iddenstandshuis GRASYERP&CHTING Grasvcrpachting Veiling te Nunspeet. Pracht sorteering J. KUIKHOVEN Grasrerpachtieg Islegt Owe vergaderiDgeD in het zamineerd schoenhersteller. H. f. 0TTEBL00. HAAT- EN te Harderwijk. Weerverwachting. te Harderwijk. publiek wordea verpacht voor publiek verkoopen: enz. enz. te Nunspeet. Ouder Hfkstoezicht Kwaliteit en afwerking gegarandeerd Ten overstaan v.m No's A GREIDANUS te 'Harderwijk, zulle op WOENSDAG 10 JUNI 1936 v,m 10 u., in het verkooplokaal „BAARS" te Harderwijk, publiek worden verpacht voor De N.V. Kromme Mheen en Lange El Voorgras op de Kromme Mheen in 10 perc Den Leer Mr, G. W. J, Necb Voorgras van 2 perc. aan de Groentjes4 perc. aan Zee aan Westen3 perc Naweide aan Zee aan Westen. Den Heer P. A van Toorener- bergen Voorgras op den Krommen Mheen. Den Heer H. E. Kuijlman Op den Krommen Mheen afk v. Wijnbergen Aanw van bovenstaande perc. Wouter Beelen. Het Burgerweeshuis Voorgras van het Klaphek Naweide daarvan Voorgras op den Westermbeen in 2 perc., no. 1 noordkant, no 2 zuidkant Aanw G. uit de Bosch Sr. Den Heer Dr. H. A. P. Hartog Voorgras van de Groentjes in 5 perc. Aanw. G. uit de Bosch Sr. Wed. Rende Poolen 1 perc. op da Groentjes 1 lA Mat op den Oostermheen Aanw. Reint Poolen Het Kinderbuis te Harderwijk Voorgras van4 perc. van de Holtz1 perc a/d Weisteeg Aanw. Jacob Epe Mevr. SylviusMeindersma Voorgras Aan ds Weisteeg, oostkantAldaar, westkant Aan Zee, NoordkantAldaar, Zuidkant. Aanw Wouter Beelen Aalt Arendsen 2 perc. Voorgras aan Westen, afk. van Putman Cramer, no. 1 noord-, no. 2 zuidkant2 perc. Voorgras op de Nieuwe wei, no. 1 oost-, no 2 westkant Aanw LubOert Arendsen Dan Hier H. Cozijnsen Gzn, 7 perc. tegen da Hierdarbeek, afk. van Jhr. Sandbsrgpsrc. 1 en 2 de Driest, perc 3 de Distelkamp, perc. 4 de Kleise Maat, perc. 5, 6 er< 7 Het Lage Oever met aanwas in 3 perc.; Het Oude Weiland in 3 p 'C Naweide daarvan in 1 p*rc 3 perc. Hoopnu zerkamp n huur geweest bij Haksberg 1 p re Naweide aldaar, zijnde perc. 2 v/h voorgras 2 Mat op de Hagemheen. Den Heer Dr. J. Buitenhuis 2 perc Voorgras de Molen- zijde Naweide daarvan in 1 perc. Aanw. voorgaarde perc. G uit de Bosch Sr., 2 werkdagen tevoren. Den Heer E. dan Harder 2 psrc. Voorgras „de Otter kamp" achter EssenburgNa weide daarvan in 1 perc. Aanw. G. uit de Bosch Sr. alsvoren. Dirkje Woutersen 1 perc. Voorgras op de Lange El1 Mat op de Ooster mheen Aacw. Wouter Beelen Gezusters Vierhout Voorgras vanHet Voorste Kampje binner- en buitenland; De Kamp bij de Westermheen, binnen- en buitenland in 2 perc. Aanw. W. Dooijeweerd De Erven A. H. J. Stute De Teren op de Westermheen Aanw. W. Dootjaweerd Willem Mosterd lVi Mat op de Middelste Kamp Aanw. eigenaar De Spaarbank te Putten 2 perc Voorgras op de Mid delste Kamp, „de Zes Mat", no. 1 westkant, no. 2 oostkant Voorgras op de Oostermheen 2 MatVoorgras aldaar 3 Mat Aanw. G. Brouwer De N.V. Morgentood 32 perc. Voorgras op de Middelste Kamp, Hagemeen, Oostermheen en Duinderkamp Aanw Corn. Dekker Janszn. Matige Z. tot O. wind. Aan vankelijk zwaarbewolkt en regen, later gedeeltelik bewolkt, 's Nachts zacht, overdag iets warmer. Verdere vooruitzichten Geleidelik iets warmer. Ten overstaan van Not A GREIDANUS te Harderwijk, zullen op ZATFR- DAG 13 JUNI 1936, v.m. 10 u., in het Verkooplokaal „BAARS" te Harderwijk De Kerk te Hierden Voorgras van de Gildekamp, oostkantIdem aldaar, westkant Naweide daarvan in 1 perc. Aanw Wouter Beelen De Kerk te Harderwijk Voorgras van een Mat op de Middelste Kamp Aanw Gerrit Jager Jacob van Loo In Hoophuizen aan Ktllenbeek, 2 x maaien Tonsflerkampjes, westkant, Voorgras Idem, oost kant, VoorgrasNaweide van de Tonselerkampjes1Mat op d*n Oostermheen, alleen Voorgras Aanw. Rende Hop Rzn. Bartje van Loo 1 perc. in de Transvaalkamp Aanw. Harmen van Loo Beert van de Waterweg Voorgras van een Mat op den Oostermheen lVs Mat op den Oostermheen Aanw. eigenaar Reijer van 't Slot 1 Mat in het Riepgat1 Mat in de Hooikamp aan de Hierder- beek; Aanw. eigenaar Mevr. Dr. J. S. Goekoop de Jongh 4 perc. Gras op den Essen- burgh Aanw. Jan Zuurveld Bzn. Den heer F. Poorter 1 Mat op de Oostermheen, afk. van Erven Zseboer Aanw. Aalt Boonen Jzn. G. Brummel Voorgras van een perceel op den Oostermheen, vroeger in huur by Geriit Dekker; Aanw. Willem den Besten Azn. Jan Bonestroo Hzn. Voorgras van2 Mat op de Kromme Mheen, afk. van Jan netje van de Bunte De Mulders kamp, idem 1 Mat op de Lange ElVoorgras op de Paardekamp, langs de sloot, zonder riet Aanw. eigenaar Wouter Brandsen 1 psrc. Voorgtas „het Hooi* kampje", oostkant Aanw Wouter Beelen Rende Hop Hzn. 2 p*rc op d« Kromme Mh^en, perc, 1 wes!zijde, perc 2 oost zijde 3Vs Maf op de Middelste Kamp, westzijde, Noord-1 ge deelte 3l/i Mat aldaar, oost* zide, Noordel gedeelte; lVs Mat aldaar, Noordel. gedeelte2 perc op ds Hagemeen, 1 west kant, 2 Mat, 2 oostkant, 2 Mat 1 perc op de Oostermheen De Mulderskamp in Hoophuizen Aanw eigenaar Jan Wouters Wzn. Voorgras var»1 Mrt op den Oostermheen. 2 Mat achter op den Oostermheen, afk v Jhr. Sandberg 1 perc. op Hoophuizen, 2 x maaien. Aanw eigenaar Teut-is Hop Ezn. 3 Mat o d. Middelste Kamp. Aanw. Rende Hop Rzn. Wed. Jan Beelen 2 Mat achter op de Ooster mheen Aanw Rende Hop Rzn Jacob Wouters Wzn Voorgras in het Biak in 2 pare. Naweide daarvan, in 1 perc 1 Mat in de Achterste Landen. Aanw. Wouter Beelen Gerrit Hop Wzn. 1 Mat in de Schaapskamp. Aanw Wouter Beelen Den heer Jan Migchelsen Voorgras v, d. Logenkatnp, westkant. Naweide daarvan. Aanw Jan Kuiper Jan Boonen Janszn. Voorgras van 2 Mat o. d. Hagemheen, oostkant. Aanw. eigenaar Beert Beelen Lubbertszn. 2 Mat in de Lang» Kamp, achterste gedeelte. Aanw. Wouter Beelen Hendtik Brouwer 1 perc. Voorgras op de Groentjes 1 perc. Voorgiasvan 1 Mat op de Lange Ei. 2 Mat aldaar. Voorgras en Naweide v. h. Weiland in de Broeken. Aanw Wouter Beelen De Erven Wsd Her drik Hop Op den Oostermheen in 2 perc., perc. 1 westkant, perc 2 oostkant, ieder lVi Mat. 1 Mat achter in de Hooikamp. Aanw. Hendrik Hop Jzn. Gezusters Vierhout 7 perc. Voorgras ven Collard in Hoophuizeni Naweide in 1 perc. Aanw. Wijnand Dooieweerd M»j. Wed. G v. d. Broeke Vermeulen 1 perc. Voorgras op de Huis manskamp a. d. Munnikesteeg te Hulshorst. Aanw. Aalt Boonen Jzn. Jan Hop Tzn. 1 Mat op Killenbeek. Aanw. eigenaar Jacob Boonen Azn. Vs Mat op de Hagemheen. Aanw. eigenaar Riekje Hop Voorgras van De ll/s Mat in de Duinderkamp. 1 Mat op den Oostermheen, afk. van Wed. B. v. d. Brink. Aanw. Wouter Wouters Wzn. De Diaconie van Hierden Afkomstig van Willempjs Boersen 1 Mat o. d. Krommen Mheen, 2 x maaien. Aanw. Gerrit Jager De Diaconie der Herv. Gem. te Harderw^k Voorgras van een perc. by de Zeeboerslanden. Aanw. Wouter Beelen Wouter Wouters Willemszoon Voorgras van een Mat langs de Beekhuizerkamp. 2 Mat op de Oostermheen, „de Dagmaten" Aanw. eigenaar Bhene Ksvelam Wzn. Voorgras van de Lange Kamp, 2 Mat. Voorgras van een Mat op den Hagemheen. Aanw. eigenaar Wiliempje Hop Martensdochter 1 perc. bij de Hierderbeek, „bet Kampje". Naweide daarvan. I perc. Voorgras in de Ruimels. Aanw. Willem Hop Jzn. Jacob Brons 1 Mat op de Oostermheen (Polmat), Aanw. Jacob Brons J. L. Klaassen 1 perc. in de Transvaalkamp onder Nunspeet, oostkant, 2 x maaien. Aanw. eigenaar Aalt Hop Tzn. 1 perc. Voorgras op de Mid delste Kamp, afk. v. wed. Reyer Mulder. Aanw. eigenaar Klaas Keizer 1 perc. Naweide van de Boek weitkamp. Aanw. eigenaar Not. A GREI DANUS te Har- drrwijk zal op VRIJD 12 en 19 JUNI a s v m IDA uur in Hotel „DE ROS KAM' te Nunspert Voor JAN VIS Lammertszn. Boerderij met bakh., schuren, vruebtb., bergen en kippenh te Hulshorst a. d. straatw. met grasl. en bouw) loopznde tot de bosscben v. h. Huis „Belvedère", gr. 4 40.45 H.A., in perc. en massa's als volgt Perc. 1. Huis, 2 schuren, bakh., 3 bergen, kippenh., vruchtbtuin en grasl, gr. 77 50 a. Perc. 2. Bouwl. achter psrc. 1, gr. p'.m. 1.43 72 HA. Perc. 3. Bouwl. achter perc. 2, sr. pl m. 1 26.98 H.A. Perc. 4. Bouwl. naast perc. 2 a d. zyweg, gr. 92.25 A. Aanw. eig. Voor GERRIT DE ZWAAN Janszn. es. Perc 5 Bouwl. te Hulshorst, gr. 34 53 A. Aanw. St. v. 't Hul. Perc. 6. Stoelzirpl. N H. Kerk Nunsp. N kant 56 Massa 1 en 2, 12 en 3, 1 t/on. 4. Bet. 1 Nov. a s.aanv. in eigen gebr. op 1 Jan. a.s. of eerder in overleg, 2 en 3 voor zoover verh. 1 Jan. a s., voor zoover onverh.2 akkers na knollenoogst 1936, rest, evenals perc. 4 stoppelbl. 1936, psrc. 5 na knollen- en aardapp. oogst 1936, 6 op 1 Nov. a.s. By de inzet wordt verk rogge voor groenvoer van pare 5. Beleefd aanbevelend, Smeepoortenbrink 20 Nots. MEESTERS is voorn, op MAAN DAG 8 JUNI a.s. voorm. 10 uur N. T. in hotel „DE VELUW- SCHE BOER" te Nunspeet, publ. te verp. voor De Diaconie van Nunspeet 1 Voorgr. o. d. Rietslagen 2 Voorgr. aldaarAanw. W. Hofman. 3 Voorgr. v. d. Lange Hoeve o. Doornspijk 4 Voorgr. aldaar 5 Naweide v. perc. 3 6 Naweide v. perc. 47 Voorgr. v. d. Beugelskamp 8 Naweide daarvan. Aanw W. Dekker De Diaconie van Doornspijk 1 Voorgr. o. d. Hoop2 Voorgr. o. d. Oosterslagen3 Voorgr. aldaar. Aanw. Aart Karssen Erven Willem v. Sloten Janszoon 1 Voorgr. v. h. Hooge Land. 2 Naweide daarvan (gekunst- mest). Aanw. W. Dekker C. H. Westerink 1 en 2 Voorgr. v. d. Acht in Hooge Bijssel, afk. v. G. v. Olst (1 oost; 2 west). Aanw. Gerrit Karssen Willem van Zeeburg 3 perc. Voorgr. als 1 en 2 o. d. Hoop en 3 o. d. Ooster slagen 4 Voorgr. v. h. Muizen- land 5 Naweide daarvan6 Voorgr. aldaar 7 Naweide daar van. Aanw. W. Dekker Hendrik Vos Hzn. Voorgr. v. e. slag o. d. Oos terslagen. Aanw. W. Dekker H. v. d. Craats 1 Voorgr. v. d. Huisstee2 Naweide daarvan 3 Voorgr. v. d. Vijl a. h. Dorstendijkje4 Naweide daarvan 5 Voorgr. v. d. Vijf daarnaast6 Naweide daarvan, (naweide in perc. en massa). Alles afk. v. T. v. 't Hul. Aanw. Hermanus Dorst Den heer Dr. H. J. Olthuis 1 Voorgr. v. d. Bijsselsche Kamp2 Naweide daarvan 3 Voorgr. v. h. Viertje 4 Naweide daarvan. Aanw. W. Hofman Rein van de Bunte Gerritszoon Voorgr. o. d. Oostermate a. d. westk. langs de smeerkamp, afk. v. Grietje v. d. Brake. Aanw. G. J. Hoogers Hendrik van de Bunte Gerritszn. Voorgr. v. d. Oostermate afk. V. Jannetje van 't Hul. Aanw. G. J. Hoogers Mevr. de Wed. H. van 't Hul Cz.de Vries 1 Voorgr. v. d. Jan Peters kamp, zuidh.2 Naweide daar van 3 Voorgr. v. d. Ronde Zes. 4 Naweide daarvan. Aanw. C. Siepkes Erven Tijmen van de Pol Voorgr. v. d. Eng b. Brouwer. Aanw. Aart Vlijm Lammertje van Zeeburg 1 Voorgr. v. h. Lage Land in Lage Bijssel2 Voorgr. v. h. Zijde a. d. Kerkdijk, westk. Aanw. W. Dekker Willem Doornewaard 1 Voorgr. v. h. Lage Land 2 Voorgr. v. h. Zijde 3 Voorgr. v. e. slag o. d. Oosterslagen. Aanw. W. Dekker Beert van de Pol Eibertszn. 1 Voorgr. v. h. Muizenland in Lage Bijssel, gekunstmest2 Voorgr. v. h Zandbeekenkampje. Aanw. Dries Dekker Jacob van de Bunte 1 Voorgr. v. h. Kampje in Lage Bijssel, afk. v. H. v. d. Pol2 Naweide daarvan. Aanw. Dries Dekker Erven Mevr. WieringaVitringa 1 en 2 Voorgr. v. d. Eng, 1 oostk. 2 westk.3 Naweide daarvan in 1 perc. Aanw. A. Vierhout Azn. Gerrit Jan Vedder 1 Voorgr. v. d. nieuwe Pol 2 Naweide daarvan. Aanw. G. Vedder N.V. Morgenrood 1 Voorgr. v. d. Huisstee2 Naweide daarvan 3 Voorgr. v. h. Weidje 4 Naweide daarvan 5 Voorgr. v. d. Hagen 6 Na' weide daarvan7 Voorgr. v. h. weiland 8 Naweide daarvan 9 Voorgr. v. d. Bekenakker10 Naweide daarvan; 11 Voorgr. v. d. Oosterslagen12 Voorgr. v. d. Acht Zwaden o. d. Meenthe, alles afk. v. Jannetje van 't Hul. Alles zwaar gekunst mest. Aanw. W. Dekker. Evert Vlijm Voorgr. v. 10 zwaden o. d. Oosterslagen. Aanw. W. Dekker Wed. J. v. Hierden te Kootwijkerbroek 1 en 2 Voorgr. o. d. Ooster slagen (1 oostk. 2 westk.) Aanw. W. Dekker De Pastorie v. Nunspeet en Kerk v. Elspeet Voorgr, o. d. Oosterslagen. Aanw. W. Hofman Jannes den Besten 1 Voorgr» V, elf zwaden o. d. Meenthe tot aan Zee2 Voorgr. v h Maatje o. d. Hoop 3 Voorgr. v. d. Zeven Mudden in Lage Bijssel a. d. Bliksweg (zuidk.) 4 Voorgr. aldaar noordk. 5 Voorgr. v. h. Kampje daar naast 6 Naweide v. d. zeven mudden en het kampje in Lage Bijssel a. d. Bliksweg79 Voorgr. v. d. Kamp in Lage Bijssel, a. d. Bliksweg in 3 perc. 10 Naweide daarvan in 1 perc. 1113 Voorgr. v. d. Kamp a. d. Kerkdijk in 3 perc. 14 Naweide daarvan in 1 perc. 15 Voorgr. v. d. Mate a. d. Kerkdijk16 Naweide daarvan. Aanw. Gerrit Karssen 17 Voorgr. v. h. Lageland afk. v. Vitringa18 Naweide daarvan19 Voorgr. v. d. Pep pelkamp, afk. v. Mevr. de Jong, westk. 20 Voorgr. aldaar oostk. 21 Voorgr. v. d. Akkertjes daarnaast22 Naweide v. d. Peppelkamp en Akkertjes23 Voorgr. v. h. Hentsland o. d. Pol. Aanw. A. Vierhout Azn. De Kerk van Elspeet (om 2 x te hooien) 1 o. d. Oosterlagen2 o. d. Hoop. Aanw. W. Dekker De Pastorie van Elspeet 1 Voorgr. o. d. Hoop om 2 x te hooien 2 Voorgr. V. d. Lem- melkamp3 Naweide daarvan. Aanw. W. Dekker Erven Aart Beelen Voorgr. o. d. Meenthe. Aanw. W. Dekker De Gemeente Ermelo 6 perc. Voorgr. o. d. Enk- mheenNaweide van deze 6 perc. in 2 perc. Aanw. D. v. 't Slot Gemte. Opzichter. Zij, die de in een vorig jaar gekochte grasgewassen niet heb ben betaald, worden niet als koopers, pachters of medeschul denaren aangenomen.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1936 | | pagina 3