Onovertroffen Heerlijk is RUITERS' Echte Harderwijker Kruidkoek IN O Fa. Fra»s Poorter :X "W. van S)ijk VOOR VIJFTIG JAAR. Onze drukkerij FirmaWedding Zie eerst bij WIT!! Officieel gedeelte. TREKHONDENWET. Hoofdpijn, Kiespijn. NIEUWBOUW VERBOUW HERSTELLINGEN Steeds met GOUD BEKROOND - Anno 1831. Dit het Overveiawsch Weekblad van 10 April 1886. BURGERLIJKE STAND „Koop Nederlandsche waar, dan helpen wij elkaar.'' „IVOROL" D« Nederlaadsche tandpasta. Gemeente Harderwijk Aangifte Gemeenteweide. Aanbesteding Vervoer. SLUITING BUREAUX. Gemeente Ermelo. Openbare Bekendmaking. Openbare Bekendmaking. BURGERLIJKE STAND OVERVELUWSCH NIEUWS levert snel, goed en billijk, Rechtbank Zwolle Het aansteken der Lantaarns JFINO is fijn, micmiN Voetbal. Ljjst van ingekomen en vertrokken personen in de Gemeente Ermelo. ACHTERSPATBORDEN HARDERWIJK ONDERTROUWD 8 April. Mein- dert Tegel wonende te Velzen en Geurtjen van der Beek. 9.Charles Johannes Jacobus van Malm, wonende te Zutphen en Genitje van Beek. GEHUWD. Geene. GEBOREN 2 April. Johanna, d. van Klaas Bonnes en Hendrikje Karssen. 4. Gerret Hendrik, z. van Willem Kevelam en Leijda Hannessen. 6. Roelof, z. van Reindert Kamphorst en Jacobjen van de Geest. 7. Berendje, d. van Rende uit de Bosch en Theodora Berendsen. OVERLEDEN 2 April. Frans van Amerongen 82 jr. echtgen. van Jo hanna Geertruida Nieuvenhuizen. 6. Hermanus Johannes Heinen 72 jr. echtgen. van Louisa Johanna Kors. MARKTBERICHT. HARDERWIJK. Eieren p. 100 st. f 2.50 f 3.00 Aardappelen f 1.90 k f 2.20 Rogge per H.L. f 5.60 f 5.65 Biggen f 5.00 k f 10. Burgemeester en Wethouders brengen ter algemeens kennis van veehouders dat de aangifte voor de gemeenteweide moet geschieden alleen op Dinsdag 7 April a.s. tusschen 9 en 1 uur ten kantore van den Ge meente-Ontvanger. Formulieren van aangifte zijn kosteloos bij genoemden Ont vanger verkrijgbaar. Het Gemeentebestuur heeft, indien zulks met het oog op de grasopbrengst van de weide wenschelijk wordt geacht, den weidemeester gehoord, het recht, het vae gedurende eenigen tijd, te hunner beoordeeling, van de weide te doen verwijderen. Terugbetaling of vrijstelling van betaling van wcidegeld heeft in zoodanig geval niet plaats. Het weidegeld bedraagt voor landbouwers-veehouders a. voor jongvee beneden het jaar oud f 22.50. b. voor het overige vee f 25.— per stuk. Veehouders, die niet tevens behooren tot den landbouwenden stand, betalen het dubbele van het sub a en b genoemde tarief c. bij tusschentijdsche toe lating van een ziek of kreupel paard, uitsluitend op advies van den veearts, bij vooruitbetaling f 15.per maand. Het weidegeld, behalve dat voor paarden, moet worden be taald in drie termijnen. De eerste by de aangifte ad f 1.voor elk stuk veede tweede ten beloope van de helft van het verschuldigde uiterlijk op den laatsten Zaterdag voorafgaande aan den dag van toelating de derde ter somma van het nog verschuldigde vóór 15 Juli a.s. By de aangifte zal ingevoge Raadsbesluit van 24 Maart 1927 de volgende regeling worden in acht genomen De aangifte wordt aange nomen tot een maximum aantal van zes stuks van één eigenaar. Biykt uit de optelling, dat er te veel vee is, in verband met de grasopbrengst, dan vallen alle zesde dieren af. Is er dan nog te veel vee, dan vallen alle vyfde dieren af enz. Moet er een deel afvallen, dan wordt vdoor het College van Burgemeester en Wethouders bepaald, van welken eigenaar een beest afvallen moet. Namens Burgemeester en Wet houders van Harderwijk zal worden aanbesteed, op Dinsdag 7 April 1936, des v.m. 9 uur ten kantore van Gemeente werken HET VERVOER, VANAF 1 MEI 1936 TOT 1 MEI 1939. Voorwaarden en inlichtingen aldaar. De gemeentelijke bureaux zijn op Goeden Vrijdag 10 April, Zaterdag 11 April en Tweeden Paascbdag 13 April a.s. gesloten. Bureau Ëurgeriyke Stand is op Goeden Vrydag en op Zaterdag 11 April geopend van 11 uur v.m. tot 1 uur n.m. Het spreekuur van den Burgemeester wordt op Zaterdag U April a,s, niet gehouden. Burgemeester en Wethouders van Ermelo, brengen ter kennis van de houders van honden karren dat op 15, 17, 22 eo 23 April a.s. ingevolgd het bepaalde io het gewijzigde Kooinkiyk Be sluit van 6 Februari 1911 (Staatsblad No 45), een alge- meene KEURING zal worden gehouden van de trekhonden en hondenkarren. Deze keuring zal plaats hebben te Nunspeet by he* gemeente huis, op 15 April a.s. van 10 tot 12 uur vm.; te Elspaet bij den gemeente bode B. Siykhuis, op 17 April a s. te 2Vs uur n.m. te Staverden, bij den tol op 22 April, a.s. te 10 uur v.m.; te Eimelo, bij het gemeente huis op 23 April a.s., te 10 uur v.m. De aandacht wordt erop ge vestigd, dat de hondenkarren VOLLEDIG UITGERUST moe- tea worden voorgeleid en dat by niet verschijning ter keuring doorhaling van de inschryving in het register zal volgen. Nunspeet, 2 April 1936. Burgemeester en Wethouders van Ermelo. De Burgemeester van Ermelo maakt bekend, dat het plan tot herziening van het uitbreidings plan, voor zoover de gronden ten Noorden van het dorp Ermelo betreft, (met bybe- hoorende bebouwingsvoorschrif ten) door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd en ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage ligt. Nunspeet, 3 April 1936. De Burgemeester voornoemd, C. W. F. MACKAY HARDERWIJK ONDERTROUWD. Willem Hoeve en Hendrika Maria Petersen. GEBOREN. Willem "Gerrit Hen drik, z. v. Willem Gerrit Hendrik van Uisen en Anna Maria Kwak. Dreesje, d. v. Aart Plancius en Hen drikje Hoeve.Hendrik, z v. Petrus Gijsbartus Gerards en Aaltje van Polen. Alida Theodora Maria, d. v. Bartholomeus Gerardus Johannes Doesburg Smits en Geertruida Adriana Maria van den Brink. Wilhelmina, d. v. Bertus Kelderman en Margaretha Petersen. OVERLEDEN. Peterus Albartus van Uchelen, weduwnaar van Hen- drikjen Plenel oud 86 jaren. Adriana Foppen, echtgenoote van Peter Petersen, oud 52 jaren. Klaasje Dooijeweerd, echtgenoote van Jan Goedvree oud 66 jaren. Hendrikje Poolen, weduwe van Hendrik Hop oud 81 jaren. ERMELO. GEBOREN, Taapke, Jantina d. v. Oege Hoekstra en Catrijntje J. Breimer OVERLEDEN. Pier Bakker oud 53 jaren. Levenl. geb. kind van Hendrik Grevengoed en Hendrika Verhoef. Johanna A. Bels oud 84 jaren, weduwe van Jan Klein. Jacob van de Wal, oud 10 maanden. Lammert Bosch, oud 78 jaren, echt genoot van Leentje van 't Veld. Hendrika Janni Rietveld, oud 8 jaren. Hendrikje van de Pol, oud 69 jaren echtgenoote van Aart van Aller. NUNSPEET. ONDERTROUWD. Cornelis Johan nes van 't Hul te Deventer en Gerritje Hermina van der Saag. Lubbertus Fidder en Beerdje Berghuis. GETROUWD. Jan van Sloten en Geertje van Egte:en. GEBOREN Hendrikje. d. van Gerrit Hofman en Hendrikje Prins Grietje d. van Bartje Hartlooper Sonya, d. van Adrianus Alblas en Barendina H. v. Stralen. Alber- tus, z. van Hendrik Bouw en Jakobje Bouw. Mannus, z. van Hermanus Polinder en Dtiesje Vos. OVERLEDEN. Jan Haze, oud 67 jaren, landbouwer te Hulshorst. Evertje Bonhof, oud 9 maanden d.v. Jan Bonhof en Aaltje van den Hoorn te Hulshorst. ELSPEET. GEBOREN. Harmen, zoon van Gradus de Zwaan en Aaltje v. d. Horst. Gerrit, zoon van Gerrit Je Ruiter en Heintje v. d. Hardenberg. Al wat U noodig heeft om deze pijnen te verdrijven is een M(jnhardt's Poeder. Per stuk 8 ct.doos 45 ct. Bij Uw Drogist. Woensdagavond hield de Protestantsch Christelijke Reclas- seerings-vereeniging, afd Harderwijk, in gebouw „Samuel" een vergadering, waar als spreker optrad Ds. J. T. Hagen van Delft, die sprak over: „Het recht Gods en de reclasseering". Nadat voorzitter Ds. J. Tamminga de vergadering geopend had, werd voorgelezen Jac 2 van 14 tot en met het laatste vers. De woorden uit dit schriftgedeelte deed de spr. opmerken dat een geloof zonder de werken een dood geloof is. De geschiedenis van de reclas seering nagaande, gaf Ds. Hagen vooral de liberalen de eer deze arbeid reeds vroeg begonnen te zijn. In Orthodox Protestantsche kringen blee' men hier lang achter. Dit had drieërlei oorzaak. In deze kringen kwamen vroeger eigenlijk geen menschen voor die in de gevangenis kwamen. Dit is nu helaas verandert. Een tweede reden was dat men toen zoo in den druk zat door strijd op kerkelijk-, school- en politiek gebied dat er geen kracht en geld over bleef om nog iets anders te doen. Dit is gelukkig nu verbetert. Nog een reden was en misschien wel de voornaamste, de op -atting die in deze kringen heerschte op dit gebied. Men was van oordeel dat tegen het recht Gods werd opgekomen als men zich het lot van gevangenen aantrok. Iemand die uit de gevan genis kwam werd met de rug aan gezien. Spr. vond het een jammerlijke hardheid om zich van zulke men schen af te trekken. De Schrift leert het heel anders. Spr. haalde het vooi beeld van de overspelige vrouw aan en uitspraken alsIk ben in de gevangenis geweest en Gij hebt mij opgezocht. De wereld geeft de verleiding met haar danslokalen, bordeelen, kroegen, minderwaardige bioscopen, Zondagsontheiliging enz. om daarna de gevalleren te vertrappen. Het is de plicht van de Christenen te hel pen en te steunen. Er moet gestraft worden, maar niet altijd op dezelfde wijze. De Bijbel leert welke lijn men hier heeft te volgen. Niet met wreedheid. Zelfs tegenover dieren moet zachtheid worden betracht. In Exodus staat het verbod om een bokje te koken in de melk van zijn moeder. Beiden voelen er niets van, maar God leert zachtheid tegenover de dieren, hoeveel te meer dan tegenover menschen Spr. vond verschrikkelijk de hard heid die onder de Christenen heerscht als er gesproken wordt „ze moesten die vent dit of dat doen." Net of degeen die buiten de gevangenis blijven beter zijn dan die met de justitie in aanraking komen. Niet alleen wat de erfzonde betreft, hoewel daardoor alleen al, maar als al de lusten en begeerten door een foto konden worden aan 't licht gesteld, zou men versteld staan en het grove farizeïsme hiervan inzien. Het is alleen Gods Genade als men staande blijft. Spr. beschreef de reclasseerings- arbeid en haalde interessante voor beelden aan van verbetering, maar ook van teleurstelling. Deze arbeid moet gedaan worden ter wille van den Zender. Men ziet hoe sommigen van die menschen geheel zenuwachtig worden door het steeds weer wegsturen ook door predikanten. Net als bij het badwater toen een man tot Jezus sprak „ik heb geen mensch die mij kan helpen." Spr. eindigde met de opmerking dat Jezus niet alleen brave menschen helpt Er bestond toen gelegenheid tot vragen stellen. Verschillende zaken betreffende reclasseering werden nog besproken, 't Was zeker jammer dat slechts zoo weinigen deze ver gadering bijwoonden. Ds. Tamminga dankte den spr. waarna Ds. Hagen met gebed sloot De Holl. Vel. Lijn opent het seizoen met een speciale dienst regeling voor Paschen. Het Bestuut heeft het zoo uitge zocht dat voor de ingezetenen van deze streek op Tweede Paaschdag gelegenheid bestaat voor een prach tig uitstapje. Dien dag vertrekt de boot des morgens om vier uur en vertrekt des avonds negen uur van Amsterdam. Men kan dus een lange dag maken. En voor degenen die van de gelegenheid gebruik willen maken om te gaan kijken naar de bloembollenvelden tusschen Amster dam en Haarlem is de kans geboden om voor weinig geld te genieten vad deze kleurenweelde vooral als men de fiets meeneemt. Men bestudeere de adv. in dit nummer. Aan het postkantoor Harderwijk en het daaronder behoorende ambtsgebied werd gedurende de maand Maart 1936 ingelegd f 15782.72, terugbetaald f 14616 56. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het num mer 13661. De Chr. Meisjesvereen. „Persis" vierde Donderdag het jaarfeest in de Concertzaal, die voor deze ge legenheid vriendelijk was getooid met voorjaarsbloemen. Behalve de leden waren als gasten aanwezig de moeders of familieieden zoodat de zaal gezellig gevuld was. Ook waren present de eere-prssidente Mej. Goosens en de oud-presidente Mevr. Steenhof. Na de gebruikelijke opening sprak de presidente, Mevr. Volgers, een openingswoord waarin ze voorstelde een hartelijk briefje te zenden aan het bestuurslid Mej.J Groenestein,die te Amsterdam ernstig ziek ligt. Het schrijven werd onmiddellijk gepost. De verslagen van de secr. Mej. M. v. d. Poppe en van de pennirigm. Mej. E. Arendsen, spraken van een opgewekt vereenigingsleven. De presidente dankte voor deze versiagen en ook Mej. Krop voor het vele werk dat zi] als knipster voor de vereeniging doet. Na het olficieele gedeelte werd de avond gevuld door gemeenschappe lijk gezang, door het optreden van een koortje uit de leden, doorzingen van duetten en door voordrachten en aardige stukjes, die zeer in den smaak vielen. Ernst en luim wisselden elkander af j er werd getracteerd verscheidene malen en voor men het wist liet de stadbuisklok zijn twaalf slagen hoo- ren en werd het tijd om te eindigen. Met het zingen van den Avond zang en dankgebed werd het jaar feest beëindigd. Door de familie Scheidius te Arnhem en Laman Trip te Velp is aan de Gemeente gescnonken een groot geschilderd portret van Everhard Scheidius, in leven Hoog leeraar in de Godgeleerdheid et, de Oostersche talen aan de Academiën van Harderwijk en Leiden. Prof. Scheidius werd geboren te Arnhem in 1742 en overleed te Leiden in 1794. Het portret, dat in dank werd aanvaard, zal worden geplaatst in de Oudheidkamer. Gister werd een openbare vergadering gehouden van de nieuwe Chr. Natio lale partij, waarin als sprekers optraden Prof. H. Visscher en de heer Jansen van Zeist. De zaal van „Samuel" was goed bezet. Plaatsgebrek noodzaakt ons, het verslag tot volgend nummer te laten liggen. De heer A. E. Kolkert alhier slaagde te Utrecht voor net candi- daats-examen Tneologie. Het kamp van „Volksweer baarheid" zal dit jaar worden be trokken de tweede helft van juli. Het is ons een genoegen reeds thans te kunnen mededeeien dat net op 15 Juli a.s. 25 jaar geleden zal zLjn dat de heer H. van de Nieuwen- huizen alhier, zijn pratuijk als veearts te Putten begon, om zich 7 jaar later alhier te vestigen. Sedert dien is hij de steun en de goede raads man van de veehoudende bevolking geweest in wijde omgeving. Zijn ui; gebreide kennis en zijn „handigneid" zooals de boeren het noemen, zijn in wijden omtren bekend. Alweer kunnen we melding maken van de oprichting van een nieuwe zaak, n.l.„de Kampioen", die gevestigd is aan de Smeepoort- straat. Deze zaak heeft drie afdeelingen rijwielen en onderdeden, radio en electr. artikelen. De etalages waarin alles geprijsd ligt, laat zien dat van alles een ruime collectie aanwezig is. Radio-amateurs kunnen er alles krijgen voor zelftfouw. HIERUEN. Voor toelating tot de School met den Bijbel zijn 37 leer lingen aangegeven. HIERDEN. Wij vernemen dat Ds. Bax op 19 April a.s. alhier een gedachtenis-predidatie zal houden ter gelegenheid van zijn 40 jaiige ambtsvervulling. NUNSPEET. De Herv. vrouwen en meisjesvereenigingen hielden hun resp. „sluitavonden", welke altijd een eenigszins feestelijk karakter dragen. Na opening door Ds. Beerekamp werden de verschillende ingestudeer de samenspraken, voordrachten en liederen teu gehoore gebracht, j Tevens werden verschillende voor werpen en bloemen verloot. Ds. Beerekamp bracht dank aan allen, zoowel leden als leidsteis voor het veie en nuttihe werk, dat ook dezen winter weer in het belang van de behoettigen is gedaan. NUNSPEET. De heer W. Fijnvan- draat is door de classis Harderwijk der Geref. Kerken beroepbaar ver klaard. NUNSPEET. De dam- en schaak vereniging „O.N.A." speelde een vriendschappelijken wedstiijd tegen de „Harderwijker Damclub". Er werd aan 21 borden gespeeld. Na een spannenden strijd, waarbij vooral de jongere leden van onze plaatselijke vereeniging zich uitste kend weerden, bleek het dat de gasten een kleine overwinning had den behaald. De eindstand was 19—23. Vijf partijen eindigden in remise. Voor „O.N.A." dat Maandag avond a.s. in Harderwijk gelegenheid tot revanche krijgt, dus lang geen slecht resultaat. De rechtbank te Zwolle heeft de volgende vonnissen gewezen A. den H. te Putten, wegens poging tot het misdrijf van art. 247 W. v. Str. en openbare schennis van de eerbaarheid, veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf voorwaar- met een proeftijd van drie jaren en bijzondere voorwaarden. Drie Harderwijker jongens werden wegens diefstal door twee of meer vereenigde personen door middel van braak veroordeeld tot acht maan den gevangenisstraf ieder, met bevel dat de laatste vijf maanden van die straf zullen zijn voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en bij zondere voorwaarden. W. H. en P. W. te Hietden, beiden in appel gekomen van een vonnis van het kantongerecht te Harder wijk, waarbij ztj wegens overtreding der vuurwapenwet werden veroor deeld ieder tot twee geldboeten van f3 of twee dagen heentenis zagen dit vonnis thans vernietigd. Beide verdachten werden vrijgesproken. M. K. te Harderwijk moet terecht staan wegens diefstal van kolen. Hij ontkent iets met een kolendiefstal uit te staan te hebben. Getuige W. Klaassen had een voorraad kolen opgeslagen onder een afdak in zijn eendenpard. Deze voorraad verminderd snel, aldus ge tuige. Toen verdachte op den avond van 22 Febr. '34 bij getuige J. H. v. Nederpelt op bezoek was geweest met 'nog eenige andere personen, had getuige verdachte bij het weg gaan hooren zeggen tot G. Arends: wij gaan naar de Parallelweg om kolen te halen. Getuige H. Reijers vertelt, dat op een avond in Jan. '35 verdachte aan hem had gezegdwe gaan kolen halen. Getuige vertrouwde he. zaakje niet en wilde er niet aan mee doen. Hij had later kolen in verdachte's huis gezien. Mej. G. v. Nederpelt—Bakker had in de woning van verdachte ge stulen anthraciet gezien, haar aan gewezen door verdachte's vrouw. G-tuige a décharge G. Arends had ter gelegenheid van dit bezoek bij v. Nederpelt gezegdals je kolen noodig hebt, ga je ze maar halen. Getuige had bedoeld bij Maatschap pelijk Hulpbetoon, maar verdachte had er blijkbaar een andere conclusie uitgetrokken. Getuige H. K. B. verdachte's echt genoote, zegt, dat zij en haar man na het bezoek bij v. Nederpelt dadelijk naai huis zijn gegaan. Eisch: 1 maand gevangenisstraf. Verdachte's raadsman mr Frese- man Gratama wyst er o,dat ver nachte steeds regelmatig zijn kolen bij een kolenhande aar nad betrok ken. Bovendien was er geen reden om kolen te stelen, daar Maatschap pelijk Hulpbetoon ze verstrekte. PI. vm zoekt den kolenhandelaar nog als getuige te hooren Uitspraak Woensdag 15 April. Z. C. Sb mptm i - .lAKULRWIJk., 4 APRIL 160000 eieren p. 1U0 f2.30 a 2.50 50000 Eendeieren - 0.00 - 2.10 Kleine eendeneieren - 0.— - 0. Kleine kippeneieren - 0.00 - 0.00 2ou K.G. kaas - 0.30 - 0.60 0 st. Biggen p. st. oo.oo -00.00 NUNSPEET, 3 APRIL 55000 Kipeieren f2.10 a f2.60 Jonge henneëieren - 0.00 a - 0.00 Extra zware bruine -0.00 a -0.00 3ü0u Eendeneieren -1.60 a - 1 90 Extra zware eendeneieren - 0.00 a - 0. ZWOLLE 3 ARPIL Men besteedde voor de neurende en vetschgek. koeien f 105 k f 190 dito schotten f 100 a 1160, guste koeien f 70 a 1135, vaarzen f 70 a 125, Voorjaar-kalvende f 80 a f 135, OuOO jarige springsticren f 45— a f 105, pinken f 45 a f 90, fok- kalveren f 12 a f f 40, nuchtere kal veren f3 a f9, vette koeien en ossen per K.G. t 0.30 a f 0.45, dito stieren per K.G. f 34 a f 0.38 dito kalveren f 0.60 a 10.90 per K.G. dito schapen f 7 a f 17 per stuk 6weeksche biggen f 12.00 a f 13.- lOweeksche f 13.00 a f 15.00 drachtige f 35 a f 50.00, magere 140.00 a t 65.00 vette varkens f 0.31 a f 0.32 per Kg. AMSTERDAM, 1 APRIL. Ter veemarkt waren aangevoerd 272 vette kalveren, le kw. f 0.56 10.60, 2e kw. f 0.440.54, 8e kw. f 0.32—0.40 per K.G.,124 nuchtere kalveren f 3.00—6.00 per stuk, 000 vette varkens lekw. 10.00—0,00 Zaterdag 4 April 7.08 n.m.—4.57 vm. Zondag. 5 7.10 —4.55 Maandag 6 6.11 —4.53 Dinsdag 7 7.13 —4.51 Woensd. 8 7.15 —4.48 Donderd. 9 7.17 —4.46 Vrijdag 10 7.19 —4.44 - óók als er onver wachts eens eters zijn.ln'nwipheeftU krachtige vleesch- bouillon of fijne kip pensoep. 15 ct. per busje. 7 tot 8 borden. l i Morgenmiddag zal V.V.O.G. alhier ontmoeten de voetbalvereeniging Apeldoorn (3e kl. K.N.V.B.) Het laat zich aanzien dat het een spannende wedstrijd zal worden. Aangekomen A. de Jong, G.K. II. verpl. van Apeldoorn te Ermelo C 1. W. v. d. Aroek d.b. N.H. van Harderwijk te Ermelo A 82. T. v. Maanen, echtgenoot van A. G. Tanis, z. b. N.H. van Leersum te Nunspeet, Lb 27. E. H. J. Hendriksen, geleidster, H.E.L. v. Zwolle te Nunspeet LL lc H. M. Karssen, z. b. N.H. van Harderwijk te Ermelo A 141. Vertrokken D. Sj. Veenstra, machinist, G.K. van Ermelo Ac 288 naar Curacao. J. v. Sloten en G. v. Egteren, broodbakker, G.K. van Nunspeet L 5 en Lc 51a naar Nijverdal. Chr. J. Jonkman, verpl. N.H. van Ermelo C 1 naar Leiden. G. Schoemaker, d.b. D.Ev. van Ermelo B 8b naar Barneveld. M. Goudkamp, N.H. van Ermelo Aa 107 naar Wilnis. F. W. Sinnecker en vrouw, meubel maker E.L. van Ermelo naar Amster dam. D. A. Klaus, z. b. G.K. van Ermelo naar Lutterade. J. Steen, 11. verpl. N.H. van Ermelo naar Ommen. D. Dorhout weduwe van W. Leene, z. b. G.K. van Ermelo naar Grouw (Fr.). F. J. A. Eijkenaar, z. b. N.H. van Nunspeet naar Zwollerkerspel. TIMMERMAN en AANNEMER DIEPE GRACHT 11 'n Goede reflec tor (hoogstens 60 cm boven den grond) alléén is niet voldoende: bovendien moet uw achterspat bord wit van kleur zijn, ook overdag! dat zegt de wet!

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant | 1936 | | pagina 2