OVERVELUWSCH WEEKBLAD NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Gemeenteraad Harderwijk Als het geweten zwijgt Zaterdag 6 Februari 1937. OVEBVELÜWSCHE BLADEN93ste JaargangHo. 10. HARDERWIJK, HIERDEN. TONSEL, ERMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, eaz. Br* nkvw^/WË Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs f1.00 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk GEMENGD NIEUWS. Het ljjk van Ds. J. Huizinga gevonden. 4 Februari 1937. Interessantjaaroverzicht van den Voorzitter Symptomen van vooruitgang? Voor hulp van 't Rijk hoeven we ons niet te schamen Uitstekende stem ming in den Raad Wethouder Poorter fuift op sigaren Dr. Timmers wordt geridderd Voortaan b|j grondaanvragen eerst bezinnen. Hoofdpijn, Kiespijn, Kantongerecht te Harderwijk, FbUILLETON. HARDERWIJKER ÖÖÜRANT -- ADVERTENTIEN 1—5 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. opgehaald. Maar die andere man die naast je liep met een fiets, had een electr. zaklantaarn in de hand. Die gebruikt hij edelachtbare als ie op de fietse zit en een hoek om moet: anders is 't zoo gevaarlijk. Stroopen f Neen edelachtbare, volstrekt niet. Wat kunnen de menschen toch onnoozele smoesjes verkoopen. f 10.of 6 dagen en de buks verbeurd. B. v. B. handelaar in jachtartikelen te Putten werd op 16 Dec. gesnapt dat hij niet geregeld aanteekening van de ontvangen voorraden kruit en patronen h eld. Een zending die een half jaar geleden was ontvangen stond niet in het daarvoor bestaande register. Verd. zegt dat hij het heelemaal niet erg vindt, want de boel stond toch in zijn dagboek. Hij werkt het register nu en dan wel bij. De Kantonrechter bemerkt wel dat verd een flmke por moet hebben om 't hem duidehjk te maken. f 10.of 5 dagen wordt voor- loopig genoeg geacht, maar als 't weer voorkomt loopt de heele patonen-af faire gevaar. C. v. S. koopman te Nijkerk, heeft op 17 en 18 December zakken met lampen gekocht van C, v. d. Berg en hield daarvan geen aanteekening in het register, hoewel hij er al lucht van had dat aan die lompen ook een luchtje zat. De straf, 2 x f6.— of 2x3 dagen, valt hem niks mee. H. D. en B. B. te Nunspeet heb ben op 24 Dec. gewandeld in het Elspeter bosch. Ze werden gesnapt en 10 minuten later nog eens Ze bleken echter onverbeterlijk, want de politie trof ze 28 Dec. weer aan en zoowaar 's middags nog eens. Ze krijgen elk 4 x f 2.of 4 x 2 dagen. A. Z. te Doornspijk heeft stikum een varken gehouden in een hokkie. Dat ma? tegenwoordig niet Eigen lijk is 't een drama want verd. had het beest willen opfokken om van de opb-engst eenige schulden te betalen. Nu is 't varken weg en de schul den zijn gebleven. f 4 of 2 dagen. Donderdagmiddag is in het Oosrerdiep te Wildervank in de schro?f van een moterboot het lijk gevonden van Ds. J. Heizin- ga, baptisten predikant te Muntendam. Ds Huizinga geraakte in den richt van 21 op 22 Januari j.l, door de gladheid te water en verdr-nk. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig met kennisgeving de heeren den Herder en Wouters. Nieuwjaars-rede Onmiddellijk na opening der vergadering spreekt de VOOR ZITTER als volgt Mijne Heeren, Der gewoonte getrouw wensch ik met U in deze eerste officieele raadsvergadering in het jaar 1937 eenige oogen- blikken stil te staan bij hetgeen het vervlogen jaar ons te aan schouwen gaf en den toestand der gemeente te bespreken. Ik zeg uitdrukkelijk eerste officieele raadsvergaderingwant het jaar 1937 zag ons reeds tot twee malen toe in deze zaal bijeen. Dat was op den 7en en 8en Januari, toen wij hier elkander met van geluk stralend gezicht de hand druktenomdat wij het feit mochten beleven, dat H.K.H. onze geliefde Prinses Juliana in het huwelijk werd verbonden met Bernhard, Prins der Nederlanden. Nu wij dan thans hier voor het eerst officieel bijeen zijn, verzoek ik U, zich te verheffen van Uwe zitplaatsen en daardoor met mij in te stemmen in de bede, dat God de Heere, die ons land en volk door de eeuwen heen den zegen schonk, ge regeerd te worden door het Huis van Oranje. Zijn rijken en onmisbaren zegen schenke op deze huwelijksverbintenis, dat Hij door dit huwelijk nieuwe loten schenke aan den ouden Oranjestam, opdat de bandOranje en Nederland tot in onafzienbare tijden blijve voortbestaan en dat Hij onze regeerende Vorstin, Koningin Wilhelmina nog lange jaren in Haar hooge ambt bevestige en Zij daarin steeds datgene mag ervaren, wat Haar en Haar volk gelukkig maakt. Het jaar 1936 is voorbij gegaan en naast veel, dat zorgen baarde staat daar als met glanzend schrift de datum van September, toen geheel onverwacht de blijde tijding werd vernomen„Onze Prinses is verloofd"een tijding, die, als geen andere, in staat bleek ons gansche volk in vervoering te brengen. Deze gebeurtenis is zeker het aller belangrijkste, wat het afgesloten jaar ons bracht en geeft hoop, dat Nederland be waard zal blijven voor de droeve omstandigheden, die in verschil lende andere landen vallen waar te nemen. Wij zouden te kort doen aan dit feit, als wij bij onzen terug blik hierbij niet in de eerste plaats stilstonden. Ons verder bepalend bij den engeren kring,die onze gemeente omsluit mag ik beginnen met dankbaarheid te vermelden, dat de gezondheidstoestand der bevolking in 1936 bijzonder gunstig was, nog gunstiger dan in het daaraan voorafgaande jaar, toen ik toch ook van dezen zegen kon gewagen. Er kwamen op een eindbe- volking van 9423 zielen slechts 79 sterfgevallen voor, wat nog minder dan 0.85 pCt. is. Door een geboortecijfer van 201 kinderen en een uitbreiding door verhuizingen van 99 per sonen steeg het zielental met 221. Vervolg 4e pagina om df-z pijnen te verd'ijven i.- een Mljnhardt's Hoeder. Per stuk 8 ct.doos 45 ct. Bij Uw Drogist. In het Noord-Westen van Japan en op h-.t eiland Hokkaido wo-dt een ZJvaro sneeuwstorm In de pref ctuur Jamagata is een trein gekanteld, waai bij dïttig personen warden gedood De staking der havenarbeiders te Antwerpen is geëindigd. Over al zijn de werkzaamheden herva', slecats met uitzondering van enkele gevallen. Ook de staking der mijn werkers in Henegouwen kan als geëindigd worden beschouwd. Ia de steengroeven van Lessen is de arbeid eveneens hervat. Zitting van 2 Febr. 1937. KantonrechterMr. Loosjes. Ambt. O M Mr. Pluymaekers. Er rijn vandaag tranen gevloeid ter terechtzitting geen tranen van berouw van een verdachte, maa> tranen van emotie, tranen van een getuige. Daar was weinig reden voor en daarom dient dat te worden toege schreven aan een overgevoelige natuur. We hebben eens gelezen dat een dame op een fietstochtje een dorp passeerde waar bij een woning de wasch te drogen hing. De kleeding- stukken waren echter zoo verre van wit dat de dame er bepaald van overstuur raakte. Ook zoo'n gevoelige natuur. En aangezien de bef van den griffier ook wel eens een Persil- sopje mag hebbenenfin, er zijn vandaag tranen gevloeid. De hoek bij slager Phrommer te Harderwijk was al menigmaal het tooneel van verkeers-wanordelijk- heden. Op 11 Dec. nam een chauf feur uit het hooge Noorden de vrijheid op die plaats de korte bocht te nemen, hetgeen tien tegën een mis loopt. Juffrouw Otterlo en Joh. Kok de slagersknecht hebben alles haarlijn gezien. De Kantonrechter is van meening dat diar ter plaatse een witte streep goede diensten zou bewijzen Intus- schen krijgt de korte-bocht-nemer f6.— of 3 dagen. 61 „Waarom niet eerder „Omdat het onmogelijk is Vraag mij niet verder. Je kunt waarlijk tevreden zijn met het ontzaglijk groote offer, dat ik je breng. „En wanneer zal ik wat naders van je hooren „Overmorgenavond. Onder de uitdrukkelijke voorwaarde echter, dat j: voor dien tijd geen poging doet je met mg in verbinding te stellen noch schriftelijk, noch mondeling. Jg eelf zoudt het mg gemakkelijk genoeg door een noodlottige onhandigheid onmogelgk kunnen maken mijn belofte te houden." „Het is goed 1" antwoordde eg, hem onbevreesd aankijkend. „Ik zal wachten. Tot weerziens dus I" De wgza, waarop zg daarna van elkander afscheid namen, verried waarlgk niets van die onweerstaanbare, verterende Alweer de overweg van Bijsteren sedert de voorrangsborden er staan nam het aantal overtredingen toe. Nu is er weer een mijnheer uit Hoorn die voor zijn beurt dien overweg passeerde, omdat hij naar zijn zeggen, het bord niet kon zien wegens verblinding door een tegen ligger. Zoo is er altijd wat. De Ambt. O.M verdenkt enkele auto menschen ervan dat ze geen borden willen zien en vraagt f8.— of 8 dagen. Vonnis f5.— of 2 dagen. Iemand uit Utrecht kwam op 1 Dec. per auto aanrijden uit de richting Ermelo, toen uit de Leuv. weg bij Harderwijk een vrachtauto kwam die ook in de richting Har derwijk reed. De Utrechtenaar moest achter blijven maar kon dat niet zoo gauw. Deor zijn sterke remmen maakte zijn wagen rare capricies en kwam ten slotte in het slootje bij de Nieuwe Kazerne terecht. Bij de huidige wetgeving noemt men dat: de vrijheid en veiligheid van het verkeer in gevaar brengen. f 6.of 3 dagen. T. H. arbeider te Nunspeet heel1 aldaar op 14 Nov. ook de veiligheid van het verkeer in gevaar gebiacht, zij het dan op een andere manier. Hij fietste namelijk met een ketel in zijn linkerhand en hoe of het r.u precies kwam, weten we niet, maar op een gegeven oogenblik ging iannetje Hofman voor de vlakte Get. J. Rekers vertelt onder een stroom van tranen wat hij ervan gezien heeft Of de schade aan Jannetjes mantel al vergoed is Verd. weet niet eens waar Janne tje woont. De Ambt. O.M. zal het hem wel vertellen en verwacht van verd. dat hij er heen zal gaan. 't Is nog wel een verre nicht van verd. De straf luidt f3.of 2 dagen. Een heel rijtje lieve jongens uit Hierden: W S., L. F., M. T. en L. d. B. staat tnans terecht. Ze hebben op 13 December twee meisjes baldadiglijk aangegrepen. Ze bekennen allemaal en hebben verder niets te zeggeD. Aaltje Karssen zegt als getuige dat ze anders niet veel last van de jongens heeft. De kapot geslagen bril is betaald. De Ambt. O.M. zegt dat het in de buurtschap Frankrijk weer eens Fran ch is toegegaan en vindt het een lummelig gedoe, waarvoor een straf van f 5 of 5 dagen voor elk wel gepast is. De Kantonrechter gelooft dat zulk optreden in de middeleeuwen niet zoo vie md geweest zou zijn; in onze dagen past het niet meer. De lieve jongens krijgen elk f 3. of 2 dagen. Ze knikken ailemaa! en verdwijnen. De vrachtauto van A. G. te Staverden heeft aldaar in de knoop gezeten met een bus van de Garage van Maanen. De schade viel nogal mee maar viel blijkbaar toch niet hartstocht, die anders wel twee menschen kan mei-slrpen zelfs tot openlijke verachting van alle goddelijke en menscbelttke wet ten. Als met moeite ord;rdrukte haat vlamde het in de oogen van de eeae en klonk het in ds woorden van den ander. Zij reikten eikander zelfs niet de handmaar toen Siegmund Artois weer alleen was, balde bij in de groots e woede zijn vuist tegen ds juist toegevallen deur en knarsetandde op woeste toon Daar zal je voor moeten boeten Zoo waar ik leef dat zal ik je betaald zetten I" HOOFDSTUK XVIII. Terwijl bijna de halve wereld reeds van den roem van het nieuwe geneesmiddel weerklonk lag de werkelijke ontdekker, Valentin Düringhoffen, als een onbeweeglijke, vaak bewustlooze patiënt op zijn ziekbed. Hem interesseerden eer en roem even min als iets anders dat om hem heen geschiedde. Hij wist het ronde, door gewoonte rustige gelaet van de door doctor Giers- berg gezonden verpleegster niet van juffrouw Heieens smal, kommervol gezichtje te onder scheiden. Maar menigmaal, wan neer haar koele vingertjes zacht vriendschappelijk te regelen. Dat gaat meestal niet. Thans wordt G. gestraft met f3.of 2 dagen en de verzekering kan daar verder op bouwen. E. G. metselaar te Harderwijk, heeft op 18 Dec. op een karwei, waar hij onder-aannemer was, geen arbeidslijst voorhanden gehad en geen arbeids-register. Een klein overtredinkje.dat echter nogal eens voorkomt en daarom is het goed, het hier weer eens te ver melden. 2 x f 1.— of 2 x 1 dag. In de volgende zaak staat V. D., directeur van de Nijkerksche export slagerij terecht omdat hij 9 menschen heeft doen arbeid verrichten buiten de uren op de arbeidslijst vermeld. Verd. is naar Harderwijk gekomen om een en ander eens toe te lichten, want het was wel heel bizonder. De overtreding hield namelijk verband met het Vors elijk huwelijk. De spoorwegen hadden aan verd. bericht gezonden dat ze tegen 7 Januari de handen zoo vol had met vervoer van menschen dat ze zich niet te veel met varkens kon be moeien Dus de varkens die de klanten besteld hadden, moesten in den avond van 5 Jan. a lemaal weg. Toen is er m <ar gewerkt in de hoop dat de arbeids inspectie het niet snappen zou. Die hoop is niet ver wezenlijkt. De Kantonrechter kan zich deze zakelijke moeilijkheid wel begrijpen en halveert dj 9 x f 1.de de Ambt. O M. vraagt. H. v. d. P. landbouwer te Ermelo hee t twee varkens geslacht zonder kennisgeving. Verd. erRent dat en is stom ver baasd dat hij daarvoor hier moet komen. Hij mocht immers van de Varkens-centrale twee varkens slachten. De goeie man blijkt verstrikt in het warnet van bepalingen op dit gebied. Al mag je van de crisis centrale varkens slachten, daarom mag je het nog niet van de vleesch- keuiings-wet centrale Je moet bn het slachten van varkens letten op de verschillende centrales, anders loopt de boel niet. Verd, houdt vol dat hij niet anders gedaan heeft dan alle jaren: op Veluwsche manier een beestje in de kuup. Hij st'at raar te kijken als de Ambt. O.M zegt dat er tegenwoor dig rotte schapen en rotte kalveren en rotte varkens geslacht worden om aan den man te brengen en dat dit maar eens uit moet zgn en dat daarom f10.of 10 dagen wordt ge raagd. Het wordt verd. hoe langer hoe donkerder en bij de deur hoort hij dat hij gestraft wordt met f 5.— of 2 dagen. H. H. arbeider te Oldebroek liep op 13 Dec. in 't veld ondet Doorn spijk te wandelen met een buks. Hoe hij da raan kwam Gekocht van jeweetwel en toen er, verkwikkend over zijn verhit, pijnlijk voorhoofd gleden, mur melden zijn kleudooze lippen een naam, die het arma jonge meisje steeds onwillekeurig in elkander deed krimpen want het was de hare niet. Grdurende dt eerste weken had hij nu en dan in zijn hevige koorts liggen fantaseeren in nauwelijks verstaanbare woor den tijdens de laatste twee dagen echter, die er nu reeds sinds de behandeling met het nieuwe geneesmiddel verloopen waren, hadden dergelijke fantas tische uitingen zich niet meer voorgedaan. Wel hield de diepe bewusteloosheid nog steeds aar, maar toch namen zijn smartelijk vertrokken gelaatstrekken meer de uitdrukking van een rustigen sluimer aan, De verpleegster, die gedurende de bijzonder gevaarlijke nacht uren haar plaats aan het ziekbed aan niemand anders overliet, was gewoon zich daarvoor over dag door een flinke rust schade loos te stellen. Gedurende dien tijd ruste de verpleging van den pafënt alleen op juffrouw He leens schouders. Ook thans zat z^ met een handwerkje niet ver van het bed bg het ream, toen een zacht kloppen op de kamerdeur haar snel deed opstaan. Zij opende behoedzaam de deur en trad toen, terwgi een lichte blos zich op baar wangen ver toonde, een schrede achterwaarts, om de bezoekster den doortocht vrg te geven. „Komt u maar binnen, me vrouw Hij merkt er toch niets van en het zal u geruststellen hem te zienwant het gaat, God zg dank, sinds gisteren al weer iets beter met hem Ingeborgs slanke gestalte was bet, die op deze uitnoodiging onhootbaar het ziekenvertrek binnentrad. Zonder een woord te spreken gaf zg juffrouw Hsleen een hand en ging toen op de teenen naar het bed, dat door een vrij groot scherm tegen tocht en al te schel licht beschermd werd. Minutenlang blikte zij on afgebroken op het bleeke, inge vallen gezicht met da vastge- sloten oogen en de pgnlgk neer hangende mondhoeken. Toen plotseling boog zg zich voorover, gevolg gevend aan een onweer baren aandrang en zachtjes be roerden haar lippen het bleeke voorhoofd van Valentin Düring hoffen. „God is barmhartig, Hg zal hem niet laten sterven," zcide juffrouw Heieen achter hur met gedempte stem en toen keken beid: vrouwen elkander in de oogen met een van die blikken, die duizendmaal meer zeggen dan lange verhalen en uitvoerige bekentenissen. Zg konden inderdaad voor elkander niet meer verbergen, hoe het er in haar harten uitzag. Reeds sinds den dag, waarop Ingeborg voor de eerste maal hierboven was verschenen, ten einde zich de zekerheid te ver schaffen omtrent Valentin Düringhoffens toestand, wist juifrouw Heieen ven welken aard de gevoelens van de vreemde jonge vrouw voor den zieke waren, Hoewel zg door haar strenge opvatting op het gebied der zeden, die door ze kere onwillekeurige opwellingen van ijverzucht geenszins verzacht werd, aanvankeigk geneigd was geweest, de schoone, bleeke bezoekster te verwenschen, had de gemeenschappeigkheid van haar beider leed en de verzoenende nabijheid van den dood, die reeds aaa den rand van het ziekbed scheen te staan, haar gezindheid toch spoedig in medeigdende deel neming veranderd. Voor zich zelf had zg toch bovendien nooit hoogvliegende verwachtingen ge koesterd. Haar liefde voor Valentin Düringhoffen was van dien stil len, onbaatzuchtigen aard, die bereid is alles te geven, zonder daarvoor een andere belooning te verlangen dan het geluk in de nabjjheid van het geliefde wezen te ademen, van tgd tot tijd den klank van zgn stam te hooren en misschien somtgds een blik van vriendelijke waar deering te ontvangen. Zij had het steeds els een uitgemaakte zaak beschouwd, dat Valentin Düringhoffen op zekeren dag met een mooi en verstandig meisje in bet huwcigk zou treden ja, zij had zich dikwgis in da levendigste kleuren de schitte rende, bekoorigke versebgning van de gelukkige uitgeschilderd, wie het beschoren zou zgn door zgn sterke hand door hst leven te worden geleid. Thans echter nu aan dit ziekbed voor die andere iedere wensch evengoed was uitgesloten els voor haar zelf, thans had een echt vrou welijk medegevoel over ieder ander gevoel de overwinning behaald. Wordt vtttcigd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1937 | | pagina 1