OVERVELUWSCH WEEKBLAD Kastpapier Van 's levens zorgen. DIT BLAD NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: wordt OVERAL gelezen. VOOR VIJFTIG JAAR. Zaterdag 3 April 1937. OVERVELUWSCHE BLADEN 93ste Jaargang No. 28 HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NONSPEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, POTTEN enz. FIRMA WEDDING FEUILLETON. üw Zenuwen sarrï: Verschijnt tweemaal 's weeks. - Prijs f 1.00 per kwartaal. Uitgave firma I WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Lk BMTINlAW/«rJ3L fR. NIEUW/ 10. ft Een in liefde voor het Vaderland. Crisisambtenaren wilden agenten arresteeren. Men ziet het in IEDERE woning. Waar men komt, treft men een lezer of een medelezer aan. Geheimzinnige ziekte in Friesch dorp. Dit het Overvelnwsch Weekblad van 9 April 1887. f f HARDERWIJKER COURANT ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1—elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Al wat U noodigbeeft om deze pijnen te verdrijven is een Mjjnhardt's Poeder. Per stuk 8 ct.doos 45 ct. Bij Uw Drogist. Er wordt melding gemaakt van geruchten, volgens welke ■en complot gesmeed zou zijn tegen de regeering der Spaan- scbe nationalisten van Burgos. Deze geruchten worden thans van verschillende zijden bevestigd door talrtyke personen van Brit» sche en andere nationaliteiten, in zooverre het een complot betreft, dat in Tetoean (in Marokko) zou zyn ontdekt. Volgens een mededeeiing van Reuter had de opstand tegen Franco tegeijjkerttyd moeten uit breken te Tetoean, Larache, Ceuta en verscheiden and re steden in Marokko. De openiyke rebellie was vastgesteld op 3 Aprii a.s aldus meldt nader het Spaaosch pers* agentschap. Reeds zouden na de ont dekking van het complot te Tetoean, 1150 personen zijn gearresteerd en een honderdtal officieren zijn gefusilleerd. la een ander bericht wordt gemeld, dat de beweging reeds op het vaste land was overge slagen. Verschillende berichten reppen, dat Franco zich thans in Tetoea bevindt ter onderdrukking der oproerige actie. Het is onmogelijk bevestiging te verkiijgen van het gerucht volgens hetwelk generaal Franco uit Spanje naar Tetoean zou zijn vertrokken, Men is evenwel van meening, dat het waarschijnlijk is, dat het bericht waarheid bevat. „Santjes, door ga-je 1" en in een enkele teug verdwijnt de inhoud van het glaasje. Bram volgt het voorbeeldhij laat zich door Hein niet overbluffen „Kom Steef, je lust 'm toch wel Allo, niet kinderachtig wezen drink uit." Die spotblikken van zgn kameraden hiod rden hem 't is immers ook maar ééa keer en dan direct de herberg uitneen, den tweeden keer zulten ze hem niet meektygen. Hij neemt 't glas en ledigt bet, Hein en Bram lachen om hun makker, 'n Vreemde gloed brandt in zyn aders. Hij krijgt een zeer onaan* genaam gevoel. Wig wil hg, wég, hoe eerder hoe liever. Hij staat opmaar voelt zich wat draaierig. Toch zal hij hiengeen. In ieder geval hier vandaan, 't Is, óf hy in een UINNENI/INU/CU A NIEUW/ 1 De nieuw benoemde comman dant van het veldleger, luitenant- generaal J. J. G. baton van Voorst tot Voorst heeft keden de volgende algemeene order voor het veldleger uitgevaardigd Officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten. Nadat ik eerbiedig gevoelens van dank en verknochtheid jegens H. M. de Koninin tot uit ng heb mogen btengen, zij, als commandant van het veld leger, mija eerste woord tot u gericht. Niet alleen aan u, thans by het veldleger daadwerkelijk in dienst, maar ook openiyk aan allen, die voor herhalings oefeningen of in geval van bitteren ernst by mobili satie naar het Veldleger worden geroepen. Het is om u te zeggen, dat ik met vertrouwen bet mij op gedragen, vooral in deze tyden verantwoordeiyke, hooge com mando aanvaard. Immers, ik weet mij geschraagd door uw vertrouwen, my reeds geschonken door het feit, dat de Koningin mij tot dezen post wilde roepen Dit vartrouw*n waarborgt mij uw aller oprechre en blijvends rne rewrking. Zy kome thans meer dan ooit tot uitlog in het onafgebroken streven van den off-cter en den onderofficier om van de een heid aan hen toevertrouwd van het enkele stuk en de kUinste groep tot het r giment, de brigade en de divisie door voobeeid, aansporing, opvoeding en opleiding het beste te maken van een ieder om, al dienende, zich met volie toewijding dienst baar te maken aan de zaak van 's-lands veiligheid en. onaf hankelijkheid en hoog te houden den goeden naam en de eei volle tradi >ën van zyn korps, zooals deze door de jaren heen zyn gesymboliseerd in het vaandel, den standaard en den vuurmond met hunne mscriptiëa. Immers ook de beste stryd- middelen ontleenen eerst hun volle kracht aan hen, die deze val zit, of Al die menschen trachten hem den wfg te ver sperren naar den uitgang. Hy dost "en stap naar de deur „Ho," komt Hein, en trekt hem bij d<n arm weer op 'n stoeiwacht nog wat Z :g zóó ga-ja toch niet heen. Kom, eerst een rondje nog, hoor. Zoo kom je er niet af.' Nee," valt Steven in ,,'k heb geen geld." Gseo geld? En pas de centjes binnen Maak dót een ander wys." 't Begint Steven hos langer hoe meer tegen te staan in deze omgeving. „Van myn weekgeld gaat niets afdat geef ik thuis „Aan z'n brave zus," sart Biam. „Alles geeft-ie af, Hein alles" „Gek," proest Hain 't uit „kijk," zegt hy, en haalt uit zfjn zak een handvol zilveren munt, „als myn wyf daar de helft van ziet, mag ze blij wezen I" en een weerzin wekkende lach besluit zyn betoog. „Maar dat moet jy weten, nou trakieer-je, maat Eerst mijn centjes helpen opdrinken en er dan vandoor daan, nee mannetje. Hola, Janus (naar 't buffet), drie klare voor zyn rekening," meteen wyst hy in onderling verband banteeren. En zoo zal ook de comman dant vao het Veldleger naar het voorbeeld van hen, die hem voorafgingen en zijo, door krachtige werkzaamheid uit muntenden, onmiddïlyken voor ganger op den voet volgende in het bijzonder waar het geldt betgeen het veldleger van noode heeft, voortaan op de bres Verder bevestigden verstevigd, zal Nederland's hoofdorgaan van defensie, krachtens den geest waarmede allen, daartoe behoo- rende, zijn bezield, kunnen blijven voldoen aan zyn hooge roeping en preventieve taak, het land voor het binnen dringen van krygsgeweld te behoeden. Mocht evenwel, volgens Gods bestel, in de ure van het ge vaar voor het geheele volk, de stryd moeten worden aanvaard, dan zullen in het leger van sronde af tot uiting komen, moed van hoofd en moed van hart, taai verzet en nimmer dispereerende vastberadenheid, gedragen en verveelvoudigd door den samenhang van en de goede tucht in alle geledirgen en een heden. Hierop rekenend, zal ons volk reeds nu zyn volle ver trouwen schenken en daarmede het hechtste fundament voor een goed Veldleger zyn verkregen. Het is voor en om dit alles, dat wy, officieren, onderofficieren korporaals en soldaten, in wa»e kameraadschap schouder aan schouder staan Aldus ons ééa voelende in liefde voor het Vaderland en in sterkt en Uw slaap wordt weer rustig door het gebruik van Mjjahardt's Zenuwtabletten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apotb. en Drogisten. aanhankeiykheid aan de Konin gin en haar Huis, biyve onze eenparige uitroep Leve het Vaderland, leve onze geësrbiedigde Koningin. Te Den Bosch zouden twee politieagenten byna het slacht offer zya geworden van de buitengewone dienstijver van eenige crisisambtenaren. De ambtenaren stelden op de Bossche veemarkt een onderzoek in naar valsche oormerken en zy ontdekten er verscheidene. Etn aantal boeren, eigenaars van varkens met valsche oor merken, werd gearresteerd en naar het politielokaal op de veemarkt overgebracht. Ook twee politieagenten, ge kleed in een veebandelaarsjas, hielden conttó'e. Toen zy wrer in het politielokaal kwamen von den zy dit geheel gevuld met arrestanten, terwijl zy zich tot hun veibazing hoorden toe snauwen, dat ook zy arrestanten waren. De beide agenten namen aanvankeiyk de zaak van de komische kant op en lieten glimlachend hun politiepenning zien. Toen één der heeren op Steven, die gloeiend van toorn en schaamte naast hem zit. De waaid knipoogt eens Hij begrypt 't geval Een volgend oogenblik staan de glazen al gevuld voor hem S even voelt zich tegen deze overmacht niet opgewassen hy betaalt. „Braaf gedaan, Sleefie, op je gezondhsid hoor Bram grinnikt van plezier. Nu hééft hij hem toch, dien heiligen Steven. Deze raakt hoe langer hoe meer van de wys Eén b geerte beeft by slechts hier weg te komen. Zal by ró@ heengaan Weer uitgelachen Vooruit dan maar, dat ééae glas nog en dan Snel giet hy zich den inhoud in de keel. „Nou, jy krygt er slag van," giechelt Hein. „Wat ga je be ginnen zegt hij, als Steven opstaande, wankelt en zich haas tig weer op zya stoel laat vallen „Biyf je nog wat Mooi zoo, ik ook" Weer klinkt Steven het ter gend gelach van Bram en diens makker ia de ooren Hy wil zich weer oprichten, maar de drank, dien hij nooit gebruikte, doet zijn werking gevoelen. Hy kan niet. De drankduivel omklemt steeds vaster zyn slachtoffer. „Zie zoo," zegt Greet, terwijl ze de lamp aansteekt„strakjes kooit Steven Emmy, je mag nog wat opblijven. Dóir, ga daar met js stoel wat dichter by de kachel, naast grootvader. Als Steven komt, ge ik gauw de boodschappen halen en dan zitten we nog een poosje heeriyk samen, hé Ze is juist thuis gekomen van Mevrouw Barends, en ze reddert nog hier en daar wat op. Grootvader is ook biy, even als Em, dat Geert er weer is deze week was ze wel drie dagen uit geweestdubbel aangenaam is nu het Zaterdagavotdje. 't Is, of met Greet telkens een zonne straal naar binnen komt, die de somb.*rheid van grootvaders hart verdryft. Ze gaat de blinden sluiten, 't Wordt al aardig donker. Ze kykt den weg zoover af, als ze kanze luistert nog even, of ze geen voetstappen hoortmaar oog noch oor bemerkt iets. ,,'t Wordt toch tyd, dat-ie komt," mompelt ze. Maar 't wegbiyven verontrust haar toch niet, S even komt altyd regel recht doorzeker wat oponthoud gehad. ambtenaren hiervoor echter niet het minste ontzag toonde en zich zelfs voor de deur posteerde om hen het heengaan te be letten, werd het anders. De agenten verloren nu hun geduld, grepen den man in de kraag en zetten hem onder hevig verzet op hardhandige wyze buiten het lokaal. De agenten stelden daarna den politiecommissaris met het geval in kennis. Deze begaf zich onmiddellyk naar het politie lokaal en las den al ts yverigen ambtenaar geducht de les. Naar het Hd bl. uit Buiten post en Achtkarspelen verneemt, beeft zich aldaar dezer dagen een zeer eigenaardig ziektegeval voorgedaan, dat tot nu toe nog niet is opgehelderd. De vyf kinderen van den arbeider H. Oldenburger zyn plotseling ziek geworden, nadat twee hunner by een vriendje in het dorp op bezoek waren geweest. De doc toren verklaarden overbrenging van drie der kinderen naar het Academisch ziekenhuis te Gro- nirgen noodzakeiyk. Uiteraard werd er aan vergiftiging gedacht, daar eenige jaren geleden ook vergiftiging ter plaatste is ge constateerd by eenige personen, JA ZEKER, ROOKT U GERUST, MAAR DENK ER OM ALLÉÉN RIJPE TABAK" NIEMEUERi STER TABAK VAN 5T0T15 CT R HALF ONJ die vleesch in blik gegeten hadden. Verscheiden etensresten zijn in beslag genomen en naar het laboratorium in Groningen opgezonden. Naar het blad verneemt is omtrent het karakter dezer ziekte nog niets defioitiefs gebleken. Doctoren zouden hier voorloopig nog voor een raadsel staan. Een van de naar Groningen gestuurde kinderen, een vierjarig zoontje is inmiddels overleden. Het lykje van dit kind zou te Buitenpost ter aarde worden besteld, doch voor het onderzoek is de be grafenis uitgesteld. Intusschen is ook de moeder ongesteld geworden. 5. Lodewijk, z. v. Joannes Christianus Trap en Joanna Blekman. Hendrina Wilhelmina, d. v. Jan Jacobus Huijer en Kornelia Bosman. OVERLEDEN 6 April. Klaasje Kleermaker 26 j. Jannetje Wouter- sen 86 j. weduwe van Willem Timmer. ERMELO. ONDERTROUWD. Geene. GEHUWD 8 April. Jan Ruiter jm. en Maartje Ruitenberg jd. GEBOREN 4 April. Jannetje, d. v. Berend Wajer en Gerrigje Vis. OVERLEDEN 5 April. Hannesje Zoet weduwe van Beert van den Berg 66 j. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f2.75 i f 3 50 Aardappelen f 1.80 k f 2.00 Rogge per H.L. f 5.50 k f 5.50 Biggen f5.50 k f 8.60 OVERVELUWSCH NIEUWS NUNSPEET. Op de Donderdag gehouden verkooping van het erf van H. Mouw te Elspset hebben twee personen, zekeren W J aldaar zoo met stokken geslagen, dat W. J in zulk eenen zorge* lijken toestand veikeerde dat men het niet ongeraden achtte den Burgemeester uit Nunspeet er dadelijk van in kennis te stellen, die er zich dan ook gisteren heeft heen begeven. BURGERLIJKE STAND HARDERWIfK ONDERTROUWD. Geene. GEHUWD. Geene. GEBOREN 4 April. Willem, z. v. Peter Olofsen en Peterntlla Bruinink. Zs maakt intusschen 't avond eten iereed. Nog is Steven er niet. Em wordt ongeduldig. Groot vader kijkt telkens naar de klok. 't Avondsten, sober genoeg, wacht. Geen Steven. Ook Greet begint zich onge rust te maken. Nog eens begeeft ze zich naar de deurde duister nis, die nu geheel gevallen is, belet haar iets te onderscheiden en haar luisterand oor vangt geanetlei geluid, dat baar hope geeft op een spoedig binnen treden van den verwachtte. Ze gaat weer naar binnen. „Komt Steven nog niet, Greet 't Is Emmy, dia 't vraagt en grootvaders oogen vragen 't mee. „Nee, Em. Kom, ga maar eten; 't wordt anders te laat voor je. Steven zal wat opge houden zyn Zoo tracht ze Emmy gerust te stelleD, maar 't gelukt slechts half. Grootvader zegt niet veel. Slechts werpt hy af en tos steels- gewys een blik naar de klok. Hy staat oploopt het vertrek wet op en neer. Em wordt te bed gelegd. Zwygend zetten grootvader en Greet zfch aen de tafel, Uit beider hart, val onrust en zorg, ryst een gebed. Maar 't wordt niet stil van binnen. „Waar Steven blyven mag 1" brengt Greet uit. „'t Is al by achten." ,,'k Weet 't niet. kind. All hem maar Ja, die gedachte is reeds ontelbare malen ook in haar hart geklommen. Greet neemt wat naaiwerk maar 't vlot nietweldra rust de naald geheel. Weer staat ze op weer opent ze de deurweer tracht ze met haar blikken door de duisternis te boren. Telkens tracht ze zich wijs te maken, dat ze Stsvetl daar hoort aankomen ij del zelf bedrog blykt 't gedurig. Dao, huiverend van den kou den nachtwind, zet ze zich weei, de handen onder 't hoofd, aan de tafel. En in haar hoofd wen telen de gedachten als de golven by den opkomenden vloed. „Wat gaat u doen, groot vader Grootvader hetft de jas aan getrokken en de muts opgezet. „Eens kyken. Een eindje den weg op." Wordt u*vol^%

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1937 | | pagina 1