OVERVELUWSCH WEEKBLAD DIT BLAD V NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Als hel geweten zwijgt wordt OVERAL gelezen. t Woensdag 1 Juli 1936. ommuwscHE bladen 92ste Jaargang No. 52 HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NUNSFEET, HULSHORST, ELSFEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. FEUILLETON. Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs f1.00 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Bruin staat gezond. De teleurgestelde Negus en den Volkenbond. BINNENIANL/CH M m NIEUW/ Dievenbende op de Veluwe. Ontslag ia werkverschaffing te Harderwijk. Men ziet het in IEDERE woning, Waar men Icomt, treft men een lezer of een medelezer aan. Weer een nieuwe truc. Oorwormen plaag te Scheveningen. Wordt vtnolgê HARDERWIJKER COURANT ADVERTENTIEN 15 rebels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Alleen AMILDA-zonnebruin- ciêooe, welke Pigmentol bevat, geeft Uw gelaat, hals en armen, óók by weinig of geen zon, direct een sportief bruine teint. Flacon 90 ct. Tuba 60 ct. Doos 50 en 25 ct. Na zijn overhaaste vlucht uit Abessinië toen zijn legers het niet meer alleen tegen Italië konden kroppen en de mede* leden van den Volkenbond Abessinië hopeloos alleen lieten staan, is keizer Haile Selassie naar Engeland gegaan. De ontvangst was daar aller* hartelijkst en men heeft er den „keizer" op een vergulde troon in een mooi huis gezet. Helaas moest hij ervaren dat Engeland hem, die hulp kwam zoeken tegen het onrecht dat zyn land werd aangedaan, niet anders aanzag dan als de „ge* wezen heerscher van Abessinië". Zulks bad de negus niet ver* wacht. De geestdriftige ontvangst te Gibraltar en bij aankomst te Londen hadden hem diep ge* troffen en zijn hoop op Enge* land's hulp voor zyn herstel doen herleven. Hij was niet vol* doende vertrouwd met de Engel* sche geestesgesteldheid om de warmte, waarmede hy op Engel* sche bodem werd begroet, te kunnen herkennen als sympathie voor den gevallene. Bovendien had hy wel degeiyk van gezag* hebbende en hooggeplaatste per* sonen en instellingen de ver* zekering ontvangen, dat zy niet alleen begaan waren met zijn lot, maar hemel en aarde zouden bewegen het te doen keeren. Haille Selassie hechtte waarde aan al deze betuigingen van sympathie en beloften van steun In zijn zaak konden honderd* duizenden in Engeland wikken, maar de beschikking bleef aan een regeering, die om redenen van hooge politiek het slacht* offer, dat haar medegevoel ge* noot, bescherming moest ont* houden. Haile Selassie zal hebben gedroomd op weg naar Engeland, dat de bevolking van dit land zoo krachtig op zyn persoonlijk Behalve het dienstmeisje, dat nieuwsgierig door een half ge* opende deur gluurde, zag hij echter niets en toen hy de met dikke loopers belegde trap af* daalde, waren op zyn rustig ernstig gelaat geen byzondere gevoelens te lezen, die soms door een zekere bekoorUjke herinnering in hem wakker ge* roepen mochten zyn. Professor Walroth echter legde terzelfder tyd zyn half opge* brande sigaar op de aschbak, streek nadenkend door zyn baard en liep een paar maal in zijn kamer op en neer, zooals hy anders wel eens placht te doen, wanneer een ingewikkelde weten* schappèiyke vraag zijn geest bezig hield. Zyn statige gestalte hoog oprichtend, alsof hy zich daardoor een nog jeugdiger en werkkrachtiger uiterlijk wilde geven, wendde hy zich naar de deur en riep, nadat by in de beroep zou reageeren, dat de regeering het niet zou kunnen veronachtzamen. De oud*heer* scher, die in zijn eigen land de terughoudendheid van den abso* luten vorst in acht nam, heeft Engeland doorreisd van zuid naar noord, van oost naar west, om zich te laten zien als het voornaamste propaganda-middel voor de Abessynsche zaak. Hy heeft deelgenomen aan diners en tuinpartijtjes en ontvangsten gehouden hier en daar en overal. Hoe weinig het geholpen heeft, is gebleken uit de afloop van het sanctiedebat in het Lager* huis en uit de jongste berichten die doen vermoeden dat reeds onderhandelingen worden voor bereid om tenslotte de souvereini* teit van Italië over Abessinië te erkennen. Toch blyft de Negus hopen en hij ging naar Gecève, zeg* gende tegen de journalisten, dat hy vol goede verwachting was. Met de aankomst van den negus aldaar is feitelijk een nieuw en misschien wel het laatste bedrijf van het Itallaansch* Abessinische drama geopend. Zyn komst, nu iedereen wel weet dat zoowel raad als volken* bond zich niet zoo zeer zullen bemoeien met de redding van Abessinië als wel met het her stel van de goede betrekkingen met Italië en met de redding van het aanzien van de Volken bond, geeft een tragisch karakter aan de komende bet prekingen van Gerève. Het biykt echter dat men te Ge; ève voorloopig niet eens over Abessinië spreken zal. De Volkenbondsraad zal zich in de komende tijd bezighouden met hervormingsplannen. Het laatste jaar heeft de Volkenbond niets dan fiasco geleden. Hij zag de algemeene dienst* plicht invoeren in Duitschlarid hij zag de wacht aan den Rijn weer betrekken en stond ten slotte machteloos tegenover het Italiaansch-Abessinisch conflict Het is praten, praten en nog eens praten, maandenlang, zoo* wel in Genève als in Londen en Patys en het slot is dat de machthebbers precies doan wat ze willen. En daar gaat de Negus heil zoeken. aangrenzende kamers tevergeefs gezocht had, den naam zyner dochter. „Ingenborg 1 Kaboutertje 1 In welk muizegaatje heb je je nu toch weer verstopt Een vroolijke lach antwoordde hem op de gang en het volgend oogenblik was zij reeds aan zyn zyde, zich teeder tegen zyn schouder vlijend: „Nu, hebt u uw nieuwe Socrates weer naar huis ge* zonden schertste zy. „Weet u wel, dat ik hem eerst voor een ambachtgezel hield, alleen al wegens zyn groote roode handen Hoe eigenaardig dat u my nooit iets van dezen dwazen man verteld hebt I" De professor streelde lief* koozend haar ryke, zijdezacht haar, maar de wijze waarop hy haar aatwoordde, verried, dat zijn gedachten zich met iets anders bezighielden, dan met de zonderlinge hoedanigheden van zyn jongen assistent. „O, ik denk dat hy in 't ge* heel niet zoo dwaas is, myn kind", meende hy verstrooid. „Ik heb waarschyniyk nooit een flinker leerling gehad dan hem en ik beschouw hem bovendien als een zeer braaf mensch." „Natuurlijk, hy moet immers Eigenlijk is 't een belacheiyke zaak. De komende dagen zal men zich dus bezighouden over de „hervorming" van den Volken* bond. In het bizonder zal men eenige maanden praten over art. 11 van het Bondshandvest. Men wil nu voorstellen, dat, als de landen iets met elkaar afspreken, ze het ook eerlijk moeten nakomen. Het is nameiyk gebleken dat sommige landen een Bonds* beslissing niet als een bevel, maar als een „in-overweging* geven" beschouwden. Is het wonder dat ernstige mannen al wat zich daar in Gerève afspeelt bestempelen als kinderachtig gedoe en wat erger isdat het nuchtere Nederland daaraan meedoet. Ook ons land staat mede schuldig aan de belacheiykheid van de „sancties" tegen Italië, die maar weer worden inge* trokken nu Mussolini zijn doel bereikt heeft. En de Negus gaat in Gerève hulp zoeken. Op de Veluwe, meer in het bijzonder in de uitgestrekte ge* meenten Barneveld en Ede, opereert thans een naar alle waarschijniyk uitstekend geor* ganiseerde dievenbende, waarvan de leden het hoofdzakelijk op jonge hennen hebben voorzien. In korten tyd zijn in deze streken ongeveer 1000 van deze dieren by verschillende eigenaars weggeroofd. De gemeente* en rykspolitie doet dag en nacht dienst en houdt op hoofd* zoowel als binnenwegen des nachts alle verkeer aan. Het optreden van de dieven* bende is echter nog steeds niet geëindigd. Deze week hebben onbekenden een kalf uit een weide ontvreemd. Hoe brutaal deze menschen zyn. biykt wel uit het feit, dat hedennacht naby Barneveld een verdachte auto zelfs met een vijftal karabyn- schoten niet tot stilstand kon worden gedwongen. Het Tweede Kamerlid Drop, heeft aan den minister van sociale zaken de volgende vragen gesteld 1. Is het den minister bekend, dat B. en W. van Harderwijk aan een aantal arbeiders, ge* plaatst in de rykswerkverschaf* fing, bij het aanleggen van den Kampweg, op 29 Mfi 1936 met ingang van 2 Juni 1936 ontslag hebben gegeven in verband met het feit dat de arbeiders vanaf genoemden datum worden geacht wed«.r zelfstandig in hun onder* houd te kunnen voorzien, aange zien thans zoowel in Holland als elders weder werkgelegenheid is ontstaan 2. Wil de minister mededeelen wei het ideaal van een chemiker zijn want hy zoekt het groote uitsluitend in zijn werk. Ver moedelijk gaat hy even weinig naar de kroeg als naar de concertzaal of het theater en ik wed, dat hy in zyn bibliotheek niets anders heeft dan boeken met getallen en formules." De professor scheen over haar belangstelling voor Dü inghoffen en over haar nauwkeurige be kendheid met zyn gewoonten eenigszins verrast. „Wel moge lijk," sprak hy, „maar indien het anders was, zou hy waar schyniyk nauwelijks in staat zyn van een inkomen, dat volgens myn meening nauwlijks voldoende is om ean mensch een kommer vol bestaan te doen leiden, ook nog zijn onbemiddelde bloedver wanten te onderhouden. Naar ik vermoed, zal hy zich nog wel heel wat meer dingen dan theater en concert moeten ontzeggen". De overmoedige Ingeborg keek plotseling heel ernstig. „Doet hy dat uw assistent I" vroeg zy. „Maar myn hemel, dan moet hy toch beter betaald worden I" De beroemde geleerde trok eenigszins ongeduldig de schou ders op. „Zyn bezoldiging is een zaak van d« regcering, niet demyne, en ik twijfel er overigens in 't geheel niet aan, dat hy met zyn schitterende talenten binnen afzienbaren tyd een andere, be ter betaalde betrekking zal vinden. Maar ik zocht naar je, lieveling, om je een groote onthulling te doen. Ben je dan in 't geheel niet meer nieuws gierig „O, ik brand gewoonweg van verlangen, om de geheimzinnige nieuwigheid te vernemen", ant woordde zij lachend, hoewel haar vroolljkheid toch niet meer zoo oprecht klonk als eerst. „Hebt u soms weer een ridder orde gekregen „Neen, het is iets veel, veel beters, myn kind I Maar ik kan h«t niet zoo kort en bondig in drie woorden zeggen. Kom, ga hier naast mij zitten en geef my je hand. Je weet, hoe zeer ik je edele moeder heb liefgehad niet waar En je zult me moeten toegeven, dat ik om haar getreurd heb, zooals slechts ooit een geliefde vrouw door haar echtgenoot betreurd is." Een donkere schaduw gleed over Ingeborg! zonnig gelaat. „Hoe zou dat ook anders ge* kund hebban, vadert Wat wy mat haar verloren hebben, kan op welks feitelyke gegevens de in vraag 1 vermelde motiveering van B. en W. van Harderwyk steunt, hoeveel arbeiders om de vermelde reden zyn ontslagen en of hij dit ontslag op zichzelf juist en biliyk oordeelt P 3. Is de minister van oordcel, dat B. en W. van Harderwyk redenen kunnen hebben om aan de voormelde ontslagmoti* veering toe te voegen, dat geen klachten over dit ontslag worden aangenomen, wanneer niet over tuigend kan worden bewezen, dat ernstige pogingen tot bet herwinnen van zelfstandigheid door de ontslagen arbeiders zyn aangewend en acht de minister in Harderwijk of omstreken of elders thans de mogelijkheid aanwezig om arbeid in loondienst of een bestaan op andere wyze te vinden. 4. Kan de minister de ver* zekering geven, dat de ont slagen atbtiders by gebrek aan werk in een behooriyke steun regeling worden opgenomen P 5. Is het waar, dat in de werkverschaffing in de gemeente Harderwyk een rouieeringssy- steem willekeurig wordt toege past es o a. arbeiders buiten deze rouleering worden gelaten, terwijl bovendien gelegenheid wordt gegeven, het wetkver* schaffingsloon aan te vullen door tot 50, 55 60 uur per week arbeid te verrichten P 6. Wil de minister een over zicht geven van het wetk of de werken, die te Harderwyk in werkverschaffing worden uitge voerd, de aantallen arbeiders, die daaraan tot heden werkten, de gemiddelde looncn en werk tijden en den vermoedelyken verderen duur van het werk by het aantal thans nog te werkge- stelde arbeiders. De Ex-Kroonprins. Zaterdagmiddag bracht de rx-kroonprins van Duitschland een bezoek aan zijn voormalig verbanningsoord Wieringen. Hy werd door den burgemeester, Cl. C. Kolff, per auto van Am sterdam gehaald en gebruikte ten huize van den burgemeester de lucch. Na de lunch bracht de kroon prins een bezoek aan vele vroegere kennissen, alsook aan de hoefsmederij van den heer nooit meer vergoed worden." „Stellig niet, lieveling, stellig niet. Zij was een vrouw met de voortreffelykste eigenschappen en ik zou my waariyk niets beters hebben kunnen wenschen, dan dat zy tot aan myn laatste levensdagen aan myn zijde zou zyn gebleven. Maar het beeft helaas niet zoo mogen zyn. Wy moesten haar vroegtydig graf waarts dragen en de smart, die my op dien dag het hart verscheurde was er niet minder om, al had een lange ziekte zonder hoop op herstel ons op het treurige einde voorbereid. Destijds geloofde ik nauweUjks, dat ik dien slag ooit te boven zou komen", ,,En bent u het dan nu al te boven gekomen P" vroeg zij ter* wijl glinsterende tranen onder haar wimpers trilden. „Als ik aan moeder denk, is het my nog steeds, alsof het niet reeds twintig maanden, maar eerst gisteren was, dat zij uit ons midden werd weggerukt." „Nu ja je moet me ook niet verkeert begrypen I Myn dankbare vereering voor onze lieve doode is stellig niet ge* ringer gewordenmaar de tijd heeft als milde trooster toch ook op ons zyn invloed niet ge* Luyt, de Zuiderzeewerken en aan zjtjn voormalige woning, de pastorie te Oosterland. Men schryft uit Noordwyk aan Zee aan de N. R. Crt. Een deftige auto houdt stil voor de woning van een huis* schilder. Een mynheer stapt eruit en vraagt den heer des huizes ta spreken, wien bij mededeelt, dat hy ean middel by zich heeft om het aanslaan van ruiten te voor* komen. Het is nog een nieuwe vinding. Hij is vertegenwoordiger van die en die firma uit Amster dam. Hy heeft den burgemeester gevraagd om het adres van een solied en bekwaam huisschilder. Zoo is hij bij hem gekomen. De huisschilder voelt zich gevleid. Er worden proeven genomen, die volmaakt lukken. De potjes kosten by inkoop maar f 1.50 en worden voor f 2.50 verkocht. De huisschilder aarzelt niet meer en wil gaarne als agent de firma vertegenwoordigen, want op elke plaats is maar één agent. Om te beginnen zal hy maar voor f 25.van het beroemde middel inslaan. De som wordt voldaan, maar het middel is waardeloos. Het is als groene zeep en is later gebruikt om verfkwasten schoon te maken. Zulke domheden vertel je niet graag van je zelf, maar als er weer eens zoo'n vent mocht komen I Nou I Reeds eenige dagen laog worden de bewoners van de Zwolschestraat te Scheveningen, geteisterd door een oorwormen* men-plaag. 's Avonds komen de diertjes in de benedenwoningen by horden opzetten. Elke ope* nicg, elk zwak of murw plekje in bodem of muur maken zij zich ten nutte om binnen te dringen en eenmaal binnen, is geen plaats voor ze veilig buf fet noch linnenkast, stoei noch bed. Het ergst woedt de plaag in het blok huizen Zwolschestraat, gelegen tusschen de Namenscbe en de Hasseltschestraat, waar da half afgebouwde straat nog direct aan de duinen paalt. mist en een weemoedige her* innering is langzamerhand in da plaats gekomen voor de eerste wanhopige smart. Ook het leven doet zyn rechten gelden, myn kind en op bet feit, dat deze rechten tenslotte alle andere ierzyde stellen, berust immers het behoud en het voortbestaan dezer wereld." Zy begreep klaarbiykeiyk niet, waarheen hy met zyn be schouwingen wilde en haar be» vreemding spiegelde zich zoo duidelijk op haar ernstig ge zichtje af, dat da professor, teneinde haar vraag te voor* komen, met een zekere haast voortging: „Ik geef natuuriyk volkomen toe, dat een ander de plaats, die je moeder heeft open* gelaten, nooit geheel zal kunnen innemen maar deze wetenschap mag my er toch niet van terug* houden, zekere verplichtingen na te komen, die my zoowel door maatschappeiyke positie als met betrekking tot jou, mijn kind, op de schouders zyn ge* legd."

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1936 | | pagina 1