't Staphorster Boertje Middenstandshuis Haard-kachels, Haarden CD Kachels. NIEMEIJER'5 STER TABAK i. XRISSEL Kastpapier 0TTEBL00. De avonden langer, de koude treedt in. warme Rnm-Cognac of Wjjngroc of een fijne warme Pnncli Binnen- en Buitenlandsche Likenren. t I eleyt Uwe vergaderingen J. KUIKHO VEN, Smeep.brink 20 J.J-Cemeltjen. THEARIO BESCHUIT. Stols' Electr. Bakkerij STUURMAN U- oei -bocfi (Lever jrulé GEZ. WIPKINK - Hondegardstraat 14. I Haarden, Haard-Kachels Kachels. Plaats eeo Kleintje. FIBMA WEDDING HAAT- EN BBPABATIE- HBICHTINB. Het Kruidenhuis HEDEN ONTVANGEN: SCHOENHANDEL SWIFT schoenen L. J. SCHUBING FRIESCHE KLEI AARD AFPELEN. 0. GERARDS, NIET ALTIJD H. KLUIVER Een proef reeds Dames- en Meisjeshoeden OfiiGieel gedeelte. Land- &tninbonwpraatje. Als het ooft van de boomen is en de bladeren beginnen af te vallen, dan wordt er in den regel niet veel aandacht meer besteed aan de leveranciers van het gezonde en smakelijk fruit. Toch is dit niet zooals het be* hoort. Want in wezen maken de boomen zich nu al weer ge reed om de vruchtvorming voor het volgende jaar voor te be reiden. Men lette maar eens op ds korte takjes, de zoogenaamde spoortjes", waarop de nieuwe bloemknoppen reeds zichtbaar zyn. En bij iets meer dan op pervlakkige beschouwing bemerkt men op de takken en in schors- spleten allicht ook wel het onge dierte, dat zich gereed houdt om de levenssappen van den boom weg te zuigen, of anderszins de vruchtknoppen te belagen, Daar om is het gewenscht zich nu reeds actief tegen al het gespuis, dat de gezondheid van den boom of de vruchtzetting in gevaar brengt, te weer te stellen. Wij kunnen dit vooreerst doen door alle afgevallen ooft onder de boomen weg te halen. Laat geen rottende appels of peren onder de boomen liggen, want zy vormen een haard van besmetting. Hark eveneens de bladeren onder de boomen weg, want hierop be vinden zich zoowel plantaardige als dierlijke parasieten, welke binnenkort de kroon weer trach ten te bereiken om haar ver nielend werk van voren af te be ginnen. Heeft men oude boomen met ruwe schors vol spleten en scheuren, dan verdient het aan beveling deze losse schors zoo goed mogelijk weg te krabben, zoodat de stammen weer glad worden. De afgekrabde schors moet beslist vernietigd (bij voor keur verbrand) worden, want hierin schuilt ailerlei ongedierte. Tegelijk worden dan de stammen van mos en algen gezuiverd. Daarna gaat men de stammen met een tamelijk sterke Poliflor- oplossing bestreken, zoodat alle achtergebleven dierlijke en plant aardige parasieten finaal worden gedood. Met het oog op bloediuis doet men goed, vooral bij appei- boomen, de wortelhals bloot te leggen en deze eveneens flink met Poliflor in te kwasten. Ook is het van belang zoowel de groote als de kleine boomen reeds thans met een Poliflor- oplossing te bespuiten. Men is dan zeker, dat door vernietiging van een groot aantal vijanden de eerste aanval in de kiem wordt gesmoord. Bladluizen en eieren van den ringelrupsvlinder, welke zich als een vasten ring om de eenjarige twijgen be vinden, laten zich nu gemakke- lijk vernietigen. Evenmin ver zuimen wy de aalbessen- en kruisbessenstruiken nu al een Poliflor-bespuiting te geven. Natuuriyk moet deze bsspuiting in den loop van het voorjaar een paar malen worden herhaald, maar hoe vroeger wij de eerste bespuiting toepassen, des te beter. Verschillende vooraan staande fruitkweekers over het geheele land hebben den vorigsn herfst op gelijke wyze hun boomen en struiken met succes behandeld. Wanneer men dan in den winter en later in het voorjaar nog eens een Poliflor- bespuiting toedient, kan men zeker zijn, dat de boomen vol komen vrij van ziekte en onge dierte blyven. En worden ook overigens de boomen behandeld zooals het behoort, d w.z, oor deelkundig bzmest en vakkundig gesnoeid, dan zal men veel en gaaf fruit kunnen verwachten. ADVERTENTIEN Onder Rikatoezicht ge examines rd scheenhergiöÜB?. Kwaliteit en afwerking gegarandeerd Abonnementen op dit blad worden TEN ALLEN TIJDE AANGE NOMEN. Men behoeft niet te wachten tot een nieuw kwartaal. L. STEGEMAN Pzn. - E 90, STAPHORST. (HET OUDSTE ADRES) Geneesmiddelen wettig gedeponeerd. Zitdag WOENSDAG a8 OCT. a.s., en vervolgens om de VIER WEKEN van 10 tot 4 uur in het Volkskoffiehuis te HARDERWIJK (Markt 6). Na wordt bet tijd voor in verschillende smaken. WIJNEN en GEDISTILLEERD. Aanbevelend, Fl. P. Th. HUBERTS Wolleweverstr. 16 Harderwijk Telet. 54 Billijke tarieven. PRACHT SORTEERING BELEEFD AANBEVELEND, Donkerstraat 13 STERK, SIERLIJK en GOEDKOOP -: Beleefd aanbevelend, REPARATIE-INRICHTING. Heden ontvangen een prachtsorteering f3.75,f4.25, t4 95, f 5.25,17.25 Beleefd aanbevelend, Rpnifl MARKT No. 20 Harderwyk Depót Verven en Stoomen BLOEMENMAGAZIJN BRUGGESTR. - TELEF. 118 KWEEKERIJ HIERDERWEG Harderwyk. Prachtige voorraad bloeiende en groanbiyvende PLANTEN. Goede sorteering AFGESNEDEN BLOEMEN. Je aangewezen adres voor prima BLOEMWERK Aanleg en onderhoud van Tuinen. Beleefd eenbevelend. PRIMA Aanbevelend, KLEINE GRINDWEG 48 TELEFOON 120 is een eigen haard GOUD WAARD! ALLEEN als men een goed merk aanschaft. in de Luttekepoortstraat is voor Haa rden, Haardkachels en Kachels een vertrouwd adres. Haarden en Kachels zullen zeker duurder worden. zal U overtuigen van de prima kwaliteit van onze Reeds 15 maal bekroond. VIJHESTRAAT 22 TABAK wordt steeds meer gevraagd I DE REDEN??? De BUITENGEWONE KWALI TEIT tegen ZULKE LAGE PRIJZEN. STUURMAN Tabak No. 1 35 cent per half pond. STUURMAN Tabak No. 2 30 cent per half pond. STUURMAN Tabak No. 3 25 cent per half pond. Zoo U nog geen rooker van dit merk bent probeert U ze dan eens. Tabaksfabr. „De Olifant" U ROOKT TOCH OOK LIEVER RIJPE TABAK"? ALLEEN RIJPE TABAK 15 GEZONDE TABAK ALLEEN QEZONDE TABAK SMAAKT QOED EN SCHAADT NIET! EEN STER OP HET PAK WAARBORGT RIJPE TABAK ROOKT DAAROM UITSLUITEND DE RUPE TABAK VOOR ROOKEND NEDERLAND U vindt steeds bet ALLERNIEUWSTE in BIJ Zeer rnime kenze! BELEEFD AANBEVELEND. Donkerstraat 28 TeUf, 139 Frnit- en Groentenhandel DONKERSTR. 32 TEL. 60 Weer voorradig NIEUWE FRANSE NOTEN, COCOSNOTEN, AMANDELEN en VIJGEN, in pakjes en los uitgewogen. Verder: Druiven, Appels, Peren, Bananen,Sinaasappels, Citroenen, enz. enz. enz. Gemeente Harderwijk. Najaarskeuring springstieren. Monument voor wijlen de Koningin-Moeder Woensdagmorgen is te Soest, in tegenwoordigheid van H M. de Koningin, het monument ter nagedachtenis van wyien Konin gin Emma onthuld De Firma WEDDING levert alle boekwerken zeer spoedig. Vruchtboomen nazien. K FIJNE GEUR VLOTTE BRAND ZACHT VAN SMAAK OPWEKKEND KALMEEREND QEEN GEUR SLECHTE BRAND SCHERP OP DE TONG SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID m m B HARDERWIJK. Gevonden en ver loten voorwerpen. Gevonden. Een duimstok, een wollen dasje, een armbandhorloge, een kinderhandtasch, een zegelring, een vulpotlood, een grijze pet, een heeren sjaal, drie sleutels aan een ring, en een paar handschoenen. Verloren. Een gr^ze dameshand schoen, een vulpen, een nummer bord vaa motorrijtuig, een dekkleed 10 x 4, een heeren handschoen (glacé), een grijze handschoen (want) een ceintuur van regenjas, een por- temonnaie met inhoud, een heeren overjas, een lederen handschoen, een zilveren armband, en twee gel dige rijwielbelastingmerken. Inlichtingen aan het Bureau van Politie. NUNSPEET. Gevonden en ver loren voorwerpen. Gevonden. Een kruk van een por tier van een auto. Verloren. Een dekkleed. Inlichtingen ten gemeentehuize te Nunspeet. Ter openbare kennis wordt ge bracht dat in 1936 najaarskeuringen van springstieren o.m. zullen worden gehouden op Dinsdag 17 November a.s. en wel te Putten om 10112 uur v.m., en te Nijkerk om 111|2 uur v.m. Afstammingsbewijzen der stieren, voor zoover bekend, moeten ter keuring worden medegebracht. Het desbetreffend besluit van Ge deputeerde Staten van Gelderland ligt ter Secretarie ter visie. Colijn in de carricatuur. Lib ellen-serie Bosch Keuning Baarn. Een hoogst aantrekkelijk boekske, vooral voor de ouderen, die in de verzameling van ruim honderd car- ricaturen een stuk historie herleven van de laatste kwarteeuw. We ver wijlen in onze gedachten weer eens in de dagen van de vlootwet en de reorganisatie van het leger. We maken weer eens mee de kabinet crisis van toen en toen en zeggen bij ons zelf dat alles toch op zijn pootjes terecht komt, De nieuwe libel is een boekje om telkens en telkens weer eens op te nemen. Een boekje om zelf te bezitten. Voetbal jaarboekje. Adrn. Nic. Maesstraal 114, Amsterdam, j 0.40 De verschijning van dit lijvige, goed geïllustreerde voetbal-jaarboek zal zeer zeker in sportkringen met groote ingenomenheid worden be groet. Het geeft een duidelijk beeld van de organisatie van de K.N.V.B. en bevat een volledige beschrijving van het kampioenschap van Nederland. Kortom, het boekje geeft in 416 bladzijden alles wat een voetballer weten moet. En dat voor 40 ct. 7. H. v. d. Heyden, Twee jongens op een torpedojager. Jeugdbibliotheek Druk kerij Helmond. Daar is weer een nummer van de jeugdbibliotheek, waarnaar onze jongens zullen grijpen. Het nieuwe verhaal van v. d. Heyden speelt op zee en, we be hoeven bet eigenlijk niet te zeggen, het geeft een reeks van avonturen en onverwachte gebeurtenissen die in hooge mate de belangstelling van de jongens opwekken. De titel van het eerste hoofdstuk „Joop verdwijnt in een mierennest" is al meer dan voldoende om de jeugdige lezers te pakken. De uitvoering is zoo mooi als de prijs van een kwartje maar even toelaat.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1936 | | pagina 4