265 dito schotten f 150 a 1230, guste koeien f126 a f195, vaarzen f130 a 190, Zomer-kalvende f 140 a f 220, 0000 jarige springstieren f 90— a f 175, pinken f 85 a f 155, fok- kalveren f 20 a f f 52, nuchtere kal veren f6 a f 10, vette koeien en ossen per K.G. t 0.60 a f 0.72, dito stieren per K.G. f 56 a f 0.67, dito kalveren f 0.60 a 10.80 per K.G. dito schapen f 14 a t 28 per stuk 6weeksche biggen 114.00 a f 16.00 lOweeksche f 16.50 a f20.00 drachtige f 65 a f 100.00, magere 140.00 a t 78.00 vette varkens f 0.43 a f 0.49 per Kg Het aansteken der Lantaarns Zaterdag 3 Juli 9.55 n.m.—4.13 vm Zondag 4 9.54 —4.13 Maandag 5 9.54 —4.14 Dinsdag 6 9.53 —4.15 Woensd. 7 9.53 —4.16 Donderd. 8 9.52 —4.17 Vrijdag 9 9.52 —4.18 Explosie op de O 16. Op de onderzeeboot O 16 heeft zich een ernstige ontplof fing voorgedaan. Da O 16 ligt op het oogenblik op de werf der N.V. Kon. Mij, „De Schelde" voor de gebruikelijke revisie. Woensdag was men in de machinekamer aan het proef draaien, toen plotseling een hevige explosie geschiedde. De compressor van een diesel-motor was geëxplodeerd, waardoor een stuk metaal met groote kracht door de beperkte ruimte van de machinekamer werd geslingerd. Ia deze machinekamer bevond zich een groot aantal marine- menschen, zoodat het ergste werd gevreesd. Van alle zijden kwam hulp toesnellen. De commandant, luitenant-ter zee le klasse C. J. W. van Waning, nam onmiddel lijk alle gewenschte maatregelen. Na de eerste opwinding bleek, dat dit ongeval bizonder goed was afgeloopen. De officier-machinist 2e klasse bij den Marine Stoomvaartdienst J. Lugten werd echter met ver wondingen aan het gelaat, en waarschijnlijk met een zware hersenschudding, naar het zieken huis „Bethesda" overgebracht. Verder werden nog gewond de officier-machinist 2e klasse bij den Marine Stoomvaartdienst S Pluim en majoor-machinist A van Soest. Hun wonden waren echter ven dien aard, dat zij, na verbonden te zijn, naar Den Halder konden vertrekken voer onderzoek. De overige aanwezigen licpan allen snij- en schaafwonden op. De oorzaak van de explosie ie nog onbekend, Voor de vel/; blijken van belangstelling op 11 Juli ont vangen, betuig ik, rnede namens mijne familie, miï,n oprechten dank. j K. BEERS, Harderwijk, Juli 1937. Gavr. te K ilversum tegen 15 Aug of 1 Sept een deg. flink dat goed kan kokrjn en werken. V. g. g. v. Loon f30.— p. m. En een deg. flink: dat zelfst. kan werken. V. g. g. v. Loon f 25 p. bb. Br. J L 14 MACKENZ1 E's Adv. Bur. Hilversum. Gevraagd 5 jongelui m. of vr. voor 1 jarige Handels opleiding Correspondentie Ned., Fran:?, Duits, Engels voor plaatsing. Vereiste vóór-opleiding Eindexamen H.B.S., Gym nasium óf dergelijke. Brieven TENGNAGEL, cand. Rechtswetenschappen, Kanaalpad 4 Apeldoorn. DAT WIJ VERKOOPEN Beleefd aanbevelend, Donkerstr. 36 Tel. 137. Het beste adres voor DAMESKOUSEN, CAMISOLES, DIRECTOIRS, SCHORTEN, BADDOEKEN, HANDDOEKEN, THEEDOEKEN. WW ZEER LAGE PRIJZEN. Zie étalage! Beleefd aanbevelend, TAuN VADER ROOKT AUtEN iTER TABAK." JA EN MUN VADER ALLEEN RDPE. TABAK EN DAT IS HETZELF0Ê WANT... NIEMÉUER'i STER TABAK VAN 25-65CT HALF POMP ROOMIJS wordt op UITERST hygiënische wijze uit de allerfijnste grondstoffen bereid, voldoet daarom aan de hoogste eischen wat betreft kwaliteit en wordt machinaal verpakt. AANBEVELEND, tusschen de enafhankelijken SCHOENMAKERS—LEURINK (Arnhem) VELDHUIZEN (Zwolle) - RUITENBEEK (Harderwyk) GIJSBERTSEN (WinterswQk) - PLANTA (Harderwijk) WELDAM—ROOVERS (Utrecht) ROODBERGEN—DE GANS (Amersfoort). BV In de pauze het optreden van de „DRIE WILLY'S" met hun kracht- en behendigheidstoaren. Meermalen hun prestaties getoond op de wielerbanen, o.a. Stadion, Vekabanen, Winterswijk, Doetinchem, Apeldoorn, Zwolle, Gouda, enz. enz. Entréeprijzen f 0.35 en f 0.20 Kinderen en militairen f 0.10 (HET OUDSTE ADRES) Geneesmiddelen wettig gedeponeerd. Zitdag WOENSDAG 7 JULI a.s., en vervolgens om de VIER WEKEN van 10 tot 4 uur in het Volkskoffiehuis te HARDERWIJK (Markt 6). Nots. A GREIDA- NUS te Harderwijk bericht, dat de perc. van Wed. H. KAMPHORST—RUITER c.s. zijn ingezet als volgtperc. 1 op f 910 perc. 2 op f 400. perc. 3 op f 185.perc. 4 op f 66.—. De toesl. blijft bep. op Dinsd. 6 Juli a.s. v m. 11 u. in het Hotel van Peter Bakker te Eimelo. te HARDERWIJK. ■M*»» Nots. A. GREIDA- NUS te Harderwijk zal op ZATERDAG 10 JULI a s. v.m. 10 u in bet verkoop lokaal „BAARS" te Harderwijk, publiek verkoopen voor Gerrit Dooieweerd Sr. 1 perc. Rogge nabij den Els- weg 1 perc. Haver aldaar. Aanw. eigenaar, Den Heer Th. Holdert. 3 perc. Rogge in de Rakhorst 4 perc. Rogge in de Frusserbij het huis. Aauw. Hendrik Beelen Jzn. Willem Schuurkamp. 2 perc. Haver a. d. Meen- stctg, 1 zuidk2 noordk. Aanw. eig. Jan- en Aaltje Hofman. 1 perc. Rogge bij het huis, 1 perc. Rogge op de Hofakker en 1 perc. Haver op de Hof- akker. Aanw. eigenaars. Jacob-, Peter- en Wouter Wouters. 2 perc. Rogge op de Varen, 1 westk. 2 oostk. Aanw. eigenaren. Meerdere perc. kunnen nog worden bijgevoegd. te NUNSPEET. Nots. A. GREIDA- NUS te Harderwijk, zal op WOENSD. 7 JULI 1937, v.m. 10 u. in het Hotel „DE ROSKAM" te Nunspeet publiek h contant verkoopen voor De Fam. Haze. 4 perc. Rogge in de Vlakken Eng bij de Fluit. Aanw. eig, Roelof den Besten. 14 perc. Rogge op de Brake. Aanw. eigenaar. Meerdere perc. kunnen worden bijgevoegd. ELSPEET. Mr. MEESTERS waarnemende het kantoor van wyien notaris B. Meesters te Nunspeet is voorn, op VRIJDAG 9 JULI a.s., nam. 2 uur N. T., in hotel „DE ZWAAN" van v. Rhee te Elspcet, publ. te verk. voor Den Heer Bernard v. Delden 4 perc. Rogge i. d. Noord Riezan. Aanw. Jacob Viym 3 d. v. verk. Hendrikus van 't Einds 2 perc. Rogge i. d. Kleine Kolonie te Elspeet. Aanw. eigenaar Berend van 't Slot 1 perc. Rogge i. d. Kleine Kolonie b, z. huis. Aanw. eigenaar Hendrik Vljjm Dzn. 1 perc. Rogge a. d. Apel- doornscheweg. Aanw. eigenaar Gerrit van Asselt Corneliszn. 2 perc. Naweidn (i. d. Groote Kolonie). Aanw. eigenaar. Wed. M. v. Asseltv. Zoolingen. 2 perc. Naweide (i. d. Groote Kolonie. Aanw. aiganaraa. NUNSPEET. Mr. MEESTERS waarnemende het kantoor van wtylen notaris B, Meesters te Nuaspeet is voorn, op DONDERDAG 8 JULI a.s voorm. 10 uur N.T. in café 't VOSJE te Nunspeet, publ. te verk. voor Wed. Jan de Vries, Hulshorst 3 perc. Rogge o. d. Schotbank v. Vitringa 1 perc. haver aldaar 1 perc. rogge i. d. Smidseng. Aanw. eigenares Johannes Vos Stevenszoon 1 perc. haver b z. huis (West einde) Aanw. eigenaar E. v. d. Pels 2 perc. Rogge a. d. Zandige weg. Aanw. eigenaar Jochem van Sloten 4 perc. Rogge a. h. Zwolscbe wegje. Aww. Rein v. d. Waterweg G. J. v. 't Hul 2 perc. Rogge Gruppendeel 2 perc. Rogge op het Koeland, aldaar. Aanw L. Dijkhuizen H. van 't Hul Hzn. 1 perc. Rogge o. d. 10 Schepel. Aanw. Tijmen Mulder. C. Siepkes 4 perc. Rogge 1 en 2 0. d. Eng 3 en 4 0. h. Mudde ter weerz. v. d. Pangelerbeekweg. Aanw. eigenaar Cornelis Boomgaard 1 perc. Rogge b. d. Nieuwen Verkeersweg. Aanw. eigenaar Jan Vierhout 3 pare. Rogge op Trompet by Hendrik v. d. Berg Aartszn. Aanw. eigenaar daags v. verk. Wed. Hendrikus Bouw 1 perc. rogge by huis. Aanw. eigenares W. van Zeeburg. 1 perc. Rogge b. z. huis. Aanw. eigenaar, Dr. L. C, Kersbergen Ongev. 10 perc. Rogge te Vierhouten 1 perc. Haver. Aanw. G. Bronkhorst 3 d. v. verk. G. Bronkhorst 3 perc. Rogge. Aanw, eigenaar 3 d. v. verk. Wed. G. J, Droste Ongev, 10 perc. Rogge o. d. Roostee. Aanw. D. v. Huigeobosch 3 d. v. verk. Dirk v. Huigeobosch 3 perc. Rogge en 2 perc. haver b. Tiedeman a. d. Gortel» sche weg. Aanw. eigenaar 3 d. v, verk. Jobs. Stoffer. 1 perc. Rogge a. d. Grindweg n. h, Bosch (noordk Aanw. eigenaar. ERMELO. Mr. MEESTERS, waarnemende bet kantoor van wijlen notaris B Meesters te Nunspeet, is voorn, op DINSDAG 13 JULI a.s., voorm. 11 uur NT. in hotel „VELUWE" te Ermelo publ. te verk. voor: Hendrik Dekker Lubbertszn, 1 perc. Rogge b. d. Wed. da Groot, Telgterwag. Aanw. eigenaar. Erven Jan Mouw Evertszn., Speuld. 3 perc. Rogge, perc. 1 b. huil en 2 en 3 0. d. Hols. Aanw. eigena'en. Jan Bosch Hzn., Horst. 2 perc. Rogge by de Horster* schooi. Aanw. eigenaar,

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1937 | | pagina 3