KLEINTJES Voor Uw facaolietoGiiljes II. de lelde flarsenta lomaakglazeD „Neutraal" SHIP AHOY" Oranje-Yereeniging Stols' Electr. Bakkerij Veiling te Ermelo. ErfMsJe Elspeet. Roggeverkooping Rogge- en Haver- verkooping. Rogge- en Haver- verkooping Plaats een Kleintje. Gemeenteraad Ertnelo Kapperszaak M. Jansen. WEET U SCHOENEN KOOPEN en GELD VERDIENEN II III Dinsdag 29 Juni a.s. (verjaardag van Prins Bernhard) presenteeren wij: SHIRLEY TEMPLE H I ERDE N GEDENKT de 25 Juni 1937 Wie prijs stelt op snelle berichtgeving van de Overveluwe, abonneere zich op dit blad, f 1.00 per kwartaal. Harderwijk ALGEMEENE LEDEN VERGADERING dagelijks versche Krentebollen, Kadetjes, Gevulde Koeken. Eierkoeken, Kano's enz. £ra"se- HANDELS- examens. Aangifte vóór 5 Juli a.s. Inschrijvingsformulier op aanvraag. TENGNAGEL, Kanaalpad Apeldoorn. Oe echte „WECK"-glazez Steriliseerketels - enz. E ASIJ- en NORGE- Waschmachines. Excelsior, Hagee en de Electro-Bezem Stofzuigers PHILIPS RADIO, J J. VAN PLATERINGEN dat kan U bij VEDDER - Smeepoortstr. 40. in: (Captain January) „DE INTOCHT VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE IN AMSTERDAM" „DE KRONINGSSTQET VAN KONING GEORGE VI VAN ENGELAND Een reeks van besluiten passeert heel vlot de hamer - Een muziek-verordening - Mensch erger je niet, al hoor je vreeselijke kreten Bizondei e radio- toestellen in Ermelo De vrije Zater dagmiddag en het straatvuil Werk- verschatfing voor kapita listen—Jong Nunspeet snakt naar werk en gaat naar Vaassen. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig met kennisgeving de heer V*n Ernst. Ingekomen. Na ongewijzigde vaststelling der notulen wordt mededeeling gedaan van de ingekomen stukken, waarvan de navolgende teruggaan naar B. en W. om prae-advies: Adres van C. J. van der Bijl te Apeldoorn, houdende verzoek tot aankoop van veld- enweidegiond in de Kleine Kolonie te Elspeet. Adres van den Geneesheer- Directeur der stichting 's Heerenloo- Lozenoord, houdende verzoek om het voetpad, loopende vanaf de Koesteeg naar de Groene Allee als mede het pad vanaf de Gtoene Allee naar de Fokko Kortlanglaan af te voeren vas den legger van publieke wegen en voetpaden. Idem van het bestuur van het Borgstelliogsfonds Geldersche Vailei, houdende verzoek genoemd fonds financieole steun te willen verleenen. Hamer stukken. Zonder discussie of hoofd, stem ming worden aangenomen a voorstel tot opnieuw vaststellen van de verordening op de heffing van besmettelijke ziekte-gelden; b. voorstel tot afwijzende beschik king op een verzoek van Mevrouw Wiedenhof—Janse te Ermelo om haar inrichting des Zondags voor het publiek open te mogen hebben; c. voorstel om aan G. Kuiper te Ermelo tot 1 Oct. 1938 vergunning te verleenen tot het houden van 250 eenden d. voorstel om aan W. v. d. Brink Gz. en aan B. Jager, beide te Ermelo vergunning te verleenen tot hel houden van eenden e. Voorstel lot eenige wijzigingen in de begrootingen 1936 en 1937 en converteeren van een met de Alg Friesche Levensverz. Maatschappij in 1936 aangegane geldleening tot 3 3|4 pCt. op voorwaarde dat een boete van in totaal f 1267.34 betaald wordt. f. Voorstel om aan J. Verhoef te Ermelo toe te kennen een voorschot van f3280.— ter verkrqging vaneen plaatsje als bedoeld in üeLandarbei- derswet. De heer HUISMAN is wat angstig dat zulke menschel, op den duur de rente niet kunnen opbrengen, doen hij wordt door andere leden ten aan zien van deze aanvrager gerustge steld. Muziek. B. en W. bieden dsn Raad ter vaststellii g aan een verordening, waai by het is verboden, door middel van een muziekinstrument of van een toestel bestemd tot het hoor baar maken van muziek of van de menschelijke stem hetzij in afge sloten ruimte, hetzij in de buiten lucht, voor de omgeving hinderlijk geluid te maken". De heer TOP zou wel eens willen weten wie daar over klaagt. Bij hem in de buurt zit een jongeman op een blaas-instruraent te oefensn waardoor vreeselijke kreten worden gehoord. Doch wie ergert zich daar nou aan Laat die jongen oefenen. En die enkele straatmuzikant is ook wel te genieten. Spr. is tegen zulk een verordening in tegenstelling met de h.h. ROELOFSEN en KOPPE. In Ermelo zijn radiotoestellen die zoo allemenschelyk schreeuwen, dat men er zich niet voor ver bergen kan. Zulke menschen moet a»n het verstand gebracht kunnen worden dat de gemeenschap van hun weldaden niet is gediend. De heer SCHOUTEN, overwegende dat op dit ondermaansche niet licht het volmaakte te bereiken is, voelt veel voor de voorgestelde verorde- ning. Met de stemmen van de h.h. Top •n Fidder tegen, wordt de ver ordening aangenomen. Vrije Zatet dagmiddag. Van de Ned. Chr. Bond van per soneel in publ. dienst is het verzoek ingekomen om aan de geaeente- wegwerkers gedurende het heele jaar den vryen Zaterdagmiddag toe te kennen. B. en W. hebben er nogal bezwaar tegen. Het vak brengt nu eenmaal mede dat des Zaterdagsmiddags •enigen arbeid op de wegen wordt verricht wegruimen van vuil enz. met het oog op den Zondag. De huidige regeling is zoovan October tot Maart eindigt de werk- tyd dts Zaterdags om 12 uur en de overige maanden des nam. 4 uur, De heer FIDDER gevoelt alles voor het verzoek; de heer VER SCHOOR zou dan een paar men schen om beurten willen aanwyzen om Zaterdagsmiddag dienst t« doen de heer ROELOFSEN wil papier manden langs de wegen, die de wegwerkers dan Zaterdagsavonds nog kunnen weghalende h.h. HUISMAN en VERHOEF vinden de bestaande regeling heel goed en met verandering zou men de menschen geen dienst bewijzen de heer KOPPE valt de heer TOP aan, die hier zoo sterk voor is, doch die toen de winkeliers verzochten om 8 uar te mogen sluiten, daar niets mee op had en die dus verschil maakt tusschen arbeider en winkelier. Het groote verschil van meening geeft den heer RIKKERS aanleiding om voor te stellen deze zaak nog eens nader te bezien. B. en W. nemen hun voordracht voorloopig terug. Werkverschaffing. Door Jhr. Dr. E. van Beresteyn te Vierhouten is een aanvrage ingediend om werkzaamheden in het Vierhouter Bosch met overheidssubsidie by wijze van werkverschaffing te mogen uitvoeren. In het object zit 1 7000.— arbeidsloon waarvan adressant 25 pCt voor zyn rekening neemt plus de bijkomende kosten. B. eB W. stellen veor tot gunstige beschikking. De heer FIDDER is 't er lang niet mee eens om aan zoo'n kapi talist overheidssteun te geven, 't Is gewoon bosch-exploitatie en die is op 't oogenblik loonend. De heer WAJER is er ook sterk op tegen. Op die manier komen de menschen nooit van de werkver schaffing af. Zulke werken van particulieren behooren in het vrye bedrijf te worden uitgevoerd. De VOORZITTER wyster op dat het Rijk het met beide handen aan grijpt als particulieren een deel van de werkverschaffingsloonen voor hun rekening nemen. Spr. raadt de hh. Fidder en Wajer aan, hun standpunt eens uiteen te zetten aan oen nieuwen Minister van Sociale Zaken. Het voorstel wordt aangenomen met de stem van de hh. Top, Fidder en Wajer tegen. De heer KOPPE merkt nog op dat hij ditmaal met het voorstel meegaat omdat het Vierhouter bosch als een stuk nataurschoon voor ieder toegankelyk is. Aanvaarding grond. Z.h.s. wordt aanvaard van de hh. G. J. en H. van 't Hul te Nunspeet een strook grond aan de Kroonlaan, zulks ook in verband met den bouw van een kerk ter plaatse. Rondvraag. De heer SCHMAL vraagt een naambordje aan de Kroonlaan. De heer SCHOUTEN wyst er op dat door de Rijkswaterstaat tegen woordig zoo weinig aaDdacht wurdt geschonken aan de reinheid van de wegen. Verder dringt spr. nogmaals aan op verbreeding van de wegen naar zee Elk oogenblik is daar ver stopping. De heer FIDDER vraagt of B. en W. al eens gedacht hebben aan de jeugdige werkloozen. De VOORZITTER had dat juist willen mededeelen. Van de Directie van de Ijzer- industrie te Vaassen is de mede deeling ontvangen dat aldaar ge plaatst kunnen worden «jongelui van 16 tot 18 jaar om in opleiding te worden genomen. Indachtig aan het „Jong Nunspeet snakt naar werk" hebben B. en W. onmiddellijk een bespreking met de Directie gehad, waarbij bleek dat een groot aantal jongeiui geplaatst kan worden op een loon van lu13 ct. per uur in accootdloon, Het vervoer zou kun nen geschieden met een autobus van 28 personen. De kosten daarvan komen voor de helft voor rekening der Gem ente en de andere helft voor dte der Directie. Er zal dan gewerkt worden ineen ploegenstelsel die om de week wisselt. De eene ploeg werkt van 's morgens 5 uur tot namiddags half twee, de andere ploeg van 's namiddags half twee tot 's avonds 10 uur. Aangezien voorop staat dat de jongens in opleiding zyn en dus toekomst maken by die industrie, gevoelen B. en W. er alles voor en plaatsten een oproeping in de bladen. De heer FIDDER loopt er tot verwondeiing van den Voorzitter en andere leden niet zoo heel warm voor. Het is een heel ding voor de jongens die in den groei zijn om 's morgens om 4 uur op te staan. De VOORZITTER: ze werken dan maar tot half twee 's middags en kunnen genoeg rusten, 't Is nu een kwestie van aanpakken. De heer FIDDER vraagt verder of er al een begin is gemaakt met de reclame voor industrie voor Nunspeet. Nog niet, antwoordt de VOOR ZIT) ER. De heer HUISMAN w^st nog even op het te verwachten fietspad Üddelerweg—Kolonieweg te Elspeet en op een stukje weg aldaar dat op verharding wacht. Een en ander zal worden nage gaan. Hierna sluiting. (In deze rubriek worden kleine adv. betreffende huur en verhuur, koop en verkoop, personeel zoeken en dienstaanbieden, opgenomen tegen 50 cent per 20 woorden. Elk woord meer 5 cent) TE KOOP GEVRAAGD Tweeling KINDERWAGEN. Adrea te bevragen bur v d. blad. ADVERTENTIEN. 1897 19371 Donderdag 1 Juli a.s. her- [gj denkt onze geliefde Vader, de Heer J/ K. BEERS, j den dag, waarop hij voor X I 40 jaar in Gemeentedienst |j trad. U I Zijn dankbare kinderen. I ReceptieDonderdag 1 j| Juli 46 uur in Gebouw 3K I „Obadja", Bruggestraat. 0 <fO« Voor de vele blijken van hartelijk medeleven, ont vangen tijdens de ziekte en na het overladen van onze lieve jongen, bstuigen wij onzen oprechten dank, in het bizonder aan ds H H Doktoren Van der Giesen en Binnendijk en het verplegend personeel van „Salem". H. JANSEN J J JANSEN— van Rietschoten. Harderwijk, Juni 1937. op DONDERDAG 1 JULI 1937, 's avonds 8 15 uur in de Concert zaal, Maikt. Agenda 1. Opening Voorzitter. 2 Ingekomen Stukken. 3 Notulen Alg. Verg. 1936. 4 Rekening en Jaarverslag Penningm. 5 Jaarverslag Secretaris. 6. Benoeming Kas-commissie. 7. Verkiezing 2 bestuursleden. Aftr. de heeren M. de Jong en D. A Wiliemsen (beiden herk 8 Vaststelling Feestprogramma Koninginnedag 9. Rondvraag en S'uiting. HET BESTUUR. Zij die zich voor de alg. verg. als lid opgever, kunnen deze verg. bijwonen. Contr. f 1.— per jtar. Op te geven bij den Secr. D. A. WilUmsen. O idergeteekende deelt het geachte publiek van Hardei wijk en Om streken mede dat hij hetft ge opend een moderne in het perceel Hoogstraat 35 Hij hoopt door een nette en vlotte bediening zich veler ver trouwen waardig te maken. Aanbevelend, ■9" HET ADRES VOOR ELECTRISCH KNIPPEN - VIJHESTRAAT 22 WEERVERW ACHTING. Zwakke tot matige Z. tot O. wind. Aanvankeiyk licht of gedeslteiyk be wolkt. '«Nachts iet* zachter, over dag zonnig en warmer. Verdere vooruitzichtenWarm weer met kans ep onweer. OP DINSDAG 29 JUNI AS. Bij voldoende deelname Cursus- en privaatlessen te Harderwijk in Nederlandse- Engelse- CORRESPONDENTIE Spaanse- J Boekhouden Handelsrekenen Handelsrecht Handelskennis Administratieve Statistiek. Opleiding voor de erkende Donkerstraat 28 Telsf, 139 een goed en goedkoop glas verkrijgbaar. DAT WIJ VERKOOPEN: Beleefd aanbevelend, Donkerstr. 36 Tel. 137. Nots. A. GREIDA- NUS te Harderwijk zal op DINSD. 29 JUNI en 6 JULI as. telkens v.m. 11 u. in het Hotel van PETER BAKKER te Ermelo publiek verkoopen: Voor Wed. H. KAMPHORST— RUITER c.s. Perc. 1. Huis, tuin en bouw!, te Ermelo bij de Telgtarweg, gr. ong. 53 82 a. Perc. 2 Bouwl. achter perc 1, gr. ong. 43.18 a. Perc. 3. Bouwl. achter perc. 2, gr. 21.80 a. Perc 4. Erfp. tot 1 Jan. 1948 van bouwl. a. d. O. Njjkerker- weg, gr. 30.20 a. Massa der perc. 1 en 2; 1,2 en 3 1 t/m 4. Aanv. huis en tuin 1 Sept. a s bouwl. stoppelbl. 1937, bet. 1 Oct. a.s. Kijkd. 28 Juni en 5 Juli a s. van 10 12 en 2-4 u Aanw. W. Lubbersen en B Kamphorst Pzn. "TTots. A. GREIDA- NUS te Harderwijk zal op DINSD. 29 JUNI as. nam. twee nnr ten sterfhuize van JAN DE WEERD Bzn. publ. a contant verkoopen een kast, tafels, kachel,stoslen, verder huisraad, aardewerk, schilderijen, kruiwagen, wasch- pot, twee schoppen en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. Te zien een uur voor de verkoop. te NUNSPEET. Nots. A. GREIDA- NUS te Harderwijk, zal op WOENSD. 7 JULI 1937, v m 10 u in het Hotel „DE ROSKAM" te Nunspeet publiek ct contant verkoopen voor De Fam. Haze. 4 perc. Rogge in de Vlakken Eng bij de Fluit. Aanw. eig. Roelof den Besten. 14 perc. Rogge op de Brake. Aanw. eigenaar. Meerdere perc. kunnen worden bijgevoegd. Wjj hebben een groote sorteering en lage prgzen. ZIE DE ETALAGES! REPARATIE Speciaal adres voor Maatwerk naar het gelijknamige boek van LAURA E. RICHARDS. In het voorprogramma en op veelvuldig verzoek Aanvang halt acht uur Zaal open zeven uur. Plaatsbespreking, kaartvoorverkoop en prijzen als gewoon Toegang 14 jaar NUNSPEET. Mr. MEESTERS waarnemende het kantoor van wijlen notaris B. Meesters te Nunspeet is voorn, op DONDERDAG 8 JULI a s., voorm. 10 uur N.T. in café 't VOSJE te Nunspeet, publ. te verk. voor Wed. Jan de Vries, Hulshorst 3 perc. Rogge 0. d. Schotbank v. Vitringa 1 perc. haver aldaar 1 perc. rogge i. d. Smidseng. Aanw. eigenares Johannes Vos Stevenszoon 1 perc. haver b z. huis (West einde). Aanw. eigeaaai E. v. d. Pels 2 perc. Rogge a. d Zandige weg. Aartw. eigenaar Jochem van Sloten 4 perc. Rogge a. h. Zwolsche wegje. Aanw. Rein v. d. Waterweg G. J. v. 't Hul 2 perc. Rogge Gruppendeel 2 perc. Rogge op het Koeland, aldaar. Aanw. L. Dijkhuizen C. Siepkes 4 perc. Rogge 1 en 2 o. d. Eng 3 en 4 o. h. Mudde ter weerz. v. d. Pangelerbeekwcg. Aanw. eigenaar Cornelis Boomgaard 1 perc. Rogge b. d. Nieuwen Verkeersweg. Aanw. eigenaar Jan Vierhout 3 perc. Rogge op Trompet by Hendrik v. d. Berg Aartszn. Aanw. eigenaar daags v. verk. Wed. Hendrikus Bouw 1 perc. rogge bij buis. Aanw. eigenares Dr. L. C. Kersbsrgen Ongev, 10 perc. Rogge te Vierhouten 1 perc. Haver. Aanw. G. Bronkhorst 3 d. v. verk. G. Bronkhorst 3 perc. Rogge. Aanw. eigenaar 3 d. v. verk. Wed. G. J. Droste Ongev. 10 peic. Rogge o. d. Roostee. Aanw. D. v. Huigenbosch 3 d. v. verk. Ditk v. Huigenbosch 3 perc. Rogge en 2 pare, haver b. Tiedeman a. d. Gortel- sche weg. Aanw. eigenaar 3 d. v. verk. ELSPEET. Mr. MEESTERS waarnemende het kantoor van wtylen notaris B. Meesters te Nunspeet is voorn, op VRIJDAG 9 JULI a.s., nam. 2 uur N. T., in hotel „DE ZWAAN" van v. Rhee te Elspeet, publ. te verk. voor Dan Heer Bernard v. Deldsn 4 perc. Rogge i. d. Noord Riezen. Aanw. Jacob Vlijm 3 d. v. verk. Hendrikus van 't Eind; 2 perc. Rogge i. d. Kleine Kolonie te Elspeet. Aanw. eigenaar Berend van 't Slot 1 pare. Rogge i. d. Kleine Kolonie b, e. huis. Aanw. eigenaar Hendrik Viym Dzn, 1 perc. Rogge a. d. ApeU doornscheweg. Aanw. eigenaar Er woonde een vrouw aan de Zandweg Die had er een wrak van een fiets, zeg Ze ging naar Jan Hop Voor nog geen veertig pop Kreeg zij daar een fiets om te zoenen (Ze is gaan verhuizen naar (Loenen) Bij J. HOP aan de Molenweg te Hierden groote voorraad rijwielen tegen lage prijzen.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1937 | | pagina 3