No 34: OVERVELUWSCH WEEKBLAD DIT BLAD wordt OVERAL gelezen. Plaats eea Kleintje. OVERVELUWSCHE BLADEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor: Twee Families. Woensdag 29 April 1936. 92ste Jaargang HARDERWIJK, HIERDEN, TONSEL, ERMELO, NDNSFEET, HULSHORST, ELSPEET, DOORNSPIJK, PUTTEN, enz. FEUILLETON, Dit blad behoort tot de combinatie OVERVtLUWSCrit BLADEN. WEDDING - Harderwijk. Verschijnt tweemaal 's weeks. Prijs f1.00 per kwartaal. Uitgave firma I. WEDDING, Donkerstraat, Harderwijk Adres BMTENEANU/CilJl B£l NllIJW/^^i ¥EINNENLANL/Cil M NIEUW/ f Emigratie naar Zuid-Afrika. Als ministers gaan ver huizen. De A.V.R.O. in crisistijd. Je geld of je leven. Men ziet het in iEDERE woning. Waar men komt, treft men een lezer of een medelezer aan. De Ned. Chr. Radio-Vereen. Nederlander uitgewezen. Subsidieering Bijzondere Gymnasia enz. HARDERWIJKER COURANT ADVERTENTIEN 15 regels (galjard) f 1.elke regel meer 20 cent. Ingezonden mededeelingen dubbel tarief LOSSE NUMMERS 5 cent. Te Addis Abeba is bet lucht- alarm gegeven, omdat men vreest voor een op banden zijnden aanval uit de lucht. Nader wordt gemeld dat een Italiaansch vliegtuig een vlucht boven de stad heeft gemaakt. Naar het scheen wilde de piloot zich op de hoogte stellen van de juiste ligging van het vlieg» veld Akaki en de koninklijke paleizen. Bg het vliegtuig voegde zich na eenigen tgd een tweede. Oe beide toestellen zetten d.arna gezamenlijk koers naar het Noorden. Met een tusschenpoos van twee uur verschenen twee Caproni-jachtvliegtuigen boven Addis Abeba. Zij kwamen van den kant van Dessie en vlogen over den berg Entoto terug in de richting van den weg, die leidt naar het dal van den Blauwen Njjl. Er werd niet op de vliegtuigen geschoten en de inwoners van Addis Abeba hiel den zich rustig. In de buurt van het station had zich een dicnte menigte verzameld van Abessi- mërs en Europeanen, die de Nederlandscbe ambulance, die naar Djiboeti vertrok, uitgeleide kwamen doen. De Itatiaansche vliegtuigen maakten ongetwijfeld een verkenningsvlucht, waar- schijnlek met het doet te ont dekken waar de negus zich op houdt. Du zou verklaren, waarom z^ hierheen vlogen over den weg uit Dessie, en terugkeerden langs den eenigen andereu weg uit de hoofdstad naar het Noorden. Officieel werd ontkend dat de negus op weg zou zija naar de hoofdstad. De Italianen twijfelen daar echter aan, waarom hun vetkenners vluchten hebben ver richt hoven vrijwel alle gtoote 10 En nu voorwaarts, marsch I Ik mijn bittertje, en gij met Bello aan de loop." Hinrik verliet de hofstede met den hond, die zich thans reeds een weinig aan zijn nieuwen meester gewend had Hij behoefde niet meer getrokken te worden, maar gehouden aan het koord, liep bij den knaap vooruit. Hintik sloeg een veldpad in, dat aan gene zijde van den weg naar een klein huisje leidde. Daar woonde de weduwe Wester Zij was een nijvere vrouw, die weduwe I Na den dood van haar man moest zij alle krachten in spannen, om zich en haar. kinderen te onderhouden Het ging wel zeer moeilgk, en het stukje brood, dat zij verdiende, moéht met recht zuur genoemd worden doch zij kwam er toch. Zij had twee kinderen. De weduwe moest veel tobben met haar „zwak lammetje", zooals zij Mietje noemde, .en soms moest zg den ganschen nacht bg haar dorpen van Noordelijk Wollo. Inderdaad is de regeering er voor het eerst sinds het begin van den oorlog in geslaagd, de verblijfplaats van den negus geheim te houden, waarop de Abessiniërs het van begin af aan toegelegd hebben. Er is niets meer van den negus vernomen sinds hij zich in Westeigke richting naar Lalibela terugtrok Naar aanleiding van schrifte lijke en telegrafische mede deelingen van den honorair ver tegenwoordiger te Johannesburg moeten de Nederlandscb-Zuid- Afrikaansche vereeniging te Am sterdam en dfl Stichting Land verhuizing „Nederland" in Den HaaJJi timmerlieden, metselaars, stucadoors, electriciens en lood gieters ten sterkste afraden om in de komende maanden naar Zuid-Afrika te gaan om werk te zoeken. De reden is, dat tegen Augustus diverse groote bouwwerken ge reed komen en vele honderden bouwvakarbeiders naar ander werk zullen moeten omzien. Nieuwelingen hebben derhalve onder deze omstandigheden niet de minste kans om spoedig werk te vinden. Op grond van bovenstaande hebben de Nederlandsch Zuid- Afrikaansche Vereeniging en de Stichting Landverhuizing „Neder land" van heden af dan ook alle bemiddeling ni-t alleen aan timmerlieden, welke reeds weken was gestaakt, maar ook aan metselaars, stucadoors, lood gieters en electriciens inge trokken en stopgezet. Men wordt verder tewaar- scbuwd om op eigen gele- enheid te vertrekken, aangezien men rekening zal moeten houden met sterke tegenwerking van de zflde van de vakbo .den aldaar. Toen ex-minister Marchant zijn departement van het Be- zuidenhout naar de Oostduin- laan verhuisde, heeft hij de dienstverrichting opgebeld en die is met «en wagentje voor opzitten. Ook over dag kon Mietja geen half uur buiten de rao de iijke zorg, waardoor de weduwe veelal belet werd om haar dagelijks werk te doen Gelukkig had zg een trouwen hulp in. Gijs, haar eenigen steun. Gijs was ongeveer zoo oud als Hinrk, en de laatste hield veel van hem, zoodat hg dikwflls Gijs noodigde om, als het de weduwe schikken kon, een dag bij hem op de boerderij te komen door brengen. Dit kon echter niet dikwijls geschieden, want Gijs was eigenlijk de broodwinner zgner moeder De weduwe had een stuk gronds gepacht, waarin allerlei groenten en aardappelen geteeld werden, met welke voort brengselen Ggs bjjna iederen morgen naar de stad ging, om deze te verkoopen. Een klein karretje en een oude ezel waren de vervoermiddelen, en Gijs had niets anders te doen dan de waren op de voordeeligste w^ze aan den man te brengen. Voor dag en dauw giDg hg op weg, en als hg 's middags thuis kwam en met zgn moeder had afge rekend, moest hg naar den tuin, waar werk genoeg was om te wieden, te schoffelen en te be gieten; zoodat van den armen jongen met recht kon gezegd gekomen. De rekening is be taald. Precies f 1400. De kruier had er een aardig weekgeld aan. Toen heeft de minister een timmermannetje uit de buurt laten komen om een paar stel lingen te timmeren voor hat opbergen van het archief. Het timmermannetje tikte aan zgn pet, en timmerde een paar plankjes. De rekening is betaald. Precies f 6073 De timmerman is uit den steun. En daarna heeft de minister ergens een paar stel gordijnen gekocht. Heel eenvoudig. De rekening is betaald. Precies f 2227. Toen de gordijnen hingen, zei de minister dat er toch ook wel eens in zijn kamer een nieuw schrijfbureau mocht komen er een paar stoelen om op te zitten. Die heeft de minister ook goed koop ergens op een uitverkoop op den kop getikt. De rekening is betaald. Precies f 6760. Het begon er toen al heel aardig op te lijken Nu nog een paar oude kalenderplaatjes inlijsten. Hg kocht een paar punaises en hing alles netjes op De rekening is betaald. Precies f 1724 aan „diversen". De Rijksgebouwendienst bad, buiten den minister om, ook nog een paar betalingen te doen samen ad f 53 029 Zoodat het verbuizen van den minister rond f71.213 heeft gekost. De Tweede Kamer beeft de nota's ter inzage gevraagd en zit de sommetjes nu na te tellen. Maar het klopt precies. Da verhuizing van minister Marchant kostte dus de schat kist maar eventjes ruim f71000, aldus constateert Br. in „Ons Recht", orgaan van den „Alge- meenen Militaren Pensioenbond". Verschenen is het jaarverslag van de A.V.R O. Het aantal leden bleek bg de telling op 1 October 1935 te zgn 198.127. Dit beteekent slechts een terug gang van 60 leden De vrgwillig door de leden bgeengebrachte contributie bedroeg f 660 547.65 of nog geen 10 pet. minder dan in 1934. Mede dank zij de baten uit de exploitatie van de Radio bode, kon bet bedrgfs-overschot over 1935 ruim f 600 000 be dragen. Het kapitaal van de A.V.R.O. kwam daardoor na af schrijving tot op f 1 van alle bezittingen (met uitzondering van het effectenbezit) op ruim 2l/s millioen gulden. Aan de om roepprogramma's werd bgna f671.000 ten koste gelegd. Een brutaal staaltje naar het voorbeeld van Chicago heeft zich in de stille Apollolaan te Amsterdam afgespeeldtwee mannen hebben er een dienst bode van een villa met een revolver bedreigd, doch op haar hevig gegil namen zij zonder iets te kunnen bereiken de vlucht. 't Was even zes uur, dat voor de villa bewoond door den heer F. W. Lieftinck, een vermoede lijk blauwe, auto stilhield. Twee als heer gekleede personen stap ten uit en belden aan. Alles worden, dat hg in 't zweet zijns aanschijns het brood verdiende. En dat deed hij alles met het grootste geduld en de meeste bereidwilligheid. Er zou al heel wat moeten gebeuren, als men hem onwillig of ongehoorzaam zag. 't Gansche karakter van dezen knsap was zachtmoedig en stil, waardoor hij zich vooral van Hinrik onderscheidde, die eer opleopend en driftig kon genoemd worden. En toch, ge voelde Hinrik zich toch zeer sterk aan Ggs verbonden, en als hg er slechts kans toe zag, bevond hg zicb bij de weduwe Wester, of Ggs was in zgn weinige vrije uren bg hem aan de boerderg. Dan vertelde hem Hinrik van zgn plannen, las met hem het een of ander boek, of zij vermaakten zich beiden vóór bet huis in den boomgaard of in den hooiberg. Ggs nam in alles genoegen hij volgde Hinrik als een schaduw, verdroeg zgn luimen, en was gelukkig, als hg slechts een blij gezicht zag. Juist toen Hinrik bg bet huis van de weduwe was gekomen, trof hy Gijs aan, die bezig was zijn groentekarretje in de schuur te bergen en den ezel op stal te zetten. De laatste moest evenwel eenige oogenblikken wachten, want Bello wekte na- tuurigk de aandacht van Gijs op, en nu moest de hond al zgn kunstjes vertoonen ja, zoo de ezel niet, door verscheiden malen achtereen op een vreeseigke wijze te balken, zgn ongeduld te kennen gegeven had, dan zou Gijs het arme, moede dier geheel vergeten hebben. Ook de weduwe kwam te hooren, dat Hinrik de eigenaar van zulk een schoon hondje geworden was. Ruim een half uur bleef Hinrik bij de weduwe, maar het gelukte hem niet zgn doel te bereiken. Hij zou zoo gaarne gezien hebben, dat Gijs met hem mee gegaan ware naar de boerderg om dien dag bg hem te bigven. Maar de weduwe kon haar zoon niet missen. Zg moest 's middags naar de stad, en onderwijl moest Ggs op zgn zusje passen en den tuin verzorgen. Dit speet Hinrik geweldig, te meer, omdat de weduwe hem gezegd had, dat Gijs ook nog in de eerste acht dagen niet kon komen, wijl het nu de drukste tijd was. En Hinrik had nu juist zulk een goede gelegenheid, want over een dag of acht of tien zou hij eiken dag naar de stad gaan om lessen te ontvangen in talen waarop «gn moeder zeer gesteld gewoon. Toen de 27-jarige dienstbode, een meisje van de Veluwe, opendeed, stonden beide mannen voor de deur. Eén vroeg„Is de familie thuis f" Op het ontkennend antwoord van de dienstbode greep een der mannen, terwgi hg de deur binnenging, het meisje bg den arm en de ander, die eveneens was binnengekomen, richtte een revolver op haar roepend „Waar is bet geld „Je geld of je leven 1" Het meisje begon, hevig ver schrikt, dadelijk luid te gillen en daarmede bereikte zg, dat de man, die haar arm had gegrepen, haar weer losliet en de ander de revolver weer in zgn zak stak. Bside mannen keerden ziek nu onverwijld om en holden naar hun auto, waarvan de motor nog aanstond en waarmede zij yiings in de richting van de Beethovenstraat verdwenen. De verklaringen van de dienst bode maakten een volkomen betrouwbaren indruk en men heeft derhalve weer eens te doen met een zeldzaam brutaal geval van Wild West-optreden, dat nu gelukkig mislukt is I Ds. H. Janssen, leger- en vlootpredikant in Algem. Dienst, schrgft in de Kerkbode van de Chr. Geref. Gemeente* van groot den Haag tot welke kerkgemeen schap hij behoort, geregeld Brieven. In ket laatstverschenen nummer van dit blad schrgft Ds. Jansen: „Wij hebben gewaar schuwd tegen de Christeigke radio en geweigerd daarvan lid te worden, omdat de radio met Jezus Christus en het groote doel van Zijn komst in deze wereld niets te maken heeft, en daarom het Christendom onder mijnen en verwereldlijken zal. Wg hebben eenige jaren geleden reeds gezegd, dat wij den dag zagen aanbreken, dat de kerken tegen deze cultuurproducten den strijd zouden moeten aanbinden wilden zg den naam van „Christe lijke Kerken" bigven dragen. Welnu, in het getuigenis van de Geref. Kerk van Zaandam wordt deze waarschuwing vernomen.'* Geen wonder dat deze krasse uitspraak in den Chr. Geref. was. Er was echter hierin niets te veranderen, en in de hoop, dat hij toch binnenkort nog zijn zin zou krijgen, nam hg afscheid en liep met Belio, om het hardst, naar huis, ten einde ook daar het fraaie dier te laten zien, waarvan hg de rechtmatige be zitter geworden was. HOOFDSTUK IV. En toch kreeg Hinrik zijn zin. Als eenig zoontje had zijn moeder hem eigenigk al te lief. Zonder hem iets te zeggen, bereidde zg hem een vreugde, die zij hem des te liever gunde, daar zg toch wel gevoelde, dat zij haar zoon niet heel lang meer bg zich zou hebben. Zgn woelig en driftig gestel was minder geschikt voor het stille landleven, en daarom, hoewel zg er slechts met schrik aan kon denken, besloot zij zgn voornemen niet tegen te staan, maar haar zoon over te geven aan Hem, die hem ook op zee, te midden der hooge golven, kon beschermen. Een dag of vier, nadat Hinrik het hondje in eigendom verkregen en de bezoeken afgelegd had, in het vorige hoofdstuk be schreven, was het de geboorte dag van den knaap, en om hem te verrassen was vrouw Maartens kring, waar de collega's van Ds. Janssen, het 2e Kamerlid, Ds. C. v. d. Zaal en Prof. J. J. v. d. Schuit te Apeldoorn, lede* van het hoofdbestuur van de Ned. Chr. Radio Ver. zgn, ver bazing heeft gewekt. De Nederlander Boelsen, die reeds sedert 17 jaar in Danzig woont en met een vrouw uit deze plaats gehuwd is, werd uit Denzig uitgewezen, daar hg weigerde op te staan, toen in een nationaal-socialistische bg- eenkomst eankomst een haken- kruisvlag de vergadering werd binnengedragen. Op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Suring heeft de Minister van Onderwijs o.m. geantwoord, dat het juist is, dat de Minister onder dagteekening van 31 Maart 1936 aan de besturen der door het Rgk ge subsidieerde bgzondere Hoogere Burgerscholen, Gymnasia, Lycea en Handelsdagscholen een „om zendbrief" heeft gericht, waarin aan die besturen wordt mede gedeeld, dat de Minister subsi dieering in de kosten van be zoldiging van directeuren, rec toren, leeraren cn beambten, die den leeftijd van 65 jaar hebben overschreden en uit dien hoofde niet zgn ontslagen, als regel slechts zal bevorderen tot het bedrag, dat benoodigd zou zgn geweest, indien zg door jongeren met aenvangswedde waren ver vangen. De Minister merkt hierbg nog op, dat hg niet eischt, dat vgf- en-zestig-jarige leeraren worden ontslagen, maar dat hg voor komt, dat door het oanoodig in dienst houden van zulke leereren 's rijks schatkist wordt bena deeld. De Minister zegt, dat hij tot bedoelde mededceling bevoegd was krachtens de hooger- en middelbaar onderwijswet, en dat er voor hem geen aanleiding bestaat, dezen omzendbrief in te trekken. zelf naar de weduwe Wester gegaan, ten einde van haarde toe stemming te verkrggen, dat Ggs 's namiddags bij Hinrik mocht komen. Dit gebeurde ook, en ongeveer tegen twee uur op den bestemden dag ging Hinrik met Bello den weg op, Gijs tegemoet, die zich niet lang liet wachten. De beide knapen hadden zich een recht gelukkigen dag voorgesteld, een dag, dien zg spelende en zich vermakende wilden doorbrengen, en waarop geen enkel wolkje hun hemel mocht benevelen. En toch, Teunis ven der Wal had voorspeld, dat er op dien dag een ongeluk zou gebeuren. En deze voorspelling steunde op den volgenden grond. Dienzelfden morgen was Teunis van der Wal als naar gewoonte klokslag half acht op de tafel van boer Maartens gaan zitten, om dien dag de laatste hand te leggen aan de duffelsche jas, die nog zwaarder en warmer geworden was van de dikke knoopen en de roodlaken voering. Boer Maartens en zgn gezin hadden dezen morgen tameUjk veel tgd aan de ontbgttafel door gebracht. Eindeigk herinnerde het knorren van de varkens en het blaten der geiten, dat er werk op de boerderg was, en nu verhief zich boer Maartens om te denken. Wordt vervolgd

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1936 | | pagina 1