KLEINTJES Nn is bet nog tijd! SINTEL Haard-kachels, Maarden en Kachels. Middenstandshuis Z™. 11 H.H. LANDBOUWERS Bericht van inzet. EEHREUZENSUCCBS! van H. R. KLUIVER I De avonden langer, de Me treedt in. warme Rom-Cognac of Wijngroc of een fijne warme Punch Binnen- en Bniteniandsche Likeuren. KUIKH0VEN, Smeep.brink 20 STUURMAN Belegt Owe vergaderingen in het THEARIO BESCHUIT. Stols' Electr. Bakkerij H. f. 0TTEBL00. Ofiicieei gedeelte. Uw wintergarderobe in orde te maken, tegen prijzen, die niet meer terugkomen. Minderwaardige artikelen worden door ons NIET verkocht. AMERSFOORT Dennetakken Aanbesteding FBIESCHE KLEI AARD AFPELEN. 0. 6ERABDS, HEDEN ONTVANGEN: Een proef reeds HAAT- EK JTl KBPABATIE- KA lMBlGHTWfi.«^T? Licht motorrijwiel ter Gemeenterekening (voorl. vast stelling) ink. f525945.53, uitg. f515665 92, batig slot gew. dienst f 10279.61. Gasfabriek Harderwijk. Vervolgonderwijs. Aan 50 man autobus per soneel is ontslag aangezegd. Voetbal, Visseherfj-Bericht HARDERWIJK, van 5 Oct. t|m 10 Oct. 1936. Gemeente Slachthuis. VARKENSMARKT 13-15 Dames-, Heeren- en Kinderkleeding en Manufacturen SPECIALE AFOEELING KLEEDING NAAR MAAT GEVRAAGD een flinke part# jgg|r Het is Uw belang om zoo spoedig mogelijk Kalizout en Slakkenmeel te bestellen, in verband met oploopende markt. Coöp. Landb. Vereen. Harderwijk van GRONDWERK te HIERDEN. Het rooien van boomen en struiken en het ver richten van grondwerk ten behoeve van aan te leggen wegen. (In a perceelen). PRIMA Heerlijke warmte! En zninig stoken! Dat zjjn de eigenschappen van de HAARDEN HAARD-KACHELS en KACHELS Luttekepoortstraat. 38F" Ziet de enorme keuze. Nn wordt het tijd voor in verschillende smaken. WIJNEN en GEDISTILLEERD. Aanbevelend, F2. P. TSl. HUBERTS Wolleweverstr. 16 Harderwijk Telet. 54 PRACHT SORTEERING TABAK Tabaksfabr. „De Olifant'' zal U overtuigen van de prima kwaliteit van onze Reeds 15 maal bekroond. Onder Rfkstoezicht geeiamineerd schoenhersteiler. Kwaliteit en afwerking gegarandeerd (In deze rubriek worden kleine adv. betreffende huur en verhuur, koop en verkoop, personeel zoeken en dienstaanbieden, opgenomen tegen 50 cent per 20 woorden. Elk woord meer 5 cent) WENSCHT GIJ eene correcte boekhouding op bijzonder gunstige condities, schrijf dan onder No. 1654 aan het bureau van dit blad. MARKTBEZOEKERS NAAR ZWOLLE gelieven zich voortaan uiterlijk Donderdags avonds op te geven bij J. HOP, Rijwielhandel. WORDT LID VAN DE HIERDENSCHE DAMCLUB. (Zie plaatselijk nieuws) OVERNAME Mooi karretje voor sportieve jongelui, f 27.50. Adres bevr. bureau v. d blad. deel te nemen, dis des Zater dagsavonds van 79 uur hetzij in School A, hetzij in Obadja zal worden gegeven. De Voorzitter deelde nog mede dat de visschers die uit de regeling traden gerust hun bedrijf kunnen neerleggen, waar na ze de volle tegemoetkoming zullen ontvangen, omdat dit bianen het raam. der wet (art. 13) mogelijk is. Degenen die niet uit de regeling traden en in ongunstige conditie raken zullen met bescheidenheid op soepele toepassing moeten aan dringen. Voor eerstgenoemden zullen berekeningen worden ge maakt, vanaf het tijdstip waarop ze uit de regeling traden. Dit laatste lokte eenige be sprekingen uit omdat enkelen bevreesd waren dan niet in aan merking te komen voor de ge- heele steun. Men maakte er zelfs het bestuur een verwijt van dat degenen die uit de regeling traden, daarvan onkundig werden gelaten. De Voorzitter stelde hun echter op dit punt, na inge wonnen informatie, volkomen gerust. Hierna werd de vergadering met dankgebed gesloten. In de a.s. Vrijdagmorgen te houden vergadering van den Gemeenteraad zal de benoeming piaats hebben van leden der verschillende commissieën van Ëijsta&d. In de Commissie voor de financien hadden voor 1936/37 zitting de h.h Coztjnseh, G. J. Bruinink en Wülemsen. (Toegevoegd voor de be- groatings arbeid van vorig jaar de b.h Wijenberg en Colder) In de commissie voor de Landerijen hadden zitting de h.h. Brons, Arendsen en Wouters. Naar aanleiding van een on langs door den heer Pot ge stelde vraag over de mogelijk heid om het melkventen op Zondag te verbieden, werd door E. en W. de geheele Winkel sluitingsverordening herzien en daarin zijn nu opgenomen be palingen betreffende verkoop op Zondag. Art. 6 zegt dat het verboden is op Zondag melk, room, bloemen en banketbakkers-artikelen te bezorgen. De verordening wordt thans ter vaststelling aangeboden. In opdracht van de Regeering moet door den Raad worden vast gesteld een verordening tot aan wijzing van ambten en betrek kingen in gemeentedienst welke door capitulanten kunnen worden bekleed. Door deze gemeente wordt hiervoor alleen aangewezen de betrekking van politie-agent. B. en W. stellen den Raad voor gunstig te beschikken op een verzoek van de Vereen. Ambachtsschool om een schilder cursus „noodig" te willen ver klaren, zonder welke verklaring geen Rijkssubsidie kan worden verkregen. B. en W. stellen den Raad voor om aan dt Asbestonafabriek in erfpacht te geven een terrein groot 426 meter bij da fabriek tegen een canon van 5 ct. per M. Het is de bedoeling van aan vrager om dit terrein geleidelik met fabrieksafval op te hoogen. Ter vaststelling worden aan geboden de navolgende reke ningen Kinderhuis ontv. f 38976.98, uitg. f 37726 42, adm batig slot f 1250 56, werkelijk batig slot f 7 22. Burg. Armbestuurontv. f30069 33, uitg. f30554.21, tekort om aan te vulLn f 484 88. Begrootingen in ontv. en uit gaaf Kinderhuis f 19964 06, Aimbestuur f 21075..Woning bedrijf f 10988.75. In de piaats van den heer G. J. den Hollander, dia den dienst met pensioen heeft verlaten, is met ingang van 16 Oct tot Brigade Commandant bij de Rijksveldwacht benoemd de heer G Roairijn, thans Brigadier te Hengelo. Aan de Stationslaan, waar de Verkeersweg begint, bad Zaterdag een merkwaardig geval van snijden" piaats. Een auto, gemerkt L die met snelle vaart de Verkeersweg swam afzetten, wilde snijden russchen een tegenligger en een stilstaande bus van de „Veluw- ache". Op het laatste oogenblik zag hy dat dit experiment niet zou gelukken, doch een wagen met een tachtig kilometer vaartje staat zoo maar niet stil en zoo gebeurde het dat de wagen een geweldige sliert maakte tegen de bus. De eene zyde werd zoo ongeveer afgescheurd en de bus kreeg ook een knauw, hoewel lang zoo erg niet. De bestuurder kwam er met enkele geringe verwondingen af. De politie noteerde een en ander. Men verzoekt ons, nog evsn de aandacht te vestigen op de film die hedenavond gaat en waarin de „Sangerknsben" optreden. Dezs fiim moet zijn van een ontroerende schoonheid en had dan ook overal een hoogst dankbaar publiek. HIERDEN. Da by het afscheid van Ds. v. Dop gehouden collecte voor de Kerktelefoon heeft ruim f 115.opgebracht. HIERDEN. De Hierdensche Damclub is er eindeiyk in ge slaagd een wat gescukt lokaal te vinden ter beoefening van het mooie damspel. Tot dusver heeft men zich beholpen met de wagenmakerij van v. d. Brink, maar het was toch niet je dat. Vanaf a.s. Vrydag zullen de bijeenkomsten worden gehouden in de voormalige werkplaats van J Kevelam tegenover de pastorie. Hier hebben de jonge lui een goed verwarmd en ver licht lokaal en ru kunnen ook nieuwe leden worden aange nomen. Men is nu ook in de gelegenheid om dubs van buiten uit te noodigsn voor wed- s'rijden. A.s. VrijJag begint een com petitie. Ws wekk n da Hierdensche jongelui op, zich als lid aan te ineid-n. De damavonden beginnen om 7 uur. NUNSPEET. Op ean daartoe gedane oproep hebben verschil lende jongelieden alhier zich aangemeld als melkknecht in Rij tand en Wastfalen. Zij zullen binnenkort naar dat moois Duitsche land vertrekken. Gemeente Harderwijk. Cokesprijzen per H.L. van 40 K.G. ingaande 17 Occ. a.s. afgehaald aan fabriek grove cokes f 0.55 geklopte cokes f 0.60 grove parel f 0.60 fijne parel fo.45 Thuisbezorgen 10 ct. per H.L. meer. Openbaar lager onderwijs Ter openbare kennis wordt ge bracht, dat gedurende de nranden November tot en met Februari van dezen winter, bij voldoende deel name eiken MAANDAG DINSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG, telkens van 6 tot 8 uur n.m voor jongens, en van 61|4 8114 uur n.m. voor meisjes, een cursus voor vervolg onderwijs zal worden gegeven in school A op de Vischmarkt alhier. Aangitte van leerlingen kan plaats hebben op ELKEN WERKDAG be halve Woensdag en Zaterdag 4—4.30 uur bij het hoofd van school A op de Vischmarkt. Om teleurstellingen te voorkomen wordt medegedeeld, dat de door de meisjes gemaakte kleedingstukken, bij het einde van den cursus niet zullen worden medegegeven. Ds ondernemers van den plart- sslijken Apeldoorsche antobus- dienst, de het ran Robsrt, hebben Zaterdag aan 40 k 50 manorn en vrouwen van bun bedrijf tegen de volgende week ontslag aangezegd wegers inkrimping van bun be drijf. Dit houdt verband met de ge- wyzigde garantieverlening der gemeente aan dit bedrijf en be- teekent vermoedelijk dat de plaat- seiyke dienst zal worden stop ge zet. De concessie voor de txploi tatie van dezen dienst door de heeren Robart loopt evenwel nog tot 1 April 1940. Zij hebben deze concessie tegen 1 April 1935 verworven door aan te bieden dezen dierst zonder subside der gemeerte en tot het tarief van 5 cents per rit uit te voeren. Deze zaak is dus misgeloopen en zoo ziet Apeldoorn weer dat z.g. voordeelige aanbiedingen niet altyd voordeelig zyn. Ze zeggen nu was van Maanen maar gebleven. /PDRT X V.V.O.G. II wist alhier gelijk te spelen tegen E S.V.A.C. II terwijl het eerste elftal te Soesterberg verloor met 2—1. MARKT ERMELO, 13 OCT. 65.000 eieren f4.40 a f4.80 35000 Eendeneieren f2.60 a f2.70 PUTTEN, 14 OCT. Kippeneieren f 4.65 a f 5.10 KI. kippeneieren fO.OO a fO.OO Gr. eendeneieren f 0.00 a f 2.90 handel redelijk. NIJKERK, 12 OCT. 95.000 eieren f4.50 a f5.00 Eendeneieren f 2.35 a f 2.60 208 Runderen f 165.— a f 225.— 45 Nucht. kalveren f 12.— a f 17 00 AMSTERDAM, 12 OCT. Vee. Ter Veemarkt waren heden aangevoerd; 606 vette koeien waar van de prgzen waren le qualiteit 57—61 ct., 2e qualiteit 48—56 ct. 3e qual. 40—46 ct. per kg. slacht- gewicht, 133 melk- en kalfkoeien 175—220 p. stuk, 98 vette kalveren le qual. 00—00 ct., 2e qual. 45—50 76 nuchtere kalveren f 8.0014.00 82 schapen f 17.Oaf 22.00, lammeren 00.00 —00.00 per stuk, 232 varkens Hollandsche Overz. en Geldersche le qual. vleeschvarkens 52—54 ct. PURMEREND, 13 OCT. Vee Aanvoer 350 vette koeien f o 360.60 per K.G., 155 galde melkkoeien f 80—f 150 per stuk, 66 t.eren, 7 paarden 60—130 p. stuk' 85 vette kalveren f 0.250.50 p. K.G. 373 nuchtere kalveren, f 5—12 233 vette varkens f 0.400.44 p K.G. zouters t 0.00—0.00 per K.G., 67 magere varkens f 15—27.00 per stuk 376 biggen f 7—13, 2127 schapen en overhouders f 8—26, 000 big gen 6—12, 0 bokken f 0—00. Eieren. Kippen f 2.90—5.30, eenden f 2.25 per 100 stuks. ROTTERDAM, 13 OCT. Ter markt waren aangevoerd 155 paarden, 13 veulens, 3055 magere runderen en vette runderen 587 vette en graskalveren, 1057 nuchtere kalveren 557 schapen of lammeren 2 varkens, biggen 0 bokken of geiten. De prijzen waren als volgt: koeien le qual. 58—00 c., 2e qual. 52— 00 c., 3e qual. 3746 c., ossen le qual. 52—00 c., 2e qual. 47 c. 3e qual 4044 c., stieren le puil. 58—00 c., 2e qual. 50—00 c, 3e qual. 4403 c. per k.g.vette kalveren le qual. 8 00 c.. 2e pual. 70—00 c., 3e qual. 52 58 melkkoeien f 235 -130, kalfkoeien f225—120 stieren f 220—115, pin ken f 11070, vaarzen f 135—75, werkpaarden f 250—110, slachtpaar- den, f 190—140, hitten f145—70, nnchtere kalveren f 1215, fokkal- veren f 13 15, biggen f 0—0. 3265 K.G. Zeeaal Hoogste markt f 0.56, Laagste maikt f 0 37, Middel markt f 0.47. 1271 manden Nest Hoogste markt 1 0.15, laagste markt f 0.15, middel- markt f0.15. 230 KG. Schol hoogstemarktf0.il, Laagtse markt f0.(9, Middel markt f 0.13. 75 K.G. Baars Hoogste markt f 0.13, Laagste markt f 0.11, Middel markt f 6.12. 194 K.G. Schelvisch Hoogste markt f0.43, Laagste markt fo.ll, middel markt f 0.12. 106 K.G. Bot Hoogste markt t 0.54, Laagste markt f0.47, Middel markt f 0.52. 88 K.G. Makreel Hoogste markt fo.ll, Laagste markt f0.09, Middel markt f 0.09 l|2. HARDERWIJK. Statistiek van 5 Oct. t|m. 11 Oct. Geslacht werden7 runderen, 7 lammeren, 1 paard, 3 kalveren, 22 varkens, I schaap. Ingevoerd 175 K.G. versch vleesch, 80 K.G. beenen, 83 K.G. vet. Afgekeurd: 4 longen, l lever. van fijne den, minstens 1 M lang. Aanbiedingen aan de Kweekery MOERHEIM te Dademsvaart. gggggggss* Nots. a. greida- lirsiif nus te Harderwijk bericht, dat de perc. van de Erven a v wilgenburg zijn ingezet als volgt perc 1 op f 1900.perc. 2 op f 450. De toesl. blijft bep. op Dinsd. 20 Oct. a 8. v co. 10lA u in het Hotel van P. Bakker teErmelo. Bskroond op 5 Juli 1936 met een eere metaal, grooten prijs van den Koning der Belgen. In 1934272 prijzen op weduwschap. In 1935232 op natuuriyk spel Op 6 weken in 1936: 125 prijzen. Op een Oiléans: 1, 3, 6, 9, 12° prys Dat zyn ds eigen prestaties van den bsreider van de wereldbe kende Colombine produkten. Volgt onze nieuwste methode Wanneer Uw duiven gapen, niezen, zich den kop krabben, natte uitwerpsels hebben, slymen in bek en keel, uitgeput van de reis terugkeeren, dan dient men ze te verzorgen. Z<4fs indien de duiven den uiterlijken schijn hebben van een goeds gezond heid maar te laat kooien, be wyzen ze dat ze niet in orde zijn. Brengt Uwe duiven op drie dagen in vorm door da speciale proefbesteiling van 32 Frank bevattende de vhf volgende produkten met volledige ge- bruiksaanwijze en toepassing 1 Colombine-Thee, 1 Colombine Elixir, 1 Colombine Snotolie, 1 Colombine Sltjrnposder, 1 cuate- haakja en 1 Colombine-Luizen- gift Geld en roem z(jn aan U door deze metbode. Gebruikt onze gevitami; eerde levertraan- cjpsulen Coloa.bine in doozen van 100 slechts zas frank, als ook de Colombine Maagpillen san 6 frank tegen uittering en verkwyning. Leest het boek „De Succesvolle Beoefening van de Moderne Methoden in Duiven- liefhebbery". Prijs 35 cent in postzegels. (In de Belgische prijzen zyn de invoerrechten noch het port inbegrepen Be stelt rechtstreeks bij den be- reiderApotheek „Sint-Elooi" te Gsntbrugge (Bslgië). De directie van de N V. Harderwyksr Bouwmaatschappy is voornemens op WOENSDAG 21 OCT. des voorm 10 uur in de Biest te Hierden aan te besteden Da voorwaarden zijn verkryg- baar ten kantore Stationslaan 4 te Harderwijk. Aanwijzing ter plaatse op Maandag 19 Oct. des voorm. 10 uur. Aanbevelend, KLEINE GRINDWEG 48 TELEFOON 120 BELEEFD AANBEVELEND, wordt] steeds meer gevraagd I DE REDEN De BUITENGEWONE KWALI TEIT tegen ZULKE LAGE PRIJZEN. STUURMAN Tabak No, 1 35 cent per half poid STUURMAN Tabak No 2 30 cent per half pond STUURMAN Tabak No. 3 25 cent per half pond. Zoo U nog geen rooker van dit merk bent probeert Uze dan eens. VIJHESTRAAT 22

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1936 | | pagina 3