De Gruyter's P+rtQwM-%X&aArUl' owtttLuwsM mm. Deo Andel. o TABLETTEN Landbouw in deWieringer- meer. Ernstig nuto-ongoval. Spoedig kans op warm zomerweer. MARKT Gemeente Slachthui». De rattenvaogsker vac De (vrouw $van aea arbeder te Deo Andel had last van rat* ten en setta daarom can val, waarin den volgenden morgen reeds een ^dikke langstraat ge* vangen sat. De rattenvaogster wilde van dese gelegenheid gebruik maken oa te onderzoeken of haar jonge kond een goede ratten* vanger was en nam daarom den hond en den val mee het wei land in. Daar zette ze de klep van da kooi op en de rat schoot de vrijheid tegemoet. Iedere hond ie echter gern rattenvan ger en ook de hare bleek de rat liever op een afstand te be schouwen, dan van dichbij j jDiaren in doodsangst doen gekke dingen en zoo ook de rat, die tot groote ontsteltenis van de vrouw recht op zyn be laagster afkwam. Met een gil nam de vrouw een sprong, struikelde over de kooi en viel languit op den grond. Toen ze weer overeind krabbelde was het griezelige monster verdwenen, Maar se voelde iets op haar rag, onder haar kleeren. Het krabbelde Het schoof heen en weer. Even staat de rattenvangster stil, ontzet, niet in staat iets te doen. Toeo, als een bezetene, sprong se het veld over, hevig gillend en om hulp roepend. Een arbeider, die in de buurt werkte, kwam aanhollen. Hy zag de leege val, het snuffelende hondje en de bewegende bult op den rug van de juffrouw. Hy zag, hy begreep en handelde. Een stevige kneep van zyn groote hand, aan gesmoorde piep, en een rattenleven was geëindigd. Een trillende en bevende juf frouw met eenige krabbels op haar rug dribbelde naar huis terug. Achter haar huppelde vreoiyk het hondje. In het land lag de kooi met de doode rat er naast. In de morgen, Donderdag, ta houden vergadering van den Gemeenteraad zal aan de orde worden gesteld de benoeming van een gemeente-geneesheer in de vacature Dr. Timmars. De voordracht luidt1. Dr. G. J. Meijoen, 2. Dr. K, Hazen berg. Tevens wordt voorgesteld om de verordening op het genees kundig schooltoezicht zoodanig te wyzigen, dat er voortaan slechts één schoolarts zal zyn Hierdoor zal een besparing van f300.per jaar worden ver kregen. Ter benoeming van een Regent van het Burgerweeshuis luidt de aanbeveling: 1. E. Willems (aftr.) 2. G, J. Huetink. Aanbevolen worden ter be noeming van een Regent van het Herv. Oude Mannen- en Vrouwenhuis: I. J. Hieter(aftr.) 2. Joh. Visch. Als gedelegeerde van het Ge meente bestuur in de Vakschool voor Meisjes worden aanbevolen 1. Mevr.Greidanus-van Dullemen, 2. Mevr. Hoogenkamp-Calliber. B. en W. stellen den Raad voor, afwyzend te beschikken op een verzoek van de Vereen. „Zuiderzeebad" om kwyt- schelding van de pacht der kiosk ad f 25.omdat het jaar 1936 wegens de weersgesteldheid zulke slechte uitkomsten opleverde. Een verzoek van de Visschery- vereen. „Onze Toekomst" om de havengelden te verlagen stellen B. en W. voor, te wyzen van de hand. B. en W. merken hierby op dat het voor een gemeente die een extra subsidie geniet uit het Werkeloosheidsfonds niet moge- lyk is een belasting te vtrlagen. Bovendien is by een onderzoek gebleken dat de havengelden hier volstrekt niet hooger zyn dan elders. Evenals verige jaren is ook thans wederom een prospuctus verschenen voor de verpachting van boerderyen in den Wieringer- meerpolder, ingaande 1 Nov. 1937. Dit jaar zal de uitgifte bestaan uit 47 boerderyen, n.l. 29 akkerbouw-, 12 gemengde- en 6 wcidebedryven met een totale oppervlakte van pl.m. 1730 H.A. Tot op heden zyn 7000 H.A. caltuurland in de Wieringermcer in particulier bedryf, waaronder 156 boerderyen met een geza- mcniyk oppervlak van ruim 6200 H.A. Het resteerende gedeelte is als onbehuisd land uitgegeven, gedeelteiyk voor uitbreiding van het bedryf van in de randge meenten wonende landbouwers, gedcelteiyk voor de uitoefening van dan groven tuinbouw. Wan neer de uitgifte 1937 haar be slag zal hebben gekregen zal derhalve reeds meer dan de helft van de geheele oppervlakte cultuurland in particuliere handen zyn. Het overige gedeelte wordt als groot bedryf in exploitatie gehouden door de landbouwcul- tuur-maatschappy. DeWieringer- meer, tot het moment, dat ook deze gronden, waarvan 1000 H.A. voor definitieve staats exploitatie wordt bestemd, voor verpachting geschikt is. Geen gronden worden n.l. verpacht, zoolang niet rederiykerwyze vast staat, dat daaraan geen abnormaal risico voor den particulieren boer meer verbonden is. Zondagavond te ongeveer half twaalf is een auto, waarin vier personen waren gezeten en welke bestuurd werd door den 20* jarigen de K. uit Apeldoorn, op den weg van Epe naar Vaassen tegen een boom gebotst K., die blijkbaar in de duisternis den bocht ia den weg niet opmerkte, reed eerst tegen een brugleuning op, waarna de auto voortschoof en tegen den boooa botste. Van de inzittenden bekwamen er twee ernstig letsel, n.l. de dochter van notaris B. uit Vaas sen, die een pols op twee piaatsen brak, terwyi de be- stuuider ernstig aan het hoofd werd gewond. Hy is ter plaatse door dr. Hengesma verbonden. Mejuffrouw B. is naar het zieken huis in Apeldoorn overgebracht. Da auto, waarvan de motor werd ingedrukt, werd ernstig beschadigd. Voorgesteld wordt tot verkoop van negen perceelen terrein achter de eendenbedryven aan den Parelelweg, welke terreinen eveneens voor eendenhouderyen werden bestemd. De aanvragers zyn E. Doorn hof, G. D. en A. Doornhof. P. Klaassen Cz H, Jansen Wz W. Klaasen Az., C. G. en H Kok, L. Bruinink, J. H. Bruinink en J. en K. Louw. De prys van deze terreinen bedraagt (ongeëgaliseerd) f 500,- per H.A. plus f 50.voor de eiectr. kabel. Voor toelating op de Gemsen- teweide zyn aangegeven 319 koeien en 7 stuks jong vee Voorgesteld wordt deze alle toe te laten. We herinneren aan de openbare vergadering van de C. H. Kiesvereeniging, heden avond 8 uur in Samuël, Maandagavond werd door V.V.V. „Harderwyk Vooruit" in de concertzaal een algemeene ledenvergadering gehouden. In zijn openingswoord sprak de heer F. W. Dryver er zyn spyt over uit dat niet meerderen waren opgekomen. Maar in aaa- merkiog nemende dat men vroeger alvorens een bestuurs verkiezing te kunnen houden eerst de straat op moest gaan om enkels leden by elkaar te trommelen, noemde spr. de op komst van thans toch een voor uitgang. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek dat het jaar 1936 een donker jaar was. Dit werd vooral toegeschreven aan de minder kapitaalkrachtige vreemdelingen die de booten aanvoerden. Veel aanvragen waren binnengekomen naar pensions en landhuisjes. Het Verkcershuis verrichtte goede diensten, veel propaganda-mate- riaal werd versterkt. Het leden tal bedroeg 1 Jan. '36 261 d i. 15 minder dau het jaar daarvoor. Het hoogtepunt was de week van Goed Humeur. Men heeft er uit gezien dat dit jaar wel grootscher opgezette feestelyk- heden kunnen worden gehouden. Verder werd nog genoemd de in Juni gehouden rit van ouden van dagen en de pondszakjes-dag. De pogingen om een jeugdher berg te krygen zyn gestrand. De pers die steeds haar kolom men voor V.V.V. beschikbaar stalde, bleek een goede propa ganda. Naar aanleiding van dit ver slag wees da heer den Herder op de goedkoope boottarieven, waaidoor veel menschen met smalle beurzen worden meege voerd en de betsr gesitueerden uit Harderwyk biyven. Het jaarverslag van den pen ningmeester sprak van een voor- dealig saldo van f 53 70. De heeren J. A ten Broek en C A. de Bruyn werden met resp. 22 en 21 (van de 25) herkozen als bestuurslid. Na de pauze hield de heer J G. Kohier een interessante causerie overWelkom vreem deling. Hy begon met er op te wyzen dat de mensch eigeniyk vijandig staat tegenover vreem deling-verkeer. Bij de primitieve mensch komt dit sterk uit. De vreemd ling is zyn leven niet zeker. Spr. noemde ook de Chineezen en Romeinen en kwam zoo op de moderne tijd waar den vreemdeling allerlei moeilijk heden in den weg worden ge legd met passen contöleed. In Duitschland zet men de menschen die van ander bloed zyn er zelfs uit. Ons land staar bekend als gastvry, maar we hebben toch onze wet op vreem delingschap, wat voor hen moei- iykheden kan meebrengen. Dan bestaat er in onze moderne tyd nog de vyandschap van dorpen onderling. We hebben het kortgeleden nog kunnen lezen van een mionaar die een meisje zocht in een andere plaats en zoodoende in een steekparry werd betrokken Van Harderwijk wordt gezegd men kan er lang woaen, maar je blijft vreemde ling. Dan moet achter dit welkom vreemdeling tech een vraag- teeken worden geplaatst. Hierna kwam spr. met een volgende vreemdkliDkende be wering. Hy noemde een ver- eeniging voor vreemdelingen een egoistische vereeniging. Spr. ging weer terug naar primitieve volken die den vreemdeling opaten, wat voor hen het „welkom vreem deling" was Dit doen wy wel niet, maar gezien sommige hotel pryzen eet men de vreemdeling soms toch figuuriyk op Zooals vroeger de vreemdeling noodig was voor ruilverkeer, is by nu noodig voor inkomsten en moet het worden „welkom inkomsten van vreemdelingen". Hierna kwam spr. op de andere zijde van vreemdeling verkeer. Hy ging het reizen na van vroeger en nu Van de takkebos tot het moderne ver voer. Het doel van het reizen en de eischen die gesteld worden Om de vreemdelingen te trekken moet men ze netjes ontvangen. Spr. noemde eenige prettige ervaringen die hy in Duitschland had opgedaan. In Holland is het vaak anders. Men vindt alles wat vreemd is gek en lacht er om. In Harderwyk is bekend bet geval van de Franschen in de visscherswyk die zelfs ge molesteerd werden. Laat het misschien wat opgeblazen zijn, prettige ervaringen hebben zy niet opgedaan. Spr. noemde nog de taak van V.V.V. het ver strekken van gidsen, waardoor men meer geniet van reizen. Hy eindigde met het noemen van het geestelijk nut van het reizen. Ongewild en ongezocht wordt de blik verruimd Men ziet dat men in Duitschland even rustig werkt op het platte land als hier, zonder overstelpt te worden met Hitlergroeten en hakenkruizen en voelt direct een band en ook dat allen toch kinderen zijn van één Vader. Beter dan door voet balmatchen die in stryd ont aarden of massabetoogingen in Brussel. De oogen worden ge opend voor de schoonheid van de natuur. Men leert ook daarin den Schepper zien. Nadat de voorzitter spr. voor zyn interessante causerie had bedankt, ontstond tydens de rondvraag een geanimeerde bespreking over de strandkwestis. Enkele leden wilden Zondags zwammen, terwyi een andere de Zondag buiten beschouwing wilde laten, maar in ieder geval her bordje op het strandHet is verboden zich in badcostuum op het strand te bevinden, alleen pootjebaden is toegestaan, wilde weg hebben. Dit werd een be spotting voor den vreemdeling genoemd. Een paar stappen verder mag men wel in zwem- costuum loopen en zitten. Laat een strand een strand zyn. Het geld is er voor uitgegeven. M-n wees op Hoophuiztn waar men niet zoo'n mooi strand heeft en het zoo gezellig is. Ook werd gewezen op het slechte onder houd van 't strand. De voorzitter antwoordde op dit alios, dat het de taak van de gemeente is. Hy verzocht van ééo en ander aanterkening te maken, om op de eerstvol- ge de bestuursvergadering te bespreken en misschien er de gemeente op te wyzen. Een der leden stelde nog voor een spreker te laten komen met een breede kijk op dit alles om die kwestie eens aan te roeren. Tot slot deelde de voorzitter nog mede dat eerdaags weer een V.V.V. nieuws verschynt, 12 en 13 Mei een huisviyt-ten- toonstelling wordt gehouden en dat op het programma staat een Vtluwsche productenmarkt. Op Maandag 3 Mei a s des avonds 8 uur zal in de Concertzaal voor de V«reeniging van Huisvrouwen een lezing ge houden worden over De ont wikkelingsgang en inhcudswaar- de van het boek" door den heer Riezebos uit Breda. Veel materiaal wordt ter illu stratie medegebracht, tsrwyi eok platen (-pidiatcoop) zullen wor den vertoond. Beechouwing over de inneriyke waarde van het boek en de rol, die het speelt. Blijkens de officieele op gave bedroeg het aantal werk- loozen alhier op 17 April 198 (waaronder 116 losse arbeiders) en op 24 April 192 (waaronder 109 losse atbei- ders Het aantal werklooze schilders bedraagt 5, mandenmakers 15, visschersknechts 5. Het tooneelgezelschap dat hier ai eenige malen optrad, de Nederl. Tooneelgroep zal Maan dagavond in de Garnizoens- Ontspanningszaal een uitvoering geven van het tooneelspel „Ryksstraatweg No. 6". Heel de pers is vol lof over dit stuk en over de wyze waarop de hoofdrollen worden vervuld. Het Handelsblad spreekt zelfs van een volkomen succes. Liefhebbers van toonecl kunnen door hun opkomst toonen of ze voor de toekomst dergeiyke voorstellingen op prijs stellen Plaatsbespreken by Haan- schoten. In het proces van de Hoil. Veluwe Lyn contra de Reedery van der Schuyt scbynt een wending te zyn gekomen. Zooals men zich herinnert werd laatstgenoemde toegelaten tot voeren van het bewys dat cp de betreffende vergadering van aandeelhouders niet met stroomannen gewerkt is. De Reederij v d Schuyt heeft daarvan afgezien, zoodat binnenkort de zaak weer voor de Zwolsche rechtbank zal wor den behandeld. Gister is alhier zeer plot seling overleden de heer J Michielsen, kapitein bij de mil. administratie. Waar de overledene door den aard van zyn werkkring zeer veel met de burgery in aanraking kwam, reeds geduren de tal van jaren, maakt dit onverwacht verscheiden grooten indruk. Zaterdagmiddag a s. onge veer 3 uur zal de „Kasteel Staverden" van de Holl -Vel.- Lya, die, zooals men weet ge heel werd vernieuwd, in de haven alhier aankomen en on- middeliyk daarop voor het publiek te bezichtigen zyn. Ongetwijfeld zal men verrast zyn over de vele verbeteringen. HIERDEN. De heer D. Rus tige te Leerdam heeft het be roep (buiten kerkeiyk varband) naar hier aangenomen. TONSEL. Gister bracht de Minister van Landbouw Dr Deckers, vergezeld van den secr. generaal van zijn departe ment een bezoek aan de eenden bedryven. Allereerst werd een bezoek gebracht aan het bedryf van den heer A. Jansen, waar vele aangelegenheden, de eenden- boudery betreffende, werden be sproken. De Minister toonde zeer groote belangstelling. Ver volgens werd eeo bezoek ge bracht aan het bedryf van den heer G. Dooijewerrd, te wiens huiza de thee werd gebruikt. Van half twee tot 5 uur ver toefde Z E. in de bed.-yven en na afloop werd een rit gemaakt tangs de bedryven aan den Parelielwcg te Harderwyk. PUTTEN. Zaterdagmiddag had een zoon van H. Ahrens het ongeluk, tydens het voetbal len een been te breken. PUTTEN. Dat kunstmest- zaaien een gevaarlijk werk is, is thans weer eens gebleken A Eikenhorst uit het Veechuizer- veld voelde zich na het zaaien van kunstmest onwel. Het bleek dat hy een vergiftiging bekomen had. Zyn toestand was zoo ernstig, dat hij naar het zieken huis „Salem" te Ermelo moest worden overgebracht, alwaar hy is overleden. ELSPEET De Vereeniging V.V V. „Elspeet Vooruit" hield Maandagavond een ledenvergade ring in het Vereenigings-gabouw. Het was een bizondere ver gadering in zooverre, dat ze een uitvloeisel was van can vergade ring die enkele weken werd ge houden en waarin na een min of meer luidruchtige woorden wisseling de secretaris, ds heer A. Gossink, het byitje er by had neergelegd. En nu moest er dus een nieuwe worden ge kozen, want een V.V.V zonder secretaris beteekent niemendal. Het was wel merkbaar dat het gebeurde een zekere druk op deze vergadering legda. Ieder heeft zoo zijn mee- en tegen standers en die had de plotse ling afgetreden secretaris natuur- lijk ook. De Voorzitter, de heer Wan ningen, zei dan ook in zijn openingswoord dat het niet zoo mooi was dat iemand die van de oplichting af de vereeniging diende, zoo maar moest heen gaan. En nu moest uit de vergade ring maar iemand opstaan die secretaris van V.V.V. wilde wezen. Die vriendelijke uitnoodiging had geen resultaat, zooals wel te verwachten was ze bleven allemaal zitten en niemand zei een stom woord. Dan moesten we maar gaan stemmen Een der aanwezigen sprak hardop over de kapper, hetgeen voor de vergadering een viogerwy- zing was. 16 stemmen werden uitge bracht op den heer Bronswijk (de kapper) 7 op den beer Jan Wendt en een paar stemmen op enkele anderen. Dus was de heer Bronswyk gekozen. Maar de kapper was niet op de vargadeting. En om de risico niet te loopen dat men volgende week weer een verga dering moest houden werd een ijlbode naar 's kappers woning gezonden. Intusschen zaten de vergader den elkaar stillekens aan te kyken. Na een minuut of tien kwam de bode' terug met de tijding „hy neemt het aen". En daar- mide was het hoofddoel der vergadering bereikt. Tot leden van de kascom- missie werden benoend de hh. van Ree, Edelenbosch en van Meerveld Bij de rondvraag werden enkele interne zaken besproken, ook enkele handelingen van den afgetreden secretaris, doch de Voorzitter die een gemoedeliyk man bleek te zijn, ging daar maar liever niet op in Van belang was slechts de mededeelicg dat het voornemen om hier en daar banken te plaatsen binnenkort tot uitvoe ring zal worden gebracht. Hiermede was de weinig op gewekte vergadering, die door 26 ven de 68 leden werd be zocht, ten einde, Deze Aprilmaand heeft een record geslagen in het aantal donkere dagen. Voor zoover men kan nagaan heeft de zon in deze maand nog nimmer zoo weinig geschenen. Voor Decern ber zou het normaal geweeit zijn. Al was de maand niet bijzonder koud, echte lentedagen bleven geheel uit. Verleden jaar noteerden we 22 Maart reeds 19 gr. C. In April 1937 slechts éénmaal 16 gr. De regenral was ook zeer groot. Du gure Noorde lijke winden van de laatste dagen maakten het nog ongezelliger. Maar deze zijn juist noodzakelijk om een einde te maken aan de gestadigde regen. Hierop kan het pas goed worden en volgt altijd zonnig warm weer. We zijn nu zoover in de tijd dat de overgang zeer groot zal zijn. Van betrekkelijk wintersche koude ineens zomersche warmte. Al zal het de eerste dagen nog wat donker blijven en bij het langzaam opklaren 's nacht waarschijnlijk wat vriezen, vrij plotseling komt dan ineens de volle zomerwarmte. ERMELO, 27 APRIL. 98.000 eieren f 2.60 a f 2.90 35000 Eendeneieren f 2.20 a f 0.00 PUTTEN, 28 APRIL. Kippeneieren f 2.70 a f 3.00 KI. kippeneieren f2.65 a f2 95 Eendeneieren f2.40 a f2.50 NIJKERK, 26 APRIL. 420.000 eieren f2.70 a f3.35 Eendeneieren f 2.50 a f 2.80 000 Runderen f000.— a f000.— 101 Nucht. kalveren fio.— a f 15 00 AMSTERDAM, 26 APRIL. Vee. Ter Veemarkt waren heden aangevoerd.' 472 vette koeien waar van de prijzen waren le qualiteit 70—78 ct., 2e qualiteit 58—68 ct. 3e qual. 48—56 ct. per kg. slacnt- gewicht, 56 melk- en kalfkoeieo 180—240 p. stuk, 123 vette kalveren le qual. 0000 ct,. 2e qual. 4654 198 nuchtere kalveren <5.00—8.00 23 schapen f 24.( 0 a f 32 00, lammeren 00.0000.00 per stuk, 582 varkens Hollandsche Overs, en Geldersche le qual. vleeschvarkens 56—57 ct. PURMEREND, 27 APRIL. Vee Aanvoer 215 vette koeien f 0.62—0 68 per K.G., 685 geldo- melkkoeien f 100—1250 per stuk, 25 stieren, 12 paarden 100—180 p. stuk. 53 vette kalverenf 0.30—0.60 p. K.G. 855 nuchtere kalveren, f 5—13 000 vette varkens f 0.00—0.60 p K.G. zouters t 0.000.00 per K.G., 51 magere varkens f 16—30 00 per stok 000 biggen 1 8.00—15.00 502 scnapen en overhouders f 15—33, 000 big gen 10—16, 77 bokken 1 4—14. Eieren. Kippen f 2.60—3.10, eenden f 2.25—2.45 per 100 stuks. ROTTERDAM, 27 APRIL. Ter markt waren aangevoerd 165 paarden, 4 veulens, 2000 magere runderen en vette runderen 240 vette en graskalveren, 1768 nuchtere kalveren 609 schapen of lammeren 13 varkens, biggen 0 bokken of geiten. De prljsen waren als volgt: koeien le qual. 72—00 c., 2e qual. 65— 00 c., 3e qual. 48—56 c., ossen le qual. 70—00 c., 2e qual. 66— c. 8e qual 50—60 c., stieren le pual. 65—00 c., 2e qual, 60—00 c., 3e qual. 55—00 c. per k.g. j vette kalveren le qual. 95—00 c., 2e qual. 8080 c., 3e qual. 55—65 melkkoeien 1 165—260, kalfkoeien f 140250, stieren f 300—160, pin ken f 14590, vaarsen 1 175—100, werkpaarden' 310—160, slacbtpaar- den, 1 280—145, hitten f160 80 nuchtere kalveren f 1214, toakal- veren I 12—14, biggen f 00. HARDERWIJK- Statistiek van 19 April t|m.25 April. Geslacht werden: 9 runderen, 2 kalveren, 23 varkens, 3 nuchtere kalveren, 1 paard. Ingevoerd80 K.G. beenen, 146 K.G. versch vleesch, 120 K.G. vet. Afgekeurd: 4 longen, 4 levers, 3 milten, 3 magen, 11 K.G. vet en 2 slagen darmee.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1937 | | pagina 2